PRIPOROČILO o osnutku uredbe Sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Unije za leto 2020 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

15.10.2019 - (12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP)) - ***

Odbor za proračun
Poročevalec: Johan Van Overtveldt

Postopek : 2019/0186(APP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0018/2019
Predložena besedila :
A9-0018/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku uredbe Sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Unije za leto 2020 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

(12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))

(Posebni zakonodajni postopek – odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka uredbe Sveta (12412/2019),

 ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 352 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 203 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (C9-0139/2019),

 ob upoštevanju člena 105(1) in (4) Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila Odbora za proračun (A9-0018/2019),

1. odobri osnutek uredbe Sveta;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

 


 

OBRAZLOŽITEV

Čeprav v splošnem vlada soglasje, da je urejeni izstop Združenega kraljestva iz Unije na podlagi sporazuma o izstopu najboljši izid, se EU še naprej pripravlja na vse mogoče izide, tudi na izstop brez sporazuma. Če bo prišlo do izstopa brez sporazuma, bodo proračunski odnosi med Unijo in Združenim kraljestvom ostali brez dogovorjene pravne ureditve. S tem bi za vse upravičence iz Združenega kraljestva nastala precejšnja negotovost in težave pri izvrševanju proračuna Unije za leti 2019 in 2020, v nekaterih primerih pa bi to veljalo tudi za upravičence iz drugih držav članic.

Namen tega predloga je okvir za nepredvidljive razmere iz Uredbe (EU, Euratom) 2019/1197, ki jo je Evropski parlament odobril 17. aprila 2019, podaljšati do leta 2020. S tem se želi v čim večji meri omejiti najresnejše motnje, ki bi jih ob izstopu in do konca leta 2020 pri izvrševanju programov porabe EU občutili upravičenci. Omogočeno bi bilo urejeno izvrševanje proračuna pri pravnih obveznostih z Združenim kraljestvom in subjekti Združenega kraljestva, ki so bile podpisane ali sprejete pred datumom izstopa ali med datumom izstopa in koncem leta 2019 v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 2019/1197.

Predlagana določba o možnosti, da se upravičenost do financiranja Unije za Združeno kraljestvo in subjekte Združenega kraljestva ohrani skozi vse leto 2020, je odvisna od tega, ali se bo Združeno kraljestvo pisno zavezalo, da bo v skladu s pogoji iz tega predloga prispevalo k financiranju proračuna za leto 2020. Združeno kraljestvo bi se moralo poleg tega pisno zavezati, da bo sprejelo kontrole in revizije, ki zajemajo celotno obdobje izvajanja programov ali ukrepov.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Ukrepi za izvajanje in financiranje splošnega proračuna Unije v letu 2020, povezani z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

Referenčni dokumenti

12412/2019 – C9-0139/2019 – COM(2019)04612019/0186(APP)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

14.10.2019

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

 

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Johan Van Overtveldt

24.9.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

1.10.2019

 

 

 

Datum sprejetja

14.10.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

4

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Joanis Lagos (Ioannis Lagos), Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Nils Torvalds, Nils Ušakovs

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Eero Heinäluoma, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė, Jake Pugh

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Agnes Jongerius, Anne-Sophie Pelletier, Viola Von Cramon-Taubadel, Javier Zarzalejos

Datum predložitve

15.10.2019

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

27

+

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Viola Von Cramon-Taubadel

ID

Hélène Laporte

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE

Anne-Sophie Pelletier

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Joanis Lagos (Ioannis Lagos), Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

Zadnja posodobitev: 16. oktober 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov