Процедура : 2019/0183(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0020/2019

Внесени текстове :

A9-0020/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Приети текстове :

P9_TA(2019)0045

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0020/2019</NoDocSe>
PDF 231kWORD 80k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с оглед на предоставяне на финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Комисия по регионално развитие</Commission>

Докладчик: <Depute>Юнус Омаржи</Depute>

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПИСМО НА комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с оглед на предоставяне на финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение

COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2019)0399),

 като взе предвид член 294, параграф 2 и член 175, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0111/2019),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

 след консултация с Комитета на регионите,

 като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид писмото на комисията по бюджети,

 като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A9-0020/2019),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Изменение  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) С цел ограничаване на икономическите последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение и в знак на солидарност с най-засегнатите държави членки при такива изключителни обстоятелства Регламент (ЕО) № 2012/2002 следва да бъде изменен с оглед осигуряване на финансово подпомагане за съответните публични разходи.

(4) С цел ограничаване на икономическите и социалните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение и в знак на солидарност с най-засегнатите държави членки при такива изключителни обстоятелства Регламент (ЕО) № 2012/2002 следва да бъде изменен с оглед осигуряване на финансово подпомагане за съответните публични разходи.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 5</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Тъй като става въпрос за необичайно използване на Фонда, предоставяното подпомагане за облекчаване на сериозното финансово бреме, което ще понесат държавите членки като пряко следствие от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение, ще бъде целенасочено и ограничено във времето, за да се запазят първоначалното предназначение на Фонда и неговият капацитет за реагиране в случаи на природни бедствия.

(5) Тъй като става въпрос за необичайно използване на Фонда, предоставяното подпомагане за облекчаване на сериозното финансово бреме, което държавите членки са понесли или ще понесат, подготвяйки се за или като пряко следствие от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение, ще бъде целенасочено и ограничено във времето, за да се запазят първоначалното предназначение на Фонда и неговият капацитет за реагиране в случаи на природни бедствия.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 8</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) За да бъде запазен Фондът като източник на средства в случаи на природни бедствия, което е неговата първоначална цел, следва да се установи бюджетен таван за подпомагането, свързана с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение.

(8) Като се има предвид, че трябва да се осигури разумен бюджет, за да бъде запазен фонд „Солидарност“ на Европейския съюз като източник на средства в случаи на природни бедствия, на държавите членки и на регионите трябва да се предоставят други допълнителни средства, които да им помогнат да ограничат въздействието на евентуално оттегляне на Обединеното кралство от Съюза без споразумение, например посредством ЕФПГ или други ad hoc финансови инструменти.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 9</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Финансовото подпомагане от Фонда, предназначено за облекчаване на сериозното финансово бреме, което ще понесат държавите членки вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение, следва да се подчинява на същите правила за изпълнение, мониторинг, докладване, контрол и одит, както всички други намеси на Фонда. Освен това, предвид широкия обхват на публичните разходи, които евентуално биха били допустими за подпомагане, е важно да се гарантира, че се спазват и други разпоредби на правото на ЕС, и по-специално правилата за държавна помощ.

(9) Финансовото подпомагане от Фонда, предназначено за облекчаване на сериозното финансово бреме, което държавите членки са понесли или могат да понесат, подготвяйки се за оттеглянето и/или вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение, следва да се подчинява на същите правила за изпълнение, мониторинг, докладване, контрол и одит, както всички други намеси на Фонда. Освен това, предвид широкия обхват на публичните разходи, които евентуално биха били допустими за подпомагане, е важно да се гарантира, че се спазват и други разпоредби на правото на ЕС, и по-специално правилата за държавна помощ.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 3</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Член 3a – параграф 2</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Наличните бюджетни кредити за тази цел се ограничават до половината от максималната сума, с която разполага Фондът за намеси през 2019 и 2020 година.

(2) Наличните бюджетни кредити за тази цел се ограничават до 30% от максималната сума, с която разполага Фондът за намеси през 2019 и 2020 година.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 3</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Член 3a – параграф 3</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Подпомагането трябва да покрие част от допълнителните публични разходи, възникнали като пряко следствие от оттеглянето без споразумение единствено между датата на оттеглянето и 31 декември 2020 г. („финансово бреме“).

(3) Подпомагането трябва да покрие част от допълнителните публични разходи, направени единствено в периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2020 г. за подготовка за оттеглянето без споразумение и/или в резултат на оттегляне без споразумение („финансово бреме“).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 3</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Член 3a – параграф 4</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Дадена държава членка има право да кандидатства за подпомагане по настоящия член, ако финансовото бреме, което тя понася, възлиза на над 1 500 000 000 EUR по цени от 2011 г. или надхвърля 0,3 % от нейния БНД.

(4) Дадена държава членка има право да кандидатства за подпомагане по настоящия член, ако финансовото бреме, което тя понася, възлиза на над 750 000 000 EUR по цени от 2011 г. или надхвърля 0,15% от нейния БНД.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 3</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Член 3б – параграф 1</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Подпомагането по член 3а се отнася единствено до финансовото бреме, което понася дадена държава и което тя не би понесла в случай на постигане на споразумение между Съюза и Обединеното кралство. Подпомагането може да се използва например за да бъде оказана подкрепа на предприятия, засегнати от оттеглянето без споразумение, включително за схеми за държавна помощ за въпросните предприятия и свързаните с тях намеси; за мерки за запазване на съществуващи работни места и за гарантиране на функционирането на граничния, митническия, санитарния и фитосанитарния контрол, включително за допълнителен персонал и инфраструктура.

(1) Подпомагането по член 3а се отнася единствено до финансовото бреме, което понася дадена държава и което тя не би понесла в случай на постигане на споразумение между Съюза и Обединеното кралство. Подпомагането може да се използва например за да бъде оказана подкрепа на предприятия и работници и служители, засегнати от оттеглянето без споразумение, включително за схеми за държавна помощ за въпросните предприятия и свързаните с тях намеси; за мерки за запазване на съществуващи работни места и за гарантиране на функционирането на граничния, митническия, санитарния и фитосанитарния контрол, включително за допълнителен персонал и инфраструктура.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 3</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Член 3б – параграф 6 a (нов)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) По настоящия регламент не се финансират разходи, отговарящи на изискванията за финансиране по Европейския фонд за приспособяване към глобализацията.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 6</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Член 4 a – параграф 1</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Отговорните национални органи на дадена държава членка могат да подадат до Комисията заявление за отпускане на финансови средства от Фонда в съответствие с член 3а най-късно до 30 април 2020 г.  То трябва да включва най-малкото цялата необходима информация относно финансовото бреме, което понася въпросната държава членка.  В него трябва да се описват мерките, предприети в отговор на оттеглянето без споразумение, и да се посочват нетните разходи по тях до 31 декември 2020 г., както и причините те да не могат да бъдат избегнати чрез мерки за готовност. Заявлението трябва също така да включва обосновка на причините, поради които тези разходи се разглеждат като пряко следствие от оттеглянето без споразумение.

(1) Отговорните национални органи на дадена държава членка могат да подадат до Комисията заявление за отпускане на финансови средства от Фонда в съответствие с член 3а най-късно до 30 юни 2020 г.  То трябва да включва най-малкото цялата необходима информация относно финансовото бреме, което понася въпросната държава членка. В него трябва да се описват мерките, предприети за подготовка и/или в отговор на оттеглянето без споразумение, и да се посочват нетните разходи по тях до 31 декември 2020 г.  Заявлението трябва също така да включва обосновка на причините, поради които тези разходи се разглеждат като пряко следствие от оттеглянето без споразумение.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 6</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Член 4 a – параграф 2</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Комисията изготвя насоки относно начините за ефективен достъп до средства от Фонда и за тяхното ефективно усвояване. Тези насоки трябва да предоставят подробна информация за изготвянето на заявлението, за информацията, която трябва да бъде представена на Комисията, включително за доказателствата относно понесеното финансово бреме, които трябва да се представят. Насоките се публикуват на уебсайтовете на съответните генерални дирекции на Комисията, която гарантира тяхното по-широко разпращане до държавите членки.

(2) До 31 декември 2019 г. Комисията изготвя насоки относно начините за ефективен достъп до средства от Фонда и за тяхното ефективно усвояване. Тези насоки трябва да предоставят подробна информация за изготвянето на заявлението, за информацията, която трябва да бъде представена на Комисията, включително за доказателствата относно понесеното финансово бреме, които трябва да се представят. Насоките се публикуват на уебсайтовете на съответните генерални дирекции на Комисията, която гарантира тяхното по-широко разпращане до държавите членки.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 6</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Член 4 a – параграф 3</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) След 30 април 2020 г. Комисията извършва оценка въз основа на информацията, посочена в параграфи 1 и 2, на всички получени заявления и на това дали условията за предоставяне на средства от Фонда са изпълнени във всеки отделен случай. Тя също така определя размера на евентуалното финансово участие на Фонда в рамките на наличните финансови ресурси.

(3) След 30 юни 2020 г. Комисията извършва оценка въз основа на информацията, посочена в параграфи 1 и 2, на всички получени заявления и на това дали условията за предоставяне на средства от Фонда са изпълнени във всеки отделен случай. Тя също така определя размера на евентуалното финансово участие на Фонда в рамките на наличните финансови ресурси.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 6</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Член 4a – параграф 4</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Финансово подпомагане от Фонда се отпуска на държавите членки, които отговарят на критериите за допустимост, като се вземат предвид праговете, определени в член 3а, параграф 4, в размер до 5% от понесеното финансово бреме и в рамките на наличния бюджет. В случай че наличният бюджет се окаже недостатъчен, размерът на помощта се намалява пропорционално.

(4) Финансово подпомагане от Фонда се отпуска на държавите членки, които отговарят на критериите за допустимост, като се вземат предвид праговете, определени в член 3а, параграф 4, в размер до 10% от понесеното финансово бреме и в рамките на наличния бюджет. В случай че наличният бюджет се окаже недостатъчен, размерът на помощта се намалява пропорционално.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 6</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕО) № 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Член 4a – параграф 6</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Решението за задействане на Фонда се взема съвместно от Европейския парламент и от Съвета възможно най-скоро след представяне на предложението от Комисията. Комисията, от една страна, и Европейският парламент и Съветът, от друга страна, се стремят да сведат до минимум времето за задействане на Фонда.

(6) Решението за задействане на Фонда се взема съвместно от Европейския парламент и от Съвета възможно най-скоро след представяне на предложението от Комисията. Комисията, от една страна, и Европейският парламент и Съветът, от друга страна, се стремят да сведат до минимум времето за задействане на Фонда и се ангажират да предложат във възможно най-кратък срок специален инструмент за справяне с такива извънредни ситуации.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

 

Към момента на изготвянето на настоящия документ се предвижда Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз на 31 октомври 2019 г., въпреки че точните условия на това оттегляне все още не са ясни.

 

В случай на липса на споразумение за оттегляне Обединеното кралство ще престане да бъде част от единния пазар и от митническия съюз и няма повече да бъде свързано с тях. Брексит ще доведе следователно до значителни икономически затруднения не само в Обединеното кралство, но и в онези части от другите държави членки, които разчитат до голяма степен на икономическите връзки с Обединеното кралство.

 

Поради това Комисията внесе предложение за изменение на регламента относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

 

На първо място, съгласно предложението излизането на Обединеното кралство от ЕС ще стане едно от обстоятелствата, които могат да служат за основание за отпускането на средства от Фонда (понастоящем Фондът обхваща само природни бедствия). Комисията предвижда възможността държавите членки да отправят искания за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС въз основа на новото основание през финансовите години 2019 и 2020 считано от 1 ноември 2019 г. Плащанията за компенсация във връзка с Брексит ще бъдат възможни само до края на 2020 г. и за не повече от 50% от бюджета на Фонда, като останалата част от средствата остават предназначени за природни бедствия.

 

На второ място, предложението има за цел да увеличи авансовите плащания от Фонда от 10 на 25%. Тази промяна е независима от Брексит и е внесена от Комисията, тъй като тя счита, че понастоящем авансовите плащания са твърде ниски, което забавя предприемането на действия на местно равнище след природни бедствия.

 

Комисията по бюджети даде положително становище по тези изменения, а мнозинството от членовете на комисията по регионално развитие са съгласни, че следва да се предприемат мерки, за да може да се предостави финансова помощ на засегнатите държави членки.


 

ПИСМО НА комисията по бюджети

Г-н Юнус Омаржи

Председател

Комисия по регионално развитие

БРЮКСЕЛ

Относно: <Titre>Становище относно предоставянето на финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение</Titre> <DocRef>(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>

Уважаеми господин Председател,

От комисията по бюджети беше поискано становище по предложение на Комисията за изменение на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. Бях информиран, че комисията по регионално развитие възнамерява да приеме доклад по опростената процедура на 2 октомври 2019 г.

Целта на предложението е да се разшири обхватът на фонд „Солидарност“ с цел да се покаже европейска солидарност спрямо най-сериозно засегнатите държави членки, като се предостави помощ от фонда, за да им се помогне да понесат финансовата тежест, причинена им в резултат на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение. В съответствие с принципа на субсидиарност в него се определят ясни критерии за допустимост за мобилизирането на фонд „Солидарност“ на ЕС. Помощта по този инструмент следователно ще бъде ограничена до разходи със сериозни последици за икономическите и финансовите условия в дадена държава членка.

Искам да подчертая, че настоящото предложение ясно потвърждава дългогодишната убеденост на Парламента, че настоящата бюджетна рамка не осигурява необходимата ни степен на гъвкавост.

Комисията по бюджети безусловно приветства използването на финансиране от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на съдействие на държавите членки за поемане на финансовата тежест, пряко произтичаща от Брексит без споразумение, ако и когато тя превишава бюджетния капацитет на дадена държава членка да се справи сама с кризата. Тя счита, че това е в съответствие с основния принцип на фонда за истинска солидарност на ЕС в случай на бедствия. Поради това тя се съгласява, че средствата от фонд „Солидарност“ на ЕС биха могли да се използват например за покриване на разходите за създаване на специални схеми за помощ за засегнати предприятия и на разходите за публичните администрации по отношение на създаването на допълнителни инфраструктурни съоръжения и наемането на допълнителен персонал в размер до 5% от размера на причиненото финансово бреме. Комисията по бюджети отбелязва, че минималните прагове за допустимост за заявления, свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС, се предлага да бъдат намалени наполовина до 0,3% от БНД или 1,5 милиарда евро по цени от 2011 г., в сравнение с прилаганите в случай на природно бедствие. Тя приветства предложението на Комисията за увеличаване на размера на авансовите плащания, които могат да бъдат изплатени по искане на държава членка, от 10% и максимум 30 милиона евро на 25% и максимум 100 милиона евро, както за случаите, свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС, така и за тези, които не са свързани с това. На последно място тя отбелязва също така, че общият пакет, заделен в годишния бюджет за тази цел, следва да бъде увеличен от 50 на 100 милиона евро годишно, за да се гарантира своевременното наличие на бюджетни ресурси. Очаква се последните две предложения да допринесат за това системата за авансови плащания на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз да стане по-задоволителна и по-често използвана.

Едно от основните опасения на комисията по бюджети е, че всички свързани с Брексит интервенции от фонд „Солидарност“ на ЕС не следва да бъдат за сметка на заявленията, свързани с големи природни бедствия, което е първоначалната цел на фонда. Изглежда, че за тази цел в предложението ще бъде включена предпазна мярка, с която сумите, налични за заявления, свързани с Брексит, се ограничават до не повече от 50% от финансовите пакети за фонд „Солидарност“ на ЕС за 2019 г. и 2020 г., т.е. до максимална обща сума от 591,65 милиона евро по текущи цени за период от две години. Освен това ставката за възстановяване на разходите от максимум 5% може да бъде преразгледана и намалена, ако наличният бюджет се окаже недостатъчен. Тези разпоредби следва да гарантират балансирано разпределение на финансирането и да предотвратяват прилагането на принципа на „обслужване по реда на заявките“.

Въпреки че комисията по бюджети е удовлетворена от предложените от Комисията правни разпоредби, тя желае да бъде подробно информирана от Комисията за всички получени заявления и за наличието на финансиране по линия на фонд „Солидарност“ на ЕС през 2019 и 2020 г.

В заключение, координаторите на комисията обсъдиха настоящото предложение и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че комисията по бюджети подкрепя предложението за изменение на Регламента относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

 

 

 

Йоан Ван Овертвелд


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Финансова помощ за държавите членки с цел покриване на сериозната финансова тежест, която ще понесат вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение

Позовавания

COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)

Дата на представяне на ЕП

5.9.2019

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

REGI

16.9.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Younous Omarjee

3.10.2019

 

 

 

Дата на приемане

21.10.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

0

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Cristian Ghinea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Monika Vana, Julie Ward

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

François Alfonsi, Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Barbara Ann Gibson, Jan Olbrycht, Mauri Pekkarinen

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъстващи на окончателното гласуване

Bill Newton Dunn

Дата на внасяне

21.10.2019

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

 

33

+

ECR

Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

EPP

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Jan Olbrycht

GUE

Younous Omarjee

RENEW

Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Bill Newton Dunn, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

VERTS/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

 

0

-

 

 

 

4

0

ID

Francesca Donato, Alessandro Panza

NI

Rosa D'Amato

S&D

Andrea Cozzolino

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

Последно осъвременяване: 22 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност