Postopek : 2019/0183(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0020/2019

Predložena besedila :

A9-0020/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0045

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0020/2019</NoDocSe>
PDF 204kWORD 79k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002, da se zagotovi finančna pomoč državam članicam za kritje velikega finančnega bremena zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Odbor za regionalni razvoj</Commission>

Poročevalec: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PISMO ODBORA ZA PRORAČUN
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002, da se zagotovi finančna pomoč državam članicam za kritje velikega finančnega bremena zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora

(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0399),

 ob upoštevanju člena 294(2) in člena 175(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0111/2019),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

 po posvetovanju z Odborom regij

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju pisma Odbora za proračun,

 ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A9-0020/2019),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Za ublažitev gospodarskih posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez dogovora in za izkazovanje solidarnosti do najbolj prizadetih držav članic v takih izjemnih okoliščinah bi bilo treba Uredbo (ES) št. 2012/2002 spremeniti, da bi se podprli s tem povezani javni dohodki.

(4) Za ublažitev gospodarskih in socialnih posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez dogovora in za izkazovanje solidarnosti do najbolj prizadetih držav članic v takih izjemnih okoliščinah bi bilo treba Uredbo (ES) št. 2012/2002 spremeniti, da bi se podprli s tem povezani javni dohodki.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Ker gre za izjemno uporabo sklada, bi morala biti njegova pomoč za ublažitev velikega finančnega bremena za države članice, ki nastane kot neposredna posledica izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez dogovora, ciljno usmerjena in časovno omejena, da bi se ohranili prvotni razlogi za ustanovitev sklada in njegova sposobnost odzivanja na naravne nesreče.

(5) Ker gre za izjemno uporabo sklada, bi morala biti njegova pomoč za ublažitev velikega finančnega bremena za države članice, ki je nastalo oziroma nastane pri neposrednih pripravah na izstop ali kot neposredna posledica izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez dogovora, ciljno usmerjena in časovno omejena, da bi se ohranili prvotni razlogi za ustanovitev sklada in njegova sposobnost odzivanja na naravne nesreče.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Da bi se zagotovila razpoložljivost sklada za naravne nesreče, kar je tudi njegov prvotni namen, bi bilo treba določiti zgornjo proračunsko mejo za podporo v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije brez dogovora.

(8) Ker je treba zagotoviti ustrezen proračun za ohranitev razpoložljivosti Solidarnostnega sklada Evropske unije za naravne nesreče, je treba državam članicam in regijam dati na voljo druga dodatna sredstva, na primer prek ESPG ali drugih ad hoc finančnih instrumentov, da se jim pomaga omejiti učinek morebitnega izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez dogovora.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Za pomoč iz sklada za ublažitev velikega finančnega bremena za države članice zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez dogovora bi morala veljati enaka pravila za izvajanje, spremljanje, poročanje, nadzor in revizijo kot za vsa druga posredovanja sklada. Poleg tega je glede na širok obseg javnih odhodkov, ki so lahko upravičeni do podpore, pomembno zagotoviti, da se spoštujejo druge določbe prava EU, zlasti pravila o državni pomoči.

(9) Za pomoč iz sklada za ublažitev velikega finančnega bremena za države članice, ki nastane ali bi lahko nastalo zaradi neposrednih priprav na izstop ali zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez dogovora bi morala veljati enaka pravila za izvajanje, spremljanje, poročanje, nadzor in revizijo kot za vsa druga posredovanja sklada. Poleg tega je glede na širok obseg javnih odhodkov, ki so lahko upravičeni do podpore, pomembno zagotoviti, da se spoštujejo druge določbe prava EU, zlasti pravila o državni pomoči.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 3</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Člen 3 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Razpoložljive odobritve za ta cilj so omejene na polovico najvišjega razpoložljivega zneska za posredovanje sklada za leti 2019 in 2020.

(2) Razpoložljive odobritve za ta cilj so omejene na 30 % najvišjega razpoložljivega zneska za posredovanje sklada za leti 2019 in 2020.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 3</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Člen 3 a – odstavek 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Taka pomoč krije del dodatnih javnih odhodkov, ki nastanejo neposredno zaradi izstopa brez dogovora ter izključno med datumom izstopa brez dogovora in 31. decembrom 2020 (v nadaljnjem besedilu: finančno breme).

(3) Taka pomoč krije del dodatnih javnih odhodkov, nastalih izključno med 1. januarjem 2019 in 31. decembrom 2020 zaradi priprav na izstop brez dogovora ali kot posledica izstopa brez dogovora (v nadaljnjem besedilu: finančno breme).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 3</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Člen 3 a – odstavek 4</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Država članica lahko zaprosi za pomoč na podlagi tega člena, če njeno ocenjeno finančno breme presega 1 500 000 000 EUR v cenah iz leta 2011 ali 0,3 % njenega BND.

(4) Država članica lahko zaprosi za pomoč na podlagi tega člena, če njeno ocenjeno finančno breme presega 750 000 000 EUR v cenah iz leta 2011 ali 0,15 % njenega BND.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 3</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Člen 3 b – odstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Člen 3b Pomoč iz člena 3a krije le finančno breme države članice v primerjavi s položajem, v katerem bi bil dosežen dogovor med Unijo in Združenim kraljestvom. Taka pomoč se lahko na primer uporabi za zagotavljanje podpore podjetjem, ki jih je prizadel izstop brez dogovora, vključno s podporo za ukrepe državne pomoči za navedena podjetja in s tem povezanim posredovanjem, za ukrepe za ohranitev obstoječih stopenj zaposlenosti ter za zagotovitev delovanja mejnih, carinskih, sanitarnih in fitosanitarnih kontrol, vključno z dodatnim osebjem in infrastrukturo.

(1) Člen 3b Pomoč iz člena 3a krije le finančno breme države članice v primerjavi s položajem, v katerem bi bil dosežen dogovor med Unijo in Združenim kraljestvom. Taka pomoč se lahko na primer uporabi za zagotavljanje podpore podjetjem in delavcem, ki jih je prizadel izstop brez dogovora, vključno s podporo za ukrepe državne pomoči za navedena podjetja in s tem povezanim posredovanjem, za ukrepe za ohranitev obstoječih stopenj zaposlenosti ter za zagotovitev delovanja mejnih, carinskih, sanitarnih in fitosanitarnih kontrol, vključno z dodatnim osebjem in infrastrukturo.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 3</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Člen 3 b – odstavek 6 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Odhodki, upravičeni do financiranja v okviru Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, se ne financirajo v okviru te uredbe.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 a – odstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Pristojni nacionalni organi države članice lahko Komisiji najpozneje do 30. aprila 2020 predložijo vlogo za finančni prispevek iz sklada v skladu s členom 3a. Vloga vsebuje najmanj vse pomembne informacije o finančnem bremenu navedene države članice. V njej so opisani javni ukrepi, sprejeti kot odziv na izstop brez dogovora, in njihovi neto stroški do 31. decembra 2020 ter razlogi, zakaj se jim ni bilo mogoče izogniti z ukrepi za pripravljenost. Vloga vsebuje tudi utemeljitev neposrednih posledic izstopa brez dogovora.

(1) Pristojni nacionalni organi države članice lahko Komisiji najpozneje do 30. junija 2020 predložijo vlogo za finančni prispevek iz sklada v skladu s členom 3a. Vloga vsebuje najmanj vse pomembne informacije o finančnem bremenu navedene države članice. V njej so opisani javni ukrepi, sprejeti kot priprava in/ali odziv na izstop brez dogovora, in njihovi neto stroški do 31. decembra 2020. Vloga vsebuje tudi utemeljitev neposrednih posledic izstopa brez dogovora.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Komisija pripravi navodila za uspešen dostop do sklada in njegovo uporabo. Navodila vsebujejo podrobne informacije o pripravi vloge in informacije, ki jih je treba predložiti Komisiji, vključno z dokazi, ki jih je treba predložiti v zvezi s finančnim bremenom. Navodila se objavijo na spletnih mestih zadevnih generalnih direktoratov Komisije, Komisija pa zagotovi, da so države članice z njimi seznanjene.

(2) Komisija do 31. decembra 2019 pripravi navodila za uspešen dostop do sklada in njegovo uporabo. Navodila vsebujejo podrobne informacije o pripravi vloge in informacije, ki jih je treba predložiti Komisiji, vključno z dokazi, ki jih je treba predložiti v zvezi s finančnim bremenom. Navodila se objavijo na spletnih mestih zadevnih generalnih direktoratov Komisije, Komisija pa zagotovi, da so države članice z njimi seznanjene.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 a – odstavek 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Po 30. aprilu 2020 Komisija na podlagi informacij iz odstavkov 1 in 2 za vse prejete vloge oceni, ali so v vsakem primeru izpolnjeni pogoji za uporabo sklada, in določi zneske morebitnih finančnih prispevkov iz sklada v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

(3) Po 30. juniju 2020 Komisija na podlagi informacij iz odstavkov 1 in 2 za vse prejete vloge oceni, ali so v vsakem primeru izpolnjeni pogoji za uporabo sklada, in določi zneske morebitnih finančnih prispevkov iz sklada v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 a – odstavek 4</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Pomoč iz sklada se dodeli državam članicam, ki izpolnjujejo merila za upravičenost, pri čemer se upoštevajo mejne vrednosti iz člena 3a(4), in sicer do 5 % finančnega bremena in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Če se izkaže, da razpoložljivi proračun ne zadostuje, se stopnja pomoči sorazmerno zniža.

(4) Pomoč iz sklada se dodeli državam članicam, ki izpolnjujejo merila za upravičenost, pri čemer se upoštevajo mejne vrednosti iz člena 3a(4), in sicer do 10 % finančnega bremena in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Če se izkaže, da razpoložljivi proračun ne zadostuje, se stopnja pomoči sorazmerno zniža.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 a – odstavek 6</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6) Evropski parlament in Svet čim prej po predložitvi predloga Komisije sprejmeta odločitev o uporabi sredstev sklada. Komisija na eni strani ter Evropski parlament in Svet na drugi strani si prizadevajo čim bolj skrajšati čas, potreben za uporabo sredstev sklada.

6) Evropski parlament in Svet čim prej po predložitvi predloga Komisije sprejmeta odločitev o uporabi sredstev sklada. Komisija na eni strani ter Evropski parlament in Svet na drugi strani si prizadevajo čim bolj skrajšati čas, potreben za uporabo sredstev sklada, in se obvezujejo, da bodo v najkrajšem možnem času predlagali ad hoc instrument za soočanje z izjemnimi okoliščinami.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

OBRAZLOŽITEV

 

V tem trenutku velja, da bo Združeno kraljestvo 31. oktobra 2019 zapustilo Evropsko unijo, čeprav natančni pogoji izstopa zaenkrat še niso jasni.

 

Če strani ne bosta sklenili sporazuma o izstopu, Združeno kraljestvo ne bo več del enotnega trga in carinske unije oziroma ne bo povezano z njima. Brexit bo zato povzročil gospodarsko stisko, ne le v Združenem kraljestvu, temveč tudi v tistih državah članicah Unije, ki so gospodarsko tesno povezane z Združenim kraljestvom.

 

Komisija je zato predlagala spremembo uredbe o Solidarnostnem skladu Evropske unije.

 

S predlogom se brexit dodaja na seznam okoliščin, ki upravičujejo uporabo sklada (sklad sedaj pokriva zgolj naravne nesreče). Komisija predvideva, da lahko države članice od 1. novembra 2019 naprej zahtevajo uporabo te nove komponente sklada za proračunski leti 2019 in 2020. Izplačilo nadomestila za brexit bo mogoče le do konca leta 2020 in le do največ 50 % proračuna sklada, preostanek pa bo ostal še naprej namenjen naravnim nesrečam.

 

Predlog predvideva tudi možnost, da se predplačila iz sklada povečajo z 10 % na 25 %. Ta sprememba ni odvisna od brexita, Komisija pa jo predlaga, ker meni, da so sedanja predplačila prenizka in zaradi njih prihaja na terenu po naravnih nesrečah do zamud.

 

Odbor za proračun je izrazil naklonjenost spremembam, večina članov Odbora za regionalni razvoj pa se strinja, da bi bilo treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi zagotovili finančno pomoč prizadetim državam članicam.


PISMO ODBORA ZA PRORAČUN

 

Younous Omarjee,

predsednik

Odbor za regionalni razvoj

BRUSELJ

Zadeva: <Titre>Mnenje o finančni pomoči državam članicam za kritje velikega finančnega bremena zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez dogovora </Titre> <DocRef>(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za proračun je bil zaprošen, da pripravi mnenje o predlogu Komisije za spremembo uredbe o Solidarnostnem skladu Evropske unije. Kolikor mi je znano, namerava Odbor za regionalni razvoj 2. oktobra 2019 sprejeti poročilo po poenostavljenem postopku.

Namen predloga je razširiti področje uporabe Solidarnostnega sklada EU, da bi izkazali evropsko solidarnost do najbolj prizadetih držav članic, in sicer z zagotavljanjem pomoči iz sklada, da bi države lažje krile finančno breme zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez dogovora. V skladu z načelom subsidiarnosti predlog opredeljuje jasna merila za upravičenost do uporabe sredstev Solidarnostnega sklada EU. Pomoč v okviru tega instrumenta bo zato omejena na stroške, ki imajo resne posledice za gospodarske in finančne razmere v določeni državi članici.

Poudariti želim, da ta predlog jasno potrjuje dolgoletno prepričanje Parlamenta, da sedanji proračunski okvir ne zagotavlja dovolj potrebne prožnosti.

Odbor za proračun brez zadržkov pozdravlja uporabo sredstev Solidarnostnega sklada EU za pomoč državam članicam pri prevzemanju finančnega bremena, ki bi bil neposredna posledica brexita brez dogovora, če in kadar koli to breme preseže proračunske zmožnosti same države članice. Meni, da je to v skladu z osnovnim načelom Sklada o dejanski solidarnosti EU v primeru nesreč. Zato se strinja, da bi se sredstva Solidarnostnega sklada EU lahko uporabila na primer za kritje stroškov vzpostavitve posebnih shem pomoči za prizadeta podjetja in stroškov za javne uprave v smislu vzpostavitve dodatne infrastrukture in zaposlovanja dodatnega osebja, in sicer do 5 % finančnega bremena. Odbor jemlje na znanje predlog, da se minimalni pragi upravičenosti za vloge, povezane z brexitom, prepolovijo na 0,3 % BND ali 1,5 milijarde EUR v cenah iz leta 2011, v primerjavi s tistimi, ki veljajo v primeru naravne nesreče. Pozdravlja predlog Komisije, da se na zahtevo države članice povišajo ravni predplačil, ki se lahko izplačajo, z 10 % in največ 30 milijonov EUR na 25 % in največ 100 milijonov EUR, tako za primere, ki so povezani z brexitom, kot za druge primere. Poleg tega ugotavlja, da bi bilo treba temu namenjena skupna sredstva v letnem proračunu povečati s 50 milijonov EUR na 100 milijonov EUR na leto, da bi tako zagotovili pravočasno razpoložljivost proračunskih sredstev. Upati je, da bosta zadnja predloga prispevala k temu, da bo sistem predplačil Solidarnostnega sklada EU bolj zadovoljiv in večkrat uporabljen.

Eden glavnih pomislekov odbora je, da nobeno ukrepanje Solidarnostnega sklada EU v zvezi z brexitom ne bi smelo iti na račun vlog, povezanih z večjo naravno nesrečo, kar je prvotni namen sklada. Zdi se, da je tonamenski zaščitni ukrep vključen v predlog, saj so zneski, ki so na voljo za vloge, povezane z brexitom, omejeni na največ 50 % sredstev Solidarnostnega sklada EU za leti 2019 in 2020, tj. skupno največ 591,65 milijona EUR v tekočih cenah za dve leti. Tudi stopnja povračila v višini največ 5 % se lahko popravi navzdol, če bi se razpoložljivi proračun izkazal za nezadostnega. Te določbe bi morale zagotoviti uravnoteženo razdelitev sredstev in preprečiti možnost pojava „kdor prej pride, prej melje“.

Odbor za proračun je zadovoljen s pravnimi določbami, ki jih je predlagala Komisija, vendar želi, da bi ga Komisija redno obveščala o vseh prejetih vlogah in o razpoložljivosti sredstev v Solidarnostnem skladu EU v letih 2019 in 2020.

Koordinatorji odbora so predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da odbor podpira spremembo Uredbe o Solidarnostnem skladu EU spremeni, kot je predlagala Komisija.

S spoštovanjem!

Johan Van Overtveldt

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Finančna pomoč državam članicam za kritje velikega finančnega bremena zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez dogovora

Referenčni dokumenti

COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)

Datum predložitve EP

5.9.2019

 

 

 

Pristojni odbor
 Datum razglasitve na zasedanju

REGI

16.9.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje
 Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Poročevale

 Datum imenovanja

Younous Omarjee

3.10.2019

 

 

 

Datum sprejetja

21.10.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

0

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Cristian Ghinea, Peter Jahr, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Younous Omarjee, Alessandro Panza, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Caroline Roose, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Monika Vana, Julie Ward

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Barbara Ann Gibson, Jan Olbrycht, Mauri Pekkarinen

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Bill Newton Dunn

Datum predložitve

21.10.2019

 

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

33

+

ECR

Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

EPP

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Peter Jahr, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht

GUE

Younous Omarjee

RENEW

Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Bill Newton Dunn, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Julie Ward

VERTS/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

 

0

-

 

 

 

4

0

ID

Francesca Donato, Alessandro Panza

NI

Rosa D'Amato

S&D

Andrea Cozzolino

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

 

Zadnja posodobitev: 22. oktober 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov