RAPORT referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri

18.10.2019 - (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS)) - *

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Ondřej Kovařík
(Procedura simplificată – articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2018/0415(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0019/2019
Texte depuse :
A9-0019/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri

(COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0819),

 având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0017/2019),

 având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0019/2019),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Directiva 2006/112/CE a Consiliului3, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului4, prevede că, în cazul în care o persoană impozabilă, prin utilizarea unei interfețe electronice cum ar fi o piață online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, facilitează vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 EUR sau livrarea de bunuri în Comunitate de către o persoană impozabilă nestabilită în Comunitate către o persoană neimpozabilă, se consideră că persoana impozabilă care a facilitat livrarea a primit și a livrat ea însăși bunurile respective. Întrucât această dispoziție împarte o singură livrare în două livrări, este necesar să se determine cărei livrări dintre acestea ar trebui să i se atribuie expedierea sau transportul bunurilor, pentru a stabili în mod corespunzător locul de livrare al acestora.

(1) Directiva 2006/112/CE a Consiliului3, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului4, prevede că, în cazul în care o persoană impozabilă, prin utilizarea unei interfețe electronice cum ar fi o piață online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, facilitează vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 EUR sau livrarea de bunuri în Comunitate de către o persoană impozabilă nestabilită în Comunitate către o persoană neimpozabilă, se consideră că persoana impozabilă care a facilitat livrarea a primit și a livrat ea însăși bunurile respective. Întrucât această dispoziție împarte o singură livrare în două livrări, este necesar să se determine cărei livrări dintre acestea ar trebui să i se atribuie expedierea sau transportul bunurilor, pentru a stabili în mod corespunzător locul de livrare al acestora. De asemenea, este necesar să se asigure că faptul generator al acestor două livrări are loc în același moment.

__________________

___________________

3 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

3 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

4 Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță (JO L 348, 29.12.2017, p. 7).

4 Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță (JO L 348, 29.12.2017, p. 7).

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Chiar dacă o persoană impozabilă care facilitează, prin utilizarea unei interfețe electronice, livrarea de bunuri către o persoană neimpozabilă în Comunitate poate deduce, în conformitate cu normele în vigoare, TVA plătită furnizorilor nestabiliți în Comunitate, există riscul ca aceștia din urmă să nu plătească TVA autorităților fiscale. Pentru a evita acest risc, livrarea de la furnizorul care vinde bunuri prin utilizarea unei interfețe electronice ar trebui să fie scutită de TVA, iar acelui furnizor ar trebui să i se acorde dreptul de a deduce TVA achitată în amonte pe care a plătit-o pentru achiziția sau importul bunurilor livrate.

(2) Chiar dacă o persoană impozabilă care facilitează, prin utilizarea unei interfețe electronice, livrarea de bunuri către o persoană neimpozabilă în Comunitate poate deduce, în conformitate cu normele în vigoare, TVA plătită furnizorilor nestabiliți în Comunitate, există riscul ca aceștia din urmă să nu plătească TVA autorităților fiscale. Pentru a evita acest risc, livrarea de la furnizorul care vinde bunuri prin utilizarea unei interfețe electronice ar trebui să fie scutită de TVA, iar acelui furnizor ar trebui să i se acorde dreptul de a deduce TVA achitată în amonte pe care a plătit-o pentru achiziția sau importul bunurilor livrate. În acest scop, furnizorul ar trebui să fie înregistrat întotdeauna în statul membru în care a achiziționat sau a importat bunurile respective.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Directiva 2006/112/CE

Articolul 66 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Se inserează următorul articol 66a:

 

„Articolul 66a

 

Prin derogare de la articolele 63, 64 și 65, în cazul livrării de bunuri de către o persoană impozabilă care se consideră că a primit și a livrat bunurile în conformitate cu articolul 14a și al livrării către persoana impozabilă respectivă, faptul generator are loc, iar TVA devine exigibilă, în momentul în care plata este acceptată.”

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Directiva 2006/112/CE

Articolul 272 – alineatul 1 – litera b

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(4a) la articolul 272 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) persoanele impozabile care nu efectuează niciuna dintre operațiunile prevăzute la articolele 20, 21, 22, 33, 36, 138 și 141;”

„(b) persoanele impozabile care nu efectuează niciuna dintre operațiunile prevăzute la articolele 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 și 141;”

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera -a (nouă)

Directiva 2006/112/CE

Articolul 369a – paragraful 1 – punctul 1 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a) la primul paragraf, punctul 2, se adaugă următorul paragraf:

 

„În cazul în care o persoană impozabilă nu și-a stabilit activitatea economică în Comunitate și nu dispune de un sediu comercial fix în Comunitate, statul membru de identificare este statul membru în care începe expedierea sau transportul bunurilor. În cazul în care există mai multe state membre în care începe expedierea sau transportul bunurilor, persoana impozabilă indică care dintre aceste state membre este statul membru de identificare. Persoana impozabilă este ținută să respecte respectiva decizie în anul calendaristic în cauză și în următorii doi ani calendaristici.”

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a

Directiva 2006/112/CE

Articolul 369a – paragraful 1 – punctul 3 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) în cazul livrării de bunuri efectuate printr-o interfață electronică ce facilitează aceste livrări în conformitate cu articolul 14a alineatul (2), atunci când expedierea sau transportul bunurilor livrate începe și se încheie în același stat membru, statul membru respectiv.”;

(c) în cazul livrării de bunuri efectuate de către o persoană impozabilă care facilitează aceste livrări în conformitate cu articolul 14a alineatul (2), atunci când expedierea sau transportul bunurilor livrate începe și se încheie în același stat membru, statul membru respectiv.”

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Directiva 2006/112/CE

Articolul 369g – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și livrările de bunuri în conformitate cu articolul 14a alineatul (2), atunci când expedierea sau transportul acestor bunuri începe și se încheie în același stat membru;

(a) vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și livrările de bunuri;

 

(aa) livrările de bunuri în conformitate cu articolul 14a alineatul (2), atunci când expedierea sau transportul acestor bunuri începe și se încheie în același stat membru;

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)

Directiva 2006/112/CE

Articolul 369g – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) La articolul 369g se adaugă următorul paragraf:

 

2a. În cazul în care persoana impozabilă care prestează serviciile reglementate de regimul special deține unul sau mai multe sedii comerciale fixe, altul/altele decât cel(e) din statul membru de identificare, de la care sunt prestate servicii, declarația de TVA include, de asemenea, valoarea totală fără TVA, cotele de TVA aplicabile, cuantumul total al TVA corespunzătoare subdivizat pe cote și TVA totală datorată pentru astfel de prestări, pentru fiecare stat membru în care persoana impozabilă deține un sediu, cu precizarea numărului individual de identificare în scopuri de TVA sau a codului de înregistrare fiscală al fiecărui sediu, și defalcat pe fiecare stat membru de consum.”

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Directiva 2006/112/CE

Articolul 369zb – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2. Statele membre impun ca TVA menționată la alineatul (1) să fie datorată lunar. Termenul de plată este cel aplicabil plății taxelor la import în situații similare.”.

„2. Statele membre impun ca TVA menționată la alineatul (1) să fie datorată lunar până la termenul de plată aplicabil plății taxelor la import.”


 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

La 11 decembrie 2018, Comisia a adoptat această propunere, în conformitate cu comunicarea sa referitoare la un plan de acțiune privind TVA intitulat „Către un spațiu unic pentru TVA în UE”.

Scopul propunerii, care face parte din pachetul de măsuri privind TVA pentru comerțul electronic (împreună cu un regulament de punere în aplicare al Consiliului) este de a stabili norme detaliate necesare pentru a asigura funcționarea noilor norme în materie de TVA pentru comerțul electronic în urma modificărilor introduse prin Directiva 2017/2455 („Directiva privind TVA pentru comerțul electronic”), care va intra în vigoare în ianuarie 2021.

Propunerea clarifică, în special, situațiile în care se consideră că interfețele electronice – cum ar fi piețele online, platformele și portalurile – facilitează vânzarea de bunuri și servicii între utilizatori și precizează tipul de informații care trebuie păstrate în privința vânzărilor efectuate prin intermediul unei interfețe electronice. De asemenea, clarifică condițiile în care piețele online nu vor fi obligate la plata TVA care depășește TVA care este declarată și plătită pentru livrările de bunuri.

 

Consiliul ECOFIN a ajuns la o abordare generală cu privire la propunere la 12 martie 2019.

Raportorul este de acord cu amendamentele Consiliului, deoarece ele clarifică mai mult propunerea Comisiei. În plus, raportorul este de acord să se adopte poziția Parlamentului cât mai curând posibil, pentru a facilita finalizarea rapidă a procedurii legislative și măsurile necesare pentru punerea în aplicare la nivel național, în scopul de a respecta termenul de intrare în vigoare a pachetului privind TVA pentru comerțul electronic în ianuarie 2021.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri

Referințe

COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS)

Data consultării PE

21.12.2018

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ECON

14.1.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

IMCO

14.1.2019

 

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

IMCO

22.1.2019

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Ondřej Kovařík

18.7.2019

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

7.10.2019

Examinare în comisie

7.10.2019

 

 

 

Data adoptării

18.10.2019

 

 

 

Data depunerii

21.10.2019

 

 

Ultima actualizare: 4 noiembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate