Процедура : 2018/0330B(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0022/2019

Внесени текстове :

A9-0022/2019

Разисквания :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Гласувания :

PV 13/02/2020 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2020)0038

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0022/2019</NoDocSe>
PDF 255kWORD 70k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0631 – C8‑0150/2019 – 2018/0330B(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи</Commission>

Докладчик: <Depute>Роберта Мецола</Depute>

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2018)0631 – C8‑0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0631),

 като взе предвид решението на Председателския съвет от 21 март 2019 г. да раздели предложението на Комисията и да разреши на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да изготви отделен законодателен доклад относно разпоредбите, отнасящи се до системата „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO), а именно съображения 80 – 83, 102, 114 и 115 и член 80 от предложението на Комисията;

 като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, букви б) и г) и член 79, параграф 2, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0150/2019),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г.[1],

 като взе предвид становището на Комитета на регионите от 6 февруари 2019 г.[2],

 като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0022/2019),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


 

Изменение  1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ[*]

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

 

относно ▌системата „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO)

 

и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета ▌ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, букви б) и г) и член 79, параграф 2, буква в) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[3],

като взеха предвид становището на Комитета на регионите[4],

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

 

(80) Системата „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) бе създадена със Съвместно действие 98/700/ПВР[5] в рамките на Генералния секретариат на Съвета. FADO е създадена за улесняване на обмена на информация между органите на държавите членки относно образците на документи и известните методи за фалшифициране. FADO предвижда електронно съхранение, бърз обмен и валидиране на информацията за автентични и фалшиви документи. Като се има предвид, че разкриването на фалшиви документи е важно и за гражданите, организациите и предприятията, Генералният секретариат на Съвета предоставя и достъп до автентичните документи в публичен регистър на автентичните документи за самоличност и пътуване онлайн (PRADO).

 

(81а) Настоящият регламент съставлява необходимата нова законодателна основа за управлението на FADO.

 

(81б) Фалшивите документи и измамите със самоличност често биват разкривани на външните граници на Съюза, но борбата с фалшивите документи е област от обхвата на полицейското сътрудничество. Използването с цел измама на документи в Шенгенското пространство нарасна значително през последните години. Документните измами и измамите със самоличност предполагат изработване и използване на подправени документи, фалшифициране на автентични документи, както и използване на автентични документи, придобити, например, чрез измама или въвеждане в заблуждение относно самоличността. Фалшивите документи са многоцелеви криминален инструмент, тъй като могат да бъдат използвани многократно в подкрепа на различни престъпни дейности, включително изпиране на пари и тероризъм. Способите, използвани за изработване на фалшиви документи, все повече се усъвършенстват и е нужна висококачествена информация за възможните детайли, по които те да бъдат разкрити, по-специално защитни елементи и характерни особености на измамите, както и редовна актуализация. При определени обстоятелства обаче фалшиви или подправени документи за самоличност се използват и от лица, търсещи убежище, когато се опитват да получат достъп до територията на държава членка.

 

(81в) FADO е специално създадена за целите на съхранението на образци на документи и примери за фалшифицирани документи, които включват описания на методи за фалшифициране и подправяне, предоставени от държавите членки. Във FADO могат също да се съхраняват такива документи, произхождащи от трети държави, териториални единици, международни организации и други субекти на международното право. Като пряка последица от целта, за която по-конкретно е създадена FADO, лични данни във FADO следва да се съхраняват под формата на различни елементи, съдържащи се в образците на документи и във фалшифицираните документи. Тези лични данни следва да се ограничават до строго необходимото за целите на FADO. FADO следва да съдържа лични данни под формата на портретни снимки или буквено-цифрени данни само дотолкова, доколкото те са свързани със защитните елементи в образец на документ или с метода за фалшифициране на фалшифициран документ. Европейската агенция за гранична и брегова охрана („Агенцията“), създадена с Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета, следва да предприема необходимите мерки за анонимизиране на всички елементи на личните данни, които не са необходими за целите, за които се обработват данните, в съответствие с принципа за свеждане на данните до минимум, предвиден в член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета[6]. Не следва да бъде възможно да се извличат или търсят елементи на лични данни във FADO, нито данните в образците или във фалшифицираните документи да се използват за идентифициране на физически лица.

 

(81г) Документните измами могат да доведат в крайна сметка до уронване на вътрешната сигурност на Шенгенското пространство като пространство без граничен контрол на вътрешните граници. Използването на FADO като електронна система за съхранение, описваща възможните детайли за разкриване, както в автентични, така и във фалшиви документи, е важен инструмент за борба с документните измами, по-специално по външните граници на Шенгенското пространство. Предвид приноса на FADO за поддържането на високо ниво на сигурност в рамките на Шенгенското пространство, тъй като подкрепя борбата с документните измами, водена от служители на полицията, граничната охрана, митниците и други правоприлагащи органи на държавите членки, FADO представлява важен инструмент за прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, включени в рамката на Съюза.

 

(81д) FADO следва да съдържа информация за всички видове образци на документи за пътуване, за самоличност, за пребиваване и за гражданско състояние, шофьорски книжки и регистрационни талони на превозни средства, издавани от държавите членки, и фалшифицирани версии на такива документи, които те притежават, и следва да е възможно също така да съдържа други свързани официални документи, които могат да се използват при подаване на заявления за документи за пътуване, за пребиваване или за самоличност, издавани от държавите членки. Следва също така да бъде възможно тя да съдържа информация за такива документи, издавани от трети държави, териториални единици, международни организации и други субекти на международното право.

 

(81е)  Въпреки че държавите членки могат да запазят или разработят свои собствени национални системи, съдържащи информация за автентични и фалшиви документи, те следва да бъдат задължени да предоставят на Агенцията информация за автентичните документи за пътуване, за самоличност, за пребиваване и за гражданско състояние, шофьорски книжки и регистрационни талони на превозни средства, които те издават, и фалшифицирани версии на такива документи, които те притежават. Агенцията следва да качва тази информация във FADO, за да гарантира еднородността и качеството на информацията. По-специално държавите членки следва да предоставят всички защитни елементи на новите версии на автентичните документи, издавани от държавите членки и попадащи в обхвата на настоящия регламент.

 

(81ж) За да се гарантира висока степен на контрол на държавите членки върху документните измами, на органите на държавите членки, компетентни в областта на документните измами, например гранична полиция, други правоприлагащи органи или други трети страни, следва да бъде предоставен достъп до FADO на различни нива, в зависимост от техните изисквания. Тъй като условията и мерките за предоставяне на такъв достъп са несъществени елементи, които допълват настоящия регламент, те следва да бъдат установени посредством делегирани актове. На същия принцип FADO следва да дава на ползвателите възможност за достъп до информация относно новоразкрити начини за фалшифициране на документи, както и относно нови автентични документи в обращение.

 

(82) ▌FADO следва да предоставя на различните заинтересовани страни, включително на широката общественост, различни нива на достъп до документи в зависимост от потребността им за достъп до системата и от чувствителния характер на данните, до които се получава достъп.

 

(82а) През последните години Агенцията разви експертния си опит в областта на документните измами. Поради това и както е предвидено в Регламент (ЕС) 2019/..., Агенцията следва да поеме от Генералния секретариат на Съвета администрирането и оперативното и техническото управление на FADO. Наред с поемането на FADO Агенцията следва да предоставя на държавите членки почти в реално време помощ за разкриването и идентифицирането на фалшифицирани документи.

 

(83) Следва да се гарантира, че по време на преходния период ▌FADO остава напълно функционална до самото завършване на прехода и прехвърлянето на съществуващата информация към новата система. След това собствеността върху съществуващите данни следва да се прехвърли на Агенцията.

 

(83а) Настоящият регламент не следва да засяга правомощията на държавите членки по отношение на признаването на паспорти, документи за пътуване, визи или други документи за самоличност.

 

(101а) За да се осигури ефективното прилагане на FADO, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на определянето на техническите спецификации за въвеждане и съхранение на информация във FADO в съответствие с високи стандарти и на процедурите за контролиране и проверка на информацията, съдържаща се във FADO, по отношение на установяването на мерки за предоставяне на достъп до FADO на органите на държавите членки, компетентни в областта на документните измами, по отношение на установяването на мерки за предоставяне на ограничен достъп до FADO на трети страни, като например авиокомпании, институции, органи, служби и агенции на Съюза, трети държави или международни организации, както и по отношение на определянето на датата, от която Агенцията ефективно ще прилага FADO. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество[7]. По-специално с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

 

(102а)  В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Доколкото настоящият регламент представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящия регламент Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали да го въведе в националното си право.

 

(102б) Обединеното кралство участва в настоящия регламент в съответствие с член 5, параграф 1 от Протокол № 19 относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамката на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и с член 8, параграф 2 от Решение 2000/365/ЕО на Съвета[8].

 

(102в) Ирландия участва в настоящия регламент в съответствие с член 5, параграф 1 от Протокол № 19 относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамката на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и с член 6, параграф 2 от Решение 2002/192/ЕО на Съвета[9].

 

(102г) По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген[10], които попадат в областта, посочена в член 1, буква З от Решение 1999/437/ЕО на Съвета[11].

 

(102д) По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария при приемането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген[12], които попадат в областта, посочена в член 1, буква З от Решение 1999/437/EО във връзка с член 4, параграф 1 от Решение 2004/849/EО на Съвета и член 4, параграф 1 от Решение 2004/860/ЕО на Съвета.

 

(102е) По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква З от Решение 1999/437/ЕО на Съвета, във връзка с член 3 от Решение 2011/349/ЕС на Съвета[13] и член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета[14].

 

(113а) Настоящият регламент не засяга задълженията, произтичащи от Женевската конвенция за статута на бежанците от 28 юли 1951 г., допълнена с Протокола от Ню Йорк от 31 януари 1967 г.

 

(114)  В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № ▌45/2001 на Европейския парламент и на Съвета[15] на 7 ноември 2018 г. беше извършена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който предостави ▌становище на 30 ноември 2018 г.

 

(115) Целта на настоящия регламент е ▌да адаптира Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета към институционалната рамка, определена от ДФЕС. Тъй като необходимите изменения са значителни по брой и естество, от съображения за яснота посоченото съвместно действие следва да бъде отменено.

 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 80а
Предмет и цел на FADO

 

С настоящия регламент се създава системата „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO).

 

Целта на FADO е да предоставя актуална информация за автентичните и фалшивите документи и да способства за борбата с документните измами и измамите със самоличност чрез обмен на информация относно защитните елементи и потенциалните характерни особености с цел измама в автентични и фалшиви документи между компетентните национални органи, с трети страни, като например институции, органи, служби и агенции на Съюза, и където е приложимо – с трети държави, териториални единици, международни организации, други субекти на международното право и частни субекти, както и относно автентични документи с широката общественост.

 

Член 80б
Обхват

 

FADO съдържа информация относно образци на документи за пътуване, самоличност, пребиваване и гражданско състояние, шофьорски книжки и регистрационни талони на превозни средства, издавани от държавите членки, и фалшифицирани версии на такива документи, които те притежават. FADO може още да съдържа други свързани официални документи, които се използват при подаването на заявления за документи за пътуване, пребиваване или самоличност, издавани от държавите членки и когато е приложимо – от трети държави, териториални единици, международни организации и други субекти на международното право, както и информация относно тяхното фалшифициране.

 

Член 80в
Категории документи и данни, съдържащи се във FADO

 

1. FADO включва следното:

 

a) информация, включително изображения, относно образци на документи и техните защитни елементи;

 

б) информация, включително изображения, относно фалшиви, подправени, променени документи или псевдодокументи и характерните особености на измамата;

 

в) обобщена информация за способите за подправяне;

 

г) обобщена информация относно защитните елементи на автентичните документи;

 

д) статистика за разкритите фалшиви документи;

 

е) препоръки за ефективни начини за разкриване на специфични методи за подправяне.

 

FADO може да съдържа и наръчници, списъци с данни за контакт и информация за валидни документи за пътуване и за тяхното признаване от държавите членки, както и друга полезна свързана информация.

 

2. Държавите членки предават незабавно на Европейската агенция за гранична и брегова охрана („Агенцията“) всички данни относно образци на документи за пътуване, самоличност, пребиваване и гражданско състояние, шофьорски книжки и регистрационни талони на превозни средства, както и относно измами с такива документи, по отношение на които те са администратори на данни съгласно приложимото право на Съюза в областта на защитата на данните. Когато държавите членки стават администратори на данни по отношение на допълнителни данни за такива документи, те също така ги предават незабавно на Агенцията. Държавите членки могат също така да предават на Агенцията данни за други образци на официални документи, които се използват при подаване на заявления за документи за пътуване, за пребиваване или за самоличност, издавани от държавите членки, или данни за фалшификации на който и да е от тези документи.

 

Държавите членки гарантират, че лицата, чиито лични данни се използват върху образци на документи, както и лицата, чиито лични данни са използвани върху фалшифицирани документи, са защитени съгласно съответните приложими правила, включително по отношение на обработването на личните им данни във FADO. Не е възможно самоличността на дадено лице да се установи по личните данни без допълнителна информация, нито да се извършва търсене на лични данни във FADO.

 

3. FADO може да съдържа документите по параграф 1, издавани от трети държави, териториални единици, международни организации и други субекти на международното право, както и информация за фалшифицирането им.

 

Член 80г
Отговорности на Агенцията

 

1. Агенцията отговаря за създаването на FADO в съответствие с настоящия регламент. Агенцията гарантира функционирането на FADO 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и осигурява нейната поддръжка и актуализиране.

 

2. Агенцията предоставя на компетентните органи на държавите членки почти в реално време помощ за разкриването и идентифицирането на фалшифицирани документи.

 

3. Агенцията отговаря за качването на информацията, получена от държавите членки, по своевременен и ефективен начин, за да се гарантира еднородността и качеството на данните, като същевременно се осигурява спазването на принципа за свеждане на данните до минимум, предвиден в член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2018/1725.

 

4. Агенцията отговаря за качването на информацията, която получава за документи от трети държави, териториални единици, международни организации и други субекти на международното право, и информацията за фалшифицирането им.

 

5. Когато е целесъобразно, Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие предоставя техническа подкрепа на Агенцията при изпълнението на нейните задачи по настоящия регламент.

 

Член 80д
Структура на FADO и достъп до нея

 

1. Структурата на FADO дава възможност за различни нива на права за достъп до FADO. Единствено документни експерти от органите на държавите членки, компетентни в областта на документните измами, като граничната полиция и други правоприлагащи органи, имат неограничен достъп до FADO.

 

2. Ограничен достъп до FADO имат следните групи ползватели:

 

a) органи на държавите членки, които не изискват подробна информация относно защитните елементи и фалшифицирането на документи;

 

б) институции, органи, служби и агенции на Съюза;

 

в) трети страни, като например трети държави, териториални единици или международни организации;

 

г) частни субекти, като например авиокомпании и други превозвачи;

 

д) широката общественост.

 

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 80з относно определянето на правата за достъп по настоящия параграф. В делегираните актове се определя за всяка група, посочена в настоящия параграф, частта от системата, до която се предоставя достъп, и всички специфични процедури и условия, които могат да бъдат необходими.

 

3. Държавите членки уведомяват Комисията и Агенцията за националните органи, посочени в параграф 1.

 

Три месеца след датата на ефективното въвеждане на системата от Агенцията последната публикува консолидиран списък на органите, посочени в параграф 1, в Официален вестник на Европейския съюз. Държавите членки също така незабавно уведомяват Комисията и Агенцията за всички промени в тези органи. В случай на такива промени Агенцията публикува веднъж годишно актуализирана консолидирана версия на тази информация. Агенцията поддържа публичен уебсайт, съдържащ тази информация, който се актуализира непрекъснато.

 

Член 80е
Обработване на лични данни от страна на Агенцията

 

При обработването на лични данни Агенцията прилага Регламент (ЕС) 2018/1725. Агенцията обработва лични данни само когато това обработване е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, които са ѝ предоставени в съответствие с член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/1725.

 

FADO може да съдържа лични данни само доколкото те са върху образци на документи и фалшифицирани документи. Агенцията качва лични данни само доколкото те са абсолютно необходими за описание или онагледяване на елементите или метода за фалшифициране. Агенцията гарантира, че тези данни са анонимизирани по подходящ начин и сведени до минимум в съответствие с целта на FADO, доколкото това е възможно, по начин, който възпрепятства идентифицирането на което и да било лице чрез FADO без допълнителни данни. Забранява се идентифицирането на което и да било лице чрез FADO.

 

Третите страни и частните субекти, посочени в член 80д, параграф 2, букви в) и г) от настоящия регламент, които имат достъп до FADO, различен от посочения в член 80д, параграф 2, буква д) от настоящия регламент, сключват необходимите споразумения с Агенцията съгласно членове 9 и 48 от Регламент (ЕС) 2018/1725, по целесъобразност, които предвиждат, inter alia, предотвратяване на идентифицирането на лица, чиито лични данни се съдържат във FADO.

 

Член 80ж
Делегирани актове

 

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 80з относно:

 

a) установяването на техническите спецификации за въвеждане и съхранение на информация във FADO в съответствие с високи стандарти;

 

б) установяването на процедурите за контрол и проверка на информацията, съдържаща се във FADO;

 

в) установяването на мерки за предоставяне на достъп до FADO на органите на държавите членки, компетентни в областта на документните измами;

 

г) установяването на мерки за предоставяне на ограничен достъп до FADO на трети страни, например авиокомпании, институции, органи, служби и агенции на Съюза, трети държави или международни организации;

 

д) определянето на датата на ефективното въвеждане на FADO от Агенцията.

 

Член 80з
Упражняване на делегирането

 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 80д, параграф 2, втора алинея и член 80ж, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок от време, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 80д, параграф 2, втора алинея и член 80ж, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

 

6. Делегиран акт, приет съгласно член 80д, параграф 2, втора алинея и член 80ж, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

 

Член 80й
Отмяна и преходни разпоредби

 

1. Съвместно действие 98/700/ПВР се отменя, считано от датата на ефективното привеждане в действие на системата от Агенцията, като тази дата се определя с делегиран акт, както е предвидено в член 80ж, буква д).

 

2. Генералният секретариат на Съвета прехвърля настоящите данни за образци на документи и фалшифицирани документи от FADO, както е създадена със Съвместно действие 98/700/ПВР, към FADO, както е установена с настоящия регламент .

 

Член 80к
Влизане в сила

 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейска гранична и брегова охрана: система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) и отмяна на Съвместно действие № 98/700/ПВР на Съвета

Позовавания

COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)

Дата на представяне на ЕП

12.9.2018

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

LIBE

28.3.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

BUDG

28.3.2019

 

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

BUDG

23.7.2019

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Roberta Metsola

24.7.2019

 

 

 

Разглеждане в комисия

21.10.2019

 

 

 

Дата на приемане

7.11.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

5

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Sylvie Guillaume, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Damian Boeselager, Claire Fox, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Irina Von Wiese, Axel Voss

Дата на внасяне

11.11.2019

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

48

+

ID

Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

PPE

Vasile Blaga, Lena Düpont, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

RENEW

Malik Azmani, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Irina Von Wiese

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

 

5

-

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

7

0

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini, Robert Roos

ID

Peter Kofod

NI

Claire Fox

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] ОВ C 110, 22.3.2019 г., стр. 62.

[2] ОВ C 168, 16.5.2019 г., стр. 74.

[*] Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

[3] ОВ C 110, 22.3.2019 г., стр. 62.

[4] ОВ C 168, 16.5.2019 г., стр. 74.

[5] Съвместно действие 98/700/ПВР от 3 декември 1998 г., прието от Съвета на основание член К.3 от Договора за Европейски съюз, относно създаването на Европейска система за архивиране на изображения (FADO) (ОВ L 333, 9.12.1998 г., стр. 4).

[6] Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

[7] ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

[8] Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43).

[9] Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).

[10] ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

[11] Решение 1999/437/EО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31).

[12] ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

[13] Решение 2011/349/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение по-специално на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 1).

[14] Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).

[15] Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 15 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност