MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tavaroiden etämyyntiä ja tiettyjä kotimaisia tavaroiden luovutuksia koskevien säännösten osalta

18.10.2019 - (COM(2018)0819 – C8‑0017/2019 – 2018/0415(CNS)) - *

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Ondřej Kovařík
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 52 artiklan 2 kohta)


Menettely : 2018/0415(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0019/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0019/2019
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tavaroiden etämyyntiä ja tiettyjä kotimaisia tavaroiden luovutuksia koskevien säännösten osalta

(COM(2018)0819 – C8‑0017/2019 – 2018/0415(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0819),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0017/2019),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

 ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0019/2019),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Neuvoston direktiivissä 2006/112/EY3, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä (EU) 2017/24554, säädetään, että jos verovelvollinen mahdollistaa kolmansilta alueilta tai kolmansista maista tuotujen ja todelliselta arvoltaan enintään 150 euron lähetyksiin sisältyvien tavaroiden etämyynnin tai yhteisöön sijoittautumattomien verovelvollisten suorittamat yhteisön sisäiset tavaroiden luovutukset muulle kuin verovelvolliselle henkilölle markkinapaikan, alustan, portaalin tai vastaavan välineen kaltaisen sähköisen rajapinnan kautta, luovutuksen mahdollistavan verovelvollisen on katsottava itse vastaanottaneen ja luovuttaneen kyseiset tavarat. Koska kyseisessä säännöksessä yksi luovutus jaetaan kahteen osaan, on tarpeen määrittää, kumpaan osaan tavaroiden lähetys tai kuljetus liittyy, jotta tavaroiden luovutuspaikka voidaan määrittää asianmukaisesti.

(1) Neuvoston direktiivissä 2006/112/EY3, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä (EU) 2017/24554, säädetään, että jos verovelvollinen mahdollistaa kolmansilta alueilta tai kolmansista maista tuotujen ja todelliselta arvoltaan enintään 150 euron lähetyksiin sisältyvien tavaroiden etämyynnin tai yhteisöön sijoittautumattomien verovelvollisten suorittamat yhteisön sisäiset tavaroiden luovutukset muulle kuin verovelvolliselle henkilölle markkinapaikan, alustan, portaalin tai vastaavan välineen kaltaisen sähköisen rajapinnan kautta, luovutuksen mahdollistavan verovelvollisen on katsottava itse vastaanottaneen ja luovuttaneen kyseiset tavarat. Koska kyseisessä säännöksessä yksi luovutus jaetaan kahteen osaan, on tarpeen määrittää, kumpaan osaan tavaroiden lähetys tai kuljetus liittyy, jotta tavaroiden luovutuspaikka voidaan määrittää asianmukaisesti. Lisäksi on tarpeen varmistaa, että näiden kahden luovutuksen verotettava tapahtuma toteutuu samanaikaisesti.

__________________

___________________

3 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

3 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

4 Neuvoston direktiivi (EU) 2017/2455, annettu 5 päivänä joulukuuta 2017, direktiivin 2006/112/EY ja direktiivin 2009/132/EY muuttamisesta palvelujen suorituksia ja tavaroiden etämyyntiä koskevien tiettyjen arvonlisäverovelvoitteiden osalta (EUVL L 348, 29.12.2017, s. 7).

4 Neuvoston direktiivi (EU) 2017/2455, annettu 5 päivänä joulukuuta 2017, direktiivin 2006/112/EY ja direktiivin 2009/132/EY muuttamisesta palvelujen suorituksia ja tavaroiden etämyyntiä koskevien tiettyjen arvonlisäverovelvoitteiden osalta (EUVL L 348, 29.12.2017, s. 7).

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Koska verovelvollinen, joka mahdollistaa tavaroiden luovutuksen sähköisen rajapinnan kautta muulle kuin verovelvolliselle henkilölle yhteisössä, voi voimassa olevien sääntöjen mukaisesti vähentää yhteisöön sijoittautumattomille luovuttajille maksetun arvonlisäveron, vaarana on, että kyseiset luovuttajat eivät välttämättä tilitä arvonlisäveroa veroviranomaisille. Tämän vaaran välttämiseksi olisi sähköisen rajapinnan kautta tavarat myyvän luovuttajan luovutus vapautettava arvonlisäverosta ja myönnettävä kyseiselle luovuttajalle oikeus vähentää se tuotantopanoksista maksettu arvonlisävero, jonka luovuttaja maksoi luovutettujen tavaroiden ostosta tai tuonnista.

(2) Koska verovelvollinen, joka mahdollistaa tavaroiden luovutuksen sähköisen rajapinnan kautta muulle kuin verovelvolliselle henkilölle yhteisössä, voi voimassa olevien sääntöjen mukaisesti vähentää yhteisöön sijoittautumattomille luovuttajille maksetun arvonlisäveron, vaarana on, että kyseiset luovuttajat eivät välttämättä tilitä arvonlisäveroa veroviranomaisille. Tämän vaaran välttämiseksi olisi sähköisen rajapinnan kautta tavarat myyvän luovuttajan luovutus vapautettava arvonlisäverosta ja myönnettävä kyseiselle luovuttajalle oikeus vähentää se tuotantopanoksista maksettu arvonlisävero, jonka luovuttaja maksoi luovutettujen tavaroiden ostosta tai tuonnista. Tätä varten luovuttajan olisi aina oltava rekisteröitynä siinä jäsenvaltiossa, jossa luovuttaja on hankkinut tai johon luovuttaja on tuonut kyseiset tavarat.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

66 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) lisätään 66 a artikla seuraavasti:

 

”66 a artikla

 

Poiketen siitä, mitä 63, 64 ja 65 artiklassa säädetään, sellaisen verovelvollisen suorittaman tavaroiden luovutuksen, jonka katsotaan itse vastaanottaneen ja luovuttaneen tavarat 14 a artiklan mukaisesti, sekä kyseiselle verovelvolliselle suoritetun luovutuksen osalta verotettava tapahtuma toteutuu ja verosaatava syntyy maksun hyväksymisajankohtana.”;

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

272 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(4 a) korvataan 272 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

b) verovelvolliset, jotka eivät suorita mitään 20, 21, 22, 33, 36, 138 ja 141 artiklassa tarkoitetuista liiketoimista;

b) verovelvolliset, jotka eivät suorita mitään 20, 21, 22, 33, 36, 136 a, 138 ja 141 artiklassa tarkoitetuista liiketoimista;”;

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – -a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

369 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta – -a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-a) lisätään ensimmäisen kohdan 2 alakohtaan uusi alakohta seuraavasti:

 

”Jos verovelvollisella ei ole liiketoiminnan kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa yhteisössä, tunnistamisjäsenvaltio on se jäsenvaltio, josta tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa. Jos tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta, verovelvollisen on ilmoitettava, mikä kyseisistä jäsenvaltioista on tunnistamisjäsenvaltio. Tämä päätös sitoo verovelvollista asianomaisena kalenterivuonna ja kahtena seuraavana kalenterivuonna.”;

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

369 a artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) kun kyseessä on tavaroiden luovutus kyseisen luovutuksen 14 a artiklan 2 kohdan mukaisesti mahdollistavan sähköisen rajapinnan kautta ja luovutettujen tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa ja päättyy samassa jäsenvaltiossa, kyseistä jäsenvaltiota.”;

c) kun kyseessä on tavaroiden luovutus kyseisen luovutuksen 14 a artiklan 2 kohdan mukaisesti mahdollistavan verovelvollisen toimesta ja luovutettujen tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa ja päättyy samassa jäsenvaltiossa, kyseistä jäsenvaltiota.”;

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

369 g artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) yhteisön sisäinen tavaroiden etämyynti ja 14 a artiklan 2 kohdan mukaiset tavaroiden luovutukset, kun kyseisten tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa ja päättyy samassa jäsenvaltiossa;

a) yhteisön sisäinen tavaroiden etämyynti;

 

a a) 14 a artiklan 2 kohdan mukaiset tavaroiden luovutukset, kun kyseisten tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa ja päättyy samassa jäsenvaltiossa;

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

369 g artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) lisätään 369 g artiklaan kohta seuraavasti:

 

”2 a. Jos erityisjärjestelmään kuuluvia palveluja suorittavalla verovelvollisella on tunnistamisjäsenvaltiossa olevan kiinteän toimipaikan lisäksi yksi tai useampi muu kiinteä toimipaikka, josta palvelut suoritetaan, arvonlisäveroilmoituksessa on mainittava kulutusjäsenvaltioittain jaoteltuna myös tällaisten suoritusten arvonlisäveroton kokonaisarvo, sovellettavat arvonlisäverokannat, vastaavan arvonlisäveron kokonaismäärä kunkin verokannan osalta ja maksettavan arvonlisäveron kokonaismäärä kunkin sellaisen jäsenvaltion osalta, jossa verovelvollisella on toimipaikka, sekä kunkin toimipaikan yksilöllinen arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero.”;

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

369 zb artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2) Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 1 kohdassa tarkoitettu arvonlisävero maksetaan kuukausittain. Maksun määräaika on sama kuin samanlaisissa tilanteissa kannettavan tuontitullin maksamisen määräaika.”.

”2) Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 1 kohdassa tarkoitettu arvonlisävero maksetaan kuukausittain viimeistään tuontitullin maksamiseen sovellettavana maksun määräaikana.”.


 

 

PERUSTELUT

 

Komissio hyväksyi tämän ehdotuksen 11. joulukuuta 2018 toimintasuunnitelmasta ”Kohti EU:n yhtenäistä arvonlisäveroaluetta” antamansa tiedonannon mukaisesti.

Ehdotus on osa sähköisen kaupankäynnin alv-pakettia (johon sisältyy myös neuvoston täytäntöönpanoasetus), ja sen tarkoituksena on vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt, joita tarvitaan takaamaan sähköisen kaupankäynnin uusien alv-sääntöjen toimivuus direktiivillä 2017/2455 (”sähköisen kaupankäynnin alv-direktiivi”) tehtyjen muutosten jälkeen, jotka tulevat voimaan tammikuussa 2021.

Ehdotus tuo selvyyttä erityisesti tilanteisiin, joissa sähköisten rajapintojen, kuten markkinapaikkojen, alustojen ja portaalien, katsotaan mahdollistavan tavaroiden ja palvelujen myynnin käyttäjien välillä. Lisäksi siinä määritetään, minkä tyyppisiä tietoja käyttäjien on säilytettävä sähköisen rajapinnan kautta suoritetusta myynnistä. Siinä selvennetään myös, millä edellytyksillä markkinapaikat eivät ole velvollisia maksamaan tavaroiden luovutuksesta arvonlisäveroa, joka ylittää näistä luovutuksista ilmoitetun ja maksetun arvonlisäveron.

 

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) muodosti ehdotuksesta yleisnäkemyksen 12. maaliskuuta 2019.

Esittelijä hyväksyy neuvoston tekemät muutokset, koska ne selkeyttävät edelleen komission ehdotusta. Lisäksi esittelijä on samaa mieltä siitä, että parlamentin kanta on hyväksyttävä mahdollisimman pian, jotta lainsäädäntömenettely ja täytäntöönpanoon kansallisella tasolla vaadittavat toimenpiteet saatetaan pikaisesti päätökseen niin, että kaikki on valmista sähköisen kaupankäynnin alv-paketin voimaantulon määräaikaan tammikuuhun 2021 mennessä.

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tavaroiden etämyynti ja tiettyjen kotimaisten tavaroiden luovutus

Viiteasiakirjat

COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

21.12.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

14.1.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

14.1.2019

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

IMCO

22.1.2019

 

 

 

Esittelijät

 Nimitetty (pvä)

Ondřej Kovařík

18.7.2019

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

7.10.2019

Valiokuntakäsittely

7.10.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

18.10.2019

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

21.10.2019

 

 

Päivitetty viimeksi: 4. marraskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö