Procedure : 2019/0186(APP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0018/2019

Ingediende teksten :

A9-0018/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 22/10/2019 - 8.3

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0036

<Date>{15/10/2019}15.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0018/2019</NoDocSe>
PDF 162kWORD 55k

<TitreType>AANBEVELING</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>over het ontwerp van verordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2020 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie</Titre>

<DocRef>(12412/2019 – C9‑0139/2019 – 2019/0186(APP))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Begrotingscommissie</Commission>

Rapporteur: <Depute>Johan Van Overtveldt </Depute>

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van verordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2020 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

(12412/2019 – C9‑0139/2019 – 2019/0186(APP))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – goedkeuring)

Het Europees Parlement,

 gezien het ontwerp van verordening van de Raad (12412/2019),

 gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 203 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

 (C9-0139/2019),

 

 gezien artikel 105, leden 1 en 4, van zijn Reglement,

 gezien de aanbeveling van de Begrotingscommissie (A9-0018/2019),

1. hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van verordening van de Raad;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

 


 

TOELICHTING

 

Hoewel er een brede consensus over bestaat dat een ordelijke terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Unie op basis van het terugtrekkingsakkoord de beste uitkomst is, blijft de EU zich voorbereiden op alle mogelijke uitkomsten, waaronder een terugtrekking zonder een akkoord. Bij een terugtrekking zonder een akkoord zouden er geen onderling overeengekomen juridische regelingen meer zijn voor de betrekkingen tussen de Unie en het VK inzake de begroting. Dit zal leiden tot aanzienlijke onzekerheid en moeilijkheden bij de uitvoering van de begroting van de Unie voor 2019 en 2020, voor alle begunstigden in het VK en in sommige gevallen ook voor begunstigden in de andere lidstaten.

Dit voorstel dient ertoe het noodkader uit hoofde van Verordening (EU, Euratom) 2019/1197, goedgekeurd door het Europees Parlement op 17 april 2019, te verlengen tot 2020. Het doel is om de meest substantiële verstoringen voor begunstigden van EU-uitgavenprogramma’s en andere acties op het moment van terugtrekking en tot eind 2020 tot een minimum te beperken. Het voorstel zou een ordelijke begrotingsuitvoering mogelijk maken van juridische verbintenissen die zijn aangegaan met het VK en Britse entiteiten en die zijn ondertekend of goedgekeurd vóór de terugtrekkingsdatum of tussen de terugtrekkingsdatum en eind 2019, overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) 2019/1197.

De voorgestelde bepaling in verband met de mogelijkheid dat het VK en Britse entiteiten tot eind 2020 in aanmerking kunnen blijven komen voor financiering van de Unie is afhankelijk van de voorwaarde dat het VK zich er schriftelijk toe verbindt om bij te dragen aan de financiering van de begroting voor 2020 onder de in dit voorstel gestelde voorwaarden. Daarnaast moet het VK zich er schriftelijk toe verbinden de controles en audits te aanvaarden die betrekking hebben op de gehele uitvoeringsperiode van de programma’s of acties.

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2020 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

Document‑ en procedurenummers

12412/2019 – C9-0139/2019 – COM(2019)04612019/0186(APP)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

14.10.2019

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

BUDG

 

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Johan Van Overtveldt

24.9.2019

 

 

 

Behandeling in de commissie

1.10.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

14.10.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

4

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Nils Torvalds, Nils Ušakovs

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Eero Heinäluoma, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė, Jake Pugh

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

Agnes Jongerius, Anne-Sophie Pelletier, Viola Von Cramon-Taubadel, Javier Zarzalejos

Datum indiening

15.10.2019

 


 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

27

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

Renew

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Viola Von Cramon‑Taubadel

ID

Hélène Laporte

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Anne‑Sophie Pelletier

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

Laatst bijgewerkt op: 17 oktober 2019Juridische mededeling - Privacybeleid