Procedūra : 2018/0415(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0019/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0019/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 14/11/2019 - 5.2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0052

<Date>{18/10/2019}18.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0019/2019</NoDocSe>
PDF 195kWORD 73k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz noteikumiem par preču tālpārdošanu un konkrētām preču piegādēm iekšzemē groza Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvu 2006/112/EK</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikas un monetārā komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Ondřej Kovařík</Depute>

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 52. panta 2. punkts)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz noteikumiem par preču tālpārdošanu un konkrētām preču piegādēm iekšzemē groza Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvu 2006/112/EK

(COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0819),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0017/2019),

 ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9‑0019/2019),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. apsvērums</Article>

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Padomes Direktīva 2006/112/EK3, kas grozīta ar Padomes Direktīvu (ES) 2017/24554, paredz, ka tad, ja, izmantojot tādu elektronisku saskarni kā tirdzniecības vieta, platforma, portāls vai līdzīgs mehānisms, nodokļa maksātājs veicina no trešām teritorijām vai trešām valstīm importētu preču tālpārdošanu sūtījumos, kuru patiesā vērtība nepārsniedz EUR 150, vai nodokļa maksātājs veicina tāda nodokļa maksātāja, kas neveic uzņēmējdarbību Kopienā, īstenotu preču piegādi Kopienā personai, kas nav nodokļa maksātāja, uzskata, ka nodokļa maksātājs, kas veicina piegādi, ir saņēmis un piegādājis minētās preces pats. Ar minēto noteikumu viena piegāde ir sadalīta divos piegādes posmos, tādēļ, lai pareizi noteiktu piegādes vietu, ir jānosaka, uz kuru no šiem piegādes posmiem būtu attiecināma preču nosūtīšana vai transportēšana.

(1) Padomes Direktīva 2006/112/EK3, kas grozīta ar Padomes Direktīvu (ES) 2017/24554, paredz, ka tad, ja, izmantojot tādu elektronisku saskarni kā tirdzniecības vieta, platforma, portāls vai līdzīgs mehānisms, nodokļa maksātājs veicina no trešām teritorijām vai trešām valstīm importētu preču tālpārdošanu sūtījumos, kuru patiesā vērtība nepārsniedz EUR 150, vai nodokļa maksātājs veicina tāda nodokļa maksātāja, kas neveic uzņēmējdarbību Kopienā, īstenotu preču piegādi Kopienā personai, kas nav nodokļa maksātāja, uzskata, ka nodokļa maksātājs, kas veicina piegādi, ir saņēmis un piegādājis minētās preces pats. Ar minēto noteikumu viena piegāde ir sadalīta divos piegādes posmos, tādēļ, lai pareizi noteiktu piegādes vietu, ir jānosaka, uz kuru no šiem piegādes posmiem būtu attiecināma preču nosūtīšana vai transportēšana. Ir arī jānodrošina, ka šo divu piegāžu nodokļa iekasējamības gadījums iestājas vienlaikus.

__________________

___________________

3 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28 novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).

3 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28 novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).

4 Padomes Direktīva (ES) 2017/2455 (2017. gada 5. decembris), ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā (OV L 348, 29.12.2017., 7. lpp.).

4 Padomes Direktīva (ES) 2017/2455 (2017. gada 5. decembris), ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā (OV L 348, 29.12.2017., 7. lpp.).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>2. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Lai gan nodokļa maksātājs, kurš, izmantojot elektronisku saskarni, veicina preču piegādi Kopienā personai, kas nav nodokļa maksātāja, saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem var atskaitīt PVN, kas samaksāts piegādātājiem, kuri neveic uzņēmējdarbību Kopienā, tomēr pastāv risks, ka šāds piegādātājs nesamaksā PVN nodokļu iestādēm. Lai izvairītos no šāda riska, piegāde no piegādātāja, kas pārdod preces, izmantojot elektronisku saskarni, būtu jāatbrīvo no PVN, savukārt šādam piegādātājam būtu piešķiramas tiesības atskaitīt PVN priekšnodokli, ko tas samaksājis par piegādāto preču iegādi vai importu.

(2) Lai gan nodokļa maksātājs, kurš, izmantojot elektronisku saskarni, veicina preču piegādi Kopienā personai, kas nav nodokļa maksātāja, saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem var atskaitīt PVN, kas samaksāts piegādātājiem, kuri neveic uzņēmējdarbību Kopienā, tomēr pastāv risks, ka šāds piegādātājs nesamaksā PVN nodokļu iestādēm. Lai izvairītos no šāda riska, piegāde no piegādātāja, kas pārdod preces, izmantojot elektronisku saskarni, būtu jāatbrīvo no PVN, savukārt šādam piegādātājam būtu piešķiramas tiesības atskaitīt PVN priekšnodokli, ko tas samaksājis par piegādāto preču iegādi vai importu. Šajā nolūkā piegādātājam vienmēr vajadzētu būt reģistrētam tajā dalībvalstī, kurā šis piegādātājs minētās preces iegādājis vai importējis.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/112/EK</DocAmend2>

<Article2>66.a pants (jauns)</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a iekļauj šādu 66.a pantu:

 

“66.a pants

 

Atkāpjoties no 63., 64. un 65. panta, tādu preču piegāžu nodokļa iekasējamības gadījums, ko veic nodokļa maksātājs, par kuru uzskata, ka tas ir saņēmis un piegādājis preces saskaņā ar 14.a pantu, un piegādes minētajam nodokļa maksātājam iekasējamības gadījums iestājas un PVN nodoklis kļūst iekasējams brīdī, kad maksājums ir pieņemts."

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/112/EK</DocAmend2>

<Article2>272. pants – 1. punkts – b apakšpunkts</Article2>

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

4.a direktīvas 272. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu

“b) nodokļa maksātājus, kuri neveic nevienu no darījumiem, kas minēti 20., 21., 22., 33., 36., 138. un 141. pantā;”

“b) nodokļa maksātājus, kuri neveic nevienu no darījumiem, kas minēti 20., 21., 22., 33., 36., 136.a, 138. un 141. pantā;”

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 7. punkts – -a apakšpunkts (jauns)</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/112/EK</DocAmend2>

<Article2>369.a pants – 1. daļa – 2. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-a) panta pirmās daļas 2. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

“Ja nodokļa maksātājs neveic uzņēmējdarbību Kopienā un viņam tur nav pastāvīgas iestādes, tad identifikācijas dalībvalsts ir tā dalībvalsts, no kuras preces tiek nosūtītas vai transportētas. Ja ir vairāk nekā viena dalībvalsts, no kuras preces tiek nosūtītas vai transportētas, tad nodokļa maksātājs norāda, kura no minētajām dalībvalstīm ir identifikācijas dalībvalsts. Šāds lēmums uzliek saistības nodokļa maksātājam par attiecīgo kalendāro gadu un diviem kalendārajiem gadiem pēc tā.”

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/112/EK</DocAmend2>

<Article2>369.a pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts (jauns)</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) ja preces piegādā, izmantojot elektronisku saskarni, kas veicina minēto piegādi saskaņā ar 14.a panta 2. punktu, un preču nosūtīšana vai transportēšana sākas un beidzas vienā un tajā pašā dalībvalstī — minētā dalībvalsts.”;

c) ja preces piegādā nodokļa maksātājs, kas veicina minēto piegādi saskaņā ar 14.a panta 2. punktu, un preču nosūtīšana vai transportēšana sākas un beidzas vienā un tajā pašā dalībvalstī — minētā dalībvalsts.”;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 11. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/112/EK</DocAmend2>

<Article2>369.g pants – 1. punkts– a apakšpunkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) preču tālpārdošana Kopienas iekšienē un preču piegāde saskaņā ar 14.a panta 2. punktu, ja preču nosūtīšana vai transportēšana sākas un beidzas vienā un tajā pašā dalībvalstī”;

a) preču tālpārdošana Kopienas iekšienē un preču piegāde;

 

aa) preču piegāde saskaņā ar 14.a panta 2. punktu, ja preču nosūtīšana vai transportēšana sākas un beidzas vienā un tajā pašā dalībvalstī;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/112/EK</DocAmend2>

<Article2>369.g pants – 2.a punkts (jauns)</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a direktīvas 369.g pantam pievieno šādu punktu:

 

2.a Ja nodokļa maksātājam, kurš sniedz pakalpojumus, uz kuriem attiecas šis īpašais režīms, ir viena vai vairākas pastāvīgas iestādes dalībvalstī, kas nav identifikācijas dalībvalsts, no kuras šie pakalpojumi tiek sniegti, PVN deklarācijā iekļauj arī kopējo vērtību bez PVN, piemērojamās PVN likmes, kopējo summu atbilstīgi katrai PVN likmei un kopējo maksājamo PVN par šādām piegādēm attiecībā uz katru dalībvalsti, kurā nodokļa maksātājam ir pastāvīga iestāde, līdz ar individuālo PVN identifikācijas numuru vai katras iestādes nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru, dalījumā pa patēriņa dalībvalstīm.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 12. punkts</Article>

<DocAmend2>Direktīva 2006/112/EK</DocAmend2>

<Article2>369.zb pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2.  Dalībvalstis piemēro prasību, ka 1. punktā minētais PVN ir maksājams katru mēnesi. Samaksas termiņš ir līdzīgās situācijās ievedmuitas nodokļa samaksai piemērojamais termiņš.”.

“2. Dalībvalstis piemēro prasību, ka 1. punktā minētais PVN ir maksājams katru mēnesi līdz samaksas termiņam, kas piemērojams ievedmuitas nodokļa samaksai.”.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

 

PASKAIDROJUMS

 

Komisija 2018. gada 11. decembrī pieņēma šo priekšlikumu saskaņā ar savu paziņojumu par rīcības plānu ceļā uz vienotu ES PVN zonu.

Priekšlikuma, kas ir daļa no PVN e-komercijas paketes (kopā ar Padomes īstenošanas regulu), mērķis ir noteikt sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu jauno e-komercijas PVN noteikumu darbību pēc grozījumiem, kas ieviesti ar Direktīvu 2017/2455 (“PVN e-komercijas direktīva”), kas stāsies spēkā 2021. gada janvārī.

Tajā jo īpaši ir paskaidrotas situācijas, kurās tiek uzskatīts, ka elektroniskas saskarnes – piemēram, tirdzniecības vieta, platforma un portāls – atvieglina preču vai pakalpojumu pārdošanu starp lietotājiem, un ir precizēts, kāda veida informācija ir jāglabā par pārdevumiem, kas veikti, izmantojot elektronisko saskarni. Tajā ir arī paskaidrots, ar kādiem nosacījumiem tirdzniecības vietas nebūs atbildīgas par PVN nomaksu par preču piegādēm, kas pārsniedz to PVN summu, kuru tās ir deklarējušas un samaksājušas par šīm piegādēm.

 

ECOFIN Padome 2019. gada 12. martā panāca vispārēju pieeju attiecībā uz šo priekšlikumu.

Referents piekrīt Padomes ierosinātajiem grozījumiem, jo tie vēl vairāk precizē Komisijas priekšlikumu. Turklāt referents piekrīt tam, ka pēc iespējas drīzāk ir jāpieņem Parlamenta nostāja, lai veicinātu likumdošanas procedūras ātru pabeigšanu un nepieciešamos pasākumus īstenošanai valsts līmenī ar mērķi nodrošināt atbilstību PVN e-komercijas paketes spēkā stāšanās termiņam 2021. gada janvārī.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Preču tālpārdošana un konkrētas preču piegādes iekšzemē

Atsauces

COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

21.12.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

14.1.2019

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

14.1.2019

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Lēmuma datums

IMCO

22.1.2019

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Ondřej Kovařík

18.7.2019

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

7.10.2019

Izskatīšana komitejā

7.10.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

18.10.2019

 

 

 

Iesniegšanas datums

21.10.2019

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 4. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika