Procedură : 2019/0183(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0020/2019

Texte depuse :

A9-0020/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0045

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0020/2019</NoDocSe>
PDF 207kWORD 76k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului pentru a oferi asistență financiară statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Comisia pentru dezvoltare regională</Commission>

Raportor: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 SCRISOAREA Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL  ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului pentru a oferi asistență financiară statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord

(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0399),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 175 al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0111/2019),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 după consultarea Comitetului Economic și Social European,

 după consultarea Comitetului Regiunilor,

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere scrisoarea Comisiei pentru bugete,

 având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A9-0020/2019),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru a atenua impactul economic al retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord și pentru a demonstra solidaritatea cu statele membre cele mai afectate în astfel de circumstanțe excepționale, Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 ar trebui modificat pentru a sprijini cheltuielile publice aferente.

(4) Pentru a atenua impactul economic și social al retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord și pentru a demonstra solidaritatea cu statele membre cele mai afectate în astfel de circumstanțe excepționale, Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 ar trebui modificat pentru a sprijini cheltuielile publice aferente.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Întrucât aceasta este o utilizare excepțională a fondului, asistența sa pentru a atenua sarcina financiară considerabilă suportată de statele membre ca o consecință directă a retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord ar trebui să fie direcționată și limitată în timp, pentru a garanta justificarea inițială a fondului și capacitatea sa de a reacționa la catastrofe naturale.

(5) Întrucât aceasta este o utilizare excepțională a fondului, asistența sa pentru a atenua sarcina financiară considerabilă suportată sau care va fi suportată de statele membre în cadrul pregătirii pentru o retragere sau ca o consecință directă a retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord ar trebui să fie direcționată și limitată în timp, pentru a garanta justificarea inițială a fondului și capacitatea sa de a reacționa la catastrofe naturale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Pentru a menține disponibilitatea fondului pentru scopul lui original, și anume catastrofele naturale, ar trebui stabilit un plafon bugetar pentru sprijinul legat de retragerea Regatului Unit din Uniune fără un acord.

(8) Având în vedere că trebuie să se aloce un buget rezonabil pentru a menține disponibilitatea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru catastrofe naturale, statelor membre și regiunilor trebuie să li se pună la dispoziție alte mijloace suplimentare pentru a le ajuta să limiteze impactul unei eventuale retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord, de exemplu prin intermediul FEG sau al altor instrumente financiare ad hoc.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 9</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Asistența din partea fondului pentru atenuarea sarcinii financiare considerabile suportate de statele membre ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord ar trebui să facă obiectul acelorași norme de punere în aplicare, monitorizare, raportare, control și audit ca orice altă intervenție a fondului. În plus, având în vedere sfera largă a cheltuielilor publice potențial eligibile pentru sprijin, este important să se asigure respectarea altor dispoziții din legislația UE, în special a normelor privind ajutoarele de stat.

(9) Asistența din partea fondului pentru atenuarea sarcinii financiare considerabile suportate sau care poate fi suportată de statele membre în cadrul pregătirii pentru o retragere sau ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord ar trebui să facă obiectul acelorași norme de punere în aplicare, monitorizare, raportare, control și audit ca orice altă intervenție a fondului. În plus, având în vedere sfera largă a cheltuielilor publice potențial eligibile pentru sprijin, este important să se asigure respectarea altor dispoziții din legislația UE, în special a normelor privind ajutoarele de stat.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Articolul 3 a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Creditele disponibile pentru acest obiectiv sunt limitate la jumătate din cuantumul maxim disponibil pentru intervenția fondului pentru anii 2019 și 2020.

(2) Creditele disponibile pentru acest obiectiv sunt limitate la 30 % din cuantumul maxim disponibil pentru intervenția fondului pentru anii 2019 și 2020.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Articolul 3 a – alineatul 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Această asistență acoperă o parte a cheltuielilor publice suplimentare generate direct de retragerea fără un acord și suportate exclusiv între data retragerii fără un acord și 31 decembrie 2020 («sarcina financiară»).

(3) Această asistență acoperă o parte a cheltuielilor publice suplimentare suportate exclusiv în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020 în vederea pregătirii unei retrageri fără acord sau ca urmare a unei retrageri fără un acord («sarcina financiară»).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Articolul 3 a – alineatul 4</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Un stat membru este eligibil să solicite asistență în temeiul prezentului articol în cazul în care se estimează că sarcina financiară pe care a suferit-o este fie de peste 1 500 000 000 EUR în prețurile din 2011, fie de peste 0,3 % din venitul său național brut.

(4) Un stat membru este eligibil să solicite asistență în temeiul prezentului articol în cazul în care se estimează că sarcina financiară pe care a suferit-o este fie de peste 750 000 000 EUR în prețurile din 2011, fie de peste 0,15 % din venitul său național brut.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Articolul 3 b – alineatul 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Asistența acordată în temeiul articolului 3a acoperă numai sarcina financiară suportată de un stat membru în raport cu situația în care s-ar fi încheiat un acord între Uniune și Regatul Unit. O astfel de asistență poate fi utilizată, de exemplu, pentru a oferi sprijin întreprinderilor afectate de retragerea fără un acord, inclusiv sprijin pentru măsurile de ajutor de stat pentru întreprinderile respective și pentru intervențiile conexe, pentru măsurile de menținere a ocupării existente a forței de muncă și pentru a asigura funcționarea controalelor la frontieră, vamale, sanitare și fitosanitare, inclusiv personalul și infrastructura suplimentare.

(1) Asistența acordată în temeiul articolului 3a acoperă numai sarcina financiară suportată de un stat membru în raport cu situația în care s-ar fi încheiat un acord între Uniune și Regatul Unit. O astfel de asistență poate fi utilizată, de exemplu, pentru a oferi sprijin întreprinderilor și lucrătorilor afectați de retragerea fără un acord, inclusiv sprijin pentru măsurile de ajutor de stat pentru întreprinderile respective și pentru intervențiile conexe, pentru măsurile de menținere a ocupării existente a forței de muncă și pentru a asigura funcționarea controalelor la frontieră, vamale, sanitare și fitosanitare, inclusiv personalul și infrastructura suplimentare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Articolul 3 b – alineatul 6 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Cheltuielile eligibile pentru finanțare din Fondul european de ajustare la globalizare nu sunt finanțate în temeiul prezentului regulament.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 a – alineatul 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritățile naționale responsabile ale unui stat membru pot înainta Comisiei o cerere unică pentru o contribuție financiară din fond, în conformitate cu articolul 3a, până la 30 aprilie 2020 cel târziu. Cererea include cel puțin toate informațiile relevante privind sarcina financiară suportată de statul membru respectiv. Cererea descrie măsurile publice luate ca răspuns la retragerea fără un acord, precizând costul lor net până la 31 decembrie 2020, precum și motivele pentru care acestea nu puteau fi evitate prin măsuri de pregătire. Cererea include, de asemenea, justificarea privind efectul direct al retragerii fără un acord.

(1) Autoritățile naționale responsabile ale unui stat membru pot înainta Comisiei o cerere unică pentru o contribuție financiară din fond, în conformitate cu articolul 3a, până la 30 iunie 2020 cel târziu. Cererea include cel puțin toate informațiile relevante privind sarcina financiară suportată de statul membru respectiv. Cererea descrie măsurile publice luate în cadrul pregătirii pentru și/sau ca răspuns la retragerea fără un acord, precizând costul lor net până la 31 decembrie 2020. Cererea include, de asemenea, justificarea privind efectul direct al retragerii fără un acord.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia elaborează orientări privind modalitățile de accesare și de utilizare a fondului în mod eficace. Orientările furnizează informații detaliate cu privire la pregătirea cererii și la informațiile care trebuie transmise Comisiei, inclusiv cu privire la dovezile care trebuie furnizate cu privire la sarcina financiară suportată. Orientările sunt făcute publice pe site-urile internet ale direcțiilor generale relevante din cadrul Comisiei, iar Comisia asigură difuzarea lor la scară mai largă către statele membre.

(2) Comisia elaborează, până la 31 decembrie 2019, orientări privind modalitățile de accesare și de utilizare a fondului în mod eficace. Orientările furnizează informații detaliate cu privire la pregătirea cererii și la informațiile care trebuie transmise Comisiei, inclusiv cu privire la dovezile care trebuie furnizate cu privire la sarcina financiară suportată. Orientările sunt făcute publice pe site-urile internet ale direcțiilor generale relevante din cadrul Comisiei, iar Comisia asigură difuzarea lor la scară mai largă către statele membre.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 a – alineatul 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) După 30 aprilie 2020, Comisia evaluează, pe baza informațiilor menționate la alineatele (1) și (2), pentru toate cererile primite, dacă sunt îndeplinite în fiecare caz condițiile de mobilizare a fondului și stabilește cuantumurile eventualei contribuții financiare din partea fondului, în limita resurselor financiare disponibile.

(3) După 30 iunie 2020, Comisia evaluează, pe baza informațiilor menționate la alineatele (1) și (2), pentru toate cererile primite, dacă sunt îndeplinite în fiecare caz condițiile de mobilizare a fondului și stabilește cuantumurile eventualei contribuții financiare din partea fondului, în limita resurselor financiare disponibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 a – alineatul 4</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Asistența din fond se acordă statelor membre care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, ținând seama de pragurile prevăzute la articolul 3a alineatul (4), la o rată de până la 5 % din sarcina financiară suportată și în limitele bugetului disponibil. În cazul în care bugetul disponibil se dovedește a fi insuficient, rata ajutorului se reduce proporțional.

(4) Asistența din fond se acordă statelor membre care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, ținând seama de pragurile prevăzute la articolul 3a alineatul (4), la o rată de până la 10 % din sarcina financiară suportată și în limitele bugetului disponibil. În cazul în care bugetul disponibil se dovedește a fi insuficient, rata ajutorului se reduce proporțional.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (CE) nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 a – alineatul 6</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6) Decizia de mobilizare a fondului este adoptată în comun de Parlamentul European și de Consiliu, cât mai curând posibil după ce Comisia a transmis propunerea. Comisia, pe de o parte, Parlamentul European și Consiliul, pe de altă parte, depun toate eforturile pentru a reduce la minimum timpul necesar mobilizării fondului.

6) Decizia de mobilizare a fondului este adoptată în comun de Parlamentul European și de Consiliu, cât mai curând posibil după ce Comisia a transmis propunerea. Comisia, pe de o parte, Parlamentul European și Consiliul, pe de altă parte, depun toate eforturile pentru a reduce la minimum timpul necesar mobilizării fondului și se angajează să propună, în cel mai scurt timp posibil, un instrument conceput special pentru a aborda o astfel de situație de urgență.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

La data redactării prezentului document, se prevede că Regatul Unit se va retrage din Uniunea Europeană la 31 octombrie 2019, deși condițiile exacte ale acestei retrageri nu sunt încă clare.

 

În absența unui acord de retragere, Regatul Unit nu va mai face parte din piața unică și din uniunea vamală sau nu va mai fi asociat acestora. Brexitul va duce, prin urmare, la dificultăți economice considerabile, nu numai în Regatul Unit, ci și în acele părți ale stator membre în care legăturile economice cu Regatul Unit sunt deosebit de importante.

 

Prin urmare, Comisia a propus modificarea regulamentului privind Fondul de solidaritate al Uniunii Europene.

 

În primul rând, propunerea ar adăuga Brexitul la situațiile care justifică utilizarea fondului (în prezent, fondul acoperă numai catastrofele naturale). Comisia prevede că statele membre pot solicita utilizarea acestei noi componente a FSUE pentru exercițiile financiare 2019 și 2020 începând cu 1 noiembrie 2019. Plățile compensatorii pentru Brexit ar fi posibile doar până la sfârșitul anului 2020 și doar în limita a 50 % din bugetul fondului, restul fiind încă rezervat pentru catastrofe naturale.

 

În al doilea rând, propunerea vizează creșterea plăților în avans din fond de la 10 % la 25 %. Această schimbare este independentă de Brexit, Comisia propunând-o deoarece consideră că plățile în avans curente sunt prea scăzute și întârzie eforturile depuse pe teren în urma catastrofelor naturale.

 

Comisia pentru bugete a emis un aviz favorabil cu privire la aceste modificări, iar majoritatea membrilor Comisiei pentru dezvoltare regională sunt de acord că ar trebui luate măsuri pentru a permite acordarea de asistență financiară statelor membre afectate.


 

 

SCRISOAREA Comisiei pentru bugete

Domnului Younous Omarjee,

Președinte

Comisia pentru dezvoltare regională

BRUXELLES

Subiect: <Titre>Aviz privind asistență financiară acordată statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord</Titre> <DocRef>(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>

Domnule Președinte,

O propunere a Comisiei de modificare a Regulamentului privind Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost prezentată pentru aviz Comisiei pentru bugete. Înțeleg că Comisia pentru dezvoltare regională intenționează să adopte un raport în cadrul procedurii simplificate, la 2 octombrie 2019.

Propunerea vizează extinderea domeniului de aplicare a FSUE pentru a demonstra solidaritatea europeană cu statele membre cel mai grav afectate, oferind asistență din partea fondului pentru a le ajuta să suporte sarcina financiară generată ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord. În conformitate cu principiul subsidiarității, propunerea definește criterii clare de eligibilitate pentru mobilizarea FSUE. Prin urmare, asistența acordată în cadrul acestui instrument va fi limitată la costurile cu repercusiunile grave asupra condițiilor economice și financiare dintr-un anumit stat membru.

Doresc să subliniez faptul că prezenta propunere confirmă în mod clar convingerea Parlamentului potrivit căreia actualul cadru bugetar nu oferă gradul de flexibilitate de care avem nevoie.

Comisia pentru bugete salută fără rezerve utilizarea finanțării oferite de FSUE pentru a ajuta statele membre să suporte sarcina financiară rezultată în urma unui Brexit fără acord, dacă și ori de câte ori aceasta depășește capacitatea bugetară a unui stat membru de a face față acestei crize pe cont propriu. Consideră că acest lucru este în conformitate cu principiul fundamental al fondului care stă la baza solidarității UE în caz de situații catastrofale. Prin urmare, este de acord că fondurile FSUE ar putea fi utilizate pentru a acoperi, de exemplu, costurile de instituire a unor sisteme de ajutor specifice pentru întreprinderile afectate și costurile pe care le implică pentru administrațiile publice crearea unor infrastructuri suplimentare și recrutarea de personal suplimentar, la o rată de până la 5 % din sarcina financiară impusă. Comitetul ia act de faptul că se propune ca pragurile minime de eligibilitate pentru cererile legate de Brexit să fie înjumătățite la 0,3 % din VNB, ceea ce reprezintă 1,5 miliarde EUR la prețurile din 2011, în comparație cu cele aplicate în cazul unei catastrofe naturale. Salută propunerea Comisiei de a crește nivelul plăților în avans care pot fi plătite, la cererea unui stat membru, de la 10 % și o valoare maximă de 30 milioane EUR, la 25 % și o valoare maximă de 100 milioane EUR, pentru cazurile legate de Brexit sau nu. În fine, ia act și de faptul că pachetul financiar total prevăzut în bugetul anual în acest scop ar trebui să fie majorat de la 50 la 100 de milioane EUR pe an, pentru a se asigura disponibilitatea în timp util a resurselor bugetare. Se speră că aceste ultime două propuneri vor face ca sistemul de plăți în avans al FSUE să fie mai eficient și ca el să fie utilizat mai des.

Una dintre principalele preocupări ale comisiei este că intervențiile FSUE legate de Brexit nu ar trebui să se facă în detrimentul solicitărilor legate de catastrofele naturale grave, care este scopul inițial al fondului. O măsură de salvgardare în acest scop pare să fie inclusă în propunere, limitând sumele disponibile pentru cererile legate de Brexit la maximum 50 % din pachetele financiare ale FSUE pentru 2019 și 2020, și anume un total maxim de 591,65 milioane EUR în prețuri curente pe o perioadă de doi ani. De asemenea, rata de rambursare de maximum 5 % poate fi revizuită în sensul reducerii în cazul în care bugetul disponibil se dovedește a fi insuficient. Aceste dispoziții ar trebui să asigure o distribuție echilibrată a finanțării și să evite scenariul „primul sosit, primul servit”.

Deși Comisia pentru bugete este mulțumită de dispozițiile juridice propuse de Comisie, aceasta dorește să fie informată regulat de către Comisie cu privire la toate cererile primite și disponibilitatea finanțării în cadrul FSUE în 2019 și 2020.

În concluzie, coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că această comisie este în favoarea regulamentului de modificare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, astfel cum a fost propus de Comisie.

Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

 

 

 

 

 

 

Johan Van Overtveldt

 


 

 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Asistență financiară oferită statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord

Referințe

COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)

Data prezentării la PE

5.9.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

REGI

16.9.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Raportor

 Data numirii

Younous Omarjee

3.10.2019

 

 

 

Data adoptării

21.10.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

0

4

Membri titulari prezenți la votul final

Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Cristian Ghinea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Monika Vana, Julie Ward

Membri supleanți prezenți la votul final

François Alfonsi, Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Barbara Ann Gibson, Jan Olbrycht, Mauri Pekkarinen

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Bill Newton Dunn

Data depunerii

21.10.2019

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL  ÎN COMISIA COMPETENTĂ

33

+

ECR

Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

EPP

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Jan Olbrycht

GUE

Younous Omarjee

RENEW

Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Bill Newton Dunn, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

VERTS/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

 

0

-

 

 

 

4

0

ID

Francesca Donato, Alessandro Panza

NI

Rosa D'Amato

S&D

Andrea Cozzolino

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

Ultima actualizare: 22 octombrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate