ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

8.11.2019 - (COM(2018)0631 – C8‑0150/2019 – 2018/0330B(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Roberta Metsola


Διαδικασία : 2018/0330B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0022/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0022/2019
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(COM(2018)0631 – C8‑0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0631),

 έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 21ης Μαρτίου 2019 να χωρίσει την πρόταση της Επιτροπής και να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να εκπονήσει ξεχωριστή νομοθετική έκθεση για τις διατάξεις που αφορούν το σύστημα επιγραμμικού μητρώου γνησίων και πλαστών εγγράφων (FADO), δηλαδή τις αιτιολογικές σκέψεις 80 έως 83, 102, 114 και 115 και το άρθρο 80 της πρότασης της Επιτροπής·

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ), το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 79 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0150/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018[1],

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Φεβρουαρίου 2019[2],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0022/2019),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

 

Τροπολογία  1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ[*]

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

για ▌το σύστημα επιγραμμικού μητρώου γνησίων και πλαστών εγγράφων (FADO)

 

και για την κατάργηση της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου ▌

 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ) και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[3],

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών[4],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

 

(80) Το σύστημα επιγραμμικού μητρώου γνησίων και πλαστών εγγράφων («FADO») θεσπίστηκε με την κοινή δράση 98/700/ΔΕΥ[5] εντός της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου. Το FADO συστάθηκε για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών σχετικά με τα δείγματα εγγράφων και με γνωστές μεθόδους παραποίησης. Παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποθήκευσης, ταχείας ανταλλαγής και επικύρωσης πληροφοριών για γνήσια και πλαστά έγγραφα. Δεδομένου ότι ο εντοπισμός πλαστών εγγράφων είναι επίσης σημαντικός για τους πολίτες, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου έχει επίσης δημοσιοποιήσει αυθεντικά έγγραφα και σε επιγραμμικό δημόσιο μητρώο γνήσιων εγγράφων ταξιδίου και ταυτότητας (PRADO).

 

(81α) Ο παρών κανονισμός αποτελεί την αναγκαία νέα νομοθετική βάση που θα διέπει το FADO.

 

(81β) Μολονότι τα πλαστά έγγραφα και οι περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας εντοπίζονται συχνά στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, η καταπολέμηση της πλαστογραφίας είναι τομέας που καλύπτεται από την αστυνομική συνεργασία. Η δόλια χρήση εγγράφων στον χώρο Σένγκεν έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η απάτη σχετικά με τα έγγραφα και η πλαστοπροσωπία συνεπάγονται την παραγωγή και χρήση εξ ολοκλήρου πλαστών εγγράφων, την παραποίηση γνήσιων εγγράφων, και τη χρήση γνήσιων εγγράφων που αποκτώνται με μέσα όπως παραπλάνηση ή ψευδής δήλωση. Τα πλαστά έγγραφα είναι ένα πολυχρηστικό εργαλείο για εγκληματικούς σκοπούς, διότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν επανειλημμένα για την υποστήριξη διαφόρων εγκληματικών δραστηριοτήτων, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η τρομοκρατία. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πλαστών εγγράφων είναι όλο και πιο πολύπλοκες και απαιτούν υψηλής ποιότητας πληροφορίες για πιθανά σημεία προς εξέταση, ιδίως χαρακτηριστικά ασφαλείας και χαρακτηριστικά πλαστογραφίας, καθώς και συχνή επικαιροποίηση. Ωστόσο, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ταυτότητας, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται επίσης από αιτούντες άσυλο όταν επιχειρούν να εισέλθουν στο έδαφος κράτους μέλους.

 

(81γ) Το FADO δημιουργείται ειδικά για τη στέγαση δειγμάτων εγγράφων και παραδειγμάτων παραποιημένων εγγράφων που περιλαμβάνουν περιγραφές των μεθόδων παραποίησης και πλαστογράφησης που παρέχονται από κράτος μέλος. Το FADO θα μπορούσε επίσης να στεγάζει αντίστοιχα έγγραφα που προέρχονται από τρίτες χώρες, εδαφικές οντότητες, διεθνείς οργανισμούς και άλλες οντότητες που υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο. Ως άμεση συνέπεια του σκοπού για τον οποίο ειδικά δημιουργήθηκε το FADO, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να αποθηκεύονται στο FADO υπό μορφή διαφορετικών στοιχείων που εμφανίζονται στα δείγματα εγγράφων και στα παραποιημένα έγγραφα. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να περιορίζονται σε ό,τι είναι αυστηρά αναγκαίο για τους σκοπούς του FADO. Το FADO θα πρέπει να περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό μορφή εικόνας προσώπου ή αλφαριθμητικών δεδομένων μόνο στον βαθμό που αυτά σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας σε υπόδειγμα εγγράφου ή τη μέθοδο παραποίησης ενός παραποιημένου εγγράφου. Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («ο Οργανισμός») θα πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ανωνυμοποίηση όλων των στοιχείων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν είναι απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725[6]. Δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η ανάκτηση ή η αναζήτηση στοιχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο FADO, ούτε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που περιέχονται στα δείγματα ή στα παραποιημένα έγγραφα για την ταυτοποίηση οποιουδήποτε φυσικού προσώπου.

 

(81δ) Η απάτη σχετικά με τα έγγραφα μπορεί τελικά να υπονομεύσει την εσωτερική ασφάλεια του χώρου Σένγκεν ως χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Η χρήση του FADO ως ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης που περιγράφει πιθανά σημεία προς εξέταση, τόσο σε αυθεντικά όσο και σε πλαστά έγγραφα, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της απάτης σχετικά με τα έγγραφα, ιδίως στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν. Δεδομένου ότι το FADO συμβάλλει στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός του χώρου Σένγκεν υποστηρίζοντας την καταπολέμηση της απάτης σχετικά με τα έγγραφα από την αστυνομία, τους συνοριοφύλακες, τα τελωνεία και άλλες αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών, το FADO αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, όπως έχει ενσωματωθεί στο ενωσιακό πλαίσιο.

 

(81ε) Το FADO θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες για όλα τα είδη δειγμάτων ταξιδιωτικών εγγράφων, εγγράφων ταυτότητας, διαμονής και οικογενειακής κατάστασης, αδειών οδήγησης και αδειών οχημάτων που εκδίδονται από κράτη μέλη, καθώς και για τις παραποιημένες εκδόσεις των εγγράφων αυτών που βρίσκονται στη διάθεσή τους, και θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα να περιέχει άλλα συναφή επίσημα έγγραφα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται κατά την υποβολή αίτησης για χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων, εγγράφων διαμονής ή ταυτότητας που εκδίδονται από κράτη μέλη. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τυχόν αντίστοιχα έγγραφα που εκδίδονται από τρίτες χώρες, εδαφικές οντότητες, διεθνείς οργανισμούς και άλλες οντότητες που υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο.

 

(81στ)  Αν και τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να αναπτύσσουν τα εθνικά τους συστήματα που περιέχουν πληροφορίες για γνήσια και πλαστά έγγραφα, θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν στον Οργανισμό πληροφορίες σχετικά με τα γνήσια ταξιδιωτικά έγγραφα, έγγραφα ταυτότητας, διαμονής και οικογενειακής κατάστασης, άδειες οδήγησης και άδειες οχημάτων που εκδίδουν, καθώς και σχετικά με παραποιημένες εκδόσεις των εγγράφων αυτών που έχουν στη διάθεσή τους. Ο Οργανισμός θα πρέπει να αναφορτώνει τις εν λόγω πληροφορίες στο FADO προκειμένου να διασφαλίζει την ομοιομορφία και την ποιότητα των πληροφοριών. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στο FADO όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των νέων εκδόσεων γνήσιων εγγράφων που εκδίδουν τα κράτη μέλη και που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

 

(81ζ) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη έχουν υψηλό επίπεδο ελέγχου της απάτης σχετικά με τα έγγραφα, το FADO θα πρέπει να παρέχει διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες στον τομέα της απάτης σχετικά με τα έγγραφα, όπως η συνοριακή αστυνομία, άλλες αρχές επιβολής του νόμου ή άλλα τρίτα μέρη, ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις και τα μέτρα για τη χορήγηση της εν λόγω πρόσβασης είναι μη ουσιώδη στοιχεία που συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να καθοριστούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Ομοίως, το FADO πρέπει να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες για οποιεσδήποτε νέες μεθόδους παραποίησης εντοπίζονται, καθώς και για νέα γνήσια έγγραφα που κυκλοφορούν.

 

(82) Το ▌ FADO θα πρέπει να παρέχει στους διάφορους συμφεροντούχους, συμπεριλαμβανομένου του κοινού, διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στα έγγραφα ανάλογα με την ανάγκη πρόσβασής τους στο σύστημα και την ευαισθησία των δεδομένων προς πρόσβαση.

 

(82α) Κατά τα τελευταία έτη, ο Οργανισμός έχει αναπτύξει τεχνογνωσία στον τομέα της απάτης σχετικά με τα έγγραφα. Ο Οργανισμός θα πρέπει επομένως, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/..., να αναλάβει τη διοίκηση καθώς και την επιχειρησιακή και τεχνική διαχείριση του FADO από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου. Μαζί με τη μεταφορά του FADO, ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη βοήθεια σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για την ανίχνευση και τον εντοπισμό παραποιημένων εγγράφων.

 

(83) Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το ▌ FADO θα παραμείνει πλήρως λειτουργικό μέχρι την ουσιαστική πραγματοποίηση της διαβίβασης και τη διαβίβαση των υφιστάμενων πληροφοριών στο νέο σύστημα. Η κυριότητα των υφιστάμενων δεδομένων θα πρέπει στη συνέχεια να μεταβιβαστεί στον Οργανισμό.

 

(83α) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών για την αναγνώριση διαβατηρίων, ταξιδιωτικών εγγράφων, θεωρήσεων ή άλλων εγγράφων ταυτότητας.

 

(101α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του FADO, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, η εξουσία έκδοσης πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά ον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για την εισαγωγή και την αποθήκευση πληροφοριών στο FADO, σύμφωνα με υψηλά πρότυπα, καθώς και σε σχέση με τις διαδικασίες για τον έλεγχο και την επαλήθευση των πληροφοριών που περιέχονται στο FADO, όσον αφορά τη θέσπιση μέτρων για τη χορήγηση πρόσβασης στο FADO στις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες στον τομέα της απάτης σχετικά με τα έγγραφα, όσον αφορά τη θέσπιση μέτρων για τη χορήγηση περιορισμένης πρόσβασης στο FADO σε τρίτους, όπως αεροπορικές εταιρείες, θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, και όσον αφορά τον προσδιορισμό της ημερομηνίας πραγματικής εφαρμογής του FADO από τον Οργανισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου[7]. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

(102α)  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο του Σένγκεν, η Δανία πρέπει να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, εντός έξι μηνών αφότου το Συμβούλιο αποφασίσει επί του παρόντος κανονισμού, σχετικά με τη μεταφορά του στο εθνικό της δίκαιο.

 

(102β) Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 19 σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου[8].

 

(102γ) Η Ιρλανδία συμμετέχει στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 19 σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της απόφασης 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου[9].

 

(102δ) Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας η οποία συνήφθη από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν[10], οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 1 σημείο H της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου[11].

 

(102ε) Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν[12], οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 1 σημείο Η της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της απόφασης 2004/860/ΕΚ του Συμβουλίου.

 

(102στ) Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 1 σημείο Η της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2011/349/ΕΕ του Συμβουλίου[13] και με το άρθρο 3 της απόφασης 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου[14].

 

(113α) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση της Γενεύης, της 28ης Ιουλίου 1951, περί της νομικής καταστάσεως των προσφύγων, όπως συμπληρώθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967.

 

(114)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2018[15] και εξέδωσε γνωμοδότηση στις 30 Νοεμβρίου 2018.

 

(115) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην ▌ προσαρμογή της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου στο θεσμικό πλαίσιο που θέτει η ΣΛΕΕ. Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις που πρόκειται να επέλθουν είναι ουσιαστικές ως προς τον αριθμό και τη φύση, αυτή η κοινή δράση θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να καταργηθεί.

 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 80α
Αντικείμενο και στόχος του FADO

 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το σύστημα επιγραμμικού μητρώου γνησίων και πλαστών εγγράφων («FADO»).

 

Σκοπός του FADO είναι να προσφέρει επικαιροποιημένες πληροφορίες για γνήσια και πλαστά έγγραφα και να συμβάλει στην καταπολέμηση της απάτης σχετικά με τα έγγραφα και της πλαστοπροσωπίας μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τα πιθανά χαρακτηριστικά πλαστογραφίας σε γνήσια και πλαστά έγγραφα, μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, με τρίτους, όπως θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, και, όπου αρμόζει, με τρίτες χώρες, εδαφικές οντότητες, διεθνείς οργανισμούς και άλλες οντότητες που υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο και ιδιωτικές οντότητες, καθώς και σχετικά με τα γνήσια έγγραφα με το ευρύ κοινό.

 

Άρθρο 80β
Πεδίο εφαρμογής

 

Το FADO περιέχει πληροφορίες σχετικά με δείγματα ταξιδιωτικών εγγράφων, εγγράφων ταυτότητας, διαμονής και οικογενειακής κατάστασης, αδειών οδήγησης και αδειών οχημάτων που εκδίδονται από κράτη μέλη, καθώς και σχετικά με παραποιημένες εκδόσεις των εγγράφων αυτών που έχουν στη διάθεσή τους. Το FADO μπορεί επίσης να περιέχει άλλα συναφή επίσημα έγγραφα που χρησιμοποιούνται κατά την αίτηση για χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων, εγγράφων διαμονής ή ταυτότητας που εκδίδονται από κράτη μέλη, και, όπου αρμόζει, από τρίτες χώρες, εδαφικές οντότητες, διεθνείς οργανισμούς και άλλες οντότητες που υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με πλαστογραφήσεις τους.

 

Άρθρο 80γ
Κατηγορίες εγγράφων και δεδομένων που περιέχονται στο FADO

 

1. Το FADO περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

α) πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, για δείγματα εγγράφων και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους·

 

β) πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, για πλαστά, παραποιημένα, εξ ολοκλήρου πλαστά έγγραφα ή ψευδοέγγραφα, καθώς και για τα χαρακτηριστικά της απάτης σχετικά με τα έγγραφα αυτά·

 

γ) συνοπτικές πληροφορίες για τις τεχνικές παραποίησης·

 

δ) συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των γνήσιων εγγράφων·

 

ε) στατιστικά στοιχεία για εντοπισμένα πλαστά έγγραφα.

 

στ) συστάσεις σχετικά με αποτελεσματικούς τρόπους εντοπισμού συγκεκριμένων μεθόδων παραποίησης. 

 

Το FADO μπορεί επίσης να περιέχει εγχειρίδια, καταλόγους επαφών και πληροφορίες σχετικά με έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα και σχετικά με την αναγνώρισή τους από τα κράτη μέλη, καθώς και άλλες συναφείς χρήσιμες πληροφορίες.

 

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν χωρίς καθυστέρηση στον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (τον «Οργανισμό») όλα τα δεδομένα που αφορούν τα δείγματα και τις παραποιήσεις ταξιδιωτικών εγγράφων, εγγράφων ταυτότητας, διαμονής και οικογενειακής κατάστασης, αδειών οδήγησης και αδειών οχημάτων σε σχέση με τα οποία είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων βάσει του εφαρμοστέου ενωσιακού δικαίου για την προστασία των δεδομένων . Όταν τα κράτη μέλη καθίστανται υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά πρόσθετα δεδομένα στα εν λόγω έγγραφα και άδειες, τα διαβιβάζουν επίσης στον Οργανισμό χωρίς καθυστέρηση. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να διαβιβάζουν στον Οργανισμό δεδομένα σχετικά με άλλα δείγματα επίσημων εγγράφων που χρησιμοποιούνται κατά την υποβολή αίτησης για ταξιδιωτικά έγγραφα, έγγραφα διαμονής ή ταυτότητας που εκδίδονται από κράτη μέλη ή σχετικά με πλαστογραφήσεις οποιουδήποτε από τα εν λόγω έγγραφα.

 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται σε δείγματα εγγράφων και παραποιημένα έγγραφα να προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους στο FADO. Δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση προσώπου από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς πρόσθετες πληροφορίες ή η αναζήτηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο FADO.

 

3. Το FADO μπορεί να περιέχει τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 που έχουν εκδοθεί από τρίτες χώρες, εδαφικές οντότητες, διεθνείς οργανισμούς και άλλες οντότητες που υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με πλαστογραφήσεις των εγγράφων αυτών.

 

Άρθρο 80δ
Αρμοδιότητες του Οργανισμού

 

1. Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τη συγκρότηση του FADO σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.  Ο Οργανισμός εξασφαλίζει τη λειτουργία του FADO σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα και μεριμνά για τη συντήρηση και την επικαιροποίησή του.

 

2. Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη βοήθεια σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για την ανίχνευση και τον εντοπισμό παραποιημένων εγγράφων.

 

3. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για την αναφόρτωση των πληροφοριών που λαμβάνει από τα κράτη μέλη εγκαίρως και με αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιομορφία και η ποιότητα των δεδομένων διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

 

4. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για την αναφόρτωση των πληροφοριών σχετικά με έγγραφα που λαμβάνει από τρίτες χώρες, εδαφικές οντότητες, διεθνείς οργανισμούς και άλλες οντότητες που υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο, καθώς και πληροφοριών σχετικά με πλαστογραφήσεις των εγγράφων αυτών.

 

5. Όπου αρμόζει, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης παρέχει τεχνική υποστήριξη στον Οργανισμό κατά την άσκηση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

 

Άρθρο 80ε
Αρχιτεκτονική του FADO και πρόσβαση στο σύστημα

 

1. Η αρχιτεκτονική του FADO παρέχει τη δυνατότητα για διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων πρόσβασης στο FADO. Μόνο εμπειρογνώμονες σε θέματα εγγράφων από τις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες στον τομέα της απάτης σχετικά με έγγραφα, όπως η συνοριακή αστυνομία και άλλες αρχές επιβολής του νόμου, έχουν απεριόριστη πρόσβαση στο FADO.

 

2. Οι ακόλουθοι έχουν περιορισμένη πρόσβαση στο FADO:

 

α) αρχές των κρατών μελών που δεν απαιτούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και την πλαστογράφηση εγγράφων·

 

β) θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης·

 

γ) τρίτα μέρη, όπως τρίτες χώρες, εδαφικές οντότητες ή διεθνείς οργανισμοί·

 

δ) ιδιωτικοί φορείς, όπως αεροπορικές εταιρείες και άλλοι μεταφορείς·

 

ε) το ευρύτερο κοινό.

 

H Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 80η προκειμένου να ορίσει τα δικαιώματα πρόσβασης βάσει της παρούσας παραγράφου. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις καθορίζουν για κάθε ομάδα που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο το μέρος του συστήματος στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί πρόσβαση και τυχόν ειδικές διαδικασίες και όρους που ενδεχομένως απαιτούνται.

 

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στον Οργανισμό τα στοιχεία των εθνικών αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

 

Τρεις μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της πραγματικής εφαρμογής του συστήματος από τον Οργανισμό, ο Οργανισμός δημοσιεύει ενοποιημένο κατάλογο των αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή και στον Οργανισμό οποιαδήποτε αλλαγή των εν λόγω αρχών χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση τέτοιων μεταβολών, ο Οργανισμός δημοσιεύει επικαιροποιημένη ενοποιημένη έκδοση των εν λόγω πληροφοριών μία φορά το έτος. Ο Οργανισμός διατηρεί δημόσιο ιστότοπο ο οποίος ενημερώνεται συνεχώς και περιλαμβάνει τις εν λόγω πληροφορίες.

 

Άρθρο 80στ
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό

 

Ο Οργανισμός εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο Οργανισμός επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εφόσον η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί σε αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725.

 

Το FADO μπορεί να περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνον εφόσον αυτά εμφανίζονται σε δείγματα εγγράφων και σε πλαστά έγγραφα. Ο Οργανισμός αναφορτώνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνον εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για την περιγραφή ή την επεξήγηση των χαρακτηριστικών ή της μεθόδου πλαστογράφησης. Ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά είναι επαρκώς ανωνυμοποιημένα και ελαχιστοποιημένα σύμφωνα με τον σκοπό του FADO στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό κατά τρόπο που να αποτρέπει την ταυτοποίηση οποιουδήποτε προσώπου μέσω του FADO χωρίς πρόσθετα στοιχεία. Η ταυτοποίηση οποιουδήποτε προσώπου μέσω του FADO απαγορεύεται.

 

Tρίτα μέρη και ιδιωτικοί φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 80ε παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος κανονισμού και έχουν πρόσβαση στο FADO εκτός από την πρόσβαση που αναφέρεται στο άρθρο 80ε παράγραφος 2 στοιχείο ε) του παρόντος κανονισμού συνάπτουν τις αναγκαίες συμφωνίες με τον Οργανισμό σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 48 του κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725, κατά περίπτωση, οι οποίες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την πρόληψη της ταυτοποίησης ατόμων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιέχονται στο FADO.

 

Άρθρο 80ζ
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

 

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 80η όσον αφορά:

 

α) την καθιέρωση των τεχνικών προδιαγραφών για την καταχώριση και την αποθήκευση πληροφοριών στο FADO με βάση υψηλά πρότυπα·

 

β) τη θέσπιση διαδικασιών ελέγχου και επαλήθευσης των πληροφοριών που περιέχονται στο σύστημα·

 

γ) τη θέσπιση μέτρων για την παροχή πρόσβασης στο FADO στις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες στον τομέα της απάτης περί τα έγγραφα·

 

δ) τη θέσπιση μέτρων για τη χορήγηση περιορισμένης πρόσβασης σε τρίτους, όπως σε αεροπορικές εταιρείες, θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς·

 

ε) τον καθορισμό της ημερομηνίας πραγματικής εφαρμογής του FADO από τον Οργανισμό.

 

Άρθρο 80η
Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 80ε παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 80στ παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 80ε παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 80στ παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

 

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 880ε παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 80στ παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω περίοδος παρατείνεται κατά 2 μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

 

Άρθρο 80ι
Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις

 

1. Η κοινή δράση 98/700/ΔΕΥ καταργείται από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του συστήματος από τον Οργανισμό, η οποία θα καθοριστεί με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη όπως προβλέπεται στο άρθρο 80ζ.

 

2. Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου διαβιβάζει στο FADO τα τρέχοντα στοιχεία για τα δείγματα εγγράφων και τα πλαστά έγγραφα, τα οποία έχουν συσταθεί βάσει της κοινής δράσης 98/700/JHA, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό .

 

Άρθρο 80ια
Έναρξη ισχύος

 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

 

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: επιγραμμικό μητρώο γνησίων και πλαστών εγγράφων (FADO) και κατάργηση της κοινής δράσης του Συμβουλίου αριθ. 98/700/JHA

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

12.9.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

28.3.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

28.3.2019

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

23.7.2019

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Roberta Metsola

24.7.2019

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.10.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.11.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

5

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Sylvie Guillaume, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damian Boeselager, Claire Fox, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Irina Von Wiese, Axel Voss

Ημερομηνία κατάθεσης

11.11.2019

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48

+

ID

Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

PPE

Vasile Blaga, Lena Düpont, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

RENEW

Malik Azmani, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Irina Von Wiese

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

 

5

-

GUE/NGL

Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

NI

Κωνσταντίνος Παπαδάκης

 

7

0

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini, Robert Roos

ID

Peter Kofod

NI

Claire Fox

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 4 Φεβρουαρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου