SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. odnośnie do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów

18.10.2019 - (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS)) - *

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Ondřej Kovařík
(Procedura uproszczona – art. 52 ust. 2 Regulaminu)


Procedura : 2018/0415(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0019/2019
Teksty złożone :
A9-0019/2019
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. odnośnie do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów

(COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0819),

 uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0017/2019),

 uwzględniając art. 82 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0019/2019),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Dyrektywa Rady 2006/112/WE3, zmieniona dyrektywą Rady (UE) 2017/24554, stanowi, że jeżeli podatnik ułatwia – poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak platforma handlowa, platforma, portal lub podobne środki – sprzedaż na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR lub dostawę towarów na terytorium Wspólnoty przez podatnika niemającego siedziby na terytorium Wspólnoty na rzecz osoby niebędącej podatnikiem, uznaje się, że podatnik ten otrzymał te towary i dokonał ich dostawy samodzielnie. Jako że przepis ten rozbija pojedynczą dostawę na dwie dostawy konieczne jest określenie, do której z tych dostaw należy przypisać wysyłkę lub transport towarów, aby odpowiednio określić miejsce ich dostawy.

(1) Dyrektywa Rady 2006/112/WE3, zmieniona dyrektywą Rady (UE) 2017/24554, stanowi, że jeżeli podatnik ułatwia – poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak platforma handlowa, platforma, portal lub podobne środki – sprzedaż na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR lub dostawę towarów na terytorium Wspólnoty przez podatnika niemającego siedziby na terytorium Wspólnoty na rzecz osoby niebędącej podatnikiem, uznaje się, że podatnik ten otrzymał te towary i dokonał ich dostawy samodzielnie. Jako że przepis ten rozbija pojedynczą dostawę na dwie dostawy konieczne jest określenie, do której z tych dostaw należy przypisać wysyłkę lub transport towarów, aby odpowiednio określić miejsce ich dostawy. Należy też zadbać o to, by zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego z tytułu tych dwóch dostaw miało miejsce w tym samym czasie.

__________________

___________________

3 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

3 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

4 Dyrektywa Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz.U. L 348 z 29.12.2017, s. 7).

4 Dyrektywa Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz.U. L 348 z 29.12.2017, s. 7).

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Nawet jeśli podatnik, który ułatwia – poprzez użycie interfejsu elektronicznego – dostawę towarów na rzecz osoby niebędącej podatnikiem we Wspólnocie może odliczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, VAT zapłacony dostawcy niemającemu siedziby na terytorium Wspólnoty, istnieje ryzyko, że dostawca ten może nie zapłacić VAT organom podatkowym. Aby uniknąć tego ryzyka, dostawa od dostawcy prowadzącego sprzedaż towarów za pośrednictwem interfejsu elektronicznego powinna być zwolniona z VAT, zaś dostawcy należy przyznać prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, zapłaconego w związku z zakupem lub przywozem dostarczanych towarów.

(2) Nawet jeśli podatnik, który ułatwia – poprzez użycie interfejsu elektronicznego – dostawę towarów na rzecz osoby niebędącej podatnikiem we Wspólnocie może odliczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, VAT zapłacony dostawcy niemającemu siedziby na terytorium Wspólnoty, istnieje ryzyko, że dostawca ten może nie zapłacić VAT organom podatkowym. Aby uniknąć tego ryzyka, dostawa od dostawcy prowadzącego sprzedaż towarów za pośrednictwem interfejsu elektronicznego powinna być zwolniona z VAT, zaś dostawcy należy przyznać prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, zapłaconego w związku z zakupem lub przywozem dostarczanych towarów. W tym celu dostawca powinien zawsze być zarejestrowany w państwie członkowskim, w którym nabył lub z którego importował te towary.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 66 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a) dodaje się art. 66a w brzmieniu:

 

„Artykuł 66a

 

W drodze odstępstwa od art. 63, 64 i 65 zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów przez podatnika, w odniesieniu do którego uznaje się, że otrzymał i dostarczył towary zgodnie z art. 14a, oraz z tytułu dostawy do tego podatnika ma miejsce i VAT staje się wymagalny w momencie zaakceptowania płatności.”;

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 272 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4a) art. 272 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) podatników, którzy nie dokonują żadnej z transakcji, o których mowa w art. 20, 21, 22, 33, 36, 138 i 141;”

„b) podatników, którzy nie dokonują żadnej z transakcji, o których mowa w art. 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 i 141;”;

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera –a (nowa)

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 369 a – akapit 1 – punkt 2 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a) w ust. 1 pkt 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Jeżeli podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Wspólnoty, państwem członkowskim identyfikacji jest państwo członkowskie, w którym rozpoczyna się wysyłka lub transport towarów. W przypadku większej liczby państw członkowskich, w których rozpoczyna się wysyłka lub transport towarów, podatnik wskazuje, które z tych państw członkowskich jest państwem członkowskim identyfikacji. Podatnik jest związany tą decyzją na dany rok kalendarzowy i dwa kolejne lata kalendarzowe.”;

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 369 a – akapit 1 – punkt 3 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem interfejsu elektronicznego ułatwiającego takie dostawy zgodnie z art. 14a ust. 2, jeśli wysyłka lub transport dostarczanych towarów rozpoczyna się i kończy w tym samym państwie członkowskim, to państwo członkowskie.”;

c) w przypadku dostawy towarów przez podatnika ułatwiającego takie dostawy zgodnie z art. 14a ust. 2, jeśli wysyłka lub transport dostarczanych towarów rozpoczyna się i kończy w tym samym państwie członkowskim, to państwo członkowskie.”;

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 369 g – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i dostawy towarów zgodnie z art. 14a ust. 2, jeśli wysyłka lub transport tych towarów rozpoczyna się i kończy w tym samym państwie członkowskim;

a) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i dostawy towarów;

 

aa) dostawy towarów zgodnie z art. 14a ust. 2, jeśli wysyłka lub transport tych towarów rozpoczyna się i kończy w tym samym państwie członkowskim;

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy)

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 369 g – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11a) w art. 369g dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„2a. W przypadku gdy – poza stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji – podatnik świadczący usługi objęte szczególną procedurą ma jedno lub większą liczbę stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, z których świadczone są usługi, deklaracja VAT zawiera również całkowitą wartość bez VAT, mające zastosowanie stawki VAT, całkowitą kwotę VAT dla każdej stawki VAT, a także całkowitą kwotę należnego VAT w odniesieniu do takich dostaw dla każdego państwa członkowskiego, w którym ten podatnik ma przedsiębiorstwo, oraz indywidualny numer identyfikacyjny VAT lub numer rejestracji podatkowej każdego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z podziałem na państwa członkowskie konsumpcji.”;

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 369 z b – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2. Państwa członkowskie wymagają opłacenia VAT, o którym mowa w ust. 1, co miesiąc. Terminem płatności jest termin obowiązujący do płatności cła przywozowego w podobnych sytuacjach.”.

„2. Państwa członkowskie wymagają, by VAT, o którym mowa w ust. 1, był płatny co miesiąc przed terminem płatności mającym zastosowanie do płatności cła przywozowego.”.


 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 11 grudnia 2018 r. Komisja przyjęła ten wniosek zgodnie ze swoim komunikatem w sprawie planu działania na rzecz jednolitego unijnego obszaru VAT.

Celem wniosku, stanowiącego (wraz z rozporządzeniem wykonawczym Rady) część pakietu dotyczącego VAT w handlu elektronicznym, jest ustanowienie szczegółowych przepisów niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania nowych przepisów dotyczących VAT w odniesieniu do handlu elektronicznego w następstwie zmian wprowadzonych dyrektywą 2017/2455 („dyrektywa w sprawie VAT w handlu elektronicznym”), która wejdzie w życie w styczniu 2021 r.

Doprecyzowuje on w szczególności sytuacje, w których uznaje się, że interfejsy elektroniczne – takie jak platformy handlowe, platformy i portale – ułatwiają sprzedaż towarów i świadczenie usług między użytkownikami, i określa kategorie informacji, które podmioty te muszą przechowywać w związku ze sprzedażą dokonaną za pośrednictwem interfejsu elektronicznego. Wyjaśnia również warunki, po których spełnieniu platformy handlowe nie będą zobowiązane do zapłaty VAT od dostawy towarów w kwocie przekraczającej kwotę VAT zadeklarowaną i uiszczoną z tytułu tych dostaw.

 

Rada ECOFIN wypracowała podejście ogólne w sprawie tego wniosku dnia 12 marca 2019 r.

Sprawozdawca zgadza się z poprawkami Rady, ponieważ doprecyzowują one wniosek Komisji. Ponadto sprawozdawca zgadza się na jak najszybsze przyjęcie stanowiska Parlamentu, aby ułatwić szybkie sfinalizowanie procedury ustawodawczej i poczynienie kroków niezbędnych do wdrożenia przepisów na szczeblu krajowym, tak by dotrzymać terminu wejścia w życie pakietu w sprawie VAT w odniesieniu do handlu elektronicznego w styczniu 2021 r.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Sprzedaż towarów na odległość oraz niektóre krajowe dostawy towarów

Odsyłacze

COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS)

Data konsultacji z PE

21.12.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

14.1.2019

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

14.1.2019

 

 

 

Opinia niewydana

 Data decyzji

IMCO

22.1.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Ondřej Kovařík

18.7.2019

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

7.10.2019

Rozpatrzenie w komisji

7.10.2019

 

 

 

Data przyjęcia

18.10.2019

 

 

 

Data złożenia

21.10.2019

 

 

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności