Nós Imeachta : 2019/0183(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0020/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0020/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2019)0045

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0020/2019</NoDocSe>
PDF 198kWORD 78k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle d’fhonn cúnamh airgeadais a leithdháileadh ar na Ballstáit chun an t-ualach tromchúiseach airgeadais a chumhdach a chuirfear ar na Ballstáit sin tar éis don Ríocht Aontaithe tarraingt siar as an Aontas gan chomhaontú</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

LEASUITHE
DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 LITIR ÓN gCOISTE UM BUISÉID
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle d’fhonn cúnamh airgeadais a leithdháileadh ar na Ballstáit chun an t-ualach tromchúiseach airgeadais a chumhdach a chuirfear ar na Ballstáit sin tar éis don Ríocht Aontaithe tarraingt siar as an Aontas gan chomhaontú

(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2019)0399),

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus don tríú mír d’Airteagal 175 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don Pharlaimint (C9‑0111/2019),

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 tar éis di dul i gcomhairle le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa,

 tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Buiséid,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (A9-0020/2019),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Leasú  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 4</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4) D’fhonn tionchar eacnamaíoch tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas gan chomhaontú a mhaolú agus d’fhonn dlúthpháirtíocht a léiriú leis na Ballstáit is mó a ndéanfar difear dóibh in imthosca eisceachtúla den sórt sin, ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 a leasú chun tacú le caiteachas poiblí gaolmhar.

(4) D’fhonn tionchar eacnamaíoch agus sóisialta tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas gan chomhaontú a mhaolú agus d’fhonn dlúthpháirtíocht a léiriú leis na Ballstáit is mó a ndéanfar difear dóibh in imthosca eisceachtúla den sórt sin, ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 a leasú chun tacú le caiteachas poiblí gaolmhar.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 5</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5) De bhrí gur úsáid eisceachtúil an Chiste atá sa mhéid sin, ba cheart an cúnamh a thabharfar leis chun ualach tromchúiseach airgeadais a mhaolú, a chuirfear ar na Ballstáit mar iarmhairt dhíreach ar tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas gan chomhaontú, a spriocdhíriú agus a theorannú in am trátha chun réasúnaíocht bhunaidh an Chiste agus an acmhainn a bheidh ann freagairt do thubaistí nádúrtha a choimirciú.

(5) De bhrí gur úsáid eisceachtúil an Chiste atá sa mhéid sin, ba cheart an cúnamh a thabharfar leis chun ualach tromchúiseach airgeadais a mhaolú, a chuirfear nó a bheidh le cur ar na Ballstáit le linn dóibh ullmhú chun tarraingt siar, mar iarmhairt dhíreach ar tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas gan chomhaontú, a spriocdhíriú agus a theorannú in am trátha chun réasúnaíocht bhunaidh an Chiste agus an acmhainn a bheidh ann freagairt do thubaistí nádúrtha a choimirciú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 8</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8) Chun go leanfaidh an Ciste um thubaistí nádúrtha de bheith ann, ba cheart a chuspóir bunaidh, uasmhéid buiséadach do thacaíocht a bhaineann le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas gan chomhaontú, a bhunú.

(8) Ós rud é nach mór buiséad réasúnach a sholáthar chun infhaighteacht Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a choinneáil ar bun i gcás tubaistí nádúrtha, ní mór modhanna breise eile a chur ar fáil do na Ballstáit agus do na réigiúin chun cabhrú leo srian a chur leis an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag tarraingt siar fhéideartha na Ríochta Aontaithe as an Aontas gan chomhaontú, mar shampla trí bhíthin CED nó trí ionstraimí airgeadais ad hoc eile.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 9</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9) An cúnamh ón gCiste chun maolú a chur ar ualach tromchúiseach airgeadais a chuirfear ar na Ballstáit mar thoradh ar tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas gan chomhaontú, ba cheart an cúnamh sin a bheith faoi réir na rialacha maidir le cur chun feidhme, faireachas, tuairisciú, rialú agus iniúchadh chomh maith le haon idirghabhálacha eile ón gCiste. Ina theannta sin, i bhfianaise raon feidhme an chaiteachais phoiblí is incháilithe le haghaidh tacaíochta, tá sé ríthábhachtach a áirithiú go n-urramaítear forálacha eile dhlí an Aontais, na rialacha maidir leis an státchabhair go háirithe.

(9) Maidir leis an gcúnamh ón gCiste chun maolú a dhéanamh ar ualach tromchúiseach airgeadais a chuirfear, nó a d’fhéadfaí a chur ar na Ballstáit le linn dóibh ullmhú chun tarraingt siar, mar thoradh ar tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas gan chomhaontú, ba cheart an cúnamh sin a bheith faoi réir na rialacha maidir le cur chun feidhme, faireachán, tuairisciú, rialú agus iniúchadh chomh maith le haon idirghabhálacha eile ón gCiste. Ina theannta sin, i bhfianaise raon feidhme an chaiteachais phoiblí is incháilithe le haghaidh tacaíochta, tá sé ríthábhachtach a áirithiú go n-urramaítear forálacha eile dhlí an Aontais, go háirithe na rialacha maidir leis an Státchabhair.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3</Article>

<DocAmend2>Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 3a – mír 2</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2) Beidh na leithreasuithe a bheidh ar fáil don sprioc sin teoranta do leath an íosmhéid a bheidh ar fáil don Chiste sna blianta 2019 agus 2020.

(2) Beidh na leithreasaí a bheidh ar fáil don sprioc sin teoranta do 30 % den uasmhéid a bheidh ar fáil don Chiste do na blianta 2019 agus 2020.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3</Article>

<DocAmend2>Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 3a – mír 3</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) Cumhdófar leis an gcúnamh sin cuid den chaiteachas poiblí breise arb é is cúis dhíreach leis an tarraingt siar gan chomhaontú agus a thabhófar go heisiach idir dáta an tarraingt siar gan chomhaontú agus an 31 Nollaig 2020 (“ualach airgeadais”).

(3) Cumhdófar leis an gcúnamh sin cuid den chaiteachas poiblí breise a thabhófar go heisiach idir an 1 Eanáir 2019 agus an 31 Nollaig 2020 le linn ullmhú chun tarraingt siar, nó mar thoradh ar tharraingt siar gan chomhaontú (“ualach airgeadais”).

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3</Article>

<DocAmend2>Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 3a – mír 4</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4) Beidh Ballstát incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar chúnamh faoin Airteagal seo más mó an t-ualach airgeadais a d’fhulaing sé ná EUR 1 500 000 000 i bpraghsanna 2011, nó níos mó ná 0.3 % dá ollioncam náisiúnta (GNI).

(4) Beidh Ballstát incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar chúnamh faoin Airteagal seo más mó an t-ualach airgeadais a d’fhulaing sé ná EUR 750 000 000 i bpraghsanna 2011, nó níos mó ná 0,15 % dá OIN.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3</Article>

<DocAmend2>Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 3 b – mír 1</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1) Ní chumhdófar leis an gcúnamh a thabharfar faoi Airteagal 3a ach an t-ualach airgeadais a bheidh ar Bhallstát i gcomparáid leis an gcás ina dtabharfaí comhaontú idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe chun críche. Féadfar an cúnamh sin a úsáid, mar shampla, chun tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí dá ndéantar difear tríd an tarraingt siar gan chomhaontú, lena n-áirítear tacaíocht le bearta Státchabhrach do na gnólachtaí sin agus d’idirghabhálacha gaolmhara; bearta chun an fhostaíocht atá ann cheana a chaomhnú; agus chun feidhmiú rialuithe teorann, custaim, sláintíochta agus fíteashláintíochta a áirithiú, lena n-áirítear pearsanra breise agus bonneagar.

(1) Ní chumhdófar leis an gcúnamh a thabharfar faoi Airteagal 3a ach an t-ualach airgeadais a bheidh ar Bhallstát i gcomparáid leis an gcás ina dtabharfaí comhaontú idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe chun críche. Féadfar an cúnamh sin a úsáid, mar shampla, chun tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí agus d’oibrithe dá ndéantar difear tríd an tarraingt siar gan chomhaontú, lena n-áirítear tacaíocht le bearta Státchabhrach do na gnólachtaí sin agus d’idirghabhálacha gaolmhara; bearta chun an fhostaíocht atá ann cheana a chaomhnú; agus chun feidhmiú rialuithe teorann, custaim, sláintíochta agus fíteashláintíochta a áirithiú, lena n-áirítear pearsanra agus bonneagar breise.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3</Article>

<DocAmend2>Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 3 b – mír 6 a (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6 a) Ní dhéanfar caiteachas atá incháilithe le haghaidh maoiniú faoin gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a mhaoiniú faoin Rialachán seo.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6</Article>

<DocAmend2>Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 4 a – mír 1</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1) Féadfaidh na húdaráis náisiúnta is freagrach de chuid Ballstáit aon iarratas amháin a chur isteach chuig an gCoimisiún ar ranníocaíocht airgeadais ón gCiste i gcomhréir le hAirteagal 3a faoin 30 Aibreán 2020 ar a dhéanaí.  Cuimseofar leis an iarratas, ar a laghad, an fhaisnéis uile is ábhartha maidir leis an ualach airgeadais a chuirtear ar an mBallstát sin. Tabharfar tuairisc ann ar na bearta poiblí arna nglacadh mar fhreagairt ar an tarraingt siar gan chomhaontú lena sonrófar a nglanchostas go dtí an 31 Nollaig 2020 agus ar na cúiseanna nach bhféadfaí iad a sheachaint trí bhíthin bearta ullmhachta. Ba cheart an bonn cirt atá le tionchar díreach an tarraingt siar gan chomhaontú a áireamh ann freisin.

(1) Féadfaidh na húdaráis náisiúnta fhreagracha de chuid Ballstáit aon iarratas amháin a chur isteach chuig an gCoimisiún ar ranníocaíocht airgeadais ón gCiste i gcomhréir le hAirteagal 3a faoin 30 Meitheamh 2020 ar a dhéanaí. Áireofar san iarratas, ar a laghad, an fhaisnéis uile is ábhartha maidir leis an ualach airgeadais a chuirfear ar an mBallstát sin. Tabharfar tuairisc ann ar na bearta poiblí arna nglacadh le linn ullmhú chun tarraingt siar/nó mar fhreagairt ar an tarraingt siar gan chomhaontú lena sonrófar a nglanchostas go dtí an 31 Nollaig 2020. Ba cheart go n-áireofaí an bonn cirt atá le tionchar díreach na tarraingte siar gan chomhaontú ann freisin.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6</Article>

<DocAmend2>Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 4 a – mír 2</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2) Ullmhóidh an Coimisiún treoir maidir leis an mbealach a bhféadfar rochtain a fháil ar an gCiste agus é a chur chun feidhme go héifeachtach. Cuirfear faisnéis mhionsonraithe ar fáil sa treoir maidir leis an iarratas a ullmhú agus an fhaisnéis a bheidh le cur chuig an gCoimisiún, lena n-áirítear faisnéis maidir leis an bhfianaise atá le cur ar fáil ar an ualach airgeadais arna chur. Foilseofar an treoir ar láithreáin ghréasáin Ard-Stiúrthóireachtaí ábhartha an Choimisiúin, agus áiritheoidh an Coimisiún í a scaipeadh go forleathan chuig na Ballstáit.

(2) Ullmhóidh an Coimisiún treoir faoin 31 Nollaig 2019 maidir leis an mbealach a bhféadfar rochtain a fháil ar an gCiste agus é a chur chun feidhme go héifeachtach. Cuirfear faisnéis mhionsonraithe ar fáil sa treoir maidir leis an iarratas a ullmhú agus an fhaisnéis a bheidh le cur chuig an gCoimisiún, lena n-áirítear faisnéis maidir leis an bhfianaise atá le soláthar i leith an ualaigh airgeadais arna chur ar an mBallstát. Foilseofar an treoir ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireachtaí ábhartha an Choimisiúin, agus áiritheoidh an Coimisiún go scaipfear í go forleathan chuig na Ballstáit.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6</Article>

<DocAmend2>Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 4 a – mír 3</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) Tar éis an 30 Aibreán 2020, déanfaidh an Coimisiún a mheasúnú, i bhfianaise na faisnéise dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 maidir le gach iarratas a gheofar, an bhfuil na coinníollacha maidir leis an gCiste a shlógadh á gcomhlíonadh i ngach cás agus cinnfidh sé méideanna aon ranníocaíochta airgeadais ón gCiste a d’fhéadfadh a bheith ann laistigh de theorainneacha na n-acmhainní airgeadais atá ar fáil.

(3) Tar éis an 30 Meitheamh 2020, déanfaidh an Coimisiún a mheasúnú, i bhfianaise na faisnéise dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 maidir le gach iarratas a gheofar, an bhfuil na coinníollacha maidir leis an gCiste a shlógadh á gcomhlíonadh i ngach cás agus cinnfidh sé méideanna aon ranníocaíochta airgeadais ón gCiste a d’fhéadfadh a bheith ann laistigh de theorainneacha na n-acmhainní airgeadais atá ar fáil.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6</Article>

<DocAmend2>Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 4a – mír 4</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4) Déanfar cúnamh ón gCiste a dhámhachtain ar na Ballstáit a chomhlíonann na critéir incháilitheachta agus na tairseacha a shonraítear in Airteagal 3a(4) á gcur san áireamh, ar ráta suas le 5 % den ualach airgeadais arna chur, agus laistigh de theorainneacha an bhuiséid atá ar fáil. I gcás nach mbeidh an buiséad atá ar fáil leordhóthanach, laghdófar an ráta cabhrach go comhréireach.

(4) Déanfar cúnamh ón gCiste a dhámhachtain ar na Ballstáit a chomhlíonann na critéir incháilitheachta agus na tairseacha a shonraítear in Airteagal 3a(4) á gcur san áireamh, ar ráta suas le 10 % den ualach airgeadais arna chur ar an na Ballstáit, agus laistigh de theorainneacha an bhuiséid atá ar fáil. I gcás nach mbeidh an buiséad atá ar fáil leordhóthanach, laghdófar an ráta cabhrach go comhréireach.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6</Article>

<DocAmend2>Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 4a – mír 6</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6) Is iad Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, i bpáirt le chéile, a dhéanfaidh an cinneadh an Ciste a shlógadh, agus déanfaidh siad an cinneadh a luaithe agus is féidir tar éis don Choimisiún an togra a thíolacadh. Ar a thaobh féin de, déanfaidh an Coimisiún a dhícheall leis an am a ghiorrú chomh mór agus is féidir agus an Ciste a shlógadh, agus déanfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle amhlaidh ar a dtaobh féin de.

(6) Is iad Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, i bpáirt le chéile, a dhéanfaidh an cinneadh an Ciste a shlógadh, agus déanfaidh siad an cinneadh a luaithe agus is féidir tar éis don Choimisiún an togra a thíolacadh. Ar thaobh amháin, déanfaidh an Coimisiún a dhícheall leis an am a ghiorrú chomh mór agus is féidir agus an Ciste á shlógadh, agus déanfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle amhlaidh ar an taobh eile agus tabharfaidh siad gealltanas ionstraim shaincheaptha a mholadh, a luaithe is féidir, chun dul i ngleic le héigeandáil den sórt sin.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

 

Tráth scríofa na tuarascála seo, tá an Ríocht Aontaithe chun tarraingt siar as an Aontas Eorpach an 31 Deireadh Fómhair 2019, cé nach bhfuil na coinníollacha beachta maidir leis an tarraingt siar sin soiléir fós.

 

In éagmais comhaontú um tharraingt siar a bheith ann, ní bheidh an Ríocht Aontaithe mar chuid den mhargadh aonair ná den aontas custaim, ná ní bheidh baint aici leo sin a thuilleadh. Dá bhrí sin, beidh cruatan mór eacnamaíoch mar thoradh ar Brexit, ní hamháin sa Ríocht Aontaithe, ach sna codanna sin de na Ballstáit eile atá ag brath go mór ar naisc eacnamaíocha leis an Ríocht Aontaithe.

 

Dé bhrí sin, tá sé molta ag an gCoimisiún an rialachán maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a leasú.

 

Leis an togra, ar an gcéad dul síos chuirfí Brexit leis na himthosca a thugann údar cuí le heisíocaíocht an Chiste (ní chumhdaítear leis an gCiste faoi láthair ach tubaistí nádúrtha). Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún go bhféadfadh sé go n-iarrfaidh na Ballstáit go n-úsáidfí brainse nua de CDAE do bhlianta airgeadais 2019 agus 2020 ón 1 Samhain 2019. Ní fhéadfaí íocaíochtaí cúitimh Brexit a dhéanamh ach amháin go dtí deireadh 2020, agus gan ach suas le huasmhéid 50% de bhuiséad an Chiste, agus an chuid eile fós á forchoimeád do thubaistí nádúrtha.

 

Ar an dara dul síos, tá sé mar aidhm ag an togra réamhíocaíochtaí amach as an gCiste a mhéadú ó 10% go 25%. Tá an t-athrú seo neamhspleách ar Brexit, agus tá sé á mholadh ag an gCoimisiún, ós rud é go measann sé go bhfuil na réamhíocaíochtaí reatha ró-íseal, agus moill á cur acu ar na hiarrachtaí ar an láthair tar éis tubaistí nádúrtha tarlú.

 

Tá tuairim dhearfach eisithe ag an gCoiste um Buiséid maidir leis na hathruithe sin, agus aontaíonn tromlach chomhaltaí an Choiste um Fhorbairt Réigiúnach gur cheart bearta a dhéanamh chun lamháil do chúnamh airgeadais do na Ballstáit a ndéanfar difear dóibh.


 

 

 

LITIR ÓN gCOISTE UM BUISÉID

An tUasal Omarjee

Uachtarán

An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach

AN BHRUISÉIL

Ábhar: <Titre>Tuairim maidir le cúnamh airgeadais do Bhallstáit chun an t-ualach tromchúiseach airgeadais a chumhdach a chuirfear orthu tar éis don Ríocht Aontaithe tarraingt siar as an Aontas gan chomhaontú</Titre> <DocRef>(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>

A Chathaoirligh, a chara,

Tá togra ón gCoimisiún chun an Rialachán maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (CDAE) a leasú tarchurtha chuig an gCoiste um Buiséid chun tuairim a fháil uaidh ina leith. Is é an tuiscint atá agam go bhfuil sé beartaithe ag an gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach tuarascáil a ghlacadh an 2 Deireadh Fómhair 2019 faoin nós imeachta simplithe.

Is é an aidhm atá leis an togra raon feidhme CFAE a leathnú chun léiriú a dhéanamh ar dhlúthpháirtíocht an Aontais leis na Ballstáit is mó a ndéanfar difear dóibh trí chúnamh airgeadais a leithdháileadh orthu d’fhonn cuidiú leo an t-ualach tromchúiseach airgeadais a sheasamh a chuirfear orthu tar éis don Ríocht Aontaithe tarraingt siar as an Aontas gan chomhaontú. I gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, sainítear leis critéir incháilitheachta soiléire maidir le CFAE a shlógadh. Faoin ionstraim seo déanfar cúnamh, dá bhrí sin, a theorannú do chostais a mbeidh iarmhairtí tromchúiseacha acu ar choinníollacha eacnamaíocha agus airgeadais i mBallstát ar leith.

Is mian liom a chur in iúl go ndearbhaítear go soiléir sa togra reatha, tuairim dhaingean sheanbhunaithe na Parlaiminte, nach ndéantar an méid solúbthachta atá de dhíth orainn a sholáthar sa chreat buiséadach reatha.

Fáiltíonn an Coiste ar Bhuiséid gan chuntar roimh chistiú CDAE a úsáid chun cúnamh a thabhairt do na Ballstáit an t-ualach tromchúiseach airgeadais a sheasamh a eascróidh as Brexit gan mhargadh más rud é go rachaidh sé thar chumas buiséid Ballstáit déileáil leis an ngéarchéim sin ar a chonlán féin, agus nuair a dhéanfar amhlaidh. Measann sé go bhfuil sé sin i gcomhréir le bunphrionsabal an Chiste maidir le fíor-dhlúthpháirtíocht i gcásanna tubaistí. Dá bhrí sin, aontaíonn sé go bhféadfaí cistí CDAE a úsáid chun go gcumhdófaí, mar shampla, na costais a bhaineann le scéimeanna sainiúla cúnaimh a bhunú le haghaidh gnóthaí a ndéanfaí difear dóibh agus na costais a bheadh ar riaracháin phoiblí maidir le saoráidí bonneagair breise a chruthú agus pearsanra breise a earcú, ag ráta suas le 5% den ualach airgeadais a bheadh curtha orthu. Tugann an Coiste dá aire go moltar na tairseacha incháilitheachta íosta d’iarratais a bhaineann le Brexit a laghdú go 0.3% de OIN nó EUR 1.5 billiún i bpraghsanna 2011, i gcomparáid leo sin a chuirtear i bhfeidhm i gcás tubaiste nádúrtha. Fáiltíonn sé roimh an moladh ón gCoimisiún chun leibhéal na réamhíocaíochtaí is féidir a eisíoc a mhéadú, arna iarraidh sin ag Ballstát, ó 10% agus uasmhéid EUR 30 milliún go 25% agus uasmhéid EUR 100 milliún, le haghaidh cásanna Brexit agus neamh-Brexit araon. Ar deireadh, tugann sé dá aire gur cheart an t-imchlúdach iomlán atá curtha ar leataobh sa bhuiséad bliantúil chun na críche sin a mhéadú ó EUR 50 go 100 milliún in aghaidh na bliana, chun a áirithiú go mbeidh acmhainní buiséadacha ar fáil go tráthúil. Ba cheart, leis an dá mholadh dheireanacha sin, go rannchuideofaí le córas réamhíocaíochtaí CDAE a dhéanamh níos sásúla agus go n-úsáidfí níos minice é.

Is ceann de phríomhábhair imní an Choiste ná nár cheart aon idirghabháil ó CDAE a bhaineann le Brexit a bheith chun dochair d’iarratais maidir le mórthubaiste nádúrtha, arb é bunchuspóir an Chiste é. Is cosúil go bhfuil cosaint chun na críche sin mar chuid den togra trí na suimeanna atá ar fáil d’iarratais a bhaineann le Brexit a theorannú go dtí uasmhéid 50% d’imchlúdaigh CDAE 2019 agus 2020, i.e. uasmhéid EUR 591.65 milliún i bpraghsanna reatha thar dhá bhliain. Ina theannta sin, d’fhéadfaí ráta aisíocaíochta uasta 5% a leasú síos dá mba rud é nár leor an buiséad a bheadh ar fáil. Ba cheart leis na forálacha sin go n-áiritheofaí dáileadh cothrom ar an gcistiú agus go seachnófaí an cás “tús freastail ar an gceann is túisce”.

Cé go bhfuil an Coiste um Buiséid sásta leis na forálacha dlí mar atá molta ag an gCoimisiún, is mian leis go dtabharfaidh an Coimisiún mioneolas dó maidir leis na hiarratais go léir a fhaightear agus faoi infhaighteacht an chistithe faoi CDAE ar feadh 2019 agus 2020.

Mar fhocal scoir, rinne comhordaitheoirí an Choiste measúnú ar an togra seo, agus d’iarr siad orm scríobh chugat lena chur in iúl duit go bhfuil an Coiste seo i bhfabhar an Rialacháin leasaithigh maidir leis an gCiste Dlúthpháirtíochta Eorpach mar atá molta ag an gCoimisiún.

Is mise, le meas,

 

 

 

 

 

 

Johan Van Overtveldt


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Cúnamh airgeadais do Bhallstáit chun an t-ualach tromchúiseach airgeadais a chumhdach a chuirfear orthu tar éis don Ríocht Aontaithe tarraingt siar as an Aontas gan chomhaontú

Tagairtí

COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)

Dáta tíolactha chun PE

5.9.2019

 

 

 

An Coiste freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

REGI

16.9.2019

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Younous Omarjee

3.10.2019

 

 

 

Dáta an ghlactha

21.10.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

33

0

4

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Cristian Ghinea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Monika Vana, Julie Ward

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

François Alfonsi, Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Barbara Ann Gibson, Jan Olbrycht, Mauri Pekkarinen

Comhaltaí ionaid faoi Riail 209(7) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Bill Newton Dunn

Dáta don chur síos

21.10.2019

 


 

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

33

+

ECR

Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

PPE

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Jan Olbrycht

GUE

Younous Omarjee

RENEW

Vlad‑Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Bill Newton Dunn, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

S&D

Adrian‑Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

VERTS/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

 

0

-

 

 

 

4

0

ID

Francesca Donato, Alessandro Panza

NI

Rosa D'Amato

S&D

Andrea Cozzolino

 

Eochair na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

An nuashonrú is déanaí: 22 Deireadh Fómhair 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais