Postup : 2019/0186(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0018/2019

Predkladané texty :

A9-0018/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 22/10/2019 - 8.3

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0036

<Date>{15/10/2019}15.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0018/2019</NoDocSe>
PDF 175kWORD 49k

<TitreType>ODPORÚČANIE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>k návrhu nariadenia Rady o opatreniach týkajúcich sa plnenia a financovania všeobecného rozpočtu Únie v roku 2020 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie</Titre>

<DocRef>(12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Výbor pre rozpočet</Commission>

Spravodajca: <Depute>Johan Van Overtveldt </Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady o opatreniach týkajúcich sa plnenia a financovania všeobecného rozpočtu Únie v roku 2020 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie

(12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh nariadenia Rady (12412/2019),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 203 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

 (C9-0139/2019),

 

 so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rozpočet (A9-0018/2019),

1. udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Hoci existuje všeobecná zhoda, že riadne vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie na základe dohody o vystúpení je najlepším výsledkom, EÚ sa naďalej pripravuje na všetky možné výsledky vrátane vystúpenia bez dohody. V prípade vystúpenia bez dohody by rozpočtové vzťahy medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom zostali bez dohodnutej právnej úpravy. To by všetkým prijímateľom zo Spojeného kráľovstva a v niektorých prípadoch aj prijímateľom z iných členských štátov spôsobilo značnú neistotu a ťažkosti pri plnení rozpočtov Únie na roky 2019 a 2020.

Účelom tohto návrhu je predĺžiť do roku 2020 platnosť krízového rámca stanoveného nariadením (EÚ, Euratom) 2019/1197, ktoré schválil Európsky parlament 17. apríla 2019. Cieľom je minimalizovať najvýznamnejšie narušenia pre prijímateľov výdavkových programov a iných akcií EÚ v čase vystúpenia a až do konca roka 2020. Umožnilo by to riadené rozpočtové plnenie právnych záväzkov vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu a subjektom zo Spojeného kráľovstva, ktoré boli podpísané alebo prijaté pred dátumom vystúpenia alebo medzi dátumom vystúpenia a koncom roka 2019, podľa nariadenia (EÚ, Euratom) 2019/1197.

Navrhované ustanovenie týkajúce sa možnosti zachovať oprávnenosť financovania zo strany Únie pre Spojené kráľovstvo a subjekty zo Spojeného kráľovstva počas celého roka 2020 je podmienené tým, že Spojené kráľovstvo sa písomne zaviaže prispieť na financovanie rozpočtu na rok 2020 podľa podmienok stanovených v tomto návrhu. Spojené kráľovstvo by malo okrem toho poskytnúť písomný záväzok, že súhlasí s kontrolami a auditmi vzťahujúcimi sa na celé obdobie implementácie programov alebo akcií.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Opatrenia týkajúce sa plnenia a financovania všeobecného rozpočtu Únie v roku 2020 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie

Referenčné čísla

12412/2019 – C9-0139/2019 – COM(2019)04612019/0186(APP)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

14.10.2019

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

 

 

 

 

Spravodajca

 dátum menovania

Johan Van Overtveldt

24.9.2019

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

1.10.2019

 

 

 

Dátum prijatia

14.10.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

4

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Nils Torvalds, Nils Ušakovs

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eero Heinäluoma, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė, Jake Pugh

Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

Agnes Jongerius, Anne-Sophie Pelletier, Viola Von Cramon-Taubadel, Javier Zarzalejos

Dátum predloženia

15.10.2019

 

 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

27

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Viola Von Cramon-Taubadel

ID

Hélène Laporte

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE

Anne-Sophie Pelletier

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 18. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia