Процедура : 2019/2114(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0021/2019

Внесени текстове :

A9-0021/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Приети текстове :

P9_TA(2019)0053

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0021/2019</NoDocSe>
PDF 213kWORD 64k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия – EGF/2019/001 BE/Carrefour)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0442 – C9‑0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Комисия по бюджети</Commission>

Докладчик: <Depute>Жузе Мануел Фернандеш</Depute>

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПИСМО НА комисията по заетост и социални въпроси
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

(COM(2019)0442 – C9‑0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2019)0442 – C9‑0127/2019),

 като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006[1] („Регламента за ЕФПГ“),

 като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[2], и по-специално член 12 от него,

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[3] (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

 като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

 като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0021/2019),

A. като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда; като има предвид, че тази помощ се предоставя чрез финансова подкрепа за работниците и дружествата, за които те са работили;

Б. като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най‑ефикасен начин; като има предвид, че настоящият случай включва особено уязвима възрастова група, в която над 81% от работниците са на възраст между 55 и 64 години;

В. като има предвид, че Белгия подаде заявление EGF/2019/001 BE/Carrefour за финансово участие от ЕФПГ вследствие на 751 съкращения по време на референтния период в икономическия сектор, класифициран в разделение 47 по NACE Rev. 2 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“), между 30 ноември 2018 г. и 30 март 2019 г.; като има предвид, че други 268 работници са били съкратени преди или след референтния период; като има предвид, че според Комисията може да бъде установена ясна причинно‑следствена връзка със събитието, довело до съкращенията по време на референтния период; като има предвид, че по отношение на фактите, описани в подаденото от Белгия заявление, не са използвани други фондове или програми;

Г. като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които следва да е налице съкращаване на най-малко 500 работници за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително работниците, съкратени при неговите доставчици и производителите надолу по веригата и/или самостоятелно заетите лица, които са прекратили своята дейност;

Д. като има предвид, че в  съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 Белгия е решила да предостави персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, за 330 млади хора, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEET);

1. изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Белгия има право на финансово подпомагане в размер на 1 632 028 EUR съгласно този регламент, което представлява 60% от общата сума в размер на 2 720 047 EUR и включва разходи за персонализирани услуги в размер на 2 665 047 EUR и разходи за дейности по подготовка, управление, информиране и популяризиране, контрол и докладване в размер на 55 000 EUR;

2. отбелязва, че белгийските органи са подали заявлението на 20 юни 2019 г. и че след като Белгия е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 4 октомври 2019 г. и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3. отбелязва, че Белгия започна да предоставя персонализирани услуги на бенефициерите от целевата група на 1 декември 2018 г. и че разходите за действията са следователно допустими за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в периода от 1 декември 2018 г. до 20 юни 2021 г.;

4. отбелязва, че Белгия започна да извършва административни разходи по прилагането на ЕФПГ на 25 януари 2018 г. и че следователно разходите за дейности по подготовка, управление, информиране и публичност, контрол и докладване са допустими за финансово участие от ЕФПГ в периода от 25 януари 2018 г. до 20 декември 2021 г.

5. припомня, че при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се предвиждат и зараждащите се тенденции на пазара на труда, като се обръща специално внимание на прехода към устойчива и използваща ефикасно ресурсите икономика;

6. припомня, че това е 14-то заявление от Белгия за мобилизиране на средства от ЕФПГ и че тези заявления обхващат различни сектори: автомобилна промишленост, производство на основни метали, текстил, машиностроене и оборудване, стъкларска промишленост, като в настоящия случай секторът на търговията на дребно е обхванат за първи път в Белгия; припомня, че това е 10-то заявление за покриване на разходи от ЕФПГ за сектора на търговията на дребно;

7. потвърждава, че търговията на дребно преминава през период на значителни промени, дължащи се на глобализацията (електронна търговия, пазаруване онлайн), което води до съкращения, и че променящите се модели в навиците на потребителите и цифровизацията също оказват въздействие върху търговията на дребно; подчертава, че съкращенията в Carrefour Belgique SA не се отнасят пряко за хранителната промишленост, а засягат предимно електронната търговия със стоки като книги и електронни устройства; отбелязва, че този вид съкращения може да се увеличи още повече в бъдеще поради цифровизацията, което следва да бъде взето предвид по време на обсъжданията относно бъдещия ЕФПГ в следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.;

8. счита, че глобализацията представлява предизвикателство за Съюза; освен това счита, че справянето с младежката и друга безработица включва създаването на възможности за преквалификация и повишаване на квалификацията в европейските предприятия; очаква Carrefour Belgium да осигури необходимия висококачествен социален диалог с работниците си по време на този процес;

9. отбелязва, че заявлението се отнася общо до 1 019 работници, съкратени в Carrefour Belgique SA, и че съкращенията засягат цяла Белгия; отбелязва освен това, че Белгия очаква, че в мерките ще участват само 400 от общия брой на бенефициерите, отговарящи на критериите (целеви бенефициери), а именно съкратените работници във Валония, тъй като тези съкращения оказват особено значимо неблагоприятно въздействие върху заетостта, а оттам и върху регионалната икономика на Валония поради недостига на работни места в региона, сравнително високото равнище на безработица и в резултат на това — очакваните трудности при преразпределението на съкратените работници, по-специално тези на възраст над 50 години; припомня в тази връзка, че процентът на безработицата от 8,6% във Валония е значително по-висок от средното равнище на безработица от 6,9% в Съюза, което е повече от два пъти по-високо от равнището на безработица от 3,5% в регион Фландрия;

10. отбелязва освен това, че Белгия предлага персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на до 330 млади хора , които не работят, не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEETs) на възраст под 25 години към датата на подаване на заявлението, като се има предвид, че 240 от посочените в параграф 5 съкращения са извършени в регионите на ниво 2 по NUTS Province Hainaut и Province Liège, в които процентът на безработицата сред младежите на възраст от 15 до 24 години възлиза на най-малко 20%, въз основа на наличните годишни данни за 2018 г.;

11. отбелязва, че Белгия планира пет вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: i) подпомагане/насоки/съдействие за интегриране, ii) обучение, преквалификация и професионално обучение, iii) съдействие за създаване на собствен бизнес, iv) помощ за започване на стопанска дейност, v) помощи; подчертава, че в този случай значението на подпомагането, насоките и съдействието за интегриране, както и обучението, преквалификацията и професионалното обучение, се доказва от броя на прогнозните участници (очакват се 730 участници в първото действие, 460 във второто);

12. подчертава, че младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, ще бъдат специално обучени за търсене на работа и кандидатстване за работа и ще бъдат по-добре информирани относно трудовото законодателство, социалните права и подкрепата при административни процедури; освен това ще бъде предоставена месечна надбавка в размер на 350 EUR на работници и NEET, които предприемат редовно обучение от най‑малко една година;

13. приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен от Белгия в консултация със социалните партньори, по-специално със синдикатите, професионалните съветници и социалните работници, за да се преразгледат различните решения за пренасочване, приспособени към нуждите на съкратените работници;

14. подчертава, че белгийските органи са потвърдили, че за допустимите действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза;

15. заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

16. одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

17. възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.


 

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

във връзка с мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията на Европейския съюз – EGF/2019/001 BE/Carrefour

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006[4], и по‑специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[5], и по‑специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2) В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013[6] на Съвета ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3) На 20 юни 2019 г. Белгия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в Carrefour  Belgique SA. То беше допълнено с още информация в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4) В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 Белгия взе решение да предостави персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на 330 млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEETs).

(5) Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Белгия заявление, следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 1 632 028 EUR.

(6) За да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Съюза за финансовата 2019 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 1 632 028 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от [датата на приемането му][*].

Съставено в […] на […] година.

За Европейския парламент   За Съвета

Председател   Председател


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Обща информация

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от значителни структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[7] и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013[8] Фондът не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[9], за да мобилизира средства от Фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на Фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II. Заявлението на Белгия и предложението на Комисията

На 4 октомври 2019 г. Комисията прие предложение за решение относно мобилизирането на средства от ЕФПГ в полза на Белгия, за да се подпомогне реинтеграцията на пазара на труда на работници, съкратени от едно предприятие с дейност в икономическия сектор от разделение 47 по NACE Rev. 2 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“).

Това е първото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2019 г. и десетото в сектора на търговията на дребно след създаването на ЕФПГ. То засяга 1 019 съкратени работници и се отнася за мобилизирането на обща сума в размер на 1 632 028 EUR от ЕФПГ за Белгия.

Белгия твърди, че съкращенията са свързани със значителните промени в моделите на търговия на дребно, дължащи се на глобализацията, и по-специално с увеличаването на пазаруването онлайн, което води до съкращения. Промените в моделите на поведение на потребителите и цифровизацията също оказват въздействие върху търговията на дребно.

Петте вида мерки, които ще бъдат предложени на съкратените работници и NEET и за които е поискано съфинансиране от ЕФПГ, включват:

а) подпомагане/насоки/съдействие за интегриране;

б) обучение, преквалификация и професионално обучение;

в) съдействие за създаване на собствен бизнес;

г) помощ за започване на стопанска дейност;

д) помощи.

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7 от Регламента за ЕФПГ, и не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Белгия предостави изискваната информация относно действията, които са задължителни за засегнатото предприятие по силата на националното законодателство или по силата на колективни споразумения. Те потвърдиха, че финансовото участие от ЕФПГ няма да замени тези действия.

Белгия е уведомила Комисията, че средствата за национално предварително финансиране или съфинансиране се отпускат от регион Валония. Белгия потвърди, че гореописаните мерки, които получават финансово участие от ЕФПГ, няма да получават финансово участие от други финансови инструменти на Съюза.

 

III. Процедура

За да се мобилизират средства от Фонда, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер на обща сума от 1 632 028 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 01). В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до фонда.


 

ПИСМО НА комисията по заетост и социални въпроси

Г-н Йоан Ван Овертвелд

Председател

Комисия по бюджети

WIE 05U012

БРЮКСЕЛ

Относно: <Titre>Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2019/001 BE/Carrefour</Titre> <DocRef>(COM(2019)0442 – C9‑0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>

Уважаеми г-н Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) и нейната работна група относно ЕФПГ, председателствана от г-н Томаш Здеховски, заместник-председател на комисията EMPL, разгледаха мобилизирането на ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2019/001 BE/Carrefour и приеха следното становище.

Комисията по заетост и социални въпроси и нейната работна група подкрепят мобилизирането на фонда във връзка с посоченото искане. Във връзка с това комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията по заетост и социални въпроси се основават на следните съображения:

А) като има предвид, че посоченото заявление се основава на член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламента относно ЕФПГ) и е свързано със съкращаването на 751 работници в предприятието Carrefour Belgique SA, което извършва дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 47 на NACE Rev. 2 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“);

Б) като има предвид, че за да покаже връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, Белгия твърди, че основната причина за намаляването на работната сила са онлайн пазаруването и цифровизацията, както и свързаните с това променящи се модели по отношение на навиците на потребителите;

В) като има предвид, че продължаващият от много години непрекъснат растеж на продажбите онлайн в световен мащаб е допринесъл в случая с Carrefour за спада на продажбите на нехранителни продукти (дрехи, книги, компютри и електроника, продукти за здравето, козметични продукти и др.) в хипермаркетите на предприятието, с което е засегната неблагоприятно рентабилността на този вид магазини; като има предвид, че процентът на пазаруващите онлайн лица в Белгия се е увеличил от 46% през 2012 г. на 67% през 2018 г.;

Г) като има предвид, че Carrefour Belgium извършва дейност чрез три марки, две от които са рентабилни и разширяват своята дейност — Carrefour Express и Carrefour Market, докато 19 от общо 45-те хипермаркета на Carrefour не са печеливши;

Д) като има предвид, че към днешна дата секторът на търговията на дребно е бил предмет на 10 заявления за помощ от ЕФПГ, две от които се основават на глобализацията в областта на търговията[10], а останалите осем — на световната финансова и икономическа криза[11];

Е) като има предвид, че измежду 400-те работници в целевата група жените представляват 70,5%, а мъжете – 29,5%, като 81,3% от бенефициерите от целевата група са на възраст между 55 и 64 години, 17% са на възраст между 30 и 54 години, а 1,7% — на възраст между 25 и 29 години; поради това общият прогнозен брой на бенефициерите, за които се очаква да участват в мерките, включително лицата, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEET), възлиза на 730 души;

следователно комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Белгия, което ще приеме, следните предложения:

1. изразява съгласие с Комисията по въпроса, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1 буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013, са изпълнени и следователно Белгия има право на финансово участие в размер на 1 632 028 EUR съгласно посочения регламент, което представлява 60% от общата сума в размер на 2 720 047 EUR;

2. отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици от получаването на попълненото заявление от белгийските органи до приключването на оценката си относно съответствието с условията за предоставяне на финансово участие на 4 октомври и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3. отчита очакваното значимо неблагоприятно въздействие върху положението със заетостта и върху регионалната икономика на Валония поради недостига на работни места в региона, сравнително високото равнище на безработица (8,6%) спрямо 3,5% във Фландрия и очакваните трудности при пренасочването на съкратените работници, по-специално тези на възраст над 50 години;

4. отбелязва, че Белгия ще предостави персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на до 330 млади хора, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение(NEET), на възраст под 25 години към датата на подаване на заявлението; 240 от работниците са съкратени в регионите на ниво 2 по NUTS Province Hainaut и Province Liège;

5. отбелязва, че съфинансираните от ЕФПГ персонализирани услуги за съкратените работници и лицата, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение, включват действия за подкрепа, ориентиране, обучение в областта на интеграцията, преквалификация и професионално обучение, подпомагане за създаването на бизнес, помощ за започване на стопанска дейност и надбавки;

6. подчертава, че лицата, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение, ще бъдат специално обучени за търсене на работа и кандидатстване за работа и ще бъдат по-добре информирани относно трудовото законодателство, социалните права и подкрепата при административни процедури; освен това ще бъде предоставена месечна надбавка в размер на 350 EUR на работници и NEET, които започнат редовно обучение с продължителност най-малко една година;

7. подчертава, че на работниците ще бъдат предоставени допълнителни възможности чрез мерки като консултации, действия за повишаване на осведомеността по въпросите на предприемачеството и изграждане на мрежи с предприемачи от съответната област и със сертифицирани наставници за стартиращи предприятия; освен това работниците, които започнат бизнес или дейност като самостоятелно заети лица, ще получат подпомагане в размер до 15 000 EUR;

8. приветства активното участие на социалните партньори при определянето на социалния план и координирането на намесата на съответните публични служби, тъй като публичната служба по заетостта на Валония е провела консултации с профсъюзите относно различни решения на въпроса за пренасочването, както и по отношение на нуждите на работниците от преквалификация/повишаване на квалификацията;

9. отбелязва уверенията от страна на белгийските органи, че за предложените действия няма да бъде получена финансова подкрепа от други фондове или финансови инструменти на Съюза и че те ще допълват действия, финансирани от структурните фондове; освен това евентуално финансово участие от ЕФПГ няма да замести действия, които засегнатото предприятие трябва да предприеме по силата на националното законодателство или съгласно колективни споразумения;

10. припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се предвидят бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения, както и да се осигури съвместимостта на пакета от услуги с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите.

 

С уважение,

Луция Дюриш Николсонова

Председател на комисията по заетост и социални въпроси


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.11.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

ID

Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić, Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

3

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Jonathan Bullock

RENEW

Moritz Körner

 

2

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

[2] ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

[3] ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

[4]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

[5]  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

[6]. Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на Многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

[*] Да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.

[7] ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

[8] ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

[9] ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

[10] Разглежданото заявление и EGF/2017/005 FI/Retail, COM (2017) 618.

[11] EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011) 61,

EGF/2010/016 ES/Aragón Retail, COM(2010) 615,

EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011) 580,

EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, COM(2014) 620,

EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, COM(2014) 702,

EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016) 210,

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail,COM(2016) 742, и

EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017) 613.

Последно осъвременяване: 12 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност