Menettely : 2019/0183(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0020/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0020/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0045

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0020/2019</NoDocSe>
PDF 191kWORD 76k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Aluekehitysvaliokunta</Commission>

Esittelijä:  <Depute>Younous Omarjee</Depute>

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 BUDJETTIVALIOKUNNAN KIRJE
 ASIAN KÄSITTELY  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta

(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0399),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan kolmannen kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0111/2019),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

 on kuullut alueiden komiteaa,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan kirjeen,

 ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A9-0020/2019),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 4 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Jotta voidaan lieventää Yhdistyneen kuningaskunnan unionista ilman sopimusta eroamisen taloudellisia vaikutuksia ja osoittaa solidaarisuutta tällaisissa poikkeusolosuhteissa jäsenvaltioille, joihin tämä vaikuttaa eniten, asetusta (EY) N:o 2012/2002 olisi muutettava eroon liittyvien julkisten menojen tukemiseksi.

(4) Jotta voidaan lieventää Yhdistyneen kuningaskunnan unionista ilman sopimusta eroamisen taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja osoittaa solidaarisuutta tällaisissa poikkeusolosuhteissa jäsenvaltioille, joihin tämä vaikuttaa eniten, asetusta (EY) N:o 2012/2002 olisi muutettava eroon liittyvien julkisten menojen tukemiseksi.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 5 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Koska kyseessä on rahaston poikkeuksellinen käyttö, siitä maksettava tuki jäsenvaltioille Yhdistyneen kuningaskunnan sopimuksettoman eron välittömänä seurauksena aiheutuneen vakavan taloudellisen rasitteen lieventämiseksi olisi kohdennettava ja rajoitettava ajallisesti, jotta voidaan turvata rahaston alkuperäinen tarkoitus ja sen valmius reagoida luonnonkatastrofeihin.

(5) Koska kyseessä on rahaston poikkeuksellinen käyttö, siitä maksettava tuki jäsenvaltioille Yhdistyneen kuningaskunnan sopimuksettomaan eroon valmistautumisesta tai eron välittömänä seurauksena aiheutuneen tai tulevaisuudessa aiheutuvan vakavan taloudellisen rasitteen lieventämiseksi olisi kohdennettava ja rajoitettava ajallisesti, jotta voidaan turvata rahaston alkuperäinen tarkoitus ja sen valmius reagoida luonnonkatastrofeihin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 8 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(8) Jotta rahaston varoja olisi edelleen saatavilla luonnonkatastrofeja eli sen alkuperäistä tarkoitusta varten, olisi vahvistettava talousarvion enimmäismäärä tuelle, joka liittyy Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen unionista ilman sopimusta.

(8) Koska on varattava kohtuulliset määrärahat, jotta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja olisi edelleen saatavilla luonnonkatastrofeja varten, jäsenvaltioiden ja alueiden käyttöön olisi asetettava muita lisävaroja esimerkiksi EGR:stä tai muista tilapäisistä rahoitusvälineistä, jotta niitä voidaan auttaa rajoittamaan vaikutusta, joka johtuu Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollisesta eroamisesta unionista ilman sopimusta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 9 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(9) Rahastosta annettavaan tukeen, jonka tarkoituksena on lieventää jäsenvaltioille Yhdistyneen kuningaskunnan sopimuksettoman eron seurauksena aiheutunutta vakavaa taloudellista rasitetta, olisi sovellettava samoja täytäntöönpanoa, seurantaa, raportointia, valvontaa ja tilintarkastusta koskevia sääntöjä kuin solidaarisuusrahaston muihinkin toimiin. Kun otetaan huomioon mahdollisesti tukikelpoisten julkisten menojen laajuus, on lisäksi tärkeää varmistaa, että noudatetaan EU:n lainsäädännön muita säännöksiä, etenkin valtiontukisääntöjä.

(9) Rahastosta annettavaan tukeen, jonka tarkoituksena on lieventää jäsenvaltioille valmistautumisesta Yhdistyneen kuningaskunnan sopimuksettomaan eroon tai sen seurauksena aiheutunutta tai tulevaisuudessa mahdollisesti aiheutuvaa vakavaa taloudellista rasitetta, olisi sovellettava samoja täytäntöönpanoa, seurantaa, raportointia, valvontaa ja tilintarkastusta koskevia sääntöjä kuin solidaarisuusrahaston muihinkin toimiin. Kun otetaan huomioon mahdollisesti tukikelpoisten julkisten menojen laajuus, on lisäksi tärkeää varmistaa, että noudatetaan EU:n lainsäädännön muita säännöksiä, etenkin valtiontukisääntöjä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>3 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Määrärahat tätä varten on rajoitettava enintään puoleen rahaston toimiin vuosina 2019 ja 2020 käytettävissä olevasta enimmäismäärästä.

(2) Määrärahat tätä varten on rajoitettava enintään 30 prosenttiin rahaston toimiin vuosina 2019 ja 2020 käytettävissä olevasta enimmäismäärästä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>3 a artikla – 3 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Tällaisella tuella on katettava osa julkisista lisämenoista, jotka aiheutuvat suoraan sopimuksettomasta erosta ja yksinomaisesti sopimuksettoman eron toteutumispäivän ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana, jäljempänä ’taloudellinen rasite’.

(3) Tällaisella tuella on katettava osa julkisista lisämenoista, jotka aiheutuvat yksinomaisesti 1 päivän tammikuuta 2019 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana valmisteltaessa sopimuksetonta eroa tai sopimuksettoman eron seurauksena, jäljempänä ’taloudellinen rasite’.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>3 a artikla – 4 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Jäsenvaltio voi hakea tämän artiklan mukaista tukea, jos siihen kohdistunut taloudellinen rasite on arviolta yli 1 500 000 000 euroa (vuoden 2011 hintoina) tai yli 0,3 prosenttia sen bruttokansantulosta.

(4) Jäsenvaltio voi hakea tämän artiklan mukaista tukea, jos siihen kohdistunut taloudellinen rasite on arviolta yli 750 000 000 euroa (vuoden 2011 hintoina) tai yli 0,15 prosenttia sen bruttokansantulosta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>3 b artikla – 1 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Edellä 3 a artiklan nojalla annettu tuki kattaa vain jäsenvaltiolle aiheutuneen taloudellisen rasitteen verrattuna tilanteeseen, jossa unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta olisivat tehneet sopimuksen. Tukea voidaan käyttää esimerkiksi tukemaan yrityksiä, joihin sopimukseton ero vaikuttaa, mukaan luettuna tuki valtiontukitoimenpiteisiin näille yrityksille ja asiaan liittyviin toimiin sekä toimenpiteet työllisyyden säilyttämiseksi ja raja-, tulli-, terveys- ja kasvinsuojelutarkastusten toimivuuden varmistamiseksi, mukaan luettuna ylimääräinen henkilöstö ja infrastruktuuri.

(1) Edellä 3 a artiklan nojalla annettu tuki kattaa vain jäsenvaltiolle aiheutuneen taloudellisen rasitteen verrattuna tilanteeseen, jossa unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta olisivat tehneet sopimuksen. Tukea voidaan käyttää esimerkiksi tukemaan yrityksiä ja työntekijöitä, joihin sopimukseton ero vaikuttaa, mukaan luettuna tuki valtiontukitoimenpiteisiin näille yrityksille ja asiaan liittyviin toimiin sekä toimenpiteet työllisyyden säilyttämiseksi ja raja-, tulli-, terveys- ja kasvinsuojelutarkastusten toimivuuden varmistamiseksi, mukaan luettuna ylimääräinen henkilöstö ja infrastruktuuri.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>3 b artikla – 6 a kohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Tämän asetuksen nojalla ei voida rahoittaa Euroopan globalisaatiorahaston rahoitukseen oikeutettuja menoja.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>4 a artikla – 1 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Jäsenvaltion kansallinen vastuuviranomainen voi toimittaa komissiolle yhden rahastosta myönnettävää rahoitusosuutta koskevan hakemuksen 3 a artiklan mukaisesti 30 päivään huhtikuuta 2020 mennessä.  Hakemukseen on sisällyttävä ainakin kaikki kyseiseen jäsenvaltioon kohdistunutta taloudellista rasitetta koskevat merkitykselliset tiedot. Siinä on kuvattava julkiset toimenpiteet, jotka on toteutettu sopimuksettoman eron vuoksi, ja täsmennettävä niiden nettokustannukset 31 päivään joulukuuta 2020 asti sekä syyt, joiden vuoksi niitä ei ole voitu välttää valmistautumistoimenpiteillä.  Siihen on myös sisällyttävä perustelut, jotka koskevat sopimuksettoman eron välitöntä vaikutusta.

(1) Jäsenvaltion kansallinen vastuuviranomainen voi toimittaa komissiolle yhden rahastosta myönnettävää rahoitusosuutta koskevan hakemuksen 3 a artiklan mukaisesti 30 päivään kesäkuuta 2020 mennessä. Hakemukseen on sisällyttävä ainakin kaikki kyseiseen jäsenvaltioon kohdistunutta taloudellista rasitetta koskevat merkitykselliset tiedot. Siinä on kuvattava julkiset toimenpiteet, jotka on toteutettu sopimuksettomaan eroon valmistauduttaessa ja/tai sopimuksettoman eron vuoksi, ja täsmennettävä niiden nettokustannukset 31 päivään joulukuuta 2020 asti. Siihen on myös sisällyttävä perustelut, jotka koskevat sopimuksettoman eron välitöntä vaikutusta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>4 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Komissio laatii ohjeet siitä, miten rahastoa hyödynnetään ja hallinnoidaan tehokkaasti. Ohjeissa on annettava yksityiskohtaisia tietoja hakemusten laatimisesta ja komissiolle toimitettavista tiedoista, mukaan luettuna aiheutuneesta taloudellisesta rasitteesta toimitettava näyttö. Ohjeet on julkistettava asianomaisten komission pääosastojen verkkosivustoilla, ja komissio huolehtii niiden laajemmasta jakelusta jäsenvaltioille.

(2) Komissio laatii 31 päivään joulukuuta 2019 mennessä ohjeet siitä, miten rahastoa hyödynnetään ja hallinnoidaan tehokkaasti. Ohjeissa on annettava yksityiskohtaisia tietoja hakemusten laatimisesta ja komissiolle toimitettavista tiedoista, mukaan luettuna aiheutuneesta taloudellisesta rasitteesta toimitettava näyttö. Ohjeet on julkistettava asianomaisten komission pääosastojen verkkosivustoilla, ja komissio huolehtii niiden laajemmasta jakelusta jäsenvaltioille.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>4 a artikla – 3 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Komissio arvioi 30 päivän huhtikuuta 2020 jälkeen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella, täyttyvätkö rahaston tuen käyttöönottoa koskevat edellytykset kaikissa tapauksissa, ja määrittää rahastosta mahdollisesti maksettavan rahoitusosuuden määrän käytettävissä olevien rahoitusvarojen puitteissa.

(3) Komissio arvioi 30 päivän kesäkuuta 2020 jälkeen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella, täyttyvätkö rahaston tuen käyttöönottoa koskevat edellytykset kaikissa tapauksissa, ja määrittää rahastosta mahdollisesti maksettavan rahoitusosuuden määrän käytettävissä olevien rahoitusvarojen puitteissa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>4 a artikla – 4 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Rahastosta myönnetään tukea jäsenvaltioille, jotka täyttävät tukikelpoisuuskriteerit, ottaen huomioon 3 a artiklan 4 kohdassa täsmennetyt kynnysarvot, ja tuki on enintään 5 prosenttia aiheutuneesta taloudellisesta rasitteesta käytettävissä olevan talousarvion rajoissa. Jos käytettävissä oleva talousarvio ei ole riittävä, tukiprosenttia alennetaan asteittain.

(4) Rahastosta myönnetään tukea jäsenvaltioille, jotka täyttävät tukikelpoisuuskriteerit, ottaen huomioon 3 a artiklan 4 kohdassa täsmennetyt kynnysarvot, ja tuki on enintään 10 prosenttia aiheutuneesta taloudellisesta rasitteesta käytettävissä olevan talousarvion rajoissa. Jos käytettävissä oleva talousarvio ei ole riittävä, tukiprosenttia alennetaan asteittain.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EY) N:o 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>4 a artikla – 6 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

6) Euroopan parlamentti ja neuvosto tekevät yhdessä päätöksen rahaston tuen käyttöön ottamisesta mahdollisimman pian sen jälkeen, kun komissio on toimittanut ehdotuksensa. Yhtäältä sekä komissio että toisaalta Euroopan parlamentti ja neuvosto pyrkivät siihen, että rahaston tuen käyttöön ottamiseen menevä aika on mahdollisimman lyhyt.

6) Euroopan parlamentti ja neuvosto tekevät yhdessä päätöksen rahaston tuen käyttöön ottamisesta mahdollisimman pian sen jälkeen, kun komissio on toimittanut ehdotuksensa. Yhtäältä sekä komissio että toisaalta Euroopan parlamentti ja neuvosto pyrkivät siihen, että rahaston tuen käyttöön ottamiseen menevä aika on mahdollisimman lyhyt, ja ne sitoutuvat ehdottamaan mahdollisimman pian tarkoituksenmukaista välinettä tällaiseen hätätilanteeseen vastaamiseksi.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

PERUSTELUT

 

Tämän mietinnön laatimisen aikaan Yhdistyneen kuningaskunnan on määrä erota Euroopan unionista 31. lokakuuta 2019, vaikka eron täsmälliset ehdot eivät vielä ole selvillä.

 

Ilman erosopimusta Yhdistynyt kuningaskunta ei enää ole osa sisämarkkinoita eikä tulliliittoa eikä kuulu niiden piiriin. Brexit aiheuttaa siis huomattavia taloudellisia vaikeuksia paitsi Yhdistyneessä kuningaskunnassa myös unioniin jäävien jäsenvaltioiden osissa, jotka ovat vahvasti riippuvaisia taloudellisista siteistä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa.

 

Sen vuoksi komissio on ehdottanut Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta annetun asetuksen muuttamista.

 

Ehdotuksen mukaan brexit lisättäisiin syihin, joiden perusteella rahastosta voidaan maksaa varoja (tällä hetkellä rahasto kattaa vain luonnonkatastrofit). Komissio esittää, että jäsenvaltiot voisivat 1. marraskuuta 2019 alkaen pyytää tämän solidaarisuusrahaston uuden osan käyttöä varainhoitovuosina 2019 ja 2020. Brexitin vuoksi olisi mahdollista maksaa korvauksia vain vuoden 2020 loppuun saakka ja enintään 50 prosenttia rahaston määrärahoista, ja loput varoista varattaisiin edelleen luonnonkatastrofeja varten.

 

Ehdotuksella pyritään myös korottamaan rahastosta maksettavia ennakkomaksuja 10 prosentista 25 prosenttiin. Tämä muutos ei liity brexitiin. Komissio ehdottaa sitä, sillä se katsoo, että nykyiset ennakkomaksut liian alhaisia ja viivästyttävät siksi paikalla toteutettavia toimia luonnonkatastrofien jälkeen.

 

Budjettivaliokunta on antanut myönteisen lausunnon näistä muutoksista, ja aluekehitysvaliokunnan jäsenten enemmistö on yhtä mieltä siitä, että rahoitustuen antamiseksi asianomaisille jäsenvaltioille olisi toteutettava toimia.


 

 

BUDJETTIVALIOKUNNAN KIRJE

Younous Omarjee

Puheenjohtaja

Aluekehitysvaliokunta

Bryssel

Asia: <Titre>Lausunto taloudellisen tuen antamisesta jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta</Titre> <DocRef>(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>

Arvoisa puheenjohtaja

Budjettivaliokuntaa on pyydetty antamaan lausunto komission ehdotuksesta Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa (EUSR) koskevan asetuksen muuttamiseksi. Käsittääkseni aluekehitysvaliokunta aikoo hyväksyä mietinnön yksinkertaistettua menettelyä noudattaen 2. lokakuuta 2019.

Ehdotuksen tarkoituksena on laajentaa rahaston soveltamisalaa, jotta voidaan osoittaa eurooppalaista solidaarisuutta jäsenvaltioille, joihin eron vaikutukset kohdistuvat vakavimmin. Tämä tehdään tarjoamalla tukea rahastosta, jotta ne voivat kantaa taloudellisen rasitteen, joka niihin kohdistuu Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ehdotuksessa määritellään selvästi tukikelpoisuuskriteerit, joiden perusteella rahaston varat voidaan ottaa käyttöön. Näin ollen tuki tästä välineestä rajoittuu kustannuksiin, joilla on vakavia vaikutuksia tietyn jäsenvaltion talous- ja rahoitustilanteeseen.

Haluan korostaa, että nyt käsillä oleva ehdotus vahvistaa selvästi parlamentilla jo pitkään olleen käsityksen, ettei nykyiseen talousarviokehykseen sisälly riittävän suurta joustovaraa.

Budjettivaliokunta kannattaa varauksetta EUSR:n rahoituksen käyttöä jäsenvaltioiden avustamiseksi sopimuksettomasta brexitistä suoraan aiheutuvan taloudellisen rasitteen kantamisessa, jos ja kun se ylittää jäsenvaltion talousarvion kyvyn selviytyä itsenäisesti tästä kriisistä. Valiokunta katsoo, että tämä vastaa rahaston taustalla olevaa periaatetta aidosta EU:n solidaarisuudesta katastrofitilanteissa. Se on siksi samaa mieltä siitä, että EUSR:n varoja voitaisiin käyttää kattamaan esimerkiksi kustannuksia, joita aiheutuu erityisten tukijärjestelyjen käyttöönotosta tilanteesta kärsiville yrityksille, ja kustannuksia, joita julkishallinnoille aiheutuu lisäinfrastruktuurin rakentamisesta ja lisähenkilöstön palkkaamisesta, siten, että aiheutuneesta taloudellisesta rasitteesta katetaan enintään 5 prosenttia. Valiokunta toteaa, että ehdotuksen mukaan tukikelpoisuuden kynnysarvot brexitiin liittyvissä hakemuksissa ovat vähintään 0,3 prosenttia bruttokansantulosta tai 1,5 miljardia euroa vuoden 2011 hintoina eli puolet luonnonkatastrofin sattuessa sovellettavasta määrästä. Se suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, että ennakkomaksuja voidaan korottaa jäsenvaltion pyynnöstä 10 prosentista ja enintään 30 miljoonasta eurosta 25 prosenttiin ja enintään 100 miljoonaan euroon sekä brexitiin liittyvissä että muissa tapauksissa. Se toteaa vielä, että vuotuisessa talousarviossa tähän tarkoitukseen varatut kokonaismäärärahat olisi nostettava 50 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan euroon vuodessa, jotta talousarviovarat ovat varmasti käytettävissä ajoissa. Toivottavasti nämä kaksi viimeksi mainittua ehdotusta tekevät EUSR:n ennakkomaksujärjestelmästä nykyistä toimivamman ja lisäävät sen käyttöä.

Yksi valiokunnan kannalta keskeisistä seikoista on varmistaa, ettei brexitiin liittyviä EUSR:n toimia toteuteta rahaston alkuperäisen tarkoituksen eli suureen luonnonkatastrofiin liittyvien hakemusten kustannuksella. Ehdotukseen näyttäisi sisältyvän tähän liittyvä varotoimi, sillä siinä rajoitetaan brexitiin liittyviin hakemuksiin saatavilla olevat määrät enintään 50 prosenttiin EUSR:n vuosien 2019 ja 2020 määrärahoista eli enintään 591,65 miljoonaan euroon käypinä hintoina kahden vuoden aikana. Enintään 5 prosentin korvausastetta voidaan myös tarkistaa alaspäin, jos käytettävissä olevat määrärahat osoittautuvat riittämättömiksi. Näillä säännöksillä pitäisi voida varmistaa rahoituksen tasapainoinen jakautuminen ja välttyä tilanteelta, että määrärahat päätyvät aina ensiksi hakeneille.

Budjettivaliokunta on tyytyväinen komission ehdottamiin säännöksiin, mutta se toivoo komission pitävän sen ajan tasalla kaikista saaduista hakemuksista ja EUSR:n rahoituksen saatavuudesta vuosina 2019 ja 2020.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunta puoltaa ehdotusta Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa koskevan asetuksen muuttamisesta sellaisena kuin komissio sitä esittää.

Kunnioittavasti

 

 

 

 

 

 

Johan Van Overtveldt


 

 

ASIAN KÄSITTELY  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Taloudellisen tuen antaminen jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta

Viiteasiakirjat

COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

5.9.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

16.9.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Esittelijät

 Nimitetty (pvä)

Younous Omarjee

3.10.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.10.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

0

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Cristian Ghinea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Monika Vana, Julie Ward

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

François Alfonsi, Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Barbara Ann Gibson, Jan Olbrycht, Mauri Pekkarinen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

Bill Newton Dunn

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

21.10.2019

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

33

+

ECR

Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

EPP

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Jan Olbrycht

GUE

Younous Omarjee

RENEW

Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Bill Newton Dunn, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

VERTS/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

 

0

-

 

 

 

4

0

ID

Francesca Donato, Alessandro Panza

NI

Rosa D'Amato

S&D

Andrea Cozzolino

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 22. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö