POROČILO o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 glede določb v zvezi s prodajo blaga na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami blaga

18.10.2019 - (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS)) - *

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalec: Ondřej Kovařík 
(Poenostavljeni postopek – člen 52(2) Poslovnika)


Postopek : 2018/0415(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0019/2019
Predložena besedila :
A9-0019/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 glede določb v zvezi s prodajo blaga na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami blaga

(COM(2018)0819 – C9-0017/2019 – 2018/0415(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0819),

 ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C9-0017/2019),

 ob upoštevanju člena 82 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0019/2019),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Direktiva Sveta 2006/112/ES3 , kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta (EU) 2017/24554 , določa, da se, kadar davčni zavezanec z uporabo elektronskega vmesnika, kot je trg, platforma, portal ali podobno sredstvo, omogoča prodajo blaga na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav s pošiljkami z notranjo vrednostjo največ 150 EUR ali dobavo blaga v Skupnosti s strani davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Skupnosti, šteje, da je davčni zavezanec, ki omogoča dobavo, prejel in dobavil blago sam. Ker ta določba eno dobavo razdeli na dve dobavi, je treba določiti, kateri od teh dobav je treba pripisati pošiljanje ali prevoz blaga, da se pravilno določi njun kraj dobave.

(1) Direktiva Sveta 2006/112/ES3, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta (EU) 2017/24554, določa, da se, kadar davčni zavezanec z uporabo elektronskega vmesnika, kot je trg, platforma, portal ali podobno sredstvo, omogoča prodajo blaga na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav s pošiljkami z notranjo vrednostjo največ 150 EUR ali dobavo blaga v Skupnosti s strani davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Skupnosti, šteje, da je davčni zavezanec, ki omogoča dobavo, prejel in dobavil blago sam. Ker ta določba eno dobavo razdeli na dve dobavi, je treba določiti, kateri od teh dobav je treba pripisati pošiljanje ali prevoz blaga, da se pravilno določi njun kraj dobave. Zagotoviti je treba tudi, da obdavčljivi dogodek obeh dobav nastane istočasno.

__________________

___________________

3 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).

3 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).

4 Direktiva Sveta (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo (UL L 348, 29.12.2017, str. 7).

4 Direktiva Sveta (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo (UL L 348, 29.12.2017, str. 7).

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Medtem ko lahko davčni zavezanec, ki z uporabo elektronskega vmesnika omogoča dobavo blaga osebi, ki ni davčni zavezanec v Skupnosti, v skladu z obstoječimi pravili odbije DDV, plačan dobaviteljem, ki nimajo sedeža v Skupnosti, obstaja tveganje, da slednji davčnim organom ne bodo plačali DDV. Da bi se izognili temu tveganju, bi morala biti dobava dobavitelja, ki prodaja blago z uporabo elektronskega vmesnika, oproščena plačila DDV, medtem ko bi navedeni dobavitelj moral imeti pravico do odbitka vstopnega DDV, ki ga je plačal za nakup ali uvoz dobavljenega blaga.

(2) Medtem ko lahko davčni zavezanec, ki z uporabo elektronskega vmesnika omogoča dobavo blaga osebi, ki ni davčni zavezanec v Skupnosti, v skladu z obstoječimi pravili odbije DDV, plačan dobaviteljem, ki nimajo sedeža v Skupnosti, obstaja tveganje, da slednji davčnim organom ne bodo plačali DDV. Da bi se izognili temu tveganju, bi morala biti dobava dobavitelja, ki prodaja blago z uporabo elektronskega vmesnika, oproščena plačila DDV, medtem ko bi navedeni dobavitelj moral imeti pravico do odbitka vstopnega DDV, ki ga je plačal za nakup ali uvoz dobavljenega blaga. Zato bi moral biti dobavitelj vedno registriran v državi članici, v kateri je pridobil navedeno blago ali v katero je to blago uvozil.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Direktiva 2006/112/ES

Člen 66 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) vstavi se naslednji člen 66a:

 

„Člen 66a

 

Z odstopanjem od členov 63, 64 in 65 obdavčljivi dogodek in obveznost plačila DDV v zvezi z dobavo blaga, ki jo opravi davčni zavezanec, za katerega se šteje, da je prejel in dobavil blago v skladu s členom 14a, in v zvezi z dobavo navedenemu davčnemu zavezancu nastaneta ob sprejetju plačila.“

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Direktiva 2006/112/ES

Člen 272 – odstavek 1 – točka b

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(4a) v členu 272(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b) davčne zavezance, ki ne opravljajo nobene od transakcij iz členov 20, 21, 22, 33, 36, 138 in 141;“

„(b) davčne zavezance, ki ne opravljajo nobene od transakcij iz členov 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 in 141;“

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka -–a (novo)

Direktiva 2006/112/ES

Člen 369a – točka 1 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a) v točki 2 prvega pododstavka se doda naslednji pododstavek:

 

„Kadar davčni zavezanec nima sedeža svoje dejavnosti v Skupnosti in nima stalne poslovne enote, je država članica identifikacije tista država članica, iz katere se blago odpošlje ali odpelje. Kadar obstaja več kot ena država članica, iz katere je blago odposlano ali odpeljano, davčni zavezanec navede, katera od teh držav članic je država članica identifikacije. Ta odločitev davčnega zavezanca zavezuje za zadevno koledarsko leto in dve koledarski leti po tem.“

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 7 – točka a

Direktiva 2006/112/ES

Člen 369a – odstavek 1 – točka 3 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) v primeru dobave blaga, ki jo izvede elektronski vmesnik, ki omogoča takšno dobavo v skladu z odstavkom 2 člena 14a, če se pošiljanje ali prevoz dobavljenega blaga začne in konča v isti državi članici, navedeno državo članico.“;

(c) v primeru dobave blaga, ki jo opravi davčni zavezanec, ki omogoča takšno dobavo v skladu z odstavkom 2 člena 14a, če se odpošiljanje ali prevoz dobavljenega blaga začne in konča v isti državi članici, navedeno državo članico.“;

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Direktiva 2006/112/ES

Člen 369g – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) prodaja blaga znotraj Skupnosti in dobava blaga v skladu z odstavkom 2 člena 14a, če se pošiljanje ali prevoz navedenega blaga začne in konča v isti državi članici;

(a) prodaja blaga znotraj Skupnosti in dobava blaga;

 

(aa) dobava blaga v skladu z odstavkom 2 člena 14a, če se odpošiljanje ali prevoz navedenega blaga začne in konča v isti državi članici;

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)

Direktiva 2006/112/ES

Člen 369g – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) v členu 369g se doda naslednji odstavek:

 

2a. Če ima davčni zavezanec, ki opravlja storitve, zajete v tej posebni ureditvi, eno ali več drugih stalnih poslovnih enot poleg poslovne enote v državi članici identifikacije, iz katerih opravlja storitve, obračun DDV vključuje tudi skupno vrednost brez DDV, veljavne stopnje DDV, skupni znesek pripadajočega DDV, razdeljen po davčnih stopnjah, in skupni znesek dolgovanega DDV takih opravljenih storitev, in sicer za vsako državo članico, v kateri ima poslovno enoto, ter individualno identifikacijsko številko za DDV ali davčno sklicno številko te poslovne enote, razčlenjeno po državah članicah potrošnje.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Direktiva 2006/112/ES

Člen 369zb – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2. Države članice zahtevajo, da se DDV iz odstavka 1 plačuje mesečno. Rok plačila je enak roku plačila uvozne dajatve v podobnih okoliščinah.“.

„2. Države članice zahtevajo, da se DDV iz odstavka 1 plačuje mesečno do roka plačila, ki velja za plačilo uvozne dajatve.“


 

OBRAZLOŽITEV

Komisija je 11. decembra 2018 sprejela ta predlog v skladu s svojim sporočilom o akcijskem načrtu za vzpostavitev enotnega območja DDV v EU.

S predlogom, ki je skupaj z izvedbeno uredbo Sveta del svežnja o DDV pri e-trgovanju, naj bi določili podrobna pravila, s katerimi bi zagotovili delovanje novih pravil glede DDV pri e-trgovanju, in to na podlagi sprememb, uvedenih z Direktivo 2017/2455 (v nadaljnjem besedilu: direktiva o DDV pri e-trgovanju), ki bo začela veljati januarja 2021.

V predlogu so zlasti pojasnjeni primeri, v katerih naj bi elektronski vmesniki, kot so trg, platforma in portal, uporabnikom lajšali prodajo blaga in storitev, določena pa je tudi vrsta informacij, ki jih morajo shraniti uporabniki v zvezi s prodajami, opravljenimi prek elektronskega vmesnika. Pojasnjuje tudi, pod katerimi pogoji trgi ne bodo odgovorni za plačilo DDV za dobavo blaga, ki presega DDV, ki je za to dobavo prijavljen in plačan.

 

Svet ECOFIN se je 12. marca 2019 dogovoril o splošnem pristopu glede predloga.

Poročevalec se strinja s predlaganimi spremembami Sveta, saj dodatno pojasnjujejo predlog Komisije. Poleg tega se strinja, da se čim prej sprejme stališče Parlamenta in tako omogoči hitro dokončanje zakonodajnega postopka in sprejetje potrebnih ukrepov za izvajanje na nacionalni ravni do datuma začetka veljavnosti svežnja o DDV za e-trgovanje januarja 2021.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Prodaja blaga na daljavo in nekatere domače dobave blaga

Referenčni dokumenti

COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS)

Datum posvetovanja z EP

21.12.2018

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

ECON

14.1.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

14.1.2019

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

IMCO

22.1.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Ondřej Kovařík

18.7.2019

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

7.10.2019

Obravnava v odboru

7.10.2019

 

 

 

Datum sprejetja

18.10.2019

 

 

 

Datum predložitve

21.10.2019

 

 

Zadnja posodobitev: 4. november 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov