Procedūra : 2019/0183(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0020/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0020/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0045

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0020/2019</NoDocSe>
PDF 214kWORD 76k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002 groza, lai dalībvalstīm sniegtu finansiālu palīdzību, kas atvieglotu nopietnu finansiālo slogu, kuru tām rada Apvienotās Karalistes bezlīguma izstāšanās no Savienības</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Reģionālās attīstības komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Budžeta komitejas VĒSTULE
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002 groza, lai dalībvalstīm sniegtu finansiālu palīdzību, kas atvieglotu nopietnu finansiālo slogu, kuru tām rada Apvienotās Karalistes bezlīguma izstāšanās no Savienības

(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2019)0399),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 175. panta trešo daļu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0111/2019),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

 pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

 pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

 ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

 ņemot vērā Budžeta komitejas vēstuli,

 ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A9-0020/2019),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>4. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Lai mazinātu ekonomisko ietekmi, ko radīs Apvienotās Karalistes bezlīguma izstāšanās no Savienības, un šādos ārkārtas apstākļos apliecinātu solidaritāti ar visvairāk skartajām dalībvalstīm, Regula (EK) Nr. 2012/2002 būtu jāgroza, lai pabalstītu attiecīgos publiskos izdevumus.

(4) Lai mazinātu ekonomisko un sociālo ietekmi, ko radīs Apvienotās Karalistes bezlīguma izstāšanās no Savienības, un šādos ārkārtas apstākļos apliecinātu solidaritāti ar visvairāk skartajām dalībvalstīm, Regula (EK) Nr. 2012/2002 būtu jāgroza, lai pabalstītu attiecīgos publiskos izdevumus.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Ņemot vērā, ka šī uzskatāma par Fonda ārkārtas izmantošanu, Fonda palīdzībai, ar kuru mazina dalībvalstīm radušos nopietno finansiālo slogu, kas ir tiešas sekas tam, ka Apvienotā Karaliste izstājas no Savienības bez līguma, jābūt mērķorientētai un ierobežotai laikā, lai saglabātu fonda pamatā esošo loģiku un tā spēju reaģēt uz dabas katastrofām.

(5) Ņemot vērā, ka šī uzskatāma par Fonda ārkārtas izmantošanu, Fonda palīdzībai, ar kuru mazina nopietno finansiālo slogu, kas dalībvalstīm radies vai radīsies, gatavojoties vai kā tiešas sekas tam, ka Apvienotā Karaliste izstājas no Savienības bez līguma, jābūt mērķorientētai un ierobežotai laikā, lai saglabātu fonda pamatā esošo loģiku un tā spēju reaģēt uz dabas katastrofām.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>8. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Lai saglabātu Fonda pieejamību dabas katastrofu gadījumā, kas ir tā sākotnējais mērķis, būtu jānosaka budžeta maksimālais apjoms attiecībā uz atbalstu, kas saistīts ar Apvienotās Karalistes bezlīguma izstāšanos no Savienības.

(8) Ņemot vērā to, ka ir jāparedz pienācīgs budžets, lai saglabātu Eiropas Savienības Solidaritātes fonda pieejamību dabas katastrofu gadījumā, dalībvalstīm un reģioniem ir jābūt pieejamiem citiem papildu līdzekļiem, lai palīdzētu tiem ierobežot ietekmi, ko varētu radīt Apvienotās Karalistes iespējamā bezlīguma izstāšanās no Savienības, piemēram, izmantojot EGF vai citus ad hoc finanšu instrumentus.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>9. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Palīdzībai no fonda, ar kuru mazina nopietnu finansiālo slogu, kas dalībvalstīm radies kā sekas no Apvienotās Karalistes bezlīguma izstāšanās no Savienības, būtu jāpiemēro tādi paši īstenošanas, uzraudzības, ziņošanas, kontroles un revīzijas noteikumi kā visām citām Fonda intervencēm. Turklāt, ņemot vērā potenciāli attiecināmo publisko izdevumu plašo diapazonu, ir svarīgi nodrošināt, ka tiek ievēroti citi ES tiesību noteikumi, jo īpaši valsts atbalsta noteikumi.

(9) Palīdzībai no fonda, ar kuru mazina nopietnu finansiālo slogu, kas dalībvalstīm radies vai var rasties, gatavojoties vai kā sekas tam, ka Apvienotā Karaliste izstājas no Savienības bez līguma, būtu jāpiemēro tādi paši īstenošanas, uzraudzības, ziņošanas, kontroles un revīzijas noteikumi kā visām citām Fonda intervencēm. Turklāt, ņemot vērā potenciāli attiecināmo publisko izdevumu plašo diapazonu, ir svarīgi nodrošināt, ka tiek ievēroti citi ES tiesību noteikumi, jo īpaši valsts atbalsta noteikumi.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 3. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>3.a pants – 2. punkts</Article2>

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Šim mērķim pieejamās apropriācijas nepārsniedz pusi no maksimālās summas, kas pieejama Fonda palīdzības darbībām 2019. un 2020. gadā.

(2) Šim mērķim pieejamās apropriācijas nepārsniedz 30 % no maksimālās summas, kas pieejama Fonda palīdzības darbībām 2019. un 2020. gadā.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 3. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>3.a pants – 3. punkts</Article2>

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Šāda palīdzība sedz daļu no papildu publiskajiem izdevumiem, kurus tiešā veidā izraisījusi izstāšanās bez līguma un kuri radušies tikai laikposmā no bezlīguma izstāšanās dienas līdz 2020. gada 31. decembrim (“finansiālais slogs”).

(3) Šāda palīdzība sedz daļu no papildu publiskajiem izdevumiem, kuri radušies tikai no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, gatavojoties vai kā sekas tam, ka notiek izstāšanās bez līguma (“finansiālais slogs”).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 3. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>3.a pants – 4. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Dalībvalsts ir tiesīga lūgt palīdzību saskaņā ar šo pantu, ja aplēstais finansiālais slogs, kas tai radies, vai nu pārsniedz 1 500 000 000 EUR 2011. gada cenās, vai pārsniedz 0,3 % no dalībvalsts nacionālā kopienākuma.

(4) Dalībvalsts ir tiesīga lūgt palīdzību saskaņā ar šo pantu, ja aplēstais finansiālais slogs, kas tai radies, vai nu pārsniedz 750 000 000 EUR 2011. gada cenās, vai pārsniedz 0,15 % no dalībvalsts nacionālā kopienākuma.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 3. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>3.b pants – 1. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Saskaņā ar 3.a pantu sniegtā palīdzība aptver tikai finansiālo slogu, kas dalībvalstij radies salīdzinājumā ar situāciju, kurā starp Savienību un Apvienoto Karalisti būtu bijis noslēgts līgums. Šādu palīdzību var izmantot, piemēram, lai sniegtu atbalstu uzņēmumiem, kurus ietekmējusi izstāšanās bez līguma, tai skaitā atbalstu valsts atbalsta pasākumiem minētajiem uzņēmumiem un līdzīgas darbības; pasākumiem pašreizējās nodarbinātības saglabāšanai; pasākumiem, kuri vērsti uz robežas, muitas, sanitārās un fitosanitārās kontroles nodrošināšanu, ieskaitot papildu personālu un infrastruktūru.

(1) Saskaņā ar 3.a pantu sniegtā palīdzība aptver tikai finansiālo slogu, kas dalībvalstij radies salīdzinājumā ar situāciju, kurā starp Savienību un Apvienoto Karalisti būtu bijis noslēgts līgums. Šādu palīdzību var izmantot, piemēram, lai sniegtu atbalstu uzņēmumiem un darba ņēmējiem, kurus ietekmējusi izstāšanās bez līguma, tai skaitā atbalstu valsts atbalsta pasākumiem minētajiem uzņēmumiem un līdzīgas darbības; pasākumiem pašreizējās nodarbinātības saglabāšanai; pasākumiem, kuri vērsti uz robežas, muitas, sanitārās un fitosanitārās kontroles nodrošināšanu, ieskaitot papildu personālu un infrastruktūru.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 3. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>3.b pants – 6.a punkts (jauns)</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Izdevumus, par kuriem ir tiesības saņemt finansējumu no Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda, saskaņā ar šo regulu nefinansē.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 6. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>4.a pants – 1. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Dalībvalsts atbildīgās valsts iestādes var iesniegt vienotu pieteikumu Komisijai par finansiālu pabalstu no Fonda saskaņā ar 3.a pantu, vēlākais, līdz 2020. gada 30. aprīlim. Pieteikumā iekļauj vismaz visu attiecīgo informāciju par finansiālo slogu, kas radies minētajai dalībvalstij. Tajā apraksta publiskos pasākumus, kas veikti, reaģējot uz bezlīguma izstāšanos, un norāda pasākumu neto izmaksas līdz 2020. gada 31. decembrim un pamatojumu, kāpēc no šādiem pasākumiem nevarēja izvairīties, īstenojot sagatavotības pasākumus. Tajā iekļaujams arī pamatojums par tiešo ietekmi, ko rada bezlīguma izstāšanās.

(1) Dalībvalsts atbildīgās valsts iestādes var iesniegt vienotu pieteikumu Komisijai par finansiālu pabalstu no Fonda saskaņā ar 3.a pantu, vēlākais, līdz 2020. gada 30. jūnijam. Pieteikumā iekļauj vismaz visu attiecīgo informāciju par finansiālo slogu, kas radies minētajai dalībvalstij. Tajā apraksta publiskos pasākumus, kas veikti, gatavojoties bezlīguma izstāšanās un/vai reaģējot uz to, un norāda pasākumu neto izmaksas līdz 2020. gada 31. decembrim. Tajā iekļaujams arī pamatojums par tiešo ietekmi, ko rada bezlīguma izstāšanās.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 6. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>4.a pants – 2. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Komisija sagatavo ieteikumus par to, kā piekļūt Fondam un to izmantot. Ieteikumos sniedz detalizētu informāciju par pieteikuma sagatavošanu un par Komisijai iesniedzamo informāciju, arī par pierādījumiem, kas jāsniedz attiecībā uz radušos finansiālo slogu. Ieteikumus publicē attiecīgo Komisijas ģenerāldirektorātu tīmekļvietnēs, un Komisija nodrošina to plašāku izplatīšanu dalībvalstīm.

(2) Komisija līdz 2019. gada 31. decembrim sagatavo ieteikumus par to, kā piekļūt Fondam un to izmantot. Ieteikumos sniedz detalizētu informāciju par pieteikuma sagatavošanu un par Komisijai iesniedzamo informāciju, arī par pierādījumiem, kas jāsniedz attiecībā uz radušos finansiālo slogu. Ieteikumus publicē attiecīgo Komisijas ģenerāldirektorātu tīmekļvietnēs, un Komisija nodrošina to plašāku izplatīšanu dalībvalstīm.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 6. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>4.a pants – 3. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Pēc 2020. gada 30. aprīļa Komisija, pamatojoties uz 1. un 2. punktā minēto informāciju, attiecībā uz visiem saņemtajiem pieteikumiem novērtē, vai katrā atsevišķā gadījumā ir izpildīti Fonda izmantošanas nosacījumi, un nosaka Fonda iespējamā finansiālā pabalsta summas pieejamo finansiālo resursu robežās.

(3) Pēc 2020. gada 30. jūnija Komisija, pamatojoties uz 1. un 2. punktā minēto informāciju, attiecībā uz visiem saņemtajiem pieteikumiem novērtē, vai katrā atsevišķā gadījumā ir izpildīti Fonda izmantošanas nosacījumi, un nosaka Fonda iespējamā finansiālā pabalsta summas pieejamo finansiālo resursu robežās.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 6. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>4.a pants – 4. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Palīdzību no fonda piešķirs dalībvalstīm, kas atbilst attiecināmības kritērijiem, ņemot vērā 3.a panta 4. punktā norādītos sliekšņus, un tās apmērs nepārsniegs 5 % no faktiskā finansiālā sloga, vienlaikus ievērojot pieejamā budžeta robežas. Ja pieejamais budžets ir nepietiekams, palīdzības apmērs tiek proporcionāli samazināts.

(4) Palīdzību no fonda piešķirs dalībvalstīm, kas atbilst attiecināmības kritērijiem, ņemot vērā 3.a panta 4. punktā norādītos sliekšņus, un tās apmērs nepārsniegs 10 % no faktiskā finansiālā sloga, vienlaikus ievērojot pieejamā budžeta robežas. Ja pieejamais budžets ir nepietiekams, palīdzības apmērs tiek proporcionāli samazināts.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 6. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (EK) Nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>4.a pants – 6. punkts</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Lēmumu par Fonda izmantošanu – pēc iespējās drīz pēc tam, kad Komisija ir iesniegusi priekšlikumu, – kopīgi pieņem Eiropas Parlaments un Padome. Komisija, no vienas puses, un Eiropas Parlaments un Padome, no otras puses, cenšas saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai izmantotu fondu.

(6) Lēmumu par Fonda izmantošanu – pēc iespējās drīz pēc tam, kad Komisija ir iesniegusi priekšlikumu, – kopīgi pieņem Eiropas Parlaments un Padome. Komisija, no vienas puses, un Eiropas Parlaments un Padome, no otras puses, cenšas saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai izmantotu fondu, un apņemas iespējami īsā laikā ierosināt, kādu šim nolūkam speciālu paredzētu instrumentu varētu izmantot, lai šādu ārkārtas situāciju risinātu.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

PASKAIDROJUMS

Šī ziņojuma sagatavošanas laikā ir paredzēts, ka Apvienotā Karaliste izstāsies no Eiropas Savienības 2019. gada 31. oktobrī, tomēr precīzi nosacījumi saistībā ar izstāšanos vēl nav skaidri zināmi.

 

Ja izstāšanās līgums netiks noslēgts, Apvienotā Karaliste vairs nebūs vienotajā tirgū vai muitas savienībā un nebūs ar to saistīta. Tādējādi Brexit radīs ievērojamas ekonomiskas grūtības ne tikai Apvienotajā Karalistē, bet arī tajās pārējo dalībvalstu daļās, kuras lielā mērā ir atkarīgas no ekonomiskajām saiknēm ar Apvienoto Karalisti.

 

Tāpēc Komisija ir ierosinājusi grozīt regulu par Eiropas Savienības Solidaritātes fondu.

 

Pirmkārt, ar priekšlikumu Brexit tiks pievienots apstākļiem, kas pamato Fonda līdzekļu izmaksu (pašlaik Fonds attiecas tikai uz dabas katastrofām). Komisija paredz, ka dalībvalstis var pieprasīt izmantot šo jauno ESSF sadaļu 2019. un 2020. finanšu gadam no 2019. gada 1. novembra. Brexit kompensācijas maksājumi būtu iespējami tikai līdz 2020. gada beigām un ne vairāk kā 50 % apmērā no Fonda budžeta, bet pārējie maksājumi joprojām būtu rezervēti dabas katastrofām.

 

Otrkārt, priekšlikuma mērķis ir palielināt avansa maksājumus no 10 % līdz 25 %. Šī izmaiņa nav saistīta ar Brexit, un Komisija to ierosina tāpēc, ka tā uzskata, ka pašreizējie avansa maksājumi ir pārāk mazi, kas kavē pasākumus uz vietas pēc dabas katastrofām.

 

Budžeta komiteja ir sniegusi pozitīvu atzinumu par šīm izmaiņām, un Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākums piekrīt, ka ir jāveic pasākumi, lai skartajām dalībvalstīm nodrošinātu finansiālu palīdzību.


 

 

Budžeta komitejas VĒSTULE

Younous Omarjee

Attīstības komitejas

priekšsēdētājam

BRISELĒ

Temats: <Titre>Atzinums par dalībvalstīm sniegtu finansiālu palīdzību, kas atvieglotu nopietnu finansiālo slogu, kuru tām rada Apvienotās Karalistes bezlīguma izstāšanās no Savienības</Titre> <DocRef>(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>

Godātais priekšsēdētāj!

Komisijas priekšlikums par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) regulas grozīšanu ir nodots izskatīšanai Budžeta komitejai atzinuma sniegšanai. Es saprotu, ka Reģionālās attīstības komiteja plāno 2019. gada 2. oktobrī pieņemt ziņojumu saskaņā ar vienkāršoto procedūru.

Priekšlikuma mērķis ir paplašināt ESSF darbības jomu, lai apliecinātu Eiropas solidaritāti ar visnopietnāk skartajām dalībvalstīm, sniedzot palīdzību no Fonda nolūkā atvieglot finansiālo slogu, ko tām radītu Apvienotās Karalistes bezlīguma izstāšanās no Savienības. Saskaņā ar subsidiaritātes principu tajā ir noteikti skaidri atbilstības kritēriji ESSF izmantošanai. Tādēļ palīdzība saskaņā ar šo instrumentu būs saistīta tikai ar izmaksām, kas nopietni ietekmēs ekonomikas un finanšu apstākļus attiecīgajā dalībvalstī.

Es vēlētos uzsvērt, ka šis priekšlikums skaidri apliecina Parlamenta sen pausto pārliecību, ka pašreizējā budžeta struktūra nenodrošina tādu elastīgumu, kāds mums nepieciešams.

Budžeta komiteja bez iebildumiem atzinīgi vērtē ESSF līdzekļu izmantošanu, lai palīdzētu dalībvalstīm atvieglot finansiālo slogu, kas tieši izriet no bezlīguma Brexit, ja vien un kad vien tas pārsniedz dalībvalsts budžeta spēju pašai pārvarēt šo krīzi. Tā uzskata, ka tas atbilst Fonda pamatprincipam par patiesu ES solidaritāti katastrofas situācijās. Tādējādi tā piekrīt, ka ESSF līdzekļus varētu izmantot, piemēram, izmaksām, kas saistītas ar īpašu atbalsta shēmu izveidi skartajiem uzņēmumiem, un izmaksām valsts pārvaldes iestādēs, lai radītu papildu infrastruktūras objektus un pieņemtu darbā papildu darbiniekus, ar likmi līdz 5 % no radītā finansiālā sloga. Komiteja norāda, ka tiek ierosināts minimālos atbilstības sliekšņus pieteikumiem, kuri saistīti ar Brexit, samazināt uz pusi līdz 0,3 % no NKI jeb 1,5 miljardiem EUR 2011. gada cenās salīdzinājumā ar tiem, ko piemēro dabas katastrofu gadījumā. Tā atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu palielināt avansa maksājumu apmēru, ko pēc dalībvalsts pieprasījuma var izmaksāt, no 10 % un maksimums 30 miljoniem EUR līdz 25 % un maksimums 100 miljoniem EUR gan ar Brexit saistītiem, gan nesaistītiem gadījumiem. Visbeidzot, tā arī norāda, ka kopējais šim mērķim gada budžetā atvēlētais finansējums būtu jāpalielina no 50 līdz 100 miljoniem EUR gadā, lai nodrošinātu budžeta līdzekļu savlaicīgu pieejamību. Pēdējie divi priekšlikumi, cerams, veicinās ESSF avansa maksājumu sistēmas apmierinošāku un biežāku izmantošanu.

Viens no komitejas galvenajiem apsvērumiem ir tas, ka neviena ar Brexit saistīta intervence no ESSF nedrīkst notikt uz to pieteikumu rēķina, kuri attiecas uz lielu dabas katastrofu, jo tas ir Fonda sākotnējais mērķis. Šķiet, ka šim nolūkam priekšlikumā ir iestrādāts aizsardzības pasākums, kas paredz ierobežot summas, kuras pieejamas ar Brexit saistītiem pieteikumiem, līdz maksimāli 50 % no 2019. un 2020. gada ESSF finansējuma, proti, ne vairāk kā 591,65 miljoni EUR pašreizējās cenās divu gadu laikā. Turklāt kompensācijas likme ne vairāk kā 5 % apmērā var tikt pārskatīta un samazināta, ja pieejamais budžets nav pietiekams. Ar šiem noteikumiem būtu jānodrošina līdzsvarota finansējuma sadale un jānovērš rindas kārtības scenārijs.

Lai gan Budžeta komiteja ir apmierināta ar Komisijas ierosinātajām tiesību normām, tā vēlas, lai Komisija to regulāri informē par visiem saņemtajiem pieteikumiem, kā arī 2019. un 2020. gadā pieejamo ESSF finansējumu.

Nobeigumā daru Jums zināmu, ka komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs rakstiski informēt par to, ka Budžeta komiteja atbalsta Komisijas priekšlikumu, ar ko groza Regulu par Eiropas Solidaritātes fondu.

 

Ar cieņu

Johan Van Overtveldt

 


 

 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums, lai dalībvalstīm sniegtu finansiālu palīdzību, kas atvieglotu nopietnu finansiālo slogu, kuru tām rada Apvienotās Karalistes bezlīguma izstāšanās no Savienības

Atsauces

COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

5.9.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

16.9.2019

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Younous Omarjee

3.10.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.10.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

0

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Cristian Ghinea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Monika Vana, Julie Ward

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

François Alfonsi, Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Barbara Ann Gibson, Jan Olbrycht, Mauri Pekkarinen

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bill Newton Dunn

Iesniegšanas datums

21.10.2019

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

33

+

ECR

Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

EPP

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Jan Olbrycht

GUE

Younous Omarjee

RENEW

Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Bill Newton Dunn, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

VERTS/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

 

0

-

 

 

 

4

0

ID

Francesca Donato, Alessandro Panza

NI

Rosa D'Amato

S&D

Andrea Cozzolino

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika