RECOMANDARE referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune

15.10.2019 - (12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP)) - ***

Comisia pentru bugete
Raportor: Johan Van Overtveldt

Procedură : 2019/0186(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0018/2019
Texte depuse :
A9-0018/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune

(12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))

(Procedura legislativă specială – aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de regulament al Consiliului (12412/2019),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 203 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

 (C9-0139/2019),

 

 având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru bugete (A9-0018/2019),

1. aprobă proiectul de regulament al Consiliului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 


 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

Deși, în general, se consideră că o retragere ordonată a Regatului Unit din Uniune, pe baza acordului de retragere, reprezintă cea mai bună soluție, UE continuă să se pregătească pentru toate eventualitățile, inclusiv pentru o retragere fără acord. În cazul unei retrageri fără acord, nu ar exista dispoziții juridice convenite cu privire la relațiile bugetare dintre Uniune și Regatul Unit. Acest lucru ar crea o incertitudine semnificativă și dificultăți considerabile în ceea ce privește execuția bugetelor Uniunii pentru 2019 și 2020 pentru toți beneficiarii din Regatul Unit și, în unele cazuri, și pentru beneficiarii din alte state membre.

Scopul acestei propuneri este de a extinde până în 2020 cadrul de contingență în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) 2019/1197, aprobat de Parlamentul European la 17 aprilie 2019. Scopul este de a reduce la minimum perturbările cele mai semnificative pentru beneficiarii programelor de cheltuieli ale UE și ai altor acțiuni în momentul retragerii și până la sfârșitul anului 2020. Acest lucru ar permite o execuție bugetară ordonată a angajamentelor juridice cu Regatul Unit și cu entitățile din Regatul Unit, semnate sau adoptate înainte de data retragerii sau între data retragerii și sfârșitul anului 2019, în aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) 2019/1197.

Posibilitatea ca Regatul Unit și entitățile din Regatul Unit să rămână eligibile pentru a beneficia de finanțare din partea Uniunii pe parcursul anului 2020 este condiționată de asumarea unui angajament scris de către Regatul Unit de a contribui la finanțarea bugetului pentru 2020 în condițiile prevăzute în prezenta propunere. În plus, Regatul Unit ar trebui să se angajeze în scris să accepte controalele și auditurile aferente întregii perioade de execuție a programelor sau a acțiunilor.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Măsuri referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune

Referințe

12412/2019 – C9-0139/2019 – COM(2019)04612019/0186(APP)

Data sesizării

14.10.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

BUDG

 

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Johan Van Overtveldt

24.9.2019

 

 

 

Examinare în comisie

1.10.2019

 

 

 

Data adoptării

14.10.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

4

3

Membri titulari prezenți la votul final

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Nils Torvalds, Nils Ušakovs

Membri supleanți prezenți la votul final

Eero Heinäluoma, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė, Jake Pugh

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Agnes Jongerius, Anne-Sophie Pelletier, Viola Von Cramon-Taubadel, Javier Zarzalejos

Data depunerii

15.10.2019

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL  ÎN COMISIA COMPETENTĂ

27

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Viola Von Cramon-Taubadel

ID

Hélène Laporte

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE

Anne-Sophie Pelletier

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

Ultima actualizare: 18 octombrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate