Betänkande - A9-0018/2019Betänkande
A9-0018/2019

REKOMMENDATION om utkastet till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen

15.10.2019 - (12412/2019 – C9‑0139/2019 – 2019/0186(APP)) - ***

Budgetutskottet
Föredragande: Johan Van Overtveldt

Förfarande : 2019/0186(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0018/2019
Ingivna texter :
A9-0018/2019
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen

(12412/2019 – C9‑0139/2019 – 2019/0186(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till rådets förordning (12412/2019),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 203 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

 (C9-0139/2019),

 

 med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 i arbetsordningen,

 med beaktande av rekommendationen från budgetutskottet (A9-0018/2019).

1. Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets förordning.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 


 

MOTIVERING

 

Det råder allmän enighet om att ett ordnat utträde för Förenade kungariket ur unionen på grundval av ett utträdesavtal skulle vara den bästa lösningen, men EU fortsätter att förbereda sig för alla möjliga utfall, inklusive ett utträde utan något avtal. Ett utträde utan något utträdesavtal skulle innebära att det inte skulle finnas några överenskomna rättsliga arrangemang för budgetförbindelserna mellan unionen och Förenade kungariket. Detta skulle skapa väsentlig osäkerhet och svårigheter för genomförandet av unionens budgetar för 2019 och 2020 för alla stödmottagare i Förenade kungariket och i vissa fall även för stödmottagare i övriga medlemsstater.

Syftet med detta förslag är att förlänga 2020 års beredskapsram enligt förordning (EU, Euratom) 2019/1197, som godkändes av Europaparlamentet den 17 april 2019. Syftet är att minimera de mest betydande störningarna för mottagare av finansiering inom EU:s utgiftsprogram och andra åtgärder vid tidpunkten för utträdet och fram till slutet av 2020. Det skulle ge möjlighet att under ordnade former genomföra budgeten med avseende på rättsliga åtaganden med Förenade kungariket och enheter i Förenade kungariket som undertecknats eller antagits före utträdesdagen eller från utträdesdagen fram till slutet av 2019 i enlighet med förordning (EU, Euratom) 2019/1197.

Den föreslagna bestämmelsen om möjligheten för Förenade kungariket och brittiska enheter att fortsatt vara berättigade till stöd från unionen under hela 2020 förutsätter att Förenade kungariket gör ett skriftligt åtagande att bidra till finansiering av budgeten under 2020 enligt de villkor som fastställs i detta förslag. Dessutom ska Förenade kungariket skriftligen åta sig att godta kontroller och revisioner som omfattar programmens eller åtgärdernas hela genomförandeperiod.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Rubrik

Åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen

Referensnummer

12412/2019 – C9-0139/2019 – COM(2019)04612019/0186(APP)

Datum för samråd/begäran om godkännande

14.10.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

BUDG

 

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Johan Van Overtveldt

24.9.2019

 

 

 

Behandling i utskott

1.10.2019

 

 

 

Antagande

14.10.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

4

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Nils Torvalds, Nils Ušakovs

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eero Heinäluoma, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė, Jake Pugh

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Agnes Jongerius, Anne-Sophie Pelletier, Viola Von Cramon-Taubadel, Javier Zarzalejos

Ingivande

15.10.2019

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

27

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Viola Von Cramon‑Taubadel

ID

Hélène Laporte

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE

Anne‑Sophie Pelletier

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 18 oktober 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy