Förfarande : 2019/2114(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0021/2019

Ingivna texter :

A9-0021/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Antagna texter :

P9_TA(2019)0053

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0021/2019</NoDocSe>
PDF 174kWORD 60k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2019/001 BE/Carrefour)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budgetutskottet</Commission>

Föredragande: <Depute>José Manuel Fernandes,</Depute>

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 SKRIVELSE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006[1] (EGF-förordningen),

 med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[2], särskilt artikel 12,

 med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[3], särskilt punkt 13,

 med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

 med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

 med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0021/2019), och av följande skäl:

A. Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden. Detta stöd ges genom ekonomiskt stöd till arbetstagare och till de företag som de har arbetat för.

B. Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ställas till förfogande så snabbt och effektivt som möjligt. I detta fall handlar det om en särskilt utsatt åldersgrupp, där mer än 81 % av arbetstagarna är mellan 55 och 64 år.

C. Belgien lämnade in ansökan EGF/2019/001 BE Carrefour om ekonomiskt stöd från EGF med anledning av 751 uppsägningar under referensperioden inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras under huvudgrupp 47 (Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar) mellan den 30 november 2018 och den 30 mars 2019. Ytterligare 268 arbetstagare sades upp före eller efter referensperioden. Enligt kommissionen kan ett tydligt orsakssamband fastställas med den händelse som utlöste uppsägningarna under referensperioden. Inga andra medel eller program har använts avseende de omständigheter som beskrivs i Belgiens ansökan.

D. Ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 4.1 a i EGF-förordningen, enligt vilken minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat. Detta omfattar även arbetstagare som har blivit uppsagda av underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled och/eller egenföretagare vars verksamhet har upphört.

E. I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 har Belgien beslutat att även tillhandahålla individanpassade tjänster som samfinansieras genom fonden till 330 ungdomar som varken arbetar eller studerar.

1. Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren i artikel 4.1 i EGF-förordningen är uppfyllda och att Belgien är berättigat till ekonomiskt stöd på 1 632 028 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 2 720 047 EUR, inbegripet utgifter för individanpassade tjänster på 2 665 047 EUR och utgifter för förberedande åtgärder samt för förvaltning, information och marknadsföring, kontroll och rapportering på 55 000 EUR.

2. Europaparlamentet noterar att de belgiska myndigheterna lämnade in ansökan den 20 juni 2019 och att kommissionen, utifrån den ytterligare information som Belgien lämnade, slutförde sin bedömning den 4 oktober 2019 och underrättade parlamentet samma dag.

3. Europaparlamentet konstaterar att Belgien började erbjuda de individanpassade tjänsterna till de berörda stödmottagarna den 1 december 2018, och att den period som berättigar till ekonomiskt stöd från EGF därför löper från och med den 1 december 2018 till och med den 20 juni 2021.

4. Europaparlamentet noterar att Belgien började få administrativa utgifter för genomförandet av EGF den 25 januari 2018 och att utgifterna för förberedande åtgärder, förvaltning, information och publicitet samt kontroll och rapportering mellan den 25 januari 2018 och den 20 december 2021 därför ska berättiga till ekonomiskt stöd från EGF.

5. Europaparlamentet påminner om att utformningen av det samordnade paketet med individanpassade tjänster också bör förutse utvecklingen på arbetsmarknaden, med särskilt fokus på övergången till en effektiv och hållbar ekonomi.

6. Europaparlamentet påminner om att detta är den 14:e ansökan från Belgien och att dessa ansökningar har omfattat en rad olika sektorer: fordonsindustrin, tillverkning av basmetaller, textilier, maskiner och utrustning, glas och, för första gången med detta fall, detaljhandeln. Parlamentet påminner om att detta är den tionde EGF-ansökan hittills avseende detaljhandelssektorn.

7. Europaparlamentet erkänner att detaljhandeln genomgår en period med stora förändringar till följd av globaliseringen (e-handel, näthandel), vilket leder till uppsägningar, och konstaterar att förändrade mönster i konsumenternas vanor och digitaliseringen också påverkar detaljhandeln. Parlamentet understryker att uppsägningarna i Carrefour Belgique SA inte direkt berör livsmedelsindustrin, utan huvudsakligen avser e-handel med varor, såsom böcker och elektronisk utrustning. Parlamentet konstaterar att denna typ av uppsägningar kan komma att öka ytterligare i framtiden på grund av digitaliseringen, vilket bör beaktas under diskussionerna om den framtida fonden i nästa fleråriga budgetram för åren 2021–2027.

8. Europaparlamentet anser att globaliseringen utgör en utmaning för unionen. Parlamentet anser dessutom att kampen mot ungdomsarbetslöshet och annan arbetslöshet inbegriper skapandet av möjligheter till omskolning och kompetenshöjning i de europeiska företagen. Parlamentet förväntar sig att Carrefour Belgique SA kommer att garantera den erforderliga sociala dialogen av hög kvalitet med arbetstagarna under denna process.

9. Europaparlamentet noterar att ansökan avser totalt 1 019 arbetstagare som sagts upp i Carrefour Belgique SA och att uppsägningarna gäller hela Belgien. Parlamentet noterar vidare att Belgien förväntar sig att endast 400 av det totala antalet stödberättigade mottagare kommer att delta i åtgärderna (”berörda stödmottagare”), dvs. arbetstagare som sagts upp i Vallonien, eftersom dessa uppsägningar har en särskilt betydande negativ inverkan på sysselsättningssituationen och därmed på Valloniens regionala ekonomi på grund av bristen på arbetstillfällen i regionen, den relativt höga arbetslösheten och, till följd av detta, de förväntade svårigheterna med omplacering för de uppsagda arbetstagarna, särskilt de som är 50 år eller äldre. Parlamentet påminner i detta avseende om att arbetslösheten på 8,6 % i Vallonien är betydligt högre än den genomsnittliga arbetslösheten på 6,9 % i EU, som i sin tur är dubbelt så hög som arbetslösheten på 3,5 % i regionen Flandern. 

10. Europaparlamentet noterar vidare att Belgien föreslår individanpassade tjänster som samfinansieras av EGF till högst 330 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte fyllt 25 år den dag då ansökan lämnas in, med tanke på att 240 av de uppsägningar som avses i punkt 5 sker i Nuts 2-regionerna provinsen Hainaut och provinsen Liège, som hade ungdomsarbetslöshetsnivåer för unga mellan 15 och 24 år på minst 20 %, baserat på de årliga uppgifter som var tillgängliga för 2018.

11. Europaparlamentet noterar att Belgien planerar fem olika typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan: i) Stöd/vägledning/integration ii) Fortbildning, omskolning och yrkesutbildning iii) Stöd till nyföretagande iv) Starta eget-bidrag v) Bidrag. Parlamentet understryker att i detta fall framgår relevansen av stöd, vägledning och integration samt utbildning, omskolning och yrkesutbildning genom det uppskattade antalet deltagare (730 uppskattade deltagare i den första åtgärden, 460 i den andra).

12. Europaparlamentet understryker att unga som varken arbetar eller studerar kommer att ges särskild utbildning i hur man söker jobb och skriver en arbetsansökan och de kommer att bli bättre informerade om arbetsrätt, sociala rättigheter och stöd i administrativa förfaranden. Dessutom betalas ett bidrag på 350 EUR i månaden ut till arbetstagare och unga som varken arbetar eller studerar om de åtar sig att studera på heltid i minst ett år.

13. Europaparlamentet välkomnar att Belgien utarbetat det samordnade paketet med individanpassade tjänster i samråd med arbetsmarknadens parter, särskilt fackföreningar, yrkesvägledare och socialarbetare, för att överväga olika lösningar för omplacering som är anpassade till de uppsagda arbetstagarnas behov.

14. Europaparlamentet betonar att de belgiska myndigheterna har bekräftat att de åtgärder som avses inte får stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument.

15. Europaparlamentet upprepar att stödet från EGF varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

16. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

 


 

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på ansökan från Belgien – EGF/2019/001 BE/Carrefour

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006[4], särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[5], särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Målet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) är att stödja arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globalisering, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och att hjälpa dem att återintegreras på arbetsmarknaden.

(2) Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 inte överskrida 150 miljoner EUR (i 2011 års priser)[6].

(3) Belgien lämnade den 20 juni 2019 in en ansökan om att utnyttja fonden med anledning av uppsägningar hos Carrefour Belgique SA. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av ekonomiskt stöd från fonden i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4) I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 har Belgien beslutat att även tillhandahålla individanpassade tjänster som samfinansieras genom fonden till 330 ungdomar som varken arbetar eller studerar.

(5) Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 1 632 028 EUR som Belgien ansökt om.

(6) För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 1 632 028 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den [datum för antagandet][*].

Utfärdad i …

På Europaparlamentets vägnar   På rådets vägnar

Ordförande   Ordförande


MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[7] och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/2013[8] får det årliga belopp som avdelas för EGF inte överstiga 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera EGF när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[9], till budgetmyndigheten lägga fram ett förslag om utnyttjande av EGF och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas.

II. Ansökan från Belgien och kommissionens förslag

Den 4 oktober 2019 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Belgien medel ur EGF till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda från ett företag verksamt inom den ekonomiska sektor som klassificeras enligt Nace rev. 2 huvudgrupp 47 (Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar).

Detta är den första ansökan som ska behandlas inom ramen för 2019 års budget och den tionde inom detaljhandeln sedan EGF inrättades. Ansökan avser 1 019 arbetstagare som blivit uppsagda och innebär att totalt 1 632 028 EUR ur EGF utnyttjas för Belgien.

Belgien hävdar att uppsägningarna är kopplade till stora förändringar i detaljhandelns mönster till följd av globaliseringen och i synnerhet den ökade näthandeln, vilket leder till uppsägningar. Förändrade mönster i konsumenternas vanor och digitaliseringen påverkar också detaljhandeln.

De fem olika typer av åtgärder som ska tillhandahållas för uppsagda arbetstagare och unga som varken arbetar eller studerar och för vilka samfinansiering från EGF begärs består av följande:

a. Stöd/vägledning/integration.

b. Fortbildning, omskolning och yrkesutbildning.

c. Stöd till nyföretagande.

d. Starta eget-bidrag.

e. Bidrag.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i EGF-förordningen. Åtgärderna ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

Belgien har lämnat den begärda informationen om åtgärder som är obligatoriska för det berörda företaget enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal. Landet har bekräftat att ekonomiskt stöd från EGF inte kommer att ersätta sådana åtgärder.

Belgien har meddelat kommissionen att källan till den nationella förfinansieringen eller samfinansieringen är medel från regionen Vallonien. Belgien bekräftade att de åtgärder som beskrivs ovan och som beviljas ekonomiskt stöd från EGF inte kommer att få ekonomiskt stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument.

 

III. Förfarande

För att EGF ska kunna utnyttjas har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 1 632 028 EUR från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till EGF-budgetposten (04 04 01). Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i EGF-förordningen.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om EGF-medel.


 

SKRIVELSE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Johan Van Overtveldt

Ordförande

Budgetutskottet

WIE 05U012

BRYSSEL

Ärende: <Titre>Yttrande över utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2019/001 BE/Carrefour</Titre> <DocRef>(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) har under ledning av utskottets vice ordförande, Tomáš Zdechovský, undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden för ärende EGF/2019/001 BE/Carrefour och har antagit detta yttrande.

EMPL-utskottet och dess arbetsgrupp stöder ett utnyttjande av fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A) Denna ansökan grundar sig på artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 och gäller 751 arbetstagare som sagts upp vid Carrefour Belgique SA, ett företag verksamt inom den bransch som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 47 (detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar).

B) För att fastställa sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen hävdar Belgien att huvudorsaken till minskningen av personalstyrkan är näthandeln och digitaliseringen, liksom de därmed sammanhängande förändrade mönstren i konsumenternas vanor.

C) På global nivå har en stadig ökning av onlineförsäljningen under många år bidragit till nedgången i försäljningen av andra produkter än livsmedel (mode, böcker, datorer och elektronik, hälso- och skönhetsprodukter osv.) på Carrefours stormarknader, vilket undergräver lönsamheten för denna typ av affärer. Andelen personer i Belgien som handlar på nätet har ökat från 46 % 2012 till 67 % 2018.

D) Carrefour Belgique bedriver verksamhet under tre varumärken, varav två är lönsamma och expanderande – Carrefour Express och Carrefour Market, medan 19 av Carrefours 45 stormarknader inte är lönsamma.

E) Hittills har detaljhandelssektorn varit föremål för tio ansökningar om stöd från fonden, varav två varit grundade på handelsrelaterad globalisering[10] och åtta på den globala finanskrisen[11].

F) Av de 400 berörda arbetstagarna utgör kvinnor 70,5 % och män 29,5 %, medan 81,3 % av de berörda stödmottagarna är mellan 55 och 64 år, 17 % mellan 30 och 54 år och 1,7 % mellan 25 och 29 år. Det totala beräknade antalet stödmottagare som förväntas delta i åtgärderna, inberäknat unga som varken arbetar eller studerar, är således 730.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag avseende Belgiens ansökan:

1. Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att insatskriteriet enligt artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Belgien därför är berättigat till ett ekonomiskt stöd på 1 632 028 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 2 720 047 EUR.

2. Europaparlamentet noterar att kommissionen respekterade tidsfristen på tolv veckor, från och med den dag då den ifyllda ansökan från de belgiska myndigheterna togs emot fram till dess att kommissionen den 4 oktober avslutade sin bedömning av huruvida ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd, och att kommissionen underrättade parlamentet om detta samma dag.

3. Europaparlamentet inser att bristen på arbetstillfällen i regionen förväntas inverka allvarligt på sysselsättningssituationen och den regionala ekonomin i Vallonien, och uppmärksammar den relativt höga regionala arbetslösheten (8,6 %) jämfört med 3,5 % i Flandern och de förväntade svårigheterna med omplacering av de uppsagda arbetstagarna, särskilt de som är 50 år eller äldre.

4. Europaparlamentet noterar att Belgien kommer att tillhandahålla individanpassade tjänster, samfinansierade via fonden, till högst 330 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte hade fyllt 25 år den dag då ansökan lämnades in. 240 av uppsägningarna har ägt rum i Nuts 2-regionerna i provinserna Hainaut och Liège.

5. Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som samfinansieras av fonden för de uppsagda arbetstagarna och unga som varken arbetar eller studerar omfattar stöd, vägledning, integrationsutbildning, omskolning och yrkesutbildning, stöd till nyföretagande, starta eget-bidrag och andra bidrag.

6. Europaparlamentet understryker att unga som varken arbetar eller studerar kommer att ges särskild utbildning i hur man söker jobb och skriver en arbetsansökan och de kommer att bli bättre informerade om arbetsrätt, sociala rättigheter och stöd i administrativa förfaranden. Dessutom betalas ett bidrag på 350 EUR i månaden ut till arbetstagare och unga som varken arbetar eller studerar om de åtar sig att studera på heltid i minst ett år.

7. Europaparlamentet betonar att arbetstagarnas ställning kommer att stärkas ytterligare genom åtgärder såsom rådgivning och kunskapshöjande åtgärder avseende entreprenörskap och nätverksarbete med relevanta entreprenörer och certifierade starta eget-coacher. Arbetstagare som startar ett företag eller en verksamhet som egenföretagare får dessutom ett bidrag på upp till 15 000 EUR.

8. Europaparlamentet välkomnar arbetsmarknadsparternas aktiva deltagande i utformningen av den sociala planen och samordningen av de offentliga arbetsförmedlingarnas insatser, eftersom den vallonska myndigheten för offentlig arbetsförmedling har samrått med fackföreningarna om olika lösningar för återintegration på arbetsmarknaden samt om arbetstagarnas behov av omskolning och kompetenshöjning.

9. Europaparlamentet konstaterar att de belgiska myndigheterna intygar att de föreslagna åtgärderna inte kommer att få ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument och att de kommer att komplettera åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Vidare kommer ett ekonomiskt stöd från fonden inte att ersätta åtgärder som företaget i fråga är ålagt att vidta enligt nationell lag eller till följd av kollektivavtal.

10. Europaparlamentet erinrar om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

 

Med vänlig hälsning

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ordförande för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

 


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

6.11.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

30

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

ID

Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić, Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

3

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Jonathan Bullock

RENEW

Moritz Körner

 

2

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

[2] EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

[3] EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

[4] EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

[5] EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

[6] Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

[*] Datum ska införas av parlamentet före offentliggörandet i EUT.

[7] EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

[8] EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

[9] EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

[10] Denna ansökan och EGF/2017/005 FI/Retail, COM(2017)0618.

[11] EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061,

EGF/2010/016 ES/Aragón Retail, COM(2010)0615,

EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580,

EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, COM(2014)0620,

EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702,

EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210,

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail,COM(2016)0742, och

EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017)0613.

Senaste uppdatering: 11 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy