ZALECENIE w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2020 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

15.10.2019 - (12412/2019 – C9‑0139/2019 – 2019/0186(APP)) - ***

Komisja Budżetowa
Sprawozdawca: Johan Van Overtveldt

Procedura : 2019/0186(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0018/2019
Teksty złożone :
A9-0018/2019
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2020 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

(12412/2019 – C9‑0139/2019 – 2019/0186(APP))

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt rozporządzenia Rady (12412/2019),

 uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 352 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 203 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (C9-0139/2019),

 uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie Komisji Budżetowej (A9‑0018/2019),

1. wyraża zgodę na projekt rozporządzenia Rady;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

 


 

UZASADNIENIE

Choć ogólne założenie jest takie, że uporządkowane wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii na podstawie umowy o wystąpieniu to najlepsze rozwiązanie, UE w dalszym ciągu przygotowuje się na wszystkie możliwe scenariusze, w tym również na wystąpienie bez umowy. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy oznaczałoby brak uzgodnionych porozumień prawnych dotyczących stosunków budżetowych między Unią a Zjednoczonym Królestwem. Oznaczałoby to znaczną niepewność i trudności w związku z wykonaniem budżetu Unii w roku 2019 i 2020 w odniesieniu do wszystkich beneficjentów ze Zjednoczonego Królestwa, a w niektórych przypadkach również beneficjentów z pozostałych państw członkowskich.

Celem niniejszego wniosku jest przedłużenie do 2020 r. obowiązywania ram awaryjnych określonych w rozporządzeniu (UE, Euratom) 2019/1197, zatwierdzonym przez Parlament Europejski 17 kwietnia 2019 r. Chodzi o zminimalizowanie najbardziej dotkliwych zakłóceń mających wpływ na beneficjentów programów finansowych i innych działań UE w momencie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii i do końca 2020 r. Umożliwiłoby to prawidłowe wykonanie budżetu w odniesieniu do zobowiązań prawnych dotyczących Zjednoczonego Królestwa i podmiotów ze Zjednoczonego Królestwa, które to zobowiązania podpisano lub przyjęto przed datą wystąpienia lub pomiędzy datą wystąpienia a końcem 2019 r., w zastosowaniu rozporządzenia (UE, Euratom) 2019/1197.

Proponowana możliwość utrzymania przez cały 2020 r. kwalifikowalności do korzystania z finansowania unijnego przez Zjednoczone Królestwo i podmioty ze Zjednoczonego Królestwa podlega warunkowi, zgodnie z którym Zjednoczone Królestwo podejmie pisemne zobowiązanie do dalszego wnoszenia wkładu w finansowanie budżetu na 2020 r. na warunkach określonych w niniejszym wniosku. Zjednoczone Królestwo powinno ponadto zobowiązać się na piśmie, że zaakceptuje kontrole i audyty obejmujące cały okres wdrażania programów lub działań.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Środki dotyczące wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2020 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

Odsyłacze

12412/2019 – C9-0139/2019 – COM(2019)04612019/0186(APP)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

14.10.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

 

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Johan Van Overtveldt

24.9.2019

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

1.10.2019

 

 

 

Data przyjęcia

14.10.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

4

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Nils Torvalds, Nils Ušakovs

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Eero Heinäluoma, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė, Jake Pugh

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Agnes Jongerius, Anne-Sophie Pelletier, Viola Von Cramon-Taubadel, Javier Zarzalejos

Data złożenia

15.10.2019

 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

 

27

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Viola Von Cramon‑Taubadel

ID

Hélène Laporte

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE

Anne‑Sophie Pelletier

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 18 października 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności