ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών

18.10.2019 - (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS)) - *

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Ondřej Kovařík
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 52 παράγραφος 2 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2018/0415(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0019/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0019/2019
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών

(COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0819),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0017/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0019/2019),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου3, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου4, ορίζει ότι, όταν υποκείμενος στον φόρο διευκολύνει, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως αγοράς, πλατφόρμας, διαδικτυακής πύλης ή άλλων παρόμοιων μέσων, τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών εισαγόμενων από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες σε δέματα με εσωτερική αξία που δεν υπερβαίνει τα 150 EUR ή την παράδοση αγαθών εντός της Κοινότητας από υποκείμενο στον φόρο μη εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας σε μη υποκείμενο στον φόρο, ο υποκείμενος στον φόρο που διευκολύνει την παράδοση θεωρείται ότι αυτός έχει παραλάβει και παραδώσει τα αγαθά. Δεδομένου ότι η εν λόγω διάταξη διαχωρίζει μια ενιαία παράδοση σε δύο παραδόσεις, είναι απαραίτητο να καθοριστεί σε ποια εκ των παραδόσεων αυτών θα πρέπει να καταλογίζεται η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών, με στόχο τον ορθό προσδιορισμό του τόπου παράδοσής τους.

(1) Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου3, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου4, ορίζει ότι, όταν υποκείμενος στον φόρο διευκολύνει, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως αγοράς, πλατφόρμας, διαδικτυακής πύλης ή άλλων παρόμοιων μέσων, τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών εισαγόμενων από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες σε δέματα με εσωτερική αξία που δεν υπερβαίνει τα 150 EUR ή την παράδοση αγαθών εντός της Κοινότητας από υποκείμενο στον φόρο μη εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας σε μη υποκείμενο στον φόρο, ο υποκείμενος στον φόρο που διευκολύνει την παράδοση θεωρείται ότι αυτός έχει παραλάβει και παραδώσει τα αγαθά. Δεδομένου ότι η εν λόγω διάταξη διαχωρίζει μια ενιαία παράδοση σε δύο παραδόσεις, είναι απαραίτητο να καθοριστεί σε ποια εκ των παραδόσεων αυτών θα πρέπει να καταλογίζεται η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών, με στόχο τον ορθό προσδιορισμό του τόπου παράδοσής τους. Είναι επίσης αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι η γενεσιουργός αιτία των εν λόγω δύο παραδόσεων συντρέχει την ίδια στιγμή.

__________________

___________________

3 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).

3 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).

4 Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως (ΕΕ L 348 της 29.12.2017, σ. 7).

4 Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως (ΕΕ L 348 της 29.12.2017, σ. 7).

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Παρότι ο υποκείμενος στον φόρο που διευκολύνει, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, την παράδοση αγαθών σε μη υποκείμενο στον φόρο εντός της Κοινότητας μπορεί να εκπίπτει, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, τον ΦΠΑ που καταβάλλεται σε προμηθευτές μη εγκατεστημένους στην Κοινότητα, υπάρχει κίνδυνος οι τελευταίοι να μην καταβάλλουν τον ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές. Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός, η παράδοση από τον προμηθευτή που πωλεί αγαθά μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής θα πρέπει να απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ και, παράλληλα, θα πρέπει να παρέχεται στον εν λόγω προμηθευτή το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών που κατέβαλε για την αγορά ή την εισαγωγή των παραδοθέντων αγαθών.

(2) Παρότι ο υποκείμενος στον φόρο που διευκολύνει, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, την παράδοση αγαθών σε μη υποκείμενο στον φόρο εντός της Κοινότητας μπορεί να εκπίπτει, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, τον ΦΠΑ που καταβάλλεται σε προμηθευτές μη εγκατεστημένους στην Κοινότητα, υπάρχει κίνδυνος οι τελευταίοι να μην καταβάλλουν τον ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές. Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός, η παράδοση από τον προμηθευτή που πωλεί αγαθά μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής θα πρέπει να απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ και, παράλληλα, θα πρέπει να παρέχεται στον εν λόγω προμηθευτή το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών που κατέβαλε για την αγορά ή την εισαγωγή των παραδοθέντων αγαθών. Για τον σκοπό αυτό, ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει πάντοτε αριθμό μητρώου στο κράτος μέλος όπου απέκτησε ή εισήγαγε αυτά τα αγαθά.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 66 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 66α:

 

«Άρθρο 66α

 

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 63, 64 και 65, η γενεσιουργός αιτία της παράδοσης αγαθών από υποκείμενο στον φόρο ο οποίος θεωρείται ότι έχει λάβει και παραδώσει τα αγαθά σύμφωνα με το άρθρο 14α, και της παράδοσης σε αυτόν, επέρχεται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο αποδοχής της πληρωμής.»

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 272 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4α) στο άρθρο 272, η παράγραφος 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) τους υποκείμενους στον φόρο που δεν πραγματοποιούν καμία από τις πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 20, 21, 22, 33, 36, 138 και 141,»

«β) τους υποκείμενους στον φόρο που δεν πραγματοποιούν καμία από τις πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 20, 21, 22, 33, 36, 136α, 138 και 141,»

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο -α (νέο)

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 369 α – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α) στην πρώτη παράγραφο, στο σημείο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

«Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο δεν έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας στην Κοινότητα ούτε μόνιμη εγκατάσταση στην Κοινότητα, κράτος μέλος εγγραφής είναι το κράτος μέλος στο οποίο αρχίζει η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών. Όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη στα οποία αρχίζει η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών, ο υποκείμενος στον φόρο δηλώνει ποιο εξ αυτών των κρατών μελών είναι το κράτος μέλος εγγραφής. Ο υποκείμενος στον φόρο δεσμεύεται από την εν λόγω απόφαση για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και για τα δύο επόμενα ημερολογιακά έτη.»

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 369 α – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) στην περίπτωση παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής που διευκολύνει τις εν λόγω παραδόσεις σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 2, όταν η αποστολή ή η μεταφορά των παραδιδόμενων αγαθών αρχίζει και περατώνεται στο ίδιο κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος.»·

γ) στην περίπτωση παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στον φόρο που διευκολύνει τις εν λόγω παραδόσεις σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 2, όταν η αποστολή ή η μεταφορά των παραδιδόμενων αγαθών αρχίζει και περατώνεται στο ίδιο κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος.»·

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Article 1 – paragraph 1 – point 11

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 359 ζ – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και παραδόσεις αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 2, όταν η αποστολή ή η μεταφορά των εν λόγω αγαθών αρχίζει και περατώνεται στο ίδιο κράτος μέλος·

α) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και παραδόσεις αγαθών·

 

α α) παραδόσεις αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 2, όταν η αποστολή ή η μεταφορά των εν λόγω αγαθών αρχίζει και περατώνεται στο ίδιο κράτος μέλος·

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 369 ζ – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) στο άρθρο 369ζ, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

2α. Εάν ο υποκείμενος στον φόρο που παρέχει υπηρεσίες καλυπτόμενες από το παρόν ειδικό καθεστώς έχει μία ή περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις εκτός από εκείνη που έχει στο κράτος μέλος εγγραφής από τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες, η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσης τη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ, τους ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ, το συνολικό ποσό του αντίστοιχου ΦΠΑ ανά συντελεστή και το συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ των παραδόσεων, για κάθε κράτος μέλος στο οποίο ο υποκείμενος στον φόρο έχει εγκατάσταση, μαζί με τον ατομικό αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή τον αριθμό φορολογικής εγγραφής κάθε εγκατάστασης, και κατά κράτος μέλος κατανάλωσης.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Οδηγία 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 369 κη – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«2. Τα κράτη μέλη απαιτούν ο ΦΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 να είναι καταβλητέος μηνιαίως. Η προθεσμία καταβολής είναι αυτή που εφαρμόζεται για την καταβολή του εισαγωγικού δασμού σε παρόμοιες περιπτώσεις.».

«2. Τα κράτη μέλη απαιτούν ο ΦΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 να είναι καταβλητέος μηνιαίως εντός της προθεσμίας καταβολής που εφαρμόζεται για την καταβολή του εισαγωγικού δασμού.».


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 11 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή ενέκρινε αυτήν την πρόταση, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ.

Στόχος της πρότασης, η οποία αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων για τον ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο (μαζί με τον εκτελεστικό κανονισμό του Συμβουλίου), είναι η θέσπιση λεπτομερών κανόνων απαραίτητων για να διασφαλίσουν τη λειτουργία των νέων κανόνων σχετικά με τον ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο μετά τις τροποποιήσεις που εισήγαγε η οδηγία 2017/2455 («η οδηγία ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο»), η οποία θα τεθεί σε ισχύ στα τέλη Ιανουαρίου 2021.

Η πρόταση αποσαφηνίζει ιδίως τις περιστάσεις όπου ηλεκτρονικές διεπαφές όπως ένας χώρος αγορών, μια πλατφόρμα ή μία πύλη εκτιμάται ότι διευκολύνουν τις συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ χρηστών και προσδιορίζει το είδος των πληροφοριών που πρέπει να διατηρούνται όσον αφορά τις πωλήσεις που γίνονται μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής. Διευκρινίζει επίσης υπό ποίους όρους οι χώροι αγορών δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν ΦΠΑ για παραδόσεις αγαθών που υπερβαίνουν τον ΦΠΑ που δηλώνεται και καταβάλλεται για τις παραδόσεις αυτές.

 

Το Συμβούλιο ECOFIN κατέληξε σε γενική προσέγγιση επί της πρότασης στις 12 Μαρτίου 2019.

Ο εισηγητής συμφωνεί με τις τροπολογίες του Συμβουλίου, δεδομένου ότι αποσαφηνίζουν περαιτέρω την πρόταση της Επιτροπής. Επιπλέον, ο εισηγητής συμφωνεί να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας και να αναληφθούν οι αναγκαίες ενέργειες για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία έναρξης ισχύος της δέσμης μέτρων για τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο τον Ιανουάριο του 2021.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

21.12.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

14.1.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

14.1.2019

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

   Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

22.1.2019

 

 

 

Εισηγητές

   Ημερομηνία ορισμού

Ondřej Kovařík

18.7.2019

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

7.10.2019

Εξέταση στην επιτροπή

7.10.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

18.10.2019

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

21.10.2019

 

Τελευταία ενημέρωση: 4 Νοεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου