Διαδικασία : 2019/2114(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0021/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0021/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0053

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0021/2019</NoDocSe>
PDF 207kWORD 65k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε το Βέλγιο – EGF/2019/001 BE/Carrefour)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Επιτροπή Προϋπολογισμών</Commission>

Εισηγητής: <Depute>José Manuel Fernandes</Depute>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε το Βέλγιο – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006[1] («κανονισμός ΕΤΠ»),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[2], και ιδίως το άρθρο 12,

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3] (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

 έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

 έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0021/2019),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνδρομή αυτή υλοποιείται με την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στους εργαζομένους και τις εταιρείες για τις οποίες εργάζονται·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω υπόθεση αφορά μια ιδιαίτερα ευάλωτη ηλικιακή ομάδα, στην οποία πάνω από το 81% των εργαζομένων είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο υπέβαλε την αίτηση EGF/2019/001 BE/Carrefour για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, έπειτα από 751 απολύσεις κατά την περίοδο αναφοράς στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 47 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών), από τις 30 Νοεμβρίου 2018 έως τις 30 Μαρτίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι 268 επιπλέον εργαζόμενοι απολύθηκαν πριν από ή μετά την περίοδο αναφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, μπορεί να αποδειχθεί σαφής αιτιώδης συνάφεια με το γεγονός που προκάλεσε τις απολύσεις κατά την περίοδο αναφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν άλλα κονδύλια ή προγράμματα σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφονται στην αίτηση που υπέβαλε το Βέλγιο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η απόλυση τουλάχιστον 500 εργαζομένων, κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων που απολύονται από τους προμηθευτές και τους κατάντη παραγωγούς και/ή αυτοαπασχολουμένων των οποίων η δραστηριότητα έπαυσε·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, το Βέλγιο αποφάσισε να παράσχει εξατομικευμένες υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ και σε 330 νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)·

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι το Βέλγιο δικαιούται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 1 632 028 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους ύψους 2 720 047 EUR, στο οποίο περιλαμβάνονται δαπάνες για εξατομικευμένες υπηρεσίες ύψους 2 665 047 EUR και δαπάνες για δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων ύψους 55 000 EUR·

2. σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 20 Ιουνίου 2019 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από το Βέλγιο, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 4 Οκτωβρίου 2019 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3. σημειώνει ότι το Βέλγιο άρχισε να παρέχει τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους στοχευόμενους δικαιούχους την 1η Δεκεμβρίου 2018, και ότι η περίοδος επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ εκτείνεται από την 1η Δεκεμβρίου 2018 έως τις 20 Ιουνίου 2021·

4. σημειώνει ότι το Βέλγιο άρχισε να υφίσταται διοικητικές δαπάνες προς υλοποίηση του ΕΤΠ στις 25 Ιανουαρίου 2018 και ότι οι δαπάνες για δραστηριότητες προπαρασκευής, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων στο διάστημα από 25 Ιανουαρίου 2018 έως 20 Δεκεμβρίου 2021 θα είναι επομένως επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ·

5. υπενθυμίζει ότι ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να προβλέπει τις αναδυόμενες εξελίξεις στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη μετάβαση προς μια αποδοτική και βιώσιμη οικονομία·

6. υπενθυμίζει ότι πρόκειται για την 14η αίτηση του Βελγίου, και ότι οι αιτήσεις αυτές καλύπτουν διάφορους τομείς: της αυτοκινητοβιομηχανίας, της παραγωγής βασικών μετάλλων, της κλωστοϋφαντουργίας, των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, της υαλουργίας, και ότι, με την παρούσα υπόθεση, καλύπτεται για πρώτη φορά στο Βέλγιο ο τομέας του λιανικού εμπορίου· υπενθυμίζει ότι πρόκειται για τη 10η, μέχρι σήμερα, αίτηση στο ΕΤΠ για την κάλυψη του τομέα του λιανικού εμπορίου·

7. αναγνωρίζει ότι το λιανικό εμπόριο διανύει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών λόγω της παγκοσμιοποίησης (ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδικτυακές αγορές), γεγονός που οδήγησε σε απολύσεις, και ότι οι μεταβαλλόμενες συνήθειες των καταναλωτών και η ψηφιοποίηση έχουν επίσης αντίκτυπο στο λιανικό εμπόριο· υπογραμμίζει ότι οι απολύσεις στην Carrefour Belgique SA δεν αφορούν άμεσα τη βιομηχανία τροφίμων, αλλά κυρίως το ηλεκτρονικό εμπόριο προϊόντων, όπως τα βιβλία και οι ηλεκτρονικές συσκευές· σημειώνει ότι αυτού του είδους οι απολύσεις ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω στο μέλλον λόγω της ψηφιοποίησης, κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τις συζητήσεις για το μελλοντικό ΕΤΠ στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027·

8. πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση αποτελεί πρόκληση για την Ένωση· θεωρεί, επιπλέον, ότι η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και άλλων περιλαμβάνει τη δημιουργία ευκαιριών για επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· αναμένει ότι η Carrefour Belgique SA θα διασφαλίσει τον απαραίτητο ποιοτικό κοινωνικό διάλογο με τους εργαζομένους της κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας·

9. σημειώνει ότι η αίτηση αφορά συνολικά 1 019 εργαζομένους που απολύθηκαν από την εταιρεία Carrefour Belgique SA, και ότι οι απολύσεις αφορούν το σύνολο του Βελγίου· σημειώνει, επιπλέον, ότι το Βέλγιο αναμένει ότι μόνο 400 από το σύνολο των επιλέξιμων δικαιούχων θα συμμετάσχουν στα μέτρα («στοχευόμενοι δικαιούχοι»), δηλαδή οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν στη Βαλονία, καθώς οι απολύσεις αυτές έχουν ιδιαίτερα σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην κατάσταση της απασχόλησης και, ως εκ τούτου, στην περιφερειακή οικονομία της Βαλονίας, λόγω της έλλειψης θέσεων εργασίας στην περιοχή, του σχετικά υψηλού ποσοστού ανεργίας και, κατά συνέπεια, των αναμενόμενων δυσκολιών επαναπασχόλησης των απολυμένων, ιδίως εκείνων ηλικίας άνω των 50 ετών· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το ποσοστό ανεργίας ύψους 8,6% στη Βαλονία είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ένωσης, που ανέρχεται σε 6,9%, καθώς είναι πάνω από το διπλάσιο του ποσοστού ανεργίας ύψους 3,5% στην περιφέρεια της Φλάνδρας·

10. σημειώνει περαιτέρω ότι το Βέλγιο προτείνει την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ σε έως και 330 νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), κάτω της ηλικίας των 25 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεδομένου ότι 240 από τις απολύσεις που αναφέρονται στο σημείο 5 πραγματοποιούνται στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 των επαρχιών Hainaut και Liège, στις οποίες τα ποσοστά ανεργίας των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών ήταν τουλάχιστον 20% με βάση τα διαθέσιμα ετήσια στοιχεία για το 2018·

11. σημειώνει ότι το Βέλγιο σχεδιάζει πέντε ειδών δράσεις για τους απολυμένους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: i) Υποστήριξη/καθοδήγηση/ένταξη, ii) Κατάρτιση, επανακατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση, iii) Στήριξη για τη σύσταση επιχείρησης, iv) Συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης, v) Επιδόματα· υπογραμμίζει ότι, εν προκειμένω, η συνάφεια της στήριξης, καθοδήγησης και ένταξης, καθώς και της κατάρτισης, επανακατάρτισης και επαγγελματικής κατάρτισης αποδεικνύεται από τον εκτιμώμενο αριθμό των συμμετεχόντων (κατ’ εκτίμηση, 730 συμμετέχοντες στην πρώτη δράση, 460 στη δεύτερη)·

12. υπογραμμίζει ότι οι ΕΑΕΚ θα καταρτιστούν ιδιαίτερα όσον αφορά την αναζήτηση εργασίας και την υποβολή αιτήσεων, και θα ενημερωθούν καλύτερα για το εργατικό δίκαιο, τα κοινωνικά δικαιώματα και την υποστήριξη στις διοικητικές διαδικασίες. Επιπλέον, θα χορηγηθεί μηνιαίο επίδομα 350 EUR σε εργαζομένους και ΕΕΑΚ που θα πραγματοποιήσουν σπουδές πλήρους παρακολούθησης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών εκπονήθηκε από το Βέλγιο σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, ιδίως με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους επαγγελματικούς συμβούλους και τους κοινωνικούς λειτουργούς, προκειμένου να επανεξεταστούν διάφορες λύσεις αναδιάταξης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των απολυμένων εργαζομένων·

14. τονίζει ότι οι βελγικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει πως για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα·

15. επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ούτε δράσεις που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων, βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

16. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση του Βελγίου – EGF/2019/001 BE/Carrefour

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006[4], και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[5], και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σκοπός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) είναι να παρέχει στήριξη σε εργαζομένους που απολύονται και σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει εξαιτίας μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, εξαιτίας της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή εξαιτίας μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2) Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατ. EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου[6].

(3) Στις 20 Ιουνίου 2019, το Βέλγιο υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις στην εταιρεία Carrefour Belgique SA. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, το Βέλγιο αποφάσισε να παράσχει εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ και σε 330 νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ).

(5) Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 1 632 028 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε το Βέλγιο.

(6) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της έκδοσής της.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή ποσού 1 632 028 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από [την ημερομηνία της έκδοσής της][*].

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο   Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος   Ο Πρόεδρος


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[7] και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013[8], το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα αντίστοιχα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[9], για να δραστηριοποιηθεί το Ταμείο η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για την κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II. Η αίτηση του Βελγίου και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 4 Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου, για να στηριχθεί η επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν από επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείτο στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται, σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2, στον κλάδο 47 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών).

Πρόκειται για την πρώτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2019 και για τη δέκατη που αφορά τον τομέα του λιανικού εμπορίου από την ίδρυση του ΕΤΠ. Αφορά 1 019 εργαζομένους που απολύθηκαν και αναφέρεται στην κινητοποίηση συνολικού ποσού ύψους 1 632 028 EUR από το ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου.

Το Βέλγιο υποστηρίζει ότι οι απολύσεις συνδέονται με τις μεγάλες αλλαγές στη μορφή του λιανικού εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης και ιδίως την αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων, οι οποίες οδηγούν σε απολύσεις. Οι μεταβαλλόμενες συνήθειες των καταναλωτών και η ψηφιοποίηση έχουν επίσης αντίκτυπο στο λιανικό εμπόριο.

Οι πέντε τύποι δράσεων που πρόκειται να αναληφθούν για τους εργαζομένους που απολύθηκαν και τους ΕΕΑΚ για τις οποίες ζητείται συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ συνίστανται σε:

α. Υποστήριξη/καθοδήγηση/ένταξη·

β. Κατάρτιση, επανακατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση·

γ. Στήριξη για τη σύσταση επιχείρησης·

δ. Συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης·

ε. Επιδόματα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται αποτελούν ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, και δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Το Βέλγιο υπέβαλε τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που είναι υποχρεωτικές για την οικεία επιχείρηση βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων. Επιβεβαίωσε ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα αντικαταστήσει καμία από τις δράσεις αυτές.

Το Βέλγιο έχει ενημερώσει την Επιτροπή ότι η πηγή της εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης είναι κονδύλια της περιφέρειας της Βαλονίας. Το Βέλγιο επιβεβαίωσε ότι τα μέτρα που περιγράφονται παραπάνω και τα οποία λαμβάνουν χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα λάβουν χρηματοδοτική συνεισφορά από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης.

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση για τη μεταφορά πιστώσεων συνολικού ύψους 1 632 028 EUR από το αποθεματικό για το ΕΤΠ (40 02 43) στη γραμμή του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ (04 04 01). Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία για να προσφέρει εποικοδομητική υποστήριξη και να συνεισφέρει στην αξιολόγηση των αιτήσεων κινητοποίησης Ταμείου.


 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

WIE 05U012

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: <Titre>Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2019/001 BE/Carrefour</Titre> <DocRef>(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της επιτροπής EMPL Tomáš Zdechovský, εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ για την υπόθεση EGF/2019/001 BE/Carrefour και ενέκρινε την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού, η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

Α) λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα αίτηση βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 751 εργαζομένους που απολύθηκαν από την εταιρεία Carrefour Belgique SA, η οποία δραστηριοποιείται στον οικονομικό τομέα που εμπίπτει σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 47: λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών·

Β) λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αποδειχθεί η σύνδεση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, το Βέλγιο υποστηρίζει ότι ο κύριος λόγος για τη μείωση του εργατικού δυναμικού είναι οι διαδικτυακές αγορές και η ψηφιοποίηση, καθώς και οι σχετικά μεταβαλλόμενες συνήθειες των καταναλωτών·

Γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια σταθερή αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων εδώ και πολλά έτη έχει συμβάλει, στην περίπτωση των πολυκαταστημάτων του Carrefour, στην πτώση των πωλήσεων μη εδώδιμών προϊόντων (ρουχισμός, βιβλία, υπολογιστές και ηλεκτρονικά είδη, είδη υγείας και ομορφιάς, κ.λπ.), υπονομεύοντας την αποδοτικότητα αυτού του τύπου των καταστημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των βελγικών διαδικτυακών αγοραστών έχει αυξηθεί από 46% το 2012 σε 67% το 2018·

Δ) λαμβάνοντας υπόψη ότι το Carrefour Βελγίου λειτουργεί μέσω τριών εμπορικών σημάτων, δύο από τα οποία είναι κερδοφόρα και επεκτείνονται – Carrefour Express και Carrefour Market, ενώ μεταξύ των πολυκαταστημάτων Carrefour (Carrefour Hypermarket) τα 19 από τα 45 δεν είναι κερδοφόρα·

Ε) λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα, το λιανικό εμπόριο αποτέλεσε αντικείμενο 10 αιτήσεων για χρήση του ΕΤΠ, από τις οποίες δύο επικαλούνται την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου[10] και οι οκτώ την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση[11]·

ΣΤ) λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ των 400 εργαζομένων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 70,5 % και οι άνδρες το 29,5 %, ενώ το 81,3 % των στοχευόμενων δικαιούχων είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών, το 17 % είναι μεταξύ 30 και 54 ετών, το 1,7 % μεταξύ 25 και 29 ετών. Συνεπώς, ο συνολικός εκτιμώμενος αριθμός των δικαιούχων που αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των ΕΑΕΚ, είναι 730.

Επομένως, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση του Βελγίου τις εξής προτάσεις:

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, ως εκ τούτου, το Βέλγιο δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 1 632 028 EUR δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους 2 720 047 EUR·

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης από τις βελγικές αρχές έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 4 Οκτωβρίου και την κοινοποίησή της στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3. αναγνωρίζει τον αναμενόμενο, σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην κατάσταση της απασχόλησης και στην περιφερειακή οικονομία της Βαλονίας, λόγω της έλλειψης θέσεων εργασίας στην περιοχή, του σχετικά υψηλού ποσοστού ανεργίας στην περιφέρεια (8,6 %) σε σύγκριση με 3,5 % στη Φλάνδρα και των αναμενόμενων δυσκολιών της ανακατανομής για τους απολυμένους εργαζομένους, ιδίως εκείνους ηλικίας άνω των πενήντα ετών·

4. επισημαίνει ότι οι βελγικές αρχές αποφάσισαν να προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ, σε έως 330 νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), κάτω των 25 κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι 240 από τις απολύσεις σημειώθηκαν στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 των επαρχιών Hainaut και Λιέγης·

5. σημειώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους απολυμένους και τους ΕΕΑΚ περιλαμβάνουν δράσεις για στήριξη, καθοδήγηση, κατάρτιση για την ένταξη, επανακατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση, στήριξη για τη δημιουργία επιχειρήσεων, συνεισφορά στη σύσταση επιχειρήσεων και επιδόματα·

6. υπογραμμίζει ότι οι ΕΑΕΚ θα καταρτιστούν ιδιαίτερα όσον αφορά την αναζήτηση εργασίας και την υποβολή αιτήσεων, και θα ενημερωθούν καλύτερα για το εργατικό δίκαιο, τα κοινωνικά δικαιώματα και την υποστήριξη στις διοικητικές διαδικασίες. Επιπλέον, θα χορηγηθεί μηνιαίο επίδομα 350 EUR σε εργαζομένους και ΕΕΑΚ που θα πραγματοποιήσουν σπουδές πλήρους παρακολούθησης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους·

7. επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα ενδυναμωθούν περαιτέρω από μέτρα, όπως η παροχή συμβουλών, οι δράσεις ευαισθητοποίησης για την επιχειρηματικότητα και τη δικτύωση με τους σχετικούς επιχειρηματίες και με πιστοποιημένους συμβούλους σύστασης επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που θα ιδρύσουν επιχείρηση ή θα ξεκινήσουν την άσκηση δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενοι θα λάβουν συνεισφορά έως και 15 000 EUR·

8. χαιρετίζει την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό του κοινωνικού σχεδίου και στον συντονισμό της παρέμβασης των εμπλεκόμενων δημόσιων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η δημόσια υπηρεσία για την απασχόληση της Βαλονίας ζήτησε τη γνώμη των συνδικαλιστικών οργανώσεων για διάφορες λύσεις επαναπασχόλησης, καθώς και για τις ανάγκες επανεκπαίδευσης/αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων·

9. σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι οι προτεινόμενες δράσεις δεν λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και ότι είναι συμπληρωματικές ως προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Επιπλέον, η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν αντικαθιστά τα μέτρα τα οποία οφείλει να λάβει η επιχείρηση δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων·

10. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες, και να είναι συμβατός με τη μετάβαση προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

 


 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.11.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Λευτέρης Χριστοφόρου, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Δημήτριος Παπαδημούλης, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Erik Bergkvist, Monika Vana

 

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Δημήτριος Παπαδημούλης

ID

Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić, Ιωάννης Λαγός

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

3

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Jonathan Bullock

RENEW

Moritz Körner

 

2

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

[2] ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

[3] ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

[4]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

[5]  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

[6]  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

[*] Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.

[7] ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

[8] ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

[9] ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

[10] Η τρέχουσα αίτηση και η αίτηση EGF/2017/005 FI/Retail, COM(2017) 618.

[11] EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011) 61,

EGF/2010/016 ES/Aragón Retail, COM(2010) 615,

EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011) 580,

EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, COM(2014) 620,

EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς, COM(2014) 702,

EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016) 210,

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail, COM(2016) 742, και

EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017) 613.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου