Eljárás : 2019/2114(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0021/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0021/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0053

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0021/2019</NoDocSe>
PDF 184kWORD 60k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>

<Titre>az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium kérelme – EGF/2019/001 BE/Carrefour)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Költségvetési Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>José Manuel Fernandes,</Depute>

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság LEVELE
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium kérelme – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

 tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] (EGAA-rendelet),

 tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 12. cikkére,

 tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[3] és különösen annak 13. pontjára,

 tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

 tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0021/2019),

A. mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket; mivel ez a támogatás a munkavállalóknak és azoknak a vállalatoknak nyújtott pénzügyi támogatáson keresztül valósul meg, amelyeknek dolgoztak;

B. mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani; mivel ez az ügy egy különösen kiszolgáltatott korcsoportot érint, amelyben a munkavállalók több mint 81%-a 55 és 64 év közötti;

C. mivel Belgium „EGF/2019/001 BE Carrefour” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 47. ágazatban (Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű és motorkerékpár) 2018. november 30. és 2019. március 30. között történt 751 elbocsátást követően; mivel további 268 munkavállalót a referencia-időszak előtt vagy után bocsátottak el; mivel a Bizottság szerint egyértelmű ok-okozati összefüggés mutatható ki az elbocsátásokat a referencia-időszak alatt kiváltó eseménnyel; mivel a Belgium által benyújtott kérelemben leírt tényekkel kapcsolatban más alapot vagy programot nem vettek igénybe;

D. mivel a kérelem az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt beavatkozási kritériumra épül, amely szerint legalább 500 munkavállalót bocsátanak el egy négy hónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a beszállítók vagy a továbbfeldolgozó vállalatok körében elbocsátott munkavállalókat és a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is;

E. mivel Belgium úgy határozott, hogy az 1309/2013/EU rendelet 6. cikkének (2) bekezdése szerinti, az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 330 fiatal (NEET-fiatalok) számára is biztosítja.

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Belgium jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 1 632 028 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, ami a 2 720 047 EUR-t kitevő összes kiadás 60%-a, amely a személyre szabott szolgáltatásokra fordított 2 665 047 EUR-t, továbbá az előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és beszámolási tevékenységekre szánt 85 000 EUR összegű kiadásokat foglalja magában;

2. megállapítja, hogy a belga hatóságok 2019. június 20-án nyújtották be a kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság – a kiegészítő információk Belgium általi benyújtását követően – 2019. október 4-én fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3. megjegyzi, hogy Belgium 2018. december 1-jén kezdte meg a személyre szabott szolgáltatások nyújtását a megcélzott kedvezményezetteknek, így az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulásra való jogosultság időszaka 2018. december 1-től 2021. június 20-ig fog tartani;

4. megjegyzi, hogy az EGAA végrehajtásával összefüggésben a belga hatóságoknál 2018. január 25-től kezdődően merültek fel igazgatási kiadások, és hogy ezért 2018. január 25. és 2021. december 20. közötti előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekre fordított kiadások támogathatók az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulásból;

5. emlékeztet arra, hogy az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag kialakítása során tekintetbe kell venni a munkaerő-piac alakulóban lévő fejleményeit is, különös tekintettel a forráshatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásra;

6. emlékeztet arra, hogy ez Belgium 14. EGAA-kérelme, és hogy ezek a kérelmek számos ágazatra kiterjedtek: a gépjárműiparra, fémalapanyagok gyártására, a textiliparra, gépek és berendezések gyártására vagy az üvegágazatra, ám ez az első olyan kérelem, amely a belga kiskereskedelmi ágazatra vonatkozik; emlékeztet arra, hogy ez a 10. EGAA-kérelem a kiskereskedelmi ágazatra vonatkozóan;

7. tudomásul veszi hogy a kiskereskedelem a globalizáció (e-kereskedelem, online vásárlás) következtében jelentős változáson megy keresztül, ami elbocsátásokhoz vezet, és hogy a fogyasztói szokások változásai és a digitalizáció is hatással vannak a kiskereskedelemre; hangsúlyozza, hogy a Carrefour Belgique SA-nál történt elbocsátások nem közvetlenül az élelmiszeripart érintik, hanem leginkább az áruk, például a könyvek és az elektronikus eszközök e-kereskedelméhez kapcsolódnak; megjegyzi, hogy az ilyen jellegű elbocsátások mértéke a jövőben tovább növekedhet a digitalizálás miatt, amit a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó következő többéves pénzügyi keretben a jövőbeli EGAA-ról szóló viták során figyelembe kell venni;

8. úgy véli, hogy a globalizáció kihívást jelent az Unió számára; úgy véli továbbá, hogy az ifjúsági és egyéb munkanélküliség leküzdése magában foglalja az európai vállalatok átképzési és továbbképzési lehetőségeinek biztosítását; elvárja, hogy a Carrefour Belgique SA e folyamat során magas színvonalú szociális párbeszédet biztosítson a munkavállalói számára;

9. megjegyzi, hogy a kérelem összesen 1019 munkavállalót érint, akiket a Carrefour Belgique SA vállalattól bocsátottak el, és hogy az elbocsátások Belgium egészét érintik; megjegyzi továbbá, hogy Belgium arra számít, hogy az összes jogosult kedvezményezett közül csak 400 vesz majd részt az intézkedésekben („célzott kedvezményezettek”), nevezetesen a vallóniai elbocsátott munkavállalók, mivel ezek az elbocsátások különösen súlyosan érintik a foglalkoztatási helyzetet, és így Vallónia regionális gazdaságát a régióbeli munkahelyek szűkössége, a viszonylag magas munkanélküliségi ráta, valamint ennek következtében az elbocsátott munkavállalók – és különösen az 50 év felettiek – átcsoportosításának várható nehézségei miatt; e tekintetben emlékeztet arra, hogy a 8,6%-os vallóniai munkanélküliségi ráta jelentősen magasabb az EU 6,9%-os átlagos munkanélküliségi rátájánál, és több mint kétszerese a flandriai régió 3,5%-os arányának; 

10. megjegyzi továbbá, hogy Belgium az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat fog nyújtani 330 olyan nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatal) számára, aki a kérelem benyújtásának időpontjában 25 év alatti volt, tekintve, hogy az (5) bekezdésben említett elbocsátások közül 240-re Hainaut és Liège NUTS 2. szintű régiókban került sor, ahol a rendelkezésre álló 2018-as adatok szerint a 15–24 éves fiatalokra vonatkozó ifjúsági munkanélküli ráta legalább 20%;

11. megjegyzi, hogy Belgium ötféle intézkedést tervez a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók érdekében: i. segítségnyújtás/tanácsadás/integráció, ii. képzés, átképzés és szakképzés, iii. vállalkozás alapításához nyújtott támogatás, iv. vállalkozás indításához nyújtott hozzájárulás, v. juttatások; hangsúlyozza, hogy ebben az esetben a segítségnyújtás, a tanácsadás és az integráció, valamint a képzés, átképzés és szakképzés jelentőségét alátátmasztja a résztvevők becsült száma (az első fellépés esetében 730, a második esetében pedig 460 becsült résztvevő);

12. hangsúlyozza, hogy a NEET-fiatalok elsősorban az álláskereséssel és az állásokra való jelentkezéssel kapcsolatos képzésben részesülnek, és jobb tájékoztatást kapnak a munkajogról, a szociális jogokról és az adminisztratív eljárásokban nyújtott támogatásokról; ezen kívül havonta 350 euró juttatást kapnak azok a munkavállalók és NEET-fiatalok, akik legalább egy évig nappali tagozatos tanulmányokat folytatnak;

13. üdvözli, hogy az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomagot Belgium a szociális partnerekkel, különösen a szakszervezetekkel, a szakmai tanácsadókkal és a szociális munkásokkal konzultálva dolgozta ki, a különböző átcsoportosítási megoldásoknak az elbocsátott munkavállalók igényeihez igazított újragondolása érdekében;

14. hangsúlyozza, hogy a belga hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást;

15. ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

16. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

17. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

 


 

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Belgium EGF/2019/001 BE/Carrefour referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[4], és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[5] és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak, valamint segítse a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésüket.

(2) Az EGAA éves maximális összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet[6] 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió EUR.

(3) 2019. június 20-án Belgium a Carrefour Belgique SA vállalatnál történt elbocsátásokra tekintettel az EGAA igénybevétele iránti kérelmet nyújtott be. E kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítették ki. Az említett kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4) Belgium úgy határozott, hogy az 1309/2013/EU rendelet 6. cikkének (2) bekezdése szerinti, az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 330 fiatal (NEET-fiatalok) számára is biztosítja.

(5) Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Belgium által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 1 632 028 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(6) Az EGAA igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ez a határozat az elfogadásának napjától alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 1 632 028 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. Ezt a határozatot [az elfogadás napja]-tól/-től kell alkalmazni[*].

Kelt …, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről   a Tanács részéről

az elnök   az elnök


INDOKOLÁS

I. Háttér

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet[7] 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet[8] 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket céltartalékként kell feltüntetni az Unió általános költségvetésében.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás[9] 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II. Belgium kérelme és a Bizottság javaslata

A Bizottság 2019. október 4-én határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Belgium javára történő igénybevételére, hogy támogassa a NACE Rev. 2. rendszer szerinti gazdasági ágazatok közül a 47. ágazatban (Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű és motorkerékpár) működő vállalattól elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Az EGAA létrehozása óta ez a 2019. évi költségvetés keretében vizsgálandó első kérelem, a kiskereskedelmi ágazatban pedig a tizedik. 1019 elbocsátott munkavállalót érint, és az EGAA-ból összesen 1 632 028 EUR igénybevételére irányul Belgium javára.

Belgium azzal érvel, hogy az elbocsátások a globalizáció, és elsősorban az online vásárlás térnyerésének hatására a kiskereskedelemben bekövetkezett jelentős változásokhoz köthetők. A fogyasztói szokások megváltozása és a digitalizáció szintén hatással van a kiskereskedelemre.

Az elbocsátott munkavállalóknak és NEET-fiataloknak biztosítandó ötféle intézkedés, melyekhez az EGAA társfinanszírozását kérték, az alábbiak:

a. segítségnyújtás/tanácsadás/integráció;

b. képzés, átképzés és szakképzés;

c. vállalkozás alapításához nyújtott támogatás;

d. vállalkozás indításához nyújtott hozzájárulás;

e. juttatások.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek, és nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

Belgium megadta a szükséges információkat a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében az érintett vállalkozás számára kötelező intézkedésekről. Megerősítették, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás nem helyettesíti ezeket az intézkedéseket.

Belgium a Bizottságot, hogy a nemzeti előfinanszírozás vagy társfinanszírozás forrása a Région Wallonne. Belgium megerősítette, hogy a fentiekben ismertetett, az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásban részesülő intézkedések nem részesülnek pénzügyi támogatásban egyéb uniós pénzügyi eszközökből.

 

III. Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 1 632 028 euró összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz. Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztető eljárást kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy építő jellegű támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.


 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság LEVELE

Mr Johan Van Overtveldt

Elnök

Költségvetési Bizottság

WIE 05U012

BRÜSSZEL

Tárgy: <Titre>Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az EGF/2019/001 BE/Carrefour kérelemre történő igénybevételéről</Titre> <DocRef>(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL) és annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja, amelynek elnöke Tomáš Zdechovský, az EMPL bizottság alelnöke volt, megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2019/001 BE/Carrefour ügyben, és a következő véleményt fogadta el:

Az EMPL bizottság és munkacsoportja támogatja az alap e kérelem esetében történő igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

Az EMPL bizottság megjegyzései az alábbi megfontolásokon alapulnak:

A) mivel ez a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontján alapul, és 751 munkavállalót érint, akiket a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 47. ágazatban működő Carrefour Belgique SA vállalattól bocsátottak el: kiskereskedelem (kivéve: gépjármű és motorkerékpár);

B) mivel az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat bizonyítása érdekében Belgium azzal érvel, hogy a létszámcsökkentés fő oka az online vásárlás és a digitalizáció, valamint a fogyasztói szokások ezekhez kapcsolódó átalakulása;

C) mivel a Carrefour esetében az online értékesítések világszerte évek óta tartó folyamatos növekedése hozzájárult a nem élelmiszer jellegű termékek (divat, könyvek, számítógépek és elektronika, egészségügy és szépség stb.) hipermarketekben történő értékesítésének visszaeséséhez, aláásva ezzel az ilyen típusú üzletek jövedelmezőségét; mivel a belga online vásárlók aránya a 2012. évi 46%-ról 2018-re 67%-ra nőtt;

D) mivel a Carrefour Belgium három márkanév alatt működik, amelyek közül kettő nyereséges és bővül (a Carrefour Express és a Carrefour Market), és mivel a Carrefour Hypermarketek közül 45-ből 19 nem nyereséges;

E) mivel eddig 10 EGAA-kérelmet nyújtottak be a kiskereskedelmi ágazathoz kapcsolódóan, melyek közül kettő a kereskedelem globalizációjához[10], nyolc pedig a globális pénzügyi és gazdasági válsághoz[11] kapcsolódik;

F) mivel a 400 megcélzott munkavállaló között a nők aránya 70,5%, a férfiaké pedig 29,5%, míg a célzott kedvezményezettek 81,3%-a 55 és 64 év közötti, 17%-a 30 és 54 év közötti, 1,7 %-a pedig 25 és 29 év közötti; az intézkedésekben várhatóan részt vevő kedvezményezettek becsült száma a NEET-fiatalokkal együtt tehát 730.

Ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a belga kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Belgium jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 1 632 028 eurós pénzügyi hozzájárulásra, ami a 2 720 047 eurót kitevő összes kiadás 60%-a;

2. megállapítja, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta a kitöltött kérelem belga hatóságok általi benyújtásától számított 12 hetes határidőt, mielőtt október 4-én lezárta annak értékelését, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a pénzügyi hozzájárulás megítélésére vonatkozó feltételeknek, majd erről ugyanezen a napon értesítette a Parlamentet;

3. elismeri a vallon régió foglalkoztatási helyzetére és regionális gazdaságára gyakorolt várható jelentős kedvezőtlen hatást, amely a régióbeli munkahelyek hiányából, a flandriai 3,5%-oshoz képest viszonylag magas regionális munkanélküliségi arányból (8,6%) és az elbocsátott munkavállalók – és különösen az 50 év felettiek – átcsoportosításának várható nehézségeiből ered;

4. megállapítja, hogy Belgium úgy határozott, hogy az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat fog nyújtani 330, a kérelem benyújtásakor 25 év alatti, nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatal) számára; az elbocsátások közül 240-re Hainaut és Liège NUTS 2. szintű régiókban kerül sor;

5. megjegyzi, hogy az EGAA által társfinanszírozott, az elbocsátott munkavállalóknak és a NEET-fiataloknak nyújtott személyre szabott szolgáltatások támogatási, pályaorientációs, integrációs képzési, átképzési és szakképzési intézkedéseket, a vállalkozásalapítás támogatását, vállalkozásalapításhoz való hozzájárulást és juttatásokat foglalnak magukban;

6. hangsúlyozza, hogy a NEET-fiatalok elsősorban az álláskereséssel és az állásokra való jelentkezéssel kapcsolatos képzésben részesülnek, és jobb tájékoztatást kapnak a munkajogról, a szociális jogokról és az adminisztratív eljárásokban nyújtott támogatásokról; ezen kívül havonta 350 euró juttatást kapnak azok a munkavállalók és NEET-fiatalok, akik legalább egy évig nappali tagozatos tanulmányokat folytatnak;

7. hangsúlyozza, hogy a munkavállalókat előnyösebb helyzetbe kell hozni olyan intézkedések révén, mint például a tanácsadás, a vállalkozással kapcsolatos figyelemfelhívó intézkedések, valamint a hálózatépítés releváns vállalkozók és képesített start-up-tanácsadók bevonásával; azok a munkavállalók, akik önálló vállalkozói tevékenységet kezdenek vagy vállalkozást indítanak, legfeljebb 15 000 EUR hozzájárulásban részesülnek;

8. üdvözli, hogy a szociális partnerek aktívan részt vesznek a szociális terv meghatározásában és az érintett közszolgáltatások beavatkozásának összehangolásában, mivel a vallon állami foglalkoztatási szolgálat konzultált a szakszervezetekkel a különböző átcsoportosítási megoldásokról, valamint a munkavállalók átképzési/továbbképzési igényeiről;

9. tudomásul veszi, hogy a belga hatóságok megerősítették, hogy a javasolt intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, és hogy azok kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket; üdvözli továbbá, az EGAA pénzügyi hozzájárulása nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződés alapján kötelező az érintett vállalkozás számára;

10. emlékeztet arra, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során fel kell mérni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összeegyeztethetőnek kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással;

 

Tisztelettel:

Lucia Ďuriš Nicholsonová

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

6.11.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

30

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

ID

Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić, Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

3

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Jonathan Bullock

RENEW

Moritz Körner

 

2

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1] HL L 347., 2013.12.20., 885. o.

[2] HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

[3] HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

[4]  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

[5]  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

[6] A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

[*] A dátumot a Parlament illeszti be a határozatnak a Hivatalos Lapban való közzétételét megelőzően.

[7] HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

[8] HL L 347., 2013.12.20., 885. o.

[9] HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

[10] A jelenlegi kérelem és az EGF/2017/005 FI/Retail, COM(2017)618.

[11] EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)61;

EGF/2010/016 ES/Aragón Retail, COM(2010)615,

EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)580,

EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, COM(2014)620,

EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)702,

EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016)210,

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail,COM(2016)742, és

EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017)613.

Utolsó frissítés: 2019. november 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat