BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 for så vidt angår bestemmelserne om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer

18.10.2019 - (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS)) - *

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Ondřej Kovařík
(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 52, stk. 2)


Procedure : 2018/0415(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0019/2019
Indgivne tekster :
A9-0019/2019
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 for så vidt angår bestemmelserne om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer

(COM(2018)0819 – C9-0017/2019 – 2018/0415(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0819),

 der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0017/2019),

 der henviser til forretningsordenens artikel 82,

 der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9‑0019/2019),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Rådets direktiv 2006/112/EF3 som ændret ved Rådets direktiv (EU) 2017/24554 foreskriver, at når en afgiftspligtig person ved hjælp af en elektronisk grænseflade såsom en markedsplads, platform eller portal eller tilsvarende midler formidler fjernsalg af varer indført fra tredjelandsområder eller tredjelande i forsendelser med en reel værdi, der ikke overstiger 150 EUR, eller levering af varer i Fællesskabet fra en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i Fællesskabet, til en ikkeafgiftspligtig person, anses den afgiftspligtige person, som formidler leveringen, for selv at have modtaget og leveret disse varer Da denne bestemmelse opsplitter en enkelt levering i to leveringer, er det nødvendigt at fastslå, hvilken af disse leveringer forsendelsen eller transporten af varerne skal henføres til for at bestemme leveringsstedet korrekt.

(1) Rådets direktiv 2006/112/EF3 som ændret ved Rådets direktiv (EU) 2017/24554 foreskriver, at når en afgiftspligtig person ved hjælp af en elektronisk grænseflade såsom en markedsplads, platform eller portal eller tilsvarende midler formidler fjernsalg af varer indført fra tredjelandsområder eller tredjelande i forsendelser med en reel værdi, der ikke overstiger 150 EUR, eller levering af varer i Fællesskabet fra en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i Fællesskabet, til en ikkeafgiftspligtig person, anses den afgiftspligtige person, som formidler leveringen, for selv at have modtaget og leveret disse varer. Da denne bestemmelse opsplitter en enkelt levering i to leveringer, er det nødvendigt at fastslå, hvilken af disse leveringer forsendelsen eller transporten af varerne skal henføres til for at bestemme leveringsstedet korrekt. Det er også nødvendigt at sikre, at afgiftspligten for disse to leveringer indtræder samtidig.

__________________

___________________

3 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

3 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

4 Rådets direktiv (EU) 2017/2455 af 5. december 2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer (EUT L 348 af 29.12.2017, s. 7).

4 Rådets direktiv (EU) 2017/2455 af 5. december 2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer (EUT L 348 af 29.12.2017, s. 7).

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Mens en afgiftspligtig person, der ved hjælp af en elektronisk grænseflade formidler levering af varer til ikkeafgiftspligtige personer i Fællesskabet, i overensstemmelse med eksisterende regler kan fradrage den moms, der er betalt til leverandører, der ikke er etableret i Fællesskabet, er der risiko for, at sidstnævnte ikke betaler moms til skattemyndighederne. For at undgå denne risiko bør leveringen fra den leverandør, der sælger varer ved hjælp af en elektronisk grænseflade, fritages for moms, mens leverandøren bør indrømmes ret til at fradrage den indgående moms, som selskabet har betalt i forbindelse med køb eller import af varerne.

(2) Mens en afgiftspligtig person, der ved hjælp af en elektronisk grænseflade formidler levering af varer til ikkeafgiftspligtige personer i Fællesskabet, i overensstemmelse med eksisterende regler kan fradrage den moms, der er betalt til leverandører, der ikke er etableret i Fællesskabet, er der risiko for, at sidstnævnte ikke betaler moms til skattemyndighederne. For at undgå denne risiko bør leveringen fra den leverandør, der sælger varer ved hjælp af en elektronisk grænseflade, fritages for moms, mens leverandøren bør indrømmes ret til at fradrage den indgående moms, som selskabet har betalt i forbindelse med køb eller import af varerne. Til dette formål bør leverandøren altid være registreret i den medlemsstat, hvor leverandøren erhvervede eller indførte disse varer.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 66 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Som artikel 66a indsættes:

 

"Artikel 66a

 

Uanset artikel 63, 64 og 65 vil afgiftspligten for levering af varer fra en afgiftspligtig person, der anses for at have modtaget og leveret varerne i overensstemmelse med artikel 14a, og for leveringen til denne afgiftspligtige person indtræde, og afgiften forfalde på det tidspunkt, hvor betalingen er accepteret."

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 272 – stk. 1 – litra b

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(4a) Artikel 272, stk. 1, litra b), affattes således:

"b) afgiftspligtige personer, som ikke foretager nogen af de i artikel 20, 21, 22, 33, 36, 138 og 141 omhandlede transaktioner

"b) afgiftspligtige personer, som ikke foretager nogen af de i artikel 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 og 141 omhandlede transaktioner"

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra -a (nyt)

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 369a – stk. 1 – nr. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a) I stk. 1 tilføjes følgende afsnit i punkt 2:

 

"Når en afgiftspligtig person ikke har etableret sin økonomiske virksomhed i Fællesskabet og ikke har noget fast forretningssted deri, er identifikationsmedlemsstaten den medlemsstat, hvorfra varernes forsendelse eller transport indledes. Hvis der er mere end én medlemsstat, hvor varernes forsendelse eller transport indledes, skal den afgiftspligtige person angive, hvilken af de pågældende medlemsstater som er identifikationsmedlemsstaten. Den afgiftspligtige person er bundet af denne beslutning for det pågældende kalenderår og de to efterfølgende kalenderår."

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 369a – stk. 1 – nr. 3 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) i tilfælde af levering af goder ved hjælp af en elektronisk grænseflade, der formidler disse leveringer i overensstemmelse med artikel 14a, stk. 2, hvor forsendelsen eller transporten af varerne påbegyndes og afsluttes i den samme medlemsstat, denne medlemsstat."

c) i tilfælde af levering af varer foretaget af en afgiftspligtig person, der formidler disse leveringer i overensstemmelse med artikel 14a, stk. 2, hvis forsendelsen eller transporten af varerne påbegyndes og afsluttes i den samme medlemsstat, denne medlemsstat."

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 369g – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) fjernsalg af varer inden for Fællesskabet og leveringer af varer i henhold til artikel 14a, stk. 2, når forsendelsen eller transporten af disse varer påbegyndes og afsluttes i den samme medlemsstat

a) fjernsalg af varer inden for Fællesskabet og leveringer af varer

 

aa) leveringer af varer i henhold til artikel 14a, stk. 2, hvis forsendelsen eller transporten af disse varer påbegyndes og afsluttes i den samme medlemsstat

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 369g – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) I artikel 369g tilføjes følgende stykke:

 

2a. Når den afgiftspligtige person, der leverer tjenester omfattet af særordningen, har et eller flere faste forretningssteder i en anden medlemsstat end identifikationsmedlemsstaten, hvorfra der leveres tjenesteydelser, skal momsangivelsen også indeholde den samlede værdi uden moms, de gældende momssatser, det samlede tilsvarende afgiftsbeløb opdelt efter satser og det samlede skyldige afgiftsbeløb for sådanne leveringer for hver medlemsstat, hvor den afgiftspligtige person har et forretningssted, tillige med hvert forretningssteds momsidentifikationsnummer eller momsregistreringsnummer, fordelt efter forbrugsmedlemsstat.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 369zb – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2. Medlemsstaterne stiller krav om, at den i stk. 1 omhandlede moms betales månedligt. Fristen for betaling svarer til den, der gælder for udligning af importtold i lignende situationer."

"2. Medlemsstaterne skal kræve, at den i stk. 1 omhandlede moms betales månedligt inden for den frist, der gælder for betaling af importafgifter".


 

BEGRUNDELSE

Den 11. december 2018 vedtog Kommissionen dette forslag i overensstemmelse med sin meddelelse om en handlingsplan for et fælles europæisk momsområde.

Formålet med forslaget, som er en del af pakken om moms på e-handel (sammen med Rådets gennemførelsesforordning) er at fastsætte detaljerede regler, der er nødvendige for at sikre, at de nye momsregler for e-handel fungerer efter de ændringer, der indførtes ved direktiv 2017/2455 ("direktivet om moms på e-handel"), som træder i kraft i januar 2021.

Det præciserer især de situationer, hvor elektroniske grænseflader såsom en markedsplads, platform eller portal anses for at formidle salg af varer og tjenester mellem brugere og fastlægger den type af oplysninger, de skal opbevare om salg via en elektronisk grænseflade. Det præciserer også, på hvilke betingelser markedspladser ikke vil skulle svare moms af leveringer af varer ud over den moms, der er angivet og betalt for disse leveringer.

Økofinrådet nåede frem til en generel indstilling til forslaget den 12. marts 2019.

Ordføreren tilslutter sig Rådets ændringsforslag, eftersom de yderligere præciserer Kommissionens forslag. Ordføreren er desuden enig i, at Parlamentets holdning skal vedtages hurtigst muligt for at fremme en hurtig færdiggørelse af lovgivningsproceduren og de nødvendige skridt til gennemførelse på nationalt plan med henblik på at opfylde fristen for ikrafttrædelsen af pakken om moms på e-handel i januar 2021.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer

Referencer

COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS)

Dato for høring af EP

21.12.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

14.1.2019

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

14.1.2019

 

 

 

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

IMCO

22.1.2019

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Ondřej Kovařík

18.7.2019

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

7.10.2019

Behandling i udvalg

7.10.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

18.10.2019

 

 

 

Dato for indgivelse

21.10.2019

 

 

Seneste opdatering: 4. november 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik