Procedure : 2019/0183(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0020/2019

Indgivne tekster :

A9-0020/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0045

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0020/2019</NoDocSe>
PDF 201kWORD 77k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 med henblik på at yde finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Regionaludviklingsudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE I FORM AF EN SKRIVELSE FRA BUDGETUDVALGET
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 med henblik på at yde finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale

(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0399),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9‑0111/2019),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

 efter høring af Regionsudvalget,

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

 der henviser til skrivelse fra Budgetudvalget,

 der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A9-0020/2019),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 4</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) For at afbøde de økonomiske konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale og for at udvise solidaritet med de mest berørte medlemsstater under sådanne ekstraordinære omstændigheder bør forordning (EF) nr. 2012/2002 ændres, således at den yder støtte til de dermed forbundne offentlige udgifter.

(4) For at afbøde de økonomiske og sociale konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale og for at udvise solidaritet med de mest berørte medlemsstater under sådanne ekstraordinære omstændigheder bør forordning (EF) nr. 2012/2002 ændres, således at den yder støtte til de dermed forbundne offentlige udgifter.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 5</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Eftersom der er tale om en ekstraordinær anvendelse af fonden, vil dens bistand til at afbøde den alvorlige finansielle byrde, som medlemsstaterne påføres som en direkte følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale, være målrettet og tidsbegrænset for at bevare fondens oprindelige formål og dens kapacitet til at reagere på naturkatastrofer.

(5) Eftersom der er tale om en ekstraordinær anvendelse af fonden, vil dens bistand til at afbøde den alvorlige finansielle byrde, som medlemsstaterne påføres eller vil blive påført under forberedelsen af eller som en direkte følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale, være målrettet og tidsbegrænset for at bevare fondens oprindelige formål og dens kapacitet til at reagere på naturkatastrofer.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 8</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) For at sikre, at Solidaritetsfonden står til rådighed ved større naturkatastrofer, hvilket er dens oprindelige formål, bør der fastsættes et budgetloft for støtte i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale.

(8) I betragtning af at der skal tilvejebringes et rimeligt budget for at sikre, at Den Europæiske Unions Solidaritetsfond står til rådighed ved naturkatastrofer, skal der stilles andre yderligere midler til rådighed for medlemsstaterne og regionerne for at hjælpe dem med at begrænse virkningerne af Det Forenede Kongeriges eventuelle udtræden af Unionen uden en aftale, f.eks. gennem EGF eller andre ad hoc-finansieringsinstrumenter.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 9</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Bistand fra fonden til at afbøde en alvorlig finansiel byrde, som påføres medlemsstaterne som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale bør være underlagt de samme regler for gennemførelse, overvågning, rapportering, kontrol og revision som alle fondens øvrige interventioner. I betragtning af det brede spektrum af offentlige udgifter, der potentielt kan blive støtteberettiget, er det desuden vigtigt at sikre, at andre bestemmelser i EU-retten, navnlig statsstøttereglerne, overholdes.

(9) Bistand fra fonden til at afbøde en alvorlig finansiel byrde, som påføres eller kan blive påført medlemsstaterne under forberedelsen af eller som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale bør være underlagt de samme regler for gennemførelse, overvågning, rapportering, kontrol og revision som alle fondens øvrige interventioner. I betragtning af det brede spektrum af offentlige udgifter, der potentielt kan blive støtteberettiget, er det desuden vigtigt at sikre, at andre bestemmelser i EU-retten, navnlig statsstøttereglerne, overholdes.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) De bevillinger, der er til rådighed til dette formål, er for årene 2019 og 2020 begrænset til halvdelen af det maksimale beløb, der er til rådighed for fonden.

2) De bevillinger, der er til rådighed til dette formål, er for årene 2019 og 2020 begrænset til 30 % af det maksimale beløb, der er til rådighed for fonden.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3a – stk. 3</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) En sådan bistand skal dække en del af de yderligere offentlige udgifter, der er direkte forårsaget af en udtræden uden en aftale, og som udelukkende er påløbet mellem datoen for en udtræden uden en aftale og den 31. december 2020 ("økonomisk byrde").

3) En sådan bistand skal dække en del af de yderligere offentlige udgifter, som udelukkende er påløbet mellem den 1. januar 2019 og den 31. december 2020 under forberedelsen af eller som følge af en udtræden uden en aftale ("økonomisk byrde").

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3a – stk. 4</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4) En medlemsstat er berettiget til at ansøge om bistand i henhold til denne artikel, hvis den økonomiske byrde, medlemsstaten har lidt, anslås til over 1 500 000 000 EUR i 2011-priser eller til over 0,% af medlemsstatens BNI.

4) En medlemsstat er berettiget til at ansøge om bistand i henhold til denne artikel, hvis den økonomiske byrde, medlemsstaten har lidt, anslås til over 750 000 000 EUR i 2011-priser eller til over 0,15 % af medlemsstatens BNI.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3b – stk. 1</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) Den bistand, der ydes i henhold til artikel 3a, dækker kun en medlemsstats yderligere økonomiske byrde i forhold til, hvis der var indgået en aftalen mellem Unionen og Det Forenede Kongerige. En sådan bistand kan f.eks. anvendes til at yde støtte til virksomheder, der berøres af en udtræden uden en aftale, herunder tilskud til statsstøtteordninger for disse virksomheder og dertil knyttede interventioner; foranstaltninger til at opretholde det eksisterende beskæftigelsesniveau; samt til at sikre, at grænse-, told-, sundheds- og plantesundhedskontrollen fungerer, herunder yderligere personale og infrastruktur.

1) Den bistand, der ydes i henhold til artikel 3a, dækker kun en medlemsstats yderligere økonomiske byrde i forhold til, hvis der var indgået en aftalen mellem Unionen og Det Forenede Kongerige. En sådan bistand kan f.eks. anvendes til at yde støtte til virksomheder og arbejdstagere, der berøres af en udtræden uden en aftale, herunder tilskud til statsstøtteordninger for disse virksomheder og dertil knyttede interventioner; foranstaltninger til at opretholde det eksisterende beskæftigelsesniveau; samt til at sikre, at grænse-, told-, sundheds- og plantesundhedskontrollen fungerer, herunder yderligere personale og infrastruktur.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 b – stk. 6 a (nyt)</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a) Udgifter, der er berettigede til finansiering fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, finansieres ikke i henhold til denne forordning.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4a – stk. 1</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) En medlemsstats ansvarlige myndigheder kan indgive en ansøgning til Kommissionen om finansielt bidrag fra fonden i henhold til artikel 3a frem til og med den 30. april 2020. Ansøgningen skal som minimum indeholde alle relevante oplysninger om den økonomiske byrde, som den pågældende medlemsstat er blevet påført. Den skal indeholde en redegørelse for, hvilke offentlige foranstaltninger der er truffet som reaktion på en udtræden uden en aftale, med angivelse af nettoomkostningerne herfor frem til den 31. december 2020, og en årsagsforklaring for, at disse omkostninger ikke kunne være undgået gennem forberedende foranstaltninger. Den bør desuden indeholde en begrundelse vedrørende den direkte virkning af en udtræden uden en aftale.

1) En medlemsstats ansvarlige myndigheder kan indgive en ansøgning til Kommissionen om finansielt bidrag fra fonden i henhold til artikel 3a frem til og med den 30. juni 2020. Ansøgningen skal som minimum indeholde alle relevante oplysninger om den økonomiske byrde, som den pågældende medlemsstat er blevet påført. Den skal indeholde en redegørelse for, hvilke offentlige foranstaltninger der er truffet under forberedelsen af og/eller som reaktion på en udtræden uden en aftale, med angivelse af nettoomkostningerne herfor frem til den 31. december 2020. Den bør desuden indeholde en begrundelse vedrørende den direkte virkning af en udtræden uden en aftale.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) Kommissionen udarbejder en vejledning til, hvordan man effektivt kan få adgang til og gennemføre fonden. Vejledningen skal indeholde detaljerede oplysninger om udfyldelse af ansøgningen og om, hvilke oplysninger der skal indsendes til Kommissionen, bl.a. om den påførte økonomiske byrde. Vejledningen offentliggøres på webstederne for Kommissionens relevante generaldirektorater, og Kommissionen sikrer, at den formidles videre til medlemsstaterne.

2) Kommissionen udarbejder inden den 31. december 2019 en vejledning til, hvordan man effektivt kan få adgang til og gennemføre fonden. Vejledningen skal indeholde detaljerede oplysninger om udfyldelse af ansøgningen og om, hvilke oplysninger der skal indsendes til Kommissionen, bl.a. om den påførte økonomiske byrde. Vejledningen offentliggøres på webstederne for Kommissionens relevante generaldirektorater, og Kommissionen sikrer, at den formidles videre til medlemsstaterne.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4a – stk. 3</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) Efter den 30. april 2020 vurderer Kommissionen på grundlag af de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger i alle indkomne ansøgninger, hvorvidt betingelserne for at mobilisere fonden er opfyldt i hvert enkelt tilfælde, og fastsætter i givet fald de finansielle bidrag fra fonden inden for rammerne af de disponible finansielle midler.

3) Efter den 30. juni 2020 vurderer Kommissionen på grundlag af de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger i alle indkomne ansøgninger, hvorvidt betingelserne for at mobilisere fonden er opfyldt i hvert enkelt tilfælde, og fastsætter i givet fald de finansielle bidrag fra fonden inden for rammerne af de disponible finansielle midler.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4a – stk. 4</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4) Bistand fra fonden ydes til medlemsstater, der opfylder kriterierne for støtteberettigelse, under hensyntagen til de tærskler, der er fastsat i artikel 3a, stk. 4, med en sats på op til % af den påførte økonomiske byrde og inden for rammerne af det disponible budget. Hvis det disponible budget viser sig at være utilstrækkeligt, nedsættes støttesatsen forholdsmæssigt.

4) Bistand fra fonden ydes til medlemsstater, der opfylder kriterierne for støtteberettigelse, under hensyntagen til de tærskler, der er fastsat i artikel 3a, stk. 4, med en sats på op til 10 % af den påførte økonomiske byrde og inden for rammerne af det disponible budget. Hvis det disponible budget viser sig at være utilstrækkeligt, nedsættes støttesatsen forholdsmæssigt.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4a – stk. 6</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6) Afgørelsen om at mobilisere fonden træffes i fællesskab af Europa-Parlamentet og Rådet snarest muligt, efter at Kommissionen har forelagt forslaget. Kommissionen på den ene side og Europa-Parlamentet og Rådet på den anden side bestræber sig på at minimere den tid, det tager at mobilisere fonden.

6) Afgørelsen om at mobilisere fonden træffes i fællesskab af Europa-Parlamentet og Rådet snarest muligt, efter at Kommissionen har forelagt forslaget. Kommissionen på den ene side og Europa-Parlamentet og Rådet på den anden side bestræber sig på at minimere den tid, det tager at mobilisere fonden, og forpligter sig til så hurtigt som muligt at foreslå et ad hoc-instrument til håndtering af sådanne nødsituationer.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

BEGRUNDELSE

Det Forenede Kongerige skal i skrivende stund udtræde af Den Europæiske Union den 31. oktober 2019, selv om de nøjagtige betingelser for denne udtræden endnu er uklare.

Hvis der ikke indgås en udtrædelsesaftale, vil Det Forenede Kongerige ikke længere være en del af eller forbundet med det indre marked eller toldunionen. Brexit vil derfor føre til betydelige økonomiske problemer, ikke kun i Det Forenede Kongerige, men også i de dele af de resterende medlemsstater, der er stærkt afhængige af økonomiske forbindelser med Det Forenede Kongerige.

Kommissionen har derfor foreslået at ændre forordningen om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond.

For det første vil forslaget tilføje brexit til de omstændigheder, der berettiger til udbetaling af midler fra fonden (fonden dækker i øjeblikket kun naturkatastrofer). Kommissionen forestiller sig, at medlemsstaterne kan anmode om at anvende denne nye del af Solidaritetsfonden for regnskabsårene 2019 og 2020 fra den 1. november 2019. Kompensationsbetalinger i forbindelse med brexit vil kun være mulige frem til udgangen af 2020 og kun op til højst 50 % af fondens budget, idet resten stadig er forbeholdt naturkatastrofer.

For det andet sigter forslaget mod at forhøje forskudsbetalingerne fra fonden fra 10 % til 25 %. Denne ændring er uafhængig af brexit, og Kommissionen foreslår den, fordi den mener, at de nuværende forskudsbetalinger er for lave og forsinker indsatsen på stedet efter naturkatastrofer.

Budgetudvalget har afgivet en positiv udtalelse om disse ændringer, og flertallet af Regionaludviklingsudvalgets medlemmer er enige om, at der bør tages skridt til at tillade finansiel bistand til de berørte medlemsstater.

 


 

 

 

UDTALELSE I FORM AF EN SKRIVELSE FRA BUDGETUDVALGET

Younous Omarjee

Formand

Regionaludviklingsudvalget

BRUXELLES

Om: <Titre>Udtalelse om finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale</Titre> <DocRef>(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>

Hr. formand

Et forslag fra Kommissionen om ændring af forordningen om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("Solidaritetsfonden") er blevet forelagt Budgetudvalget til udtalelse. Jeg kan forstå, at Regionaludviklingsudvalget agter at vedtage en betænkning efter den forenklede procedure den 2. oktober 2019.

Formålet med forslaget er at udvide anvendelsesområdet for Solidaritetsfonden for derigennem at vise europæisk solidaritet med de hårdest ramte medlemsstater ved at yde bistand fra fonden for at hjælpe dem med at løfte den økonomiske byrde, som de vil blive påført som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale. I overensstemmelse med nærhedsprincippet er der i forslaget opstillet tydelige støtteberettigelseskriterier for at mobilisere Solidaritetsfonden. Bistand under dette instrument vil derfor være begrænset til omkostninger, der har alvorlige følger for de økonomiske og finansielle vilkår i en given medlemsstat.

Jeg vil gerne understrege, at det foreliggende forslag klart bekræfter Parlamentets mangeårige overbevisning om, at den nuværende budgetramme ikke giver den grad af fleksibilitet, som vi har brug for.

Budgetudvalget glæder sig uforbeholdent over anvendelsen af midler fra Solidaritetsfonden til at bistå medlemsstaterne med at bære den økonomiske byrde, der er en direkte følge af et brexit uden aftale, hvis og når den overstiger en medlemsstats budgetmæssige evne til at håndtere denne krise alene. Udvalget mener, at dette er i overensstemmelse med fondens underliggende princip om ægte EU-solidaritet i katastrofesituationer. Det er derfor enigt i, at Solidaritetsfonden f.eks. kan anvendes til at dække udgifterne til oprettelse af specifikke støtteordninger for de berørte virksomheder og de offentlige forvaltningers udgifter med hensyn til etablering af yderligere infrastrukturer og ansættelse af ekstra personale med en sats på op til 5 % af den påførte økonomiske byrde. Udvalget bemærker, at det foreslås at halvere minimumstærsklerne for støtteberettigelse for brexitrelaterede ansøgninger til 0,3 % af BNI eller 1,5 mia. EUR i 2011-priser i forhold til dem, der anvendes i tilfælde af en naturkatastrofe. Det ser med tilfredshed på Kommissionens forslag om at forhøje niveauet for forskudsbetalinger, der kan udbetales efter anmodning fra en medlemsstat, fra 10 % og højst 30 mio. EUR til 25 % og højst 100 mio. EUR til både brexit- og ikkebrexitrelaterede sager. Endelig noterer det sig også, at den samlede bevillingsramme, der afsættes i det årlige budget til dette formål, skal forhøjes fra 50 mio. EUR til 100 mio. EUR om året for at sikre, at budgetmidlerne er tilgængelige i rette tid. De to sidstnævnte forslag vil forhåbentlig bidrage til, at Solidaritetsfondens system med forskudsbetalinger bliver mere tilfredsstillende og anvendes hyppigere.

En af udvalgets største bekymringer er, at ingen brexitrelaterede interventioner fra Solidaritetsfondens side bør ske på bekostning af ansøgninger vedrørende en større naturkatastrofe, som er fondens oprindelige formål. Der synes at være indbygget en beskyttelse i denne henseende i forslaget ved at begrænse de beløb, der er til rådighed for brexitrelaterede ansøgninger, til maksimalt 50 % af bevillingsrammerne for 2019 og 2020 til Solidaritetsfonden, dvs. et samlet maksimumbeløb på 591,65 mio. EUR i løbende priser over to år. Også refusionssatsen på højst 5 % kan revideres i nedadgående retning, hvis det disponible budget viser sig at være utilstrækkeligt. Disse bestemmelser bør sikre en afbalanceret fordeling af midlerne og forhindre et "først til mølle"-scenarie.

Selv om Budgetudvalget er tilfreds med retsforskrifterne som foreslået af Kommissionen, ønsker det at blive holdt nøje underrettet af Kommissionen om alle modtagne ansøgninger og de disponible midler inden for rammerne af Solidaritetsfonden i 2019 og 2020.

Afslutningsvis har udvalgets koordinatorer vurderet forslaget og bedt mig meddele, at udvalget går ind for en ændring af forordningen om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

 

 

 

 

 

 

Johan Van Overtveldt


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale

Referencer

COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)

Dato for forelæggelse for EP

5.9.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for vedtagelse

REGI

16.9.2019

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for vedtagelse

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Younous Omarjee

3.10.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.10.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

0

4

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Cristian Ghinea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Monika Vana, Julie Ward

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

François Alfonsi, Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Barbara Ann Gibson, Jan Olbrycht, Mauri Pekkarinen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Bill Newton Dunn

Dato for indgivelse

21.10.2019

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

33

+

ECR

Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

EPP

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Jan Olbrycht

GUE

Younous Omarjee

RENEW

Vlad‑Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Bill Newton Dunn, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

S&D

Adrian‑Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

VERTS/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

 

0

-

 

 

 

4

0

ID

Francesca Donato, Alessandro Panza

NI

Rosa D'Amato

S&D

Andrea Cozzolino

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller:

 

 

Seneste opdatering: 22. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik