Förfarande : 2019/0183(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0020/2019

Ingivna texter :

A9-0020/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Antagna texter :

P9_TA(2019)0045

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0020/2019</NoDocSe>
PDF 195kWORD 76k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Utskottet för regional utveckling</Commission>

Föredragande: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 SKRIVELSE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal

(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0399),

 med beaktande av artikel 294.2 och artikel 175 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9‑0111/2019),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

 efter att ha hört Regionkommittén,

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av skrivelsen från budgetutskottet,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A9-0020/2019).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 4</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal och för att visa solidaritet med de medlemsstater som påverkas mest under dessa exceptionella omständigheter, bör förordning (EG) nr 2012/2002 ändras för att stödja de offentliga utgifterna i samband med detta.

(4) För att mildra de ekonomiska och sociala konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal och för att visa solidaritet med de medlemsstater som påverkas mest under dessa exceptionella omständigheter, bör förordning (EG) nr 2012/2002 ändras för att stödja de offentliga utgifterna i samband med detta.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 5</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Eftersom detta utgör exceptionell användning av fonden bör biståndet för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår för medlemsstaterna till direkt följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal vara målinriktat och tidsbegränsat för att skydda fondens ursprungliga syfte och dess förmåga att bistå vid naturkatastrofer.

(5) Eftersom detta utgör exceptionell användning av fonden bör biståndet för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstått eller kommer att uppstå för medlemsstaterna i förberedelserna inför eller till direkt följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal vara målinriktat och tidsbegränsat för att skydda fondens ursprungliga syfte och dess förmåga att bistå vid naturkatastrofer.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 8</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) För att fonden ska förbli tillgänglig för naturkatastrofer, vilket är dess ursprungliga syfte, bör det fastställas ett budgettak för stöd i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal.

(8) Eftersom en rimlig budget behövs för att Europeiska solidaritetsfonden ska förbli tillgänglig för naturkatastrofer, så måste andra ytterligare medel göras tillgängliga för medlemsstater och regioner för att hjälpa dem att begränsa effekten av Förenade kungarikets eventuella utträde ur unionen utan avtal, till exempel från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter eller andra finansieringsinstrument av ad hoc-karaktär.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 9</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Bistånd från fonden för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår för medlemsstaterna till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal bör omfattas av samma regler för genomförande, övervakning, rapportering, kontroll och revision som andra insatser via fonden. Med tanke på den stora omfattningen av de offentliga utgifter som potentiellt kan berättiga till stöd är det dessutom viktigt att se till att andra bestämmelser i EU-lagstiftningen, särskilt reglerna om statligt stöd, följs.

(9) Bistånd från fonden för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstått eller som kan uppstå för medlemsstaterna i förberedelserna inför eller till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal bör omfattas av samma regler för genomförande, övervakning, rapportering, kontroll och revision som andra insatser via fonden. Med tanke på den stora omfattningen av de offentliga utgifter som potentiellt kan berättiga till stöd är det dessutom viktigt att se till att andra bestämmelser i EU-lagstiftningen, särskilt reglerna om statligt stöd, följs.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – punkt 1 – led 3</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) De tillgängliga anslagen för detta mål ska begränsas till hälften av det högsta tillgängliga beloppet för fondens insatser under 2019 och 2020.

(2) De tillgängliga anslagen för detta mål ska begränsas till 30 % av det högsta tillgängliga beloppet för fondens insatser under 2019 och 2020.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – punkt 1 – led 3</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3a – punkt 3</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Detta bistånd ska täcka en del av de ytterligare offentliga utgifter som uppstår som en direkt följd av utträdet utan avtal och som uppstår uteslutande mellan dagen för utträdet utan avtal och den 31 december 2020 (nedan kallade ekonomisk börda).

(3) Detta bistånd ska täcka en del av de ytterligare offentliga utgifter som har uppkommit uteslutande mellan den 1 januari 2019 och den 31 december 2020 som förberedelse för, eller som följd av, ett utträde utan avtal (nedan kallade ekonomisk börda).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – punkt 1 – led 3</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3a – punkt 4</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) En medlemsstat ska ha rätt att ansöka om bistånd enligt denna artikel, om den ekonomiska börda som den drabbas av uppskattas överstiga 1 500 000 000 EUR i 2011 års priser eller utgöra mer än 0,3 % av dess BNI.

(4) En medlemsstat ska ha rätt att ansöka om bistånd enligt denna artikel, om den ekonomiska börda som den drabbas av uppskattas överstiga 750 000 000 EUR i 2011 års priser eller utgöra mer än 0,15 % av dess BNI.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – punkt 1 – led 3</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3b – punkt 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Bistånd som tillhandahålls enligt artikel 3a ska endast täcka en medlemsstats ekonomiska börda jämfört med en situation där ett avtal mellan unionen och Förenade kungariket hade slutits. Detta bistånd får till exempel användas för att ge stöd till företag som berörs av utträdet utan avtal, bland annat stöd till statliga stödåtgärder för dessa företag och tillhörande insatser, till åtgärder för att bevara befintlig sysselsättning Moms ska inte utgöra bidragsberättigande utgifter.

(1) Bistånd som tillhandahålls enligt artikel 3a ska endast täcka en medlemsstats ekonomiska börda jämfört med en situation där ett avtal mellan unionen och Förenade kungariket hade slutits. Detta bistånd får till exempel användas för att ge stöd till företag och arbetstagare som berörs av utträdet utan avtal, bland annat stöd till statliga stödåtgärder för dessa företag och tillhörande insatser, till åtgärder för att bevara befintlig sysselsättning Moms ska inte utgöra bidragsberättigande utgifter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – punkt 1 – led 3</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3b – punkt 6a (ny)</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Utgifter som berättigar till bidrag från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter får inte finansieras enligt denna förordning.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – punkt 1 – led 6</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4a – punkt 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) De ansvariga nationella myndigheterna i en medlemsstat får lämna in en enda ansökan till kommissionen om finansiellt bidrag från fonden i enlighet med artikel 3a senast den 30 april 2020. Ansökan ska minst innehålla alla relevanta uppgifter om den ekonomiska börda som uppstått för den medlemsstaten. Den ska beskriva de offentliga åtgärder som vidtagits med anledning av utträdet utan avtal och ange deras nettokostnader till och med den 31 december 2020 och skälen till att de inte hade kunnat undvikas genom förberedelser. Den ska också innehålla en motivering rörande den direkta inverkan av utträdet utan avtal.

(1) De ansvariga nationella myndigheterna i en medlemsstat får lämna in en enda ansökan till kommissionen om finansiellt bidrag från fonden i enlighet med artikel 3a senast den 30 juni 2020. Ansökan ska minst innehålla alla relevanta uppgifter om den ekonomiska börda som uppstått för den medlemsstaten. Den ska beskriva de offentliga åtgärder som vidtagits som förberedelse inför och/eller till följd av utträdet utan avtal och ange deras nettokostnader till och med den 31 december 2020. Den ska också innehålla en motivering rörande den direkta inverkan av utträdet utan avtal.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – punkt 1 – led 6</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Kommissionen ska utarbeta riktlinjer för hur man effektivt får tillgång till och genomför fonden. Riktlinjerna ska innehålla detaljerade uppgifter om utarbetandet av ansökan och de uppgifter som ska lämnas till kommissionen, inbegripet om de bevis som ska lämnas rörande den ekonomiska börda som uppstått. Riktlinjerna ska göras allmänt tillgängliga på webbplatserna för de berörda generaldirektoraten vid kommissionen och kommissionen ska säkerställa en bredare spridning av riktlinjerna till medlemsstaterna.

(2) Kommissionen ska senast den 31 december 2019 utarbeta riktlinjer för hur man effektivt får tillgång till och genomför fonden. Riktlinjerna ska innehålla detaljerade uppgifter om utarbetandet av ansökan och de uppgifter som ska lämnas till kommissionen, inbegripet om de bevis som ska lämnas rörande den ekonomiska börda som uppstått. Riktlinjerna ska göras allmänt tillgängliga på webbplatserna för de berörda generaldirektoraten vid kommissionen och kommissionen ska säkerställa en bredare spridning av riktlinjerna till medlemsstaterna.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – punkt 1 – led 6</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4a – punkt 3</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Efter den 30 april 2020 ska kommissionen, på grundval av de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2, för alla inkomna ansökningar bedöma huruvida villkoren för att ta fonden i anspråk är uppfyllda i varje enskilt fall och fastställa beloppen för eventuella finansiella bidrag från fonden inom ramen för tillgängliga medel.

(3) Efter den 30 juni 2020 ska kommissionen, på grundval av de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2, för alla inkomna ansökningar bedöma huruvida villkoren för att ta fonden i anspråk är uppfyllda i varje enskilt fall och fastställa beloppen för eventuella finansiella bidrag från fonden inom ramen för tillgängliga medel.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – punkt 1 – led 6</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4a – punkt 4</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Bistånd från fonden ska, med beaktande av de tröskelvärden som anges i artikel 3a.4, beviljas de medlemsstater som uppfyller kriterierna för bidragsberättigande på upp till 5 % av den ekonomiska börda som uppstått och inom ramen för den tillgängliga budgeten. Om den tillgängliga budgeten skulle visa sig vara otillräcklig ska stödnivån minskas proportionellt.

(4) Bistånd från fonden ska, med beaktande av de tröskelvärden som anges i artikel 3a.4, beviljas de medlemsstater som uppfyller kriterierna för bidragsberättigande på upp till 10 % av den ekonomiska börda som uppstått och inom ramen för den tillgängliga budgeten. Om den tillgängliga budgeten skulle visa sig vara otillräcklig ska stödnivån minskas proportionellt.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – punkt 1 – led 6</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4a – punkt 6</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6) Beslutet om att ta fonden i anspråk ska fattas gemensamt av Europaparlamentet och rådet snarast möjligt efter det att kommissionen lämnat in sitt förslag. Såväl kommissionen som Europaparlamentet och rådet ska eftersträva att minimera den tid det tar att ta fonden i anspråk.

6) Beslutet om att ta fonden i anspråk ska fattas gemensamt av Europaparlamentet och rådet snarast möjligt efter det att kommissionen lämnat in sitt förslag. Såväl kommissionen som Europaparlamentet och rådet ska eftersträva att minimera den tid det tar att ta fonden i anspråk samt åta sig att lägga fram ett ad hoc-instrument så snart som möjligt för att åtgärda sådana nödsituationer.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

MOTIVERING

 

Förenade kungariket är i skrivande stund på väg att lämna Europeiska unionen den 31 oktober 2019, även om de exakta villkoren för detta utträde ännu inte är tydliga.

 

I avsaknad av ett utträdesavtal kommer Förenade kungariket inte längre att ingå i, eller vara förbundet till, den inre marknaden eller tullunionen. Brexit kommer därför att leda till betydande ekonomiska svårigheter, inte bara i Förenade kungariket, utan även i de delar av de återstående medlemsstaterna som är starkt beroende av ekonomiska förbindelser med Förenade kungariket.

 

Kommissionen har därför föreslagit att förordningen om Europeiska unionens solidaritetsfond ska ändras.

 

För det första skulle förslaget innebära att brexit läggs till de omständigheter som motiverar utbetalning av medel från fonden (fonden täcker för närvarande endast naturkatastrofer). Kommissionen planerar att medlemsstaterna från och med den 1 november 2019 ska få begära att använda denna nya del av fonden för budgetåren 2019 och 2020. Ersättningar på grund av brexit skulle endast vara möjliga att betalas ut till utgången av 2020, och endast upp till högst 50 % av fondens budget, medan återstoden fortfarande skulle reserveras för naturkatastrofer.

 

För det andra syftar förslaget till att öka förskottsbetalningar från fonden från 10 % till 25 %. Denna ändring är oberoende av brexit, och kommissionen föreslår den eftersom den anser att nuvarande förskottsbetalningar är för låga, vilket försenar insatserna på fältet efter naturkatastrofer.

 

Budgetutskottet har avgett ett positivt yttrande om dessa ändringar och majoriteten av ledamöterna i utskottet för regional utveckling är överens om att åtgärder bör vidtas för att möjliggöra ekonomiskt stöd till drabbade medlemsstater.


 

 

 

SKRIVELSE från budgetutskottet

Younous Omarjee

Ordförande

Utskottet för regional utveckling

BRYSSEL

Ärende: <Titre>Yttrande över ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal</Titre> <DocRef>(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>

Till ordföranden

Ett kommissionsförslag om ändring av förordningen om Europeiska unionens solidaritetsfond har hänvisats till budgetutskottet för yttrande. Jag har förstått att utskottet för regional utveckling har för avsikt att anta ett betänkande enligt det förenklade förfarandet den 2 oktober 2019.

Förslaget syftar till att utvidga tillämpningsområdet för fonden för att visa europeisk solidaritet med de mest drabbade medlemsstaterna genom att tillhandahålla bistånd från fonden för att hjälpa dem att bära den ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal. I överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen fastställer förslaget tydliga villkor för utnyttjandet av fonden. Bistånd inom ramen för detta instrument kommer därför att begränsas till kostnader med allvarliga återverkningar på de ekonomiska och finansiella förhållandena i en viss medlemsstat.

Jag vill understryka att det föreliggande förslaget tydligt bekräftar parlamentets långvariga övertygelse om att den nuvarande budgetramen inte ger den grad av flexibilitet som skulle behövas.

Budgetutskottet välkomnar förbehållslöst utnyttjandet av medel från solidaritetsfonden för att hjälpa medlemsstaterna att hantera den ekonomiska börda som är en direkt följd av en brexit utan avtal, om och när denna börda överskrider en medlemsstats budgetmässiga kapacitet att hantera denna kris på egen hand. Utskottet anser att detta är i linje med fondens underliggande princip om verklig solidaritet i EU i katastrofsituationer. Utskottet är därför överens om att solidaritetsfondens medel skulle kunna utnyttjas för att, som ett exempel, täcka kostnaderna för att inrätta särskilda stödordningar för drabbade företag och kostnader för offentliga förvaltningar när det gäller att skapa ytterligare infrastruktur och rekrytera ytterligare personal, upp till en nivå på 5 % av den ekonomiska bördan. Utskottet konstaterar att det föreslås att minimitrösklarna för bidragsberättigande när det gäller brexitrelaterade ansökningar ska halveras till 0,3 % av BNI eller 1,5 miljarder EUR i 2011 års priser, jämfört med dem som tillämpas vid en naturkatastrof. Utskottet välkomnar kommissionens förslag om att öka nivån på förskottsbetalningar som kan betalas ut, på begäran av en medlemsstat, från 10 % och högst 30 miljoner EUR till 25 % och högst 100 miljoner EUR, för både brexitrelaterade och icke brexitrelaterade fall. Slutligen konstaterar utskottet även att det totala anslaget i den årliga budgeten för detta ändamål bör ökas från 50 miljoner EUR till 100 miljoner EUR per år, för att säkerställa att budgetmedel finns tillgängliga i tid. De två sistnämnda förslagen bör förhoppningsvis bidra till att solidaritetsfondens system för förskottsbetalningar blir mer tillfredsställande och att det utnyttjas oftare.

En av utskottets främsta farhågor är att eventuella insatser relaterade till brexit från solidaritetsfonden inte bör ske på bekostnad av ansökningar som hänför sig till en större naturkatastrof, vilket är fondens ursprungliga syfte. En skyddsåtgärd i detta avseende verkar vara inbyggd i förslaget genom att begränsa de belopp som är tillgängliga för brexitrelaterade ansökningar till högst 50 % av anslagen från solidaritetsfonden under 2019 och 2020, dvs. högst 591,65 miljoner EUR i löpande priser under två år. Även ersättningsnivån på högst 5 % kan justeras nedåt om den tillgängliga budgeten skulle visa sig vara otillräcklig. Dessa bestämmelser bör säkerställa en balanserad fördelning av medlen så att man undviker ett ”först till kvarn”-scenario.

Budgetutskottet är visserligen tillfreds med de rättsliga bestämmelser som föreslagits av kommissionen, men det önskar bli informerat av kommissionen om alla ansökningar som inkommit och tillgången till medel från solidaritetsfonden under 2019 och 2020.

Slutligen har utskottets samordnare bedömt detta förslag och bett mig skriva till dig för att meddela att detta utskott stöder ändringsförordningen om Europeiska solidaritetsfonden enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

 

 

 

 

 

 

Johan Van Overtveldt


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal

Referensnummer

COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)

Framläggande för parlamentet

5.9.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

REGI

16.9.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Younous Omarjee

3.10.2019

 

 

 

Antagande

21.10.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

0

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Cristian Ghinea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Monika Vana, Julie Ward

Slutomröstning: närvarande suppleanter

François Alfonsi, Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Barbara Ann Gibson, Jan Olbrycht, Mauri Pekkarinen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Bill Newton Dunn

Ingivande

21.10.2019

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

33

+

ECR

Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

EPP

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Jan Olbrycht

GUE

Younous Omarjee

RENEW

Vlad‑Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Bill Newton Dunn, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

S&D

Adrian‑Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

VERTS/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

 

0

-

 

 

 

4

0

ID

Francesca Donato, Alessandro Panza

NI

Rosa D'Amato

S&D

Andrea Cozzolino

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 22 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy