Procedure : 2018/0330B(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0022/2019

Indgivne tekster :

A9-0022/2019

Forhandlinger :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Afstemninger :

PV 13/02/2020 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0038

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0022/2019</NoDocSe>
PDF 220kWORD 87k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender</Commission>

Ordfører: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

ERRATA/ADDENDA
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624

(COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0631),

 der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 21. marts 2019 om at opdele Kommissionens forslag og bemyndige Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til at udarbejde en særskilt lovgivningsmæssig betænkning om bestemmelserne vedrørende systemet for falske og ægte dokumenter online (FADO), nemlig betragtning 80-83, 102, 114 og 115 og artikel 80 i Kommissionens forslag,

 der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 77, stk. 2, litra b) og d), og artikel 79, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0150/2019),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til udtalelse af 12. december 2018[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

 der henviser til udtalelse af 6. februar 2019[2] fra Regionsudvalget,

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9-0022/2019),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG[*]

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

 

om systemet for falske og ægte dokumenter online ("FADO")

 

og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA ▌ EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra b) og d), og artikel 79, stk. 2, litra c),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[3],

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget[4],

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

 

(80) Systemet for falske og ægte dokumenter online ("FADO") blev oprettet ved Rådets fælles aktion 98/700/RIA[5] i Generalsekretariatet for Rådet. FADO blev oprettet for at lette udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes myndigheder om dokumentmodeller og kendte forfalskningsmetoder. FADO muliggør elektronisk lagring, hurtig udveksling og validering af oplysninger om ægte og falske dokumenter. Eftersom afsløring af falske dokumenter også er vigtig for borgere, organisationer og virksomheder, har Generalsekretariatet for Rådet også gjort ægte dokumenter tilgængelige i et offentligt onlineregister over ægte identitetspapirer og rejselegitimation (PRADO).

 

(81a) Denne forordning udgør det nødvendige nye retsgrundlag for forvaltning af FADO.

 

(81b) Selv om falske dokumenter og identitetssvig ofte afsløres ved Unionens ydre grænser, er bekæmpelse af falske dokumenter et område, der er omfattet af politisamarbejde. Svigagtig anvendelse af dokumenter i Schengenområdet er steget betydeligt i de senere år. Dokumentfalsk og identitetssvig indebærer fremstilling og anvendelse af efterlignede dokumenter, forfalskning af ægte dokumenter og anvendelse af ægte dokumenter, der er erhvervet ved f.eks. bedrag eller afgivelse af urigtige oplysninger. Falske dokumenter er et kriminelt redskab til flere formål, fordi de gentagne gange kan anvendes til at støtte forskellige kriminelle aktiviteter, herunder hvidvask af penge og terrorisme. De teknikker, der anvendes til at fremstille falske dokumenter, bliver stadig mere avancerede og kræver oplysninger af høj kvalitet om mulige afslørende punkter, navnlig sikkerhedselementer og forfalskningskendetegn, samt hyppig ajourføring. Falske eller forfalskede identitetspapirer bliver dog under visse omstændigheder også anvendt af asylansøgere, når de forsøger at få adgang til en medlemsstats område.

 

(81c) FADO er oprettet specifikt med henblik på at indeholde dokumentmodeller og eksempler på forfalskede dokumenter, som omfatter beskrivelser af forfalskningsmetoder, der er indberettet af medlemsstater. FADO kan også indeholde sådanne dokumenter fra tredjelande, territoriale enheder, internationale organisationer og andre folkeretssubjekter. Som en direkte konsekvens af det formål, som FADO specifikt blev oprettet til, bør personoplysninger lagres i FADO i form af forskellige elementer, der forekommer i dokumentmodellerne og de forfalskede dokumenter. Sådanne personoplysninger bør være begrænset til, hvad der er nødvendigt af hensyn til formålet med FADO. FADO bør kun indeholde personoplysninger i form af et ansigtsbillede eller alfanumeriske oplysninger, for så vidt de har forbindelse til sikkerhedselementerne i en dokumentmodel eller forfalskningsmetoden for et forfalsket dokument. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning ("agenturet"), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... , bør tage de nødvendige skridt til at anonymisere alle personoplysninger, som ikke er nødvendige i forhold til de formål, hvortil oplysningerne behandles, i overensstemmelse med princippet om dataminimering, jf. artikel 4, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725[6]. Det bør ikke være muligt at hente eller søge nogen personoplysninger i FADO, og oplysningerne i dokumentmodellerne eller forfalskede dokumenter bør heller ikke anvendes til at identificere nogen fysiske personer.

 

(81d) Dokumentfalsk kan i sidste ende undergrave den indre sikkerhed i Schengenområdet som et område uden kontrol ved de indre grænser. Anvendelse af FADO som et elektronisk lagringssystem, der beskriver mulige afslørende punkter, både i ægte og falske dokumenter, er et vigtigt redskab i bekæmpelsen af dokumentfalsk, navnlig ved Schengenområdets ydre grænser. Eftersom FADO bidrager til at opretholde et højt sikkerhedsniveau i Schengenområdet ved at støtte den bekæmpelse af dokumentfalsk, som politi, grænsevagter, toldmyndigheder og andre retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne foretager, er FADO et vigtigt redskab til anvendelse af bestemmelserne i Schengenreglerne som integreret i Unionen.

 

(81e) FADO bør indeholde oplysninger om alle typer modeller for rejse-, identitets-, opholds- og civilstandsdokumenter, kørekort og køretøjstilladelser, der er udstedt af medlemsstater, og forfalskede udgaver af sådanne dokumenter, som de er i besiddelse af, og systemet bør også kunne indeholde andre relevante officielle dokumenter, der kan anvendes ved ansøgning om rejse-, opholds- eller identitetsdokumenter, som udstedes af medlemsstaterne. Det bør også kunne indeholde oplysninger om sådanne dokumenter, der er udstedt af tredjelande, territoriale enheder, internationale organisationer og andre folkeretssubjekter.

 

(81f)  Selv om medlemsstaterne kan vedligeholde eller udvikle deres egne nationale systemer, der indeholder oplysninger om ægte og falske dokumenter, bør de være forpligtet til at give agenturet oplysninger om ægte rejse-, identitets, opholds- og civilstandsdokumenter, kørekort og køretøjstilladelser, som de udsteder, og forfalskede udgaver af sådanne dokumenter, som de er i besiddelse af. Agenturet bør uploade de pågældende oplysninger til FADO for at sikre oplysningernes ensartethed og kvalitet. Medlemsstaterne bør navnlig stille alle sikkerhedselementer i nye udgaver af ægte dokumenter, der er udstedt af medlemsstaterne og omfattet af denne forordning, til rådighed.

 

(81g) For at sikre, at medlemsstaterne har en høj grad af kontrol med dokumentfalsk, bør de myndigheder i medlemsstaterne, der er kompetente med hensyn til dokumentfalsk, såsom grænsepoliti og andre retshåndhævende myndigheder eller andre tredjeparter, tildeles adgang til FADO på forskellige niveauer, alt afhængigt af deres behov. Da betingelserne og foranstaltningerne for at bevilge denne adgang er ikkevæsentlige bestemmelser, der supplerer denne forordning, bør de fastlægges ved hjælp af delegerede retsakter. Med FADO bør brugerne ligeledes kunne få oplysninger om eventuelle nye forfalskningsmetoder, der afsløres, og om nye ægte dokumenter, der er i omløb.

 

(82) FADO bør ▌levere forskellige niveauer af adgang til dokumenter til forskellige interessenter, herunder den brede offentlighed, afhængigt af deres behov for adgang til systemet og følsomheden af de data, der skal gives adgang til.

 

(82a) I de seneste år har agenturet udviklet ekspertise inden for dokumentfalsk. Agenturet skal derfor overtage administrationen, driften og den tekniske forvaltning af FADO fra Generalsekretariatet for Rådet som fastsat i forordning (EU) 2019/... . Sammen med overførslen af FADO bør agenturet yde medlemsstaterne bistand i nær realtid til afsløring og identifikation af forfalskede dokumenter.

 

(83) Det bør ▌sikres, at FADO i overgangsperioden forbliver fuldt operationelt, indtil overførslen reelt er blevet gennemført, og de eksisterende oplysninger er blevet overført til det nye system. Ejerskabet til de eksisterende data bør derefter overdrages til agenturet.

 

(83a) Denne forordning bør ikke berøre medlemsstaternes kompetence med hensyn til anerkendelse af pas, rejsedokumenter, visa eller andre identitetsdokumenter.

 

(101a) For at sikre en effektiv gennemførelse af FADO bør beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges Kommissionen for så vidt angår fastsættelse af de tekniske specifikationer for indlæsning og lagring af oplysninger i FADO i overensstemmelse med høje standarder og procedurer for kontrol og verifikation af oplysningerne i FADO, for så vidt angår fastsættelse af foranstaltninger, der giver adgang til FADO for de myndigheder i medlemsstaterne, der er kompetente med hensyn til dokumentfalsk, for så vidt angår fastsættelse af foranstaltninger, der giver begrænset adgang til FADO for tredjeparter såsom luftfartsselskaber, EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer, tredjelande og internationale organisationer, og for så vidt angår fastsættelse af datoen for agenturets faktiske gennemførelse af FADO. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning[7]. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

 

(102a)  I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder efter, at Rådet har truffet foranstaltning om denne forordning til udbygning af Schengenreglerne, træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne forordning i sin nationale lovgivning, jf. artikel 4 i protokollen.

 

(102b) Det Forenede Kongerige deltager i denne forordning i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i protokol nr. 19 om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og artikel 8, stk. 2, i Rådets afgørelse 2000/365/EF[8].

 

(102c) Irland deltager i denne forordning i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i protokol nr. 19 om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og artikel 6, stk. 2, i Rådets afgørelse 2002/192/EF[9].

 

(102d) For så vidt angår Island og Norge, udgør denne forordning en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne[10], der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra H, i Rådets afgørelse 1999/437/EF[11].

 

(102e) For Schweiz' vedkommende er denne forordning en videreudvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne[12], der falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1, litra H, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse 2004/849/EF og artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse 2004/860/EF.

 

(102f) For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra H, i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/349/EU[13] og artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU[14].

 

(113a) Denne forordning berører ikke de forpligtelser, der følger af Genèvekonventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling, som suppleret ved New York-protokollen af 31. januar 1967.

 

(114)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt, jf. artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001, den 7. november 2018[15] og afgav udtalelse den 30. november 2018.

 

(115) Denne forordning har til formål at tilpasse Rådets fælles aktion 98/700/RIA til den institutionelle ramme, som er fastsat ved traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Da de ændringer, der skal foretages, er væsentlige både med hensyn til antal og art, bør den pågældende fælles aktion af klarhedshensyn ▌ophæves —

 

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 80a
FADO's genstand og formål

 

Ved denne forordning oprettes systemet for falske og ægte dokumenter online ("FADO").

 

Formålet med FADO er at levere ajourførte oplysninger om ægte og falske dokumenter og at bidrage til bekæmpelsen af dokumentfalsk og identitetssvig ved at dele oplysninger om sikkerhedselementer og potentielle forfalskningskendetegn i ægte og falske dokumenter mellem de kompetente nationale myndigheder, med tredjeparter såsom EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer og, efter omstændighederne, med tredjelande, territoriale enheder, internationale organisationer, andre folkeretssubjekter og private enheder og om ægte dokumenter med den brede offentlighed.

 

Artikel 80b
Anvendelsesområde

 

FADO indeholder oplysninger om modeller for rejse-, identitets-, opholds- og civilstandsdokumenter, kørekort og køretøjstilladelser, der er udstedt af medlemsstater, og forfalskede udgaver af sådanne dokumenter, som de er i besiddelse af. FADO kan også indeholde andre relaterede officielle dokumenter, der bruges ved ansøgning om rejse-, opholds- eller identitetsdokumenter udstedt af medlemsstater og, efter omstændighederne, af tredjelande, territoriale enheder, internationale organisationer og andre folkeretssubjekter og oplysninger om forfalskninger heraf.

 

Artikel 80c
Kategorier af dokumenter og oplysninger i FADO

 

1. FADO omfatter følgende:

 

a) oplysninger, herunder billeder, om dokumentmodeller og deres sikkerhedselementer

 

b) oplysninger, herunder billeder, om falske, forfalskede eller efterlignede dokumenter eller pseudodokumenter og deres forfalskningskendetegn

 

c) kortfattede oplysninger om forfalskningsteknikker

 

d) kortfattede oplysninger om sikkerhedselementerne i ægte dokumenter

 

e) statistikker over afslørede falske dokumenter

 

f) anbefalinger om effektive måder at afsløre specifikke forfalskningsmetoder på.

 

FADO kan også indeholde håndbøger, kontaktlister og oplysninger om gyldige rejsedokumenter og om medlemsstaternes anerkendelse heraf samt andre nyttige relaterede oplysninger.

 

2. Medlemsstaterne sender hurtigst muligt Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning ("agenturet") alle de oplysninger om modeller for og falske rejse-, identitets-, opholds- og civilstandsdokumenter, kørekort og køretøjstilladelser, som de er dataansvarlige for i henhold til den gældende EU-lovgivning om databeskyttelse. Når medlemsstaterne bliver dataansvarlige for yderligere oplysninger om sådanne dokumenter og tilladelser, sender de dem også hurtigst muligt til agenturet. Medlemsstaterne kan også sende agenturet oplysninger om andre modeller for officielle dokumenter, der benyttes i forbindelse med ansøgning om rejse-, opholds- eller identitetsdokumenter, der udstedes af medlemsstaterne, eller oplysninger om forfalskninger af disse dokumenter.

 

Medlemsstaterne sikrer, at de personer, hvis personoplysninger anvendes i dokumentmodeller og forfalskede dokumenter, beskyttes i overensstemmelse med de gældende regler, herunder hvad angår behandlingen af deres personoplysninger i FADO. Det må ikke være muligt at identificere en person ud fra personoplysninger uden yderligere oplysninger eller at søge efter personoplysninger i FADO.

 

3. FADO kan indeholde de i stk. 1 omhandlede dokumenter udstedt af tredjelande, territoriale enheder, internationale organisationer og andre folkeretssubjekter og oplysninger om forfalskninger heraf.

 

Artikel 80d
Agenturets ansvarsområder

 

1. Agenturet er ansvarligt for oprettelsen af FADO i overensstemmelse med denne forordning. Agenturet sikrer, at FADO fungerer 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, og sørger for at vedligeholde og ajourføre systemet.

 

2. Agenturet yder medlemsstaternes kompetente myndigheder bistand i nær realtid til afsløring og identifikation af forfalskede dokumenter.

 

3. Agenturet er ansvarligt for at uploade de oplysninger, der modtages fra medlemsstaterne, rettidigt og effektivt for at sikre oplysningernes ensartethed og kvalitet og samtidig sikre overholdelse af princippet om dataminimering, jf. artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2018/1725.

 

4. Agenturet er ansvarligt for at uploade de oplysninger om dokumenter, de får fra tredjelande, territoriale enheder, internationale organisationer og andre folkeretssubjekter, og oplysninger om forfalskninger heraf.

 

5. Hvis det er relevant, yder Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed teknisk støtte til agenturet i forbindelse med udførelsen af dets opgaver i henhold til denne forordning.

 

Artikel 80e
FADO's struktur og adgang hertil

 

1. FADO's struktur muliggør forskellige niveauer af adgangsrettigheder til FADO. Kun dokumenteksperter fra de myndigheder i medlemsstaterne, der er kompetente med hensyn til dokumentfalsk, såsom grænsepoliti og andre retshåndhævende myndigheder, har ubegrænset adgang til FADO.

 

2. Følgende har begrænset adgang til FADO:

 

a) myndigheder i medlemsstaterne, der ikke har brug for detaljerede oplysninger om sikkerhedselementer i og forfalskning af dokumenter

 

b) EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer

 

c) tredjeparter såsom tredjelande, territoriale enheder og internationale organisationer

 

d) private enheder såsom luftfartsselskaber og andre transportører

 

e) den brede offentlighed.

 

Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 80h vedrørende definitionen af adgangsrettighederne i henhold til dette stykke. De delegerede retsakter fastsætter for hver gruppe, der er nævnt i dette stykke, hvilken del af systemet der skal gives adgang til, og eventuelle specifikke procedurer og betingelser, der måtte være nødvendige.

 

3. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og agenturet om de i stk. 1 omhandlede nationale myndigheder.

 

Tre måneder efter agenturets faktiske gennemførelse af systemet offentliggør agenturet en konsolideret liste over de i stk. 1 omhandlede myndigheder i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaterne underretter også hurtigst muligt Kommissionen og agenturet om alle ændringer af de pågældende myndigheder. I tilfælde af sådanne ændringer offentliggør agenturet en ajourført konsolideret udgave af de pågældende oplysninger én gang om året. Agenturet driver et løbende ajourført offentligt websted med de pågældende oplysninger.

 

Artikel 80f
Agenturets behandling af personoplysninger

 

I forbindelse med behandling af personoplysninger anvender agenturet forordning (EU) 2018/1725. Agenturet behandler kun personoplysninger, hvis behandling er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse eller henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som det har fået pålagt, jf. artikel 5, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/1725.

 

FADO må kun indeholde personoplysninger i det omfang, de forekommer i dokumentmodeller og forfalskede dokumenter. Agenturet uploader kun personoplysninger i det omfang, de er strengt nødvendige for at beskrive eller illustrere forfalskningselementerne eller -metoden. Agenturet sikrer, at de pågældende oplysninger er tilstrækkeligt anonymiserede og minimerede i overensstemmelse med FADO's formål i det omfang, det kan ske på en måde, der forhindrer identifikation af en person gennem FADO uden yderligere data. Det er forbudt at identificere en person gennem FADO.

 

Tredjeparter og private enheder som omhandlet i artikel 80e, stk. 2, litra c) og d), i denne forordning, der har anden adgang til FADO end den adgang, der er omhandlet i artikel 80e, stk. 2, litra e), i denne forordning, indgår de nødvendige aftaler med agenturet, jf. artikel 9 og 48 i forordning (EU) 2018/1725, alt efter hvad der er relevant, som bl.a. skal forhindre identifikation af personer, hvis personoplysninger er i FADO.

 

Artikel 80g
Delegerede retsakter

 

Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 80h vedrørende:

 

a) fastsættelse af de tekniske specifikationer for indlæsning af oplysninger og lagring af oplysninger i FADO i overensstemmelse med høje standarder

 

b) fastsættelse af procedurerne for kontrol og verifikation af oplysningerne i FADO

 

c) fastsættelse af foranstaltninger, der giver adgang til FADO for de myndigheder i medlemsstaterne, der er kompetente med hensyn til dokumentfalsk

 

d) fastsættelse af foranstaltninger, der giver begrænset adgang til FADO for tredjeparter såsom luftfartsselskaber, EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer, tredjelande og internationale organisationer

 

e) fastsættelse af datoen for agenturets faktiske gennemførelse af FADO.

 

Artikel 80h
Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 80e, stk. 2, andet afsnit, og artikel 80g, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra … [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

 

3. Den i artikel 80e, stk. 2, andet afsnit, og artikel 80g, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

 

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 80e, stk. 2, andet afsnit, eller artikel 80g, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

 

Artikel 80j
Ophævelse og overgangsbestemmelser

 

1. Fælles aktion 98/700/RIA ophæves med virkning fra datoen for agenturets faktiske gennemførelse af systemet, som skal fastsættes ved en delegeret retsakt som fastsat i artikel 80g, litra e).

 

2. Generalsekretariatet for Rådet overfører de nuværende data om dokumentmodeller og falske dokumenter i FADO som oprettet ved fælles aktion 98/700/RIA til FADO som oprettet ved denne forordning.

 

Artikel 80k
Ikrafttræden

 

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

For Europa-Parlamentet For Rådet

Formand

 

 

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA

Referencer

COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)

Dato for høring af EP

12.9.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

28.3.2019

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

28.3.2019

 

 

 

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

BUDG

23.7.2019

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Roberta Metsola

24.7.2019

 

 

 

Behandling i udvalg

21.10.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

7.11.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

5

7

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Sylvie Guillaume, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Damian Boeselager, Claire Fox, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Irina Von Wiese, Axel Voss

Dato for indgivelse

11.11.2019

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

48

+

ID

Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

PPE

Vasile Blaga, Lena Düpont, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

RENEW

Malik Azmani, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Irina Von Wiese

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

 

5

-

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

7

0

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini, Robert Roos

ID

Peter Kofod

NI

Claire Fox

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1] EUT C 110 af 22.3.2019, s. 62.

[2] EUT C 168 af 16.5.2019, s. 74.

[*] Ændringsforslag: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. Udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

[3] EUT C 110 af 22.3.2019, s. 62.

[4] EUT C 168 af 16.5.2019, s. 74.

[5] Rådets fælles aktion 98/700/RIA af 3. december 1998 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om oprettelse af et europæisk system for lagring og overførsel af billeder (FADO) (EFT L 333 af 9.12. 1998, s. 4).

[6] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

[7] EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

[8] Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43).

[9] Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

[10] EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

[11] Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).

[12] EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

[13] Rådets afgørelse 2011/349/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 1).

[14] Rådets afgørelse 2011/350/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19).

[15] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

Seneste opdatering: 21. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik