Menetlus : 2018/0330B(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0022/2019

Esitatud tekstid :

A9-0022/2019

Arutelud :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Hääletused :

PV 13/02/2020 - 7.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0038

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0022/2019</NoDocSe>
PDF 219kWORD 66k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0631 – C8‑0150/2019 – 2018/0330B(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

PARANDUSED/ ADDENDA
MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624

(COM(2018)0631 – C8‑0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0631),

 võttes arvesse esimeeste konverentsi 21. märtsi 2019. aasta otsust jagada komisjoni ettepanek osadeks ning anda kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile luba koostada eraldi seadusandlik raport komisjoni ettepaneku sätete kohta, milles käsitletakse FADO (võltsitud ja ehtsad dokumendid veebis) süsteemi, nimelt põhjenduste 80–83, 102, 114 ja 115 ning artikli 80 kohta,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 77 lõike 2 punkte b ja d ning artikli 79 lõike 2 punkti c, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0150/2019),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

 võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. detsembri 2018. aasta arvamust[1],

 võttes arvesse Regioonide Komitee 6. veebruari 2019. aasta arvamust[2],

 võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

 võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A9‑0022/2019),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


 

Muudatusettepanek  1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED[*]

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

 

mis käsitleb FADO (võltsitud ja ehtsad dokumendid veebis) süsteemi

 

ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK ▌EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 77 lõike 2 punkte b ja d ning artikli 79 lõike 2 punkti c,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust[3],

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust[4],

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

 

(80) Süsteem FADO (võltsitud ja ehtsad dokumendid veebis) loodi nõukogu peasekretariaadis ühismeetme 98/700/JSK[5] alusel. FADO loodi selleks, et hõlbustada liikmesriikide asutuste teabevahetust näidisdokumentide ja teadaolevate võltsimismeetodite kohta ▌. FADO võimaldab teavet ehtsate ja võltsitud dokumentide kohta elektrooniliselt salvestada, kiirelt vahetada ja kontrollida. Võttes arvesse, et võltsitud dokumentide avastamine on oluline ka kodanike, organisatsioonide ja ettevõtjate jaoks, avaldab nõukogu peasekretariaat ehtsad dokumendid ühtlasi ehtsate isikut tõendavate ja reisidokumentide avalikus veebiregistris (PRADO).

 

(81 a) Käesolev määrus on FADO haldamiseks vajalik uus õiguslik alus.

 

(81 b) Kuna võltsitud dokumendid ja identiteedipettus avastatakse sageli liidu välispiiridel, kuulub võltsitud dokumentide vastane võitlus politseikoostöö valdkonda. Viimastel aastatel on Schengeni alal oluliselt sagenenud dokumentide petturlik kasutamine. Dokumendi- ja identiteedipettus hõlmab võltsitud dokumentide valmistamist ja kasutamist, ehtsate dokumentide võltsimist ning näiteks pettuse või valeandmete esitamise teel hangitud ehtsate dokumentide kasutamist. Võltsitud dokumendid on mitmeotstarbeline kuriteovahend, kuna neid saab kasutada korduvalt ja eri kuritegudeks, kaasa arvatud rahapesu ja terrorism. Võltsitud dokumentide valmistamiseks kasutatakse üha keerukamat tehnoloogiat. Seetõttu on vaja kvaliteetset teavet võltsingut tuvastada võimaldavate elementide, eelkõige turvaelementide ja võltsingutunnuste kohta, ning sagedast ajakohastamist. Valesid või võltsitud isikut tõendavaid dokumente kasutavad teatud asjaoludel ka varjupaigataotlejad, kes püüavad pääseda liikmesriigi territooriumile.

 

(81 c) FADO on loodud konkreetselt selleks, et majutada liikmesriikide esitatud näidisdokumente ja võltsitud dokumentide näiteid, mis hõlmavad ka eri võltsimismeetodite kirjeldusi. FADO võib majutada ka kolmandate riikide, territoriaalüksuste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja muude rahvusvahelise õiguse subjektide esitatud samasuguseid dokumente. Otseselt FADO loomise eesmärgist tulenevalt tuleks isikuandmed FADOs salvestada näidis- ja võltsitud dokumentidel esinevate eri elementide vormis. Selliste isikuandmete puhul tuleks piirduda rangelt ainult FADO eesmärkideks vajalikuga. FADO peaks sisaldama isikuandmeid näokujutise või tähtnumbriliste andmete kujul ainult niivõrd, kuivõrd need on seotud näidisdokumendi turvaelementidega või võltsitud dokumendi võltsimise meetodiga. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/... loodud Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (edaspidi „amet“) peaks võtma vajalikud meetmed, et muuta anonüümseks kõik isikuandmete elemendid, mis ei ole isikuandmete töötlemise eesmärkideks vajalikud, järgides võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtet, mis on sätestatud määruse (EL) 2018/1725[6] artikli 4 lõike 1 punktis c. FADOst ei tohiks olla võimalik saada ega otsida mingeid isikuandmete elemente, samuti ei tohiks valedokumentide näidistel olevaid andmeid kasutada füüsilise isiku tuvastamiseks.

 

(81 d) Dokumendipettus võib lõppkokkuvõttes kahjustada sisepiirikontrollita Schengeni ala sisejulgeolekut. FADO kasutamine elektroonilise teabesalvestussüsteemina, milles kirjeldatakse nii ehtsate kui ka võltsitud dokumentide võimalikke tuvastamiselemente, on oluline vahend dokumendipettuse tõkestamisel, eelkõige Schengeni ala välispiiridel. Arvestades, et FADO aitab hoida Schengeni alal turvalisust, toetades liikmesriikide politsei, piirivalve, tolli ja teiste õiguskaitseasutuste võitlust dokumendipettuse vastu, kujutab see teabesüsteem endast olulist vahendit Schengeni acquis’ sätete kohaldamisel liidu raamistikus.

 

(81 e) FADO peaks sisaldama teavet kõigi liikmesriikides välja antud ehtsate reisidokumentide, isikutunnistuste, elamislubade ja perekonnaseisudokumentide, juhilubade ja sõiduki registreerimistunnistuste liikide kohta, samuti selliste dokumentide võltsitud versioonide kohta, mis on liikmesriikide valduses. Samuti peaks olema võimalik FADOsse sisestada muid ametlikke dokumente, mida võidakse kasutada liikmesriikides väljaantavate reisidokumentide, elamislubade või isikutunnistuste taotlemisel. FADOsse peaks saama sisestada andmeid ka samasuguste dokumentide kohta, mille on välja andnud kolmandad riigid, territoriaalüksused, rahvusvahelised organisatsioonid ja muud rahvusvahelise õiguse subjektid.

 

(81 f)  Kuigi liikmesriigid võivad säilitada või arendada oma riiklikke teabesüsteeme ehtsate ja võltsitud dokumentide kohta, peaks neil olema kohustus esitada ametile teavet ehtsate reisidokumentide, isikutunnistuste, elamislubade ja perekonnaseisudokumentide, juhilubade ja sõiduki registreerimistunnistuste kohta, mida nad välja annavad, samuti selliste dokumentide võltsitud versioonide kohta, mis on nende valduses. Amet peaks need andmed FADOsse üles laadima, et tagada teabe ühtsus ja kvaliteet. Eelkõige peaksid liikmesriigid esitama kogu teabe turvaelementide kohta, mis on lisatud käesoleva määrusega hõlmatud ehtsate dokumentide uusversioonidele, mida nad välja annavad.

 

(81 g) Dokumendipettuse kõrgetasemelise kontrolli tagamiseks liikmesriikides tuleks liikmesriikide dokumendipettuse valdkonnas pädevatele asutustele, nagu piiripolitsei, muud õiguskaitseasutused või muud kolmandad isikud, tagada juurdepääs FADO-le eri tasemel, vastavalt nende vajadustele. Kuna juurdepääsu andmise tingimused ja meetmed on käesolevat määrust täiendavad mitteolemuslikud elemendid, tuleks need sätestada delegeeritud õigusaktidega. Samuti peaks FADO võimaldama kasutajatel saada teavet kõigi uute avastatud võltsimismeetodite ja ringluses olevate uute ehtsate dokumentide kohta.

 

(82) FADO süsteem peaks pakkuma eri sidusrühmadele, sealhulgas üldsusele, eri tasemel juurdepääsu dokumentidele, sõltuvalt nende vajadustest ja andmete tundlikkusest.

 

(82 a) Viimastel aastatel on amet laiendanud oma oskusteavet dokumendipettuse valdkonnas. Seetõttu võtab amet nõukogu peasekretariaadilt üle FADO haldamise ning operatiiv- ja tehnilise juhtimise, nagu on sätestatud määruses (EL) 2019/.... Lisaks FADO ülevõtmisele peaks amet pakkuma liikmesriikidele reaalajalähedast abi võltsitud dokumentide avastamisel ja tuvastamisel.

 

(83) Üleminekuperioodil tuleks tagada FADO toimimine täies ulatuses seni, kuni andmeedastus on tulemuslikult teostatud ja olemasolev teave on edastatud uude süsteemi. Seejärel tuleks olemasolevate andmete omandiõigus üle anda ametile.

 

(83 a) Käesolev määrus ei tohiks mõjutada liikmesriikide pädevust seoses passide, reisidokumentide, viisade või muude isikut tõendavate dokumentide tunnustamisega.

 

(101 a) Et tagada FADO süsteemi tegelik rakendamine, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada rangetele nõuetele vastav tehniline kirjeldus andmete FADOsse sisestamiseks ja salvestamiseks ning FADOs oleva teabe haldamise ja kontrollimise kord, et kehtestada meetmed FADO-le juurdepääsu andmiseks liikmesriikide dokumendipettuse valdkonnas pädevatele asutustele, ning FADO-le piiratud juurdepääsu andmiseks kolmandatele isikutele, nagu lennuettevõtjad, liidu institutsioonid, organid ja asutused, kolmandad riigid või rahvusvahelised organisatsioonid, samuti selleks, et kindlaks määrata kuupäev, mil amet FADOt tegelikult rakendama hakkab. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes[7] sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

 

(102 a)  Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav. Arvestades, et käesolev määrus põhineb Schengeni acquis’l, otsustab Taani kõnealuse protokolli artikli 4 kohaselt kuue kuu jooksul pärast nõukogu otsuse tegemist käesoleva määruse üle, kas ta rakendab seda oma õiguses.

 

(102 b) Ühendkuningriik osaleb käesolevas määruses Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 19 (Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis’ kohta) artikli 5 lõike 1 ning nõukogu otsuse 2000/365/EÜ[8] artikli 8 lõike 2 kohaselt.

 

(102 c) Iirimaa osaleb käesolevas määruses Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 19 (Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis’ kohta) artikli 5 lõike 1 ning nõukogu otsuse 2002/192/EÜ[9] artikli 6 lõike 2 kohaselt.

 

(102 d) Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu (viimase kahe riigi osalemiseks Schengeni acquis’[10] sätete rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises) tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ[11] artikli 1 punktis H osutatud valdkonda.

 

(102 e) Šveitsi puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ning Šveitsi Konföderatsiooni vahel allkirjastatud lepingu tähenduses, mis käsitleb Šveitsi Konföderatsiooni ühinemist Schengeni acquis’[12] sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, mis on seotud otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis H osutatud valdkonnaga, koostoimes nõukogu otsuste 2004/849/EÜ ja 2004/860/EÜ artikli 4 lõikega 1.

 

(102 f) Liechtensteini puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis H osutatud valdkonda, kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes nõukogu otsuse 2011/349/EL[13] artikliga 3 ja nõukogu otsuse 2011/350/EL[14] artikliga 3.

 

(113 a) Käesoleva määruse kohaldamine ei piira kohustusi, mis tulenevad 28. juuli 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsioonist, mida on täiendatud 31. jaanuari 1967. aasta New Yorgi protokolliga.

 

(114)  Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001[15] artikli 28 lõikele 2 konsulteeriti 7. novembril 2018 Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse 30. novembril 2018.

 

(115) Käesoleva määruse eesmärk on ▌kohandada nõukogu ühismeedet 98/700/JSK ELi toimimise lepinguga kehtestatud institutsioonilise raamistikuga. Kuna tehtavaid muudatusi on palju ja need on laadilt olulised, tuleks see ühismeede selguse huvides kehtetuks tunnistada,

 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 80a
FADO reguleerimisese ja eesmärk

 

Käesoleva määrusega luuakse FADO (võltsitud ja ehtsad dokumendid veebis) süsteem.

 

FADO eesmärk on anda ajakohast teavet ehtsate ja võltsitud dokumentide kohta ning toetada võitlust dokumendi- ja identiteedipettuse vastu, võimaldades teabe jagamist ehtsate ja võltsitud dokumentide turvaelementide ja võimalike võltsingutunnuste kohta riikide pädevate asutuste vahel ja kolmandate osalistega, nagu liidu institutsioonid, organid ja asutused, samuti asjakohasel juhul kolmandate riikide, territoriaalüksuste, rahvusvaheliste organisatsioonide, muude rahvusvahelise õiguse subjektide ja erasektori üksustega, ning andes avalikkusele teavet ehtsate dokumentide kohta.

 

Artikkel 80b
Kohaldamisala

 

FADO sisaldab teavet liikmesriikide poolt välja antud reisi-, isiku-, elukoha- ja perekonnaseisudokumentide näidiste, juhi- ja sõidukilubade ning selliste dokumentide võltsitud versioonide kohta, mis on nende valduses. FADO võib sisaldada teavet ka muude ametlike dokumentide kohta, mida kasutatakse liikmesriikide ja asjakohasel juhul kolmandate riikide, territoriaalüksuste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja muude rahvusvahelise õiguse subjektide välja antavate reisidokumentide, elamislubade või isikutunnistuste taotlemisel, ning teavet nende võltsingute kohta.

 

Artikkel 80c
FADOs sisalduvate dokumentide ja andmete kategooriad

 

1. FADO sisaldab järgmist:

 

a) teave ehtsate dokumentide ja nende turvaelementide kohta, kaasa arvatud kujutised;

 

b) teave võltsitud dokumentide (osaliselt või täielikult võltsitud või pseudodokumendid) ja nende võltsingutunnuste kohta, kaasa arvatud kujutised;

 

c) kokkuvõtlik teave võltsimistehnikate kohta;

 

d) kokkuvõtlik teave ehtsate dokumentide turvaelementide kohta;

 

e) statistika avastatud võltsitud dokumentide kohta;

 

f) soovitused konkreetsete võltsimismeetodite tulemuslikuks avastamiseks.

 

FADO võib samuti sisaldada käsiraamatuid, kontaktisikute loetelusid, teavet kehtivate reisidokumentide ja selle kohta, millised liikmesriigid neid tunnustavad, ning muud seonduvat kasulikku teavet.

 

2. Liikmesriigid edastavad Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile (edaspidi „amet“) viivitamata kõik andmed näidiste ja võltsitud reisi-, isiku-, elukoha- ja perekonnaseisudokumentide, juhilubade ja sõidukilubade kohta, mille puhul nad on kohaldatava liidu andmekaitseõiguse kohaselt vastutavad töötlejad. Kui liikmesriigist saab vastutav töötleja seoses lisaandmetega selliste dokumentide ja litsentside kohta, edastab ta ka need viivitamata ametile. Liikmesriigid võivad ametile edastada ka teabe muude ehtsate ametlike dokumentide kohta, mida kasutatakse liikmesriikide välja antavate reisidokumentide, elamislubade või isikutunnistuste taotlemisel, või selliste dokumentide võltsingute kohta.

 

Liikmesriigid tagavad, et isikuid, kelle isikuandmeid kasutatakse näidis- või võltsitud dokumentides, kaitstakse kohaldatavate reeglite järgi, sealhulgas seoses nende isikuandmete töötlemisega FADO süsteemis. FADO raames ei tohi olla võimalik isikut isikuandmete alusel tuvastada ilma täiendava teabeta, samuti ei tohi olla võimalik FADOst isikuandmeid otsida.

 

3. FADO võib sisaldada lõikes 1 osutatud dokumente, mille on välja andnud kolmandad riigid, territoriaalüksused, rahvusvahelised organisatsioonid ja muud rahvusvahelise õiguse subjektid, ning teavet nende dokumentide võltsingute kohta.

 

Artikkel 80d
Ameti vastutusala

 

1. Amet vastutab FADO loomise eest kooskõlas käesoleva määrusega. Amet tagab FADO ööpäevaringse toimimise seitse päeva nädalas ning hoolitseb selle hooldamise ja ajakohastamise eest.

 

2. Amet pakub liikmesriikide pädevatele asutustele reaalajalähedast abi võltsitud dokumentide avastamisel ja tuvastamisel.

 

3. Amet vastutab liikmesriikidelt saadud teabe õigeaegse ja tõhusa üleslaadimise eest, et tagada andmete ühtsus ja kvaliteet ning samal ajal ka määruse (EL) 2018/1725 artikli 4 lõike 1 punktis c sätestatud võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtte järgimine.

 

4. Amet vastutab kolmandatelt riikidelt, territoriaalüksustelt, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt ja muudelt rahvusvahelise õiguse subjektidelt saadud dokumente ning nende võltsinguid käsitleva teabe üleslaadimise eest.

 

5. Vajaduse korral annab Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet ametile käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmisel tehnilist abi.

 

Artikkel 80e
FADO ülesehitus ja juurdepääs sellele

 

1. FADO ülesehitus võimaldab anda eri tasemel juurdepääsuõigusi. Ainult liikmesriikide dokumendipettuse valdkonnas pädevate asutuste, näiteks piiripolitsei ja muude õiguskaitseasutuste dokumendiekspertidel on FADO-le piiranguteta juurdepääsuõigus.

 

2. Piiratud juurdepääsuõigus FADO-le on:

 

a) liikmesriikide asutustel, kes ei vaja dokumentide turvaelementide ja võltsimise kohta üksikasjalikku teavet;

 

b) liidu institutsioonidel, organitel ja asutustel;

 

c) kolmandatel isikutel, nagu kolmandad riigid, territoriaalsed üksused või rahvusvahelised organisatsioonid;

 

d) erasektori üksustel, nagu lennu- ja muud transpordiettevõtjad;

 

e) üldsusel.

 

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 80h vastu delegeeritud õigusaktid, millega määratakse kindlaks käesolevas lõikes osutatud juurdepääsuõigused. Delegeeritud õigusaktides sätestatakse iga käesolevas lõikes osutatud rühma kohta süsteemi osa, millele antakse juurdepääs, ning mis tahes konkreetsed menetlused ja tingimused, mis võivad olla vajalikud.

 

3. Liikmesriigid teatavad lõikes 1 osutatud riiklikest asutustest komisjonile ja ametile.

 

Kolm kuud pärast seda, kui amet on süsteemi tegelikult kasutusele võtnud, avaldab ta lõikes 1 osutatud asutuste koondnimekirja Euroopa Liidu Teatajas. Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja ametit viivitamata ka nimetatud asutustega seotud muudatustest. Selliste muudatuste korral avaldab amet kord aastas kõnealuse teabe ajakohastatud konsolideeritud versiooni. Amet haldab pidevalt ajakohastatavat avalikku veebisaiti, mis sisaldab kõnealust teavet.

 

Artikkel 80f
Isikuandmete töötlemine ametis

 

Amet kohaldab isikuandmete töötlemisel määrust (EL) 2018/1725. Amet töötleb isikuandmeid üksnes juhul, kui see on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või talle määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkti a kohaselt antud avaliku võimu teostamiseks.

 

FADO võib sisaldada isikuandmeid ainult sellises ulatuses, nagu need on esitatud näidis- ja võltsitud dokumentidel. Amet laadib isikuandmeid üles üksnes niivõrd, kui see on tingimata vajalik turvaelementide või võltsimismeetodi kirjeldamiseks või illustreerimiseks. Amet tagab, et sellised andmed muudetakse niivõrd, kui see on FADO eesmärki arvestades võimalik, piisavalt anonüümseks ja minimaalseks, et isikute tuvastamine ei oleks FADO raames ilma lisateabeta võimalik. Isikute tuvastamine FADO raames on keelatud.

 

Käesoleva määruse artikli 80e lõike 2 punktides c ja d osutatud kolmandad isikud ja eraõiguslikud üksused, kellel on FADO-le muu kui käesoleva määruse artikli 80e lõike 2 punktis e osutatud juurdepääs, sõlmivad vajaduse korral ametiga määruse (EL) 2018/1725 artiklite 9 ja 48 kohased kokkulepped, millega nähakse muu hulgas ette nende isikute tuvastamise vältimine, kelle andmed sisalduvad FADOs.

 

Artikkel 80g
Delegeeritud õigusaktid

 

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 80h vastu delegeeritud õigusaktid, mis käsitlevad järgmist:

 

a) rangetele nõuetele vastav tehniline kirjeldus andmete sisestamiseks ja nende salvestamiseks FADOsse;

 

b) FADOs sisalduva teabe haldamise ja kontrollimise korra kehtestamine;

 

c) meetmed FADO-le juurdepääsu andmiseks liikmesriikide dokumendipettuse valdkonnas pädevatele asutustele;

 

d) meetmed FADO-le piiratud juurdepääsu andmiseks kolmandatele isikutele, nagu lennuettevõtjad, liidu institutsioonid, organid ja asutused, kolmandad riigid või rahvusvahelised organisatsioonid;

 

e) kuupäeva kindlaksmääramine, mil amet FADOt tegelikult rakendama hakkab.

 

Artikkel 80h
Delegeeritud volituste rakendamine

 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2. Artikli 80e lõike 2 teises lõigus ning artikli 80g lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva määruse jõustumise kuupäev].

 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 80e lõike 2 teises lõigus ja artikli 80g lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

 

5. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6. Artikli 80e lõike 2 teise lõigu ja artikli 80g lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

 

Artikkel 80j
Kehtetuks tunnistamine ja üleminekusätted

 

1. Ühismeede 98/700/JSK tunnistatakse kehtetuks alates kuupäevast, mil amet süsteemi tegelikult rakendama hakkab ja mis määratakse kindlaks delegeeritud õigusaktiga, nagu on sätestatud artikli 80 g punktis e.

 

2. Nõukogu peasekretariaat edastab ühismeetmega 98/700/JSK loodud FADO näidiste ja võltsitud dokumentide jooksvad andmed käesoleva määrusega loodud FADOle.

 

Artikkel 80k
Jõustumine

 

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa piiri- ja rannikuvalve: FADO (võltsitud ja ehtsad dokumendid veebis) süsteem ning nõukogu ühismeetme 98/700/JSK kehtetuks tunnistamine

Viited

COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)

EP-le esitamise kuupäev

12.9.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

LIBE

28.3.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

BUDG

28.3.2019

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

BUDG

23.7.2019

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Roberta Metsola

24.7.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

21.10.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

7.11.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

48

5

7

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Sylvie Guillaume, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Damian Boeselager, Claire Fox, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Irina Von Wiese, Axel Voss

Esitamise kuupäev

11.11.2019

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

48

+

ID

Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

PPE

Vasile Blaga, Lena Düpont, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

RENEW

Malik Azmani, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Irina Von Wiese

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

 

5

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

7

0

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini, Robert Roos

ID

Peter Kofod

NI

Claire Fox

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

[1] ELT C 110, 22.3.2019, lk 62.

[2] ELT C 168, 16.5.2019, lk 74.

[*] Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.

[3] ELT C 110, 22.3.2019, lk 62.

[4] ELT C 168, 16.5.2019, lk 74.

[5] Nõukogu 3. detsembri 1998. aasta ühismeede 98/700/JSK, mille nõukogu võttis vastu Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel Euroopa kuvaarhiveerimissüsteemi (FADO) rajamise kohta (EÜT L 333, 9.12.1998, lk 4).

[6] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

[7] ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

[8] Nõukogu 29. mai 2000. aasta otsus 2000/365/EÜ Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes (EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43).

[9] Nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsus 2002/192/EÜ Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes (EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20).

[10] EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.

[11] Nõukogu 17. mai 1999. aasta otsus 1999/437/EÜ Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu teatavate rakenduseeskirjade kohta nende kahe riigi ühinemiseks Schengeni acquis’ sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega (EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31).

[12] ELT L 53, 27.2.2008, lk 52.

[13] Nõukogu 7. märtsi 2011. aasta otsus 2011/349/EL Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, eelkõige seoses õigusalase koostööga kriminaalasjades ja politseikoostööga (ELT L 160, 18.6.2011, lk 1).

[14] Nõukogu 7. märtsi 2011. aasta otsus 2011/350/EL Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, seoses sisepiiridel piirikontrolli kaotamise ja isikute liikumisega (ELT L 160, 18.6.2011, lk 19).

[15] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

Viimane päevakajastamine: 22. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika