Betänkande - A9-0019/2019Betänkande
A9-0019/2019

BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 vad gäller bestämmelserna om distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor

18.10.2019 - (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS)) - *

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Ondřej Kovařík
(Förenklat förfarande – artikel 52.2 i arbetsordningen)


Förfarande : 2018/0415(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0019/2019
Ingivna texter :
A9-0019/2019
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 vad gäller bestämmelserna om distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor

(COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0819),

 med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0017/2019),

 med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0019/2019).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I rådets direktiv 2006/112/EG, i dess lydelse enligt rådets direktiv (EU) 2017/24554, anges att om en beskattningsbar person genom användning av ett elektroniskt gränssnitt, såsom en marknadsplats, en plattform, en portal eller liknande, möjliggör distansförsäljning av varor importerade från ett tredjeterritorium eller ett tredjeland i försändelser med ett realvärde på högst 150 EUR eller leverans av varor inom gemenskapen från en beskattningsbar person som inte är etablerad inom gemenskapen till en icke beskattningsbar person, ska den beskattningsbara personen själv anses ha tagit emot och levererat dessa varor. Bestämmelsen innebär att en enskild leverans delas upp på två, varför det är nödvändigt att fastställa till vilken leveranstyp en försändelse eller en transport bör hänföras, för att det ska vara möjligt att fastställa den korrekta platsen för leveransen.

(1) I rådets direktiv 2006/112/EG, i dess lydelse enligt rådets direktiv (EU) 2017/24554, anges att om en beskattningsbar person genom användning av ett elektroniskt gränssnitt, såsom en marknadsplats, en plattform, en portal eller liknande, möjliggör distansförsäljning av varor importerade från ett tredjeterritorium eller ett tredjeland i försändelser med ett realvärde på högst 150 EUR eller leverans av varor inom gemenskapen från en beskattningsbar person som inte är etablerad inom gemenskapen till en icke beskattningsbar person, ska den beskattningsbara personen själv anses ha tagit emot och levererat dessa varor. Bestämmelsen innebär att en enskild leverans delas upp på två, varför det är nödvändigt att fastställa till vilken leveranstyp en försändelse eller en transport bör hänföras, för att det ska vara möjligt att fastställa den korrekta platsen för leveransen. Det måste även säkerställas att den beskattningsgrundande händelsen inträffar samtidigt för båda leveranserna.

__________________

___________________

3 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).

3 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).

4 Rådets direktiv (EU) 2017/2455 av den 5 december 2017 om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2009/132/EG vad gäller vissa skyldigheter på mervärdesskatteområdet för tillhandahållanden av tjänster och distansförsäljning av varor (EUT L 348, 29.12.2017, s. 7).

4 Rådets direktiv (EU) 2017/2455 av den 5 december 2017 om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2009/132/EG vad gäller vissa skyldigheter på mervärdesskatteområdet för tillhandahållanden av tjänster och distansförsäljning av varor (EUT L 348, 29.12.2017, s. 7).

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) I de fall då en beskattningsbar person, genom användning av ett elektroniskt gränssnitt, möjliggör leverans av varor till en icke beskattningsbar person i gemenskapen, får den beskattningsbara personen, i enlighet med gällande regler, göra avdrag för den mervärdesskatt som betalats till leverantörer som inte är etablerade i gemenskapen, varvid det finns en risk för att de sistnämnda inte betalar in mervärdesskatten till tullmyndigheterna. För att motverka denna risk bör leveranser från den leverantör som säljer varor genom användning av ett elektroniskt gränssnitt befrias från mervärdesskatt, samtidigt som leverantören bör ges rätt att göra avdrag för den ingående mervärdesskatt som leverantören har betalt för inköpet eller importen av de levererade varorna.

(2) I de fall då en beskattningsbar person, genom användning av ett elektroniskt gränssnitt, möjliggör leverans av varor till en icke beskattningsbar person i gemenskapen, får den beskattningsbara personen, i enlighet med gällande regler, göra avdrag för den mervärdesskatt som betalats till leverantörer som inte är etablerade i gemenskapen, varvid det finns en risk för att de sistnämnda inte betalar in mervärdesskatten till tullmyndigheterna. För att motverka denna risk bör leveranser från den leverantör som säljer varor genom användning av ett elektroniskt gränssnitt befrias från mervärdesskatt, samtidigt som leverantören bör ges rätt att göra avdrag för den ingående mervärdesskatt som leverantören har betalt för inköpet eller importen av de levererade varorna. För detta ändamål bör leverantören alltid vara registrerad i den medlemsstat där dessa varor förvärvades eller importerades.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 66a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a) Följande artikel ska införas som artikel 66a:

 

”Artikel 66a

 

Med avvikelse från artiklarna 63, 64 och 65 ska en beskattningsgrundande leverans av varor av en beskattningsbar person som anses ha tagit emot och levererat varorna i enlighet med artikel 14a och leveransen till den beskattningsbara personen inträffa och mervärdesskatten bli utkrävbar när betalningen har godtagits.”

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – led 4a (nytt)

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 272 – punkt 1 – led b

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

4a) ”I artikel 272.1 ska led b ersättas med följande:

b) Beskattningsbara personer som inte utför någon av de transaktioner som avses i artiklarna 20, 21, 22, 33, 36, 138 och 141.

”b) Beskattningsbara personer som inte utför någon av de transaktioner som avses i artiklarna 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 och 141.”

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – led 7 – led -a (nytt)

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 369a – stycke 1 – punkt 2 – stycke 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a) I första stycket ska följande stycke läggas till i led 2:

 

”Om en beskattningsbar person inte har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har något fast etableringsställe i gemenskapen ska identifieringsmedlemsstaten vara den medlemsstat där försändelsen eller transporten av varorna påbörjades. Om varor försänds eller transporteras från mer än en medlemsstat ska den beskattningsbara personen ange vilken av dessa medlemsstater som ska vara identifieringsmedlemsstaten. Den beskattningsbara personen ska vara bunden av det beslutet för det berörda kalenderåret och de två efterföljande åren. ”

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – led 7 – led a

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 369a – stycke 1 – led 3 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) för leverans av varor från ett elektroniskt gränssnitt som möjliggör sådana leveranser i enlighet med artikel 14a.2 där försändelsen eller transporten påbörjas och avslutas i samma medlemsstat, den medlemsstaten.”

c) för leverans av varor från en beskattningsbar person som möjliggör sådana leveranser i enlighet med artikel 14a.2 där försändelsen eller transporten påbörjas och avslutas i samma medlemsstat, den medlemsstaten.”

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – led 11

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 369g – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Gemenskapsintern distansförsäljning av varor och leverans av varor i enlighet med artikel 14a.2 där försändelsen eller transporten av varorna påbörjas och avslutas i samma medlemsstat.

a) Gemenskapsintern distansförsäljning av varor och leverans av varor.

 

aa) Leverans av varor i enlighet med artikel 14a.2 där försändelsen eller transporten av varorna påbörjas och avslutas i samma medlemsstat.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – led 11a (nytt)

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 369g – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a) I artikel 369g ska följande punkt läggas till:

 

”2a. När en beskattningsbar person som tillhandahåller tjänster som omfattas av den särskilda ordningen har ett eller flera andra fasta etableringsställen än det i identifieringsmedlemsstaten, varifrån tjänsterna tillhandahålls, ska mervärdesskattedeklarationen också innehålla uppgift om det totala värdet exklusive mervärdesskatt, gällande mervärdesskattesatser, totalt belopp per mervärdesskattesats och total mervärdesskatt för dessa tillhandahållanden, för varje medlemsstat där den beskattningsbara personen har ett etableringsställe, tillsammans med varje etableringsställes individuella momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer, och uppdelat på respektive konsumtionsmedlemsstat.”

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – led 12

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 369zb – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2. Medlemsstaterna ska kräva att den mervärdesskatt som avses i punkt 1 betalas månatligen. Tidsfristen för betalning ska vara den som är tillämplig på betalningen av importtull i liknande situationer.”

”2. Medlemsstaterna ska kräva att den mervärdesskatt som avses i punkt 1 betalas månatligen inom den tidsfrist för betalning som är tillämplig på betalningen av importtull.”


 

MOTIVERING

 

Den 11 december 2018 antog kommissionen detta förslag i linje med sitt meddelande Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU.

 

Syftet med förslaget, som är en del av paketet om mervärdesskatt på e-handel (tillsammans med rådets genomförandeförordning), är att fastställa de detaljerade regler som behövs för att säkerställa att de nya mervärdesskattereglerna för e-handel fungerar efter det att ändringar införts genom direktiv 2017/2455 (”direktivet om mervärdesskatt”), vilka kommer att träda i kraft i januari 2021.

 

Genom förslaget förtydligas i synnerhet de situationer där elektroniska gränssnitt, såsom en marknadsplats, en plattform och en portal, anses underlätta försäljning av varor och tjänster mellan användare, och det anges vilken typ av uppgifter de måste bevara om försäljningar som görs via elektroniskt gränssnitt. Det klargörs också på vilka villkor marknadsplatser inte kommer att vara skyldiga att betala mervärdesskatt på leveranser av varor som överstiger den mervärdesskatt som personen deklarerat och betalat för dessa leveranser.

 

Ekofinrådet enades om en allmän riktlinje om förslaget den 12 mars 2019.

Föredraganden ställer sig bakom rådets ändringar, eftersom de ytterligare förtydligar kommissionens förslag. Dessutom samtycker föredraganden till att parlamentets ståndpunkt antas snarast möjligt för att underlätta ett snabbt slutförande av lagstiftningsförfarandet och de åtgärder som krävs för genomförandet på nationell nivå, så att tidsfristen för ikraftträdandet av paketet om mervärdesskatt för e-handel, dvs. januari 2021, kan hållas.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor

Referensnummer

COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

21.12.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ECON

14.1.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

IMCO

14.1.2019

 

 

 

Inget yttrande avges

 Beslut

IMCO

22.1.2019

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Ondřej Kovařík

18.7.2019

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

7.10.2019

Behandling i utskott

7.10.2019

 

 

 

Antagande

18.10.2019

 

 

 

Ingivande

21.10.2019

 

 

Senaste uppdatering: 4 november 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy