Menettely : 2018/0330B(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0022/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0022/2019

Keskustelut :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Äänestykset :

PV 13/02/2020 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0038

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0022/2019</NoDocSe>
PDF 220kWORD 68k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0631 – C8‑0150/2019 – 2018/0330B(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

OIKAISUT/LISÄYKSET
TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta

(COM(2018)0631 – C8‑0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0631),

 ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 21. maaliskuuta 2019 tekemän päätöksen jakaa komission ehdotus kahteen osaan ja valtuuttaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta laatimaan erillinen lainsäädäntömietintö False and Authentic Documents Online -järjestelmään (FADO) liittyvistä säännöksistä eli komission ehdotuksen johdanto-osan 80–83, 102, 114 ja 115 kappaleesta ja 80 artiklasta,

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 77 artiklan 2 kohdan b ja d alakohdan ja 79 artiklan 2 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0150/2019),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. joulukuuta 2018 antaman lausunnon[1],

 ottaa huomioon alueiden komitean 6. helmikuuta 2019 antaman lausunnon[2],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A9-0022/2019),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


 

Tarkistus  1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET[*]

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

 

False and Authentic Documents Online -järjestelmästä (FADO)

 

ja neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS ▌kumoamisesta

 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan b ja d alakohdan sekä 79 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[3],

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon[4],

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

 

(80) Neuvoston pääsihteeristöön perustettiin yhteisellä toiminnalla 98/700/JHA[5] False and Authentic Documents Online -järjestelmä (FADO). FADO-järjestelmän tarkoituksena oli helpottaa jäsenvaltioiden viranomaisten välistä tietojenvaihtoa malliasiakirjoista ja havaituista väärentämismenetelmistä. FADO-järjestelmän avulla aitoja ja väärennettyjä asiakirjoja koskevia tietoja voidaan tallentaa sähköisesti, vaihtaa nopeasti ja validoida. Väärennettyjen asiakirjojen havaitseminen on tärkeää myös kansalaisten, organisaatioiden ja yritysten kannalta, joten neuvoston pääsihteeristö on lisäksi asettanut aidot asiakirjat nähtäville aitojen henkilö- ja matkustusasiakirjojen julkiseen online-hakemistoon (PRADO).

 

(81 a) Tämä asetus muodostaa tarvittavan uuden oikeusperustan FADO-järjestelmän hallinnoinnille.

 

(81 b) Väärennettyjä asiakirjoja ja henkilöllisyyspetoksia havaitaan usein unionin ulkorajatarkastuksissa, mutta väärennettyjen asiakirjojen torjunta kuuluu poliisiyhteistyön alaan. Asiakirjojen vilpillinen käyttö Schengen-alueella on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Asiakirjaväärennöksiin ja henkilöllisyyspetoksiin luetaan väärien asiakirjojen tuotanto ja käyttö, aitojen asiakirjojen väärentäminen sekä esimerkiksi vilpillisellä tai harhauttavalla menettelyllä hankittujen aitojen asiakirjojen käyttö. Väärennetyt asiakirjat ovat monikäyttöisiä rikoksentekovälineitä, sillä niitä voidaan käyttää toistuvasti monenlaisen rikollisen toiminnan, mukaan lukien rahanpesu ja terrorismi, tukena. Väärennettyjen asiakirjojen tuotantotekniikat ovat yhä kehittyneempiä, joten mahdollisista yleisimmistä piirteistä, joiden perusteella ne voidaan havaita, erityisesti turvaominaisuuksista ja väärennöksen ominaisuuksista, tarvitaan korkealaatuista ja säännöllisesti päivitettävää tietoa. Vääriä tai väärennettyjä henkilöasiakirjoja käyttävät kuitenkin tietyissä olosuhteissa myös turvapaikanhakijat yrittäessään päästä jonkin jäsenvaltion alueelle.

 

(81 c) FADO-järjestelmä on nimenomaisesti perustettu säilyttämään sellaisia malliasiakirjoja ja esimerkkejä jäsenvaltion toimittamista väärennetyistä asiakirjoista, jotka sisältävät kuvauksia väärentämismenetelmistä. Lisäksi FADO-järjestelmässä voisi säilyttää kolmansista maista, alueellisilta yhteisöiltä, kansainvälisiltä järjestöiltä ja muilta kansainvälisen oikeuden piiriin kuuluvilta yhteisöiltä peräisin olevia tällaisia asiakirjoja. Sen tarkoituksen välittömänä seurauksena, jota varten FADO-järjestelmä nimenomaisesti perustettiin, henkilötiedot olisi tallennettava FADO-järjestelmään malliasiakirjoissa ja väärennetyissä asiakirjoissa esitettyjen eri osien muodossa. Tällaisten henkilötietojen olisi rajoituttava siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä FADO-järjestelmän tarkoituksia varten. FADO-järjestelmä saisi sisältää henkilötietoja kasvokuvien tai aakkosnumeeristen tietojen muodossa vain, jos ne liittyvät malliasiakirjan turvaominaisuuksiin tai väärennetyn asiakirjan väärentämismenetelmään. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/... perustetun Euroopan raja- ja merivartioviraston, jäljempänä ’virasto’, olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet anonymisoidakseen kaikki henkilötiedot, jotka eivät ole tarpeen suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten tietoja käsitellään, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725[6] 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn tietojen minimoinnin periaatteen mukaisesti. FADO-järjestelmässä ei pitäisi olla mahdollista hakea henkilötietoja, eikä malliasiakirjoissa tai väärennetyissä asiakirjoissa olevia tietoja pitäisi käyttää minkään luonnollisen henkilön tunnistamiseen.

 

(81 d) Asiakirjaväärennökset voivat viime kädessä vaarantaa Schengen-alueen sisäisen turvallisuuden alueena, jolla ei tehdä sisärajatarkastuksia. FADO-järjestelmän käyttö sähköisenä tallennusjärjestelmänä, jossa kuvataan sekä aitojen että väärennettyjen asiakirjojen mahdolliset yleisimmät piirteet, joiden perusteella ne voidaan havaita, on tärkeä väline asiakirjaväärennösten torjumisessa erityisesti Schengen-alueen ulkorajoilla. FADO-järjestelmä on keskeinen väline osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräysten soveltamisessa, koska se edistää turvallisuuden korkean tason säilyttämistä Schengen-alueella tukemalla jäsenvaltioiden poliisi-, rajavalvonta-, tulli- ja muiden lainvalvontaviranomaisten toimia asiakirjaväärennösten torjumiseksi.

 

(81 e) FADO-järjestelmän olisi sisällettävä tietoja kaikentyyppisistä jäsenvaltioiden myöntämiä matkustus-, henkilö- ja oleskeluasiakirjoja, virkatodistuksia, ajokortteja ja moottoriajoneuvojen rekisteriotteita koskevista malleista sekä niiden hallussa olevista tällaisten asiakirjojen väärennetyistä versioista, ja sen olisi oltava mahdollista sisältää myös muita vastaavia virallisia asiakirjoja, joita saatetaan käyttää haettaessa jäsenvaltioiden myöntämiä matkustus-, oleskelu- tai henkilöasiakirjoja. Lisäksi sen olisi oltava mahdollista sisältää tietoja kolmansien maiden, alueellisten yhteisöjen, kansainvälisten järjestöjen ja muiden kansainvälisen oikeuden piiriin kuuluvien yhteisöjen myöntämistä tällaisista asiakirjoista.

 

(81 f)  Jäsenvaltiot voivat ylläpitää tai kehittää omia kansallisia järjestelmiään, jotka sisältävät tietoja aidoista ja väärennetyistä asiakirjoista, mutta niillä pitäisi olla velvollisuus antaa virastolle tietoja niiden myöntämistä aidoista matkustus-, henkilö- ja oleskeluasiakirjoista, virkatodistuksista, ajokorteista ja moottoriajoneuvojen rekisteriotteista sekä niiden hallussa olevista tällaisten asiakirjojen väärennetyistä versioista. Viraston olisi syötettävä nämä tiedot FADO-järjestelmään tietojen yhdenmukaisuuden ja laadun varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi toimitettava erityisesti jäsenvaltioiden myöntämien tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien aitojen asiakirjojen uusien versioiden kaikki turvaominaisuudet.

 

(81 g) Jotta voitaisiin varmistaa, että asiakirjaväärennösten valvonta jäsenvaltioissa on korkeatasoista, asiakirjaväärennösten alalla toimivaltaisille jäsenvaltioiden viranomaisille, kuten rajapoliisille, ja muille lainvalvontaviranomaisille tai muille kolmansille osapuolille olisi annettava eri tasoiset pääsyoikeudet FADO-järjestelmään niiden vaatimusten mukaan. Koska tällaisten pääsyoikeuksien myöntämistä koskevat edellytykset ja toimenpiteet ovat tätä asetusta täydentäviä, muita kuin sen keskeisiä osia, ne olisi vahvistettava delegoiduilla säädöksillä. FADO-järjestelmässä olisi myös mahdollistettava, että käyttäjillä on käytössään tietoa mahdollisista uusista havaituista väärentämismenetelmistä ja uusista aidoista liikkeessä olevista asiakirjoista.

 

(82) FADO-järjestelmässä olisi annettava eri sidosryhmille, myös suurelle yleisölle, eri tasoisia pääsyoikeuksia asiakirjoihin sen mukaan, minkälaista pääsyä järjestelmään ne tarvitsevat, ja sen mukaan, kuinka arkaluonteisiin tietoihin on tarkoitus saada pääsy.

 

(82 a) Virasto on viime vuosina kehittänyt asiantuntemustaan asiakirjaväärennösten alalla. Näin ollen FADO-järjestelmän hallinto sekä operatiivinen ja tekninen hallinnointi on tarkoitus siirtää neuvoston pääsihteeristöltä viraston tehtäväksi asetuksessa (EU) 2019/... säädetyllä tavalla. Samalla, kun FADO-järjestelmää koskevat tehtävät siirtyvät virastolle, sen olisi annettava jäsenvaltioille lähes reaaliaikaista tukea väärennettyjen asiakirjojen havaitsemisessa ja tunnistamisessa.

 

(83) Olisi varmistettava, että FADO-järjestelmä säilyy siirtymäkauden aikana täysin toimintakykyisenä siihen asti, kunnes tehtävien siirto on tosiasiallisesti toteutettu ja olemassa olevat tiedot on siirretty uuteen järjestelmään. Olemassa olevien tietojen omistajuus olisi tämän jälkeen siirrettävä virastolle.

 

(83 a) Tämä asetus ei saisi vaikuttaa passien, matkustusasiakirjojen, viisumien tai muiden henkilöasiakirjojen tunnustamista koskevaan jäsenvaltioiden toimivaltaan.

 

(101 a) Jotta voidaan varmistaa FADO-järjestelmän tehokas täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat korkeatasoisten vaatimusten mukaista tietojen FADO-järjestelmään syöttämistä ja siellä säilyttämistä koskevien teknisten eritelmien vahvistamista sekä FADO-järjestelmässä olevien tietojen valvomista ja tarkistamista koskevien menettelyjen vahvistamista, sellaisten toimenpiteiden vahvistamista, joilla myönnetään pääsy FADO-järjestelmään asiakirjaväärennösten alalla toimivaltaisille jäsenvaltioiden viranomaisille, sellaisten toimenpiteiden vahvistamista, joilla myönnetään rajoitettu pääsy FADO-järjestelmään kolmansille osapuolille, kuten lentoyhtiöille, unionin toimielimille, elimille, toimistoille ja virastoille, kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille, sekä sen päivän määrittämistä, jona virasto tosiasiallisesti panee FADO-järjestelmän täytäntöön. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa[7] vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

 

(102 a) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstöä, Tanska päättää mainitun pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on tehnyt päätöksen tästä asetuksesta, saattaako se asetuksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

 

(102 b) Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu tähän asetukseen Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 19 olevan 5 artiklan 1 kohdan sekä neuvoston päätöksen 2000/365/EY[8] 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

 

(102 c) Irlanti osallistuu tähän asetukseen Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 19 olevan 5 artiklan 1 kohdan sekä neuvoston päätöksen 2002/192/EY[9]6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

 

(102 d) Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen[10] ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY[11] 1 artiklan H kohdassa tarkoitettuun alaan.

 

(102 e) Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen[12] ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan H kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2004/849/EY 4 artiklan 1 kohdan ja neuvoston päätöksen 2004/860/EY 4 artiklan 1 kohdan kanssa, tarkoitettuun alaan.

 

(102 f) Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan H kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/349/EU[13] 3 artiklan ja neuvoston päätöksen 2011/350/EU[14] 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

 

(113 a) Tämän asetuksen soveltaminen ei vaikuta velvoitteisiin, jotka perustuvat pakolaisten oikeusasemaa koskevaan 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehtyyn Geneven yleissopimukseen, sellaisena kuin se on täydennettynä 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä New Yorkin pöytäkirjalla.

 

(114) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001[15] 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti 7 päivänä marraskuuta 2018, ja hän on antanut lausunnon 30 päivänä marraskuuta 2018.

 

(115) Tämän asetuksen tarkoituksena on ▌mukauttaa neuvoston yhteistä toimintaa 98/700/YOS Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa vahvistettuun institutionaaliseen kehykseen. Koska tehtävät muutokset ovat merkittäviä sekä lukumääränsä että luonteensa osalta, yhteinen toiminta olisi selkeyden vuoksi korvattava ja kumottava,

 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

80 a artikla
FADO-järjestelmän kohde ja tarkoitus

 

Tällä asetuksella perustetaan False and Authentic Documents Online -järjestelmä (FADO).

 

FADO-järjestelmän tarkoituksena on tarjota ajantasaista tietoa aidoista ja väärennetyistä asiakirjoista ja edistää asiakirjaväärennösten ja henkilöllisyyspetosten torjuntaa jakamalla tietoja aitojen ja väärennettyjen asiakirjojen turvaominaisuuksista ja mahdollisista väärennöksen ominaisuuksista toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kesken ja kolmansien osapuolten, kuten unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen sekä soveltuvin osin kolmansien maiden, alueellisten yhteisöjen, kansainvälisten järjestöjen ja muiden kansainvälisen oikeuden piiriin kuuluvien yhteisöjen kanssa ja jakamalla tietoja aidoista asiakirjoista suurelle yleisölle.

 

80 b artikla
Soveltamisala

 

FADO-järjestelmä sisältää tietoja jäsenvaltioiden myöntämiä matkustus-, henkilö- ja oleskeluasiakirjoja, virkatodistuksia, ajokortteja ja moottoriajoneuvojen rekisteriotteita koskevista malleista sekä niiden hallussa olevista tällaisten asiakirjojen väärennetyistä versioista. FADO-järjestelmä voi sisältää myös muita vastaavia virallisia asiakirjoja, joita käytetään haettaessa jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin kolmansien maiden, alueellisten yhteisöjen, kansainvälisten järjestöjen ja muiden kansainvälisen oikeuden piiriin kuuluvien yhteisöjen myöntämiä matkustus-, oleskelu- tai henkilöasiakirjoja, sekä tietoja niiden väärennöksistä.

 

80 c artikla
FADO-järjestelmään sisältyvien asiakirjojen ja tietojen luokat

 

1. FADO-järjestelmä sisältää seuraavaa:

 

a) tiedot, mukaan lukien kuvat, malliasiakirjoista ja niiden turvaominaisuuksista;

 

b) tiedot, mukaan lukien kuvat, vääristä, väärennetyistä, täysin vääristä tai tekaistuista asiakirjoista ja niiden väärennöksen ominaisuuksista;

 

c) tiivistetyt tiedot väärentämistekniikoista;

 

d) tiivistetyt tiedot aitojen asiakirjojen turvaominaisuuksista;

 

e) tilastotiedot havaituista vääristä asiakirjoista;

 

f) suositukset tehokkaista tavoista havaita tiettyjä väärentämismenetelmiä.

 

FADO-järjestelmä voi sisältää myös käsikirjoja, yhteystietoluetteloja ja tietoja voimassa olevista matkustusasiakirjoista ja niiden tunnustamisesta jäsenvaltioissa sekä muuta asiaan liittyvää hyödyllistä tietoa.

 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava viipymättä Euroopan raja- ja merivartiovirastolle, jäljempänä ’virasto’, kaikki tiedot mallina olevista ja väärennetyistä matkustus-, henkilö- ja oleskeluasiakirjoista, virkatodistuksista, ajokorteista ja moottoriajoneuvojen rekisteriotteista, joiden osalta ne ovat sovellettavan unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti rekisterinpitäjiä. Kun jäsenvaltioista tulee tällaisia asiakirjoja ja lupia koskevien lisätietojen rekisterinpitäjiä, niiden on myös toimitettava ne viipymättä virastolle. Jäsenvaltiot voivat toimittaa virastolle tietoja myös muista sellaisten virallisten asiakirjojen malleista, joita käytetään haettaessa jäsenvaltioiden myöntämiä matkustus-, oleskelu- tai henkilöasiakirjoja, tai näiden asiakirjojen väärennöksistä.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että henkilöitä, joita koskevia henkilötietoja malliasiakirjoissa ja väärennetyissä asiakirjoissa käytetään, suojellaan asiaa koskevien sovellettavien sääntöjen mukaisesti, myös kun on kyse heitä koskevien henkilötietojen käsittelystä FADO-järjestelmässä. FADO-järjestelmässä ei saa olla mahdollista tunnistaa henkilöä henkilötiedoista ilman lisätietoja tai hakea henkilötietoja.

 

3. FADO-järjestelmä saa sisältää 1 kohdassa tarkoitettuja kolmansien maiden, alueellisten yhteisöjen, kansainvälisten järjestöjen ja muiden kansainvälisen oikeuden piiriin kuuluvien yhteisöjen myöntämiä asiakirjoja sekä tietoja niiden väärennöksistä.

 

80 d artikla
Viraston vastuualueet

 

1. Virasto vastaa FADO-järjestelmän perustamisesta tämän asetuksen mukaisesti. Virasto varmistaa FADO-järjestelmän toiminnan ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa ja huolehtii sen ylläpidosta ja päivittämisestä.

 

2. Virasto antaa jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille lähes reaaliaikaista tukea väärennettyjen asiakirjojen havaitsemisessa ja tunnistamisessa.

 

3. Virasto vastaa jäsenvaltioilta saatujen tietojen syöttämisestä järjestelmään oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, jotta voidaan taata tietojen yhtenäisyys ja laatu ja samalla varmistaa, että asetuksen (EU) 2018/1725 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä tietojen minimoinnin periaatetta noudatetaan.

 

4. Virasto vastaa kolmansilta mailta, alueellisilta yhteisöiltä, kansainvälisiltä järjestöiltä ja muilta kansainvälisen oikeuden piiriin kuuluvilta yhteisöiltä saamiaan asiakirjoja koskevien tietojen ja niiden väärennöksiä koskevien tietojen syöttämisestä järjestelmään.

 

5. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto antaa virastolle tarvittaessa teknistä tukea viraston tämän asetuksen mukaisen tehtävän suorittamisessa.

 

80 e artikla
FADO-järjestelmän rakenne ja pääsy järjestelmään

 

1. FADO-järjestelmän rakenteen on mahdollistettava eri tasoiset pääsyoikeudet FADO-järjestelmään. Vain asiakirjaväärennösten alalla toimivaltaisten jäsenvaltioiden viranomaisten, kuten rajapoliisin, ja muiden lainvalvontaviranomaisten asiakirja-asiantuntijoilla on rajoittamaton pääsy FADO-järjestelmään.

 

2. Seuraavilla on rajoitettu pääsy FADO-järjestelmään:

 

a) jäsenvaltioiden viranomaiset, jotka eivät tarvitse yksityiskohtaisia tietoja asiakirjojen turvaominaisuuksista ja väärentämisestä;

 

b) unionin toimielimet, elimet, toimistot ja virastot;

 

c) kolmannet osapuolet, kuten kolmannet maat, alueelliset yhteisöt tai kansainväliset järjestöt;

 

d) yksityiset yhteisöt, kuten lentoyhtiöt ja muut liikenteenharjoittajat;

 

e) suuri yleisö.

 

Komissio antaa tämän kohdan mukaisten pääsyoikeuksien määrittämistä koskevia delegoituja säädöksiä 80 h artiklan mukaisesti. Delegoiduilla säädöksillä vahvistetaan kunkin tässä kohdassa tarkoitetun ryhmän osalta se, mihin järjestelmän osaan pääsy myönnetään, sekä mahdolliset erityismenettelyt ja -edellytykset, jotka voivat olla tarpeen.

 

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja virastolle 1 kohdassa tarkoitetuista kansallisista viranomaisista.

 

Kolmen kuukauden kuluttua päivästä, jona virasto on tosiasiallisesti pannut järjestelmän täytäntöön, virasto julkaisee kootun luettelon 1 kohdassa tarkoitetuista viranomaisista Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava komissiolle ja virastolle viipymättä näitä viranomaisia koskevista muutoksista. Jos tällaisia muutoksia tehdään, virasto julkaisee näiden tietojen päivitetyn kootun version kerran vuodessa. Virasto ylläpitää jatkuvasti päivitettävää julkista verkkosivustoa, jolla nämä tiedot ovat.

 

80 f artikla
Viraston suorittama henkilötietojen käsittely

 

Viraston henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan asetusta (EU) 2018/1725. Virasto käsittelee asetuksen (EU) 2018/1725 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti henkilötietoja ainoastaan, kun tällainen käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai sille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

 

FADO-järjestelmä voi sisältää henkilötietoja ainoastaan siinä määrin kuin niitä esiintyy malliasiakirjoissa ja väärennetyissä asiakirjoissa. Virasto syöttää järjestelmään henkilötietoja ainoastaan siltä osin kuin ne ovat ehdottoman tarpeellisia ominaisuuksien tai väärentämismenetelmän kuvaamiseksi tai havainnollistamiseksi. Virasto varmistaa, että tällaiset tiedot anonymisoidaan asianmukaisesti ja minimoidaan FADO-järjestelmän tarkoituksen mukaisesti siinä määrin kuin on mahdollista tavalla, joka estää yksittäisen henkilön tunnistamisen FADO-järjestelmän kautta ilman lisätietoja. Yksittäisen henkilön tunnistaminen FADO-järjestelmän kautta on kielletty.

 

Tämän asetuksen 80 e artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettujen kolmansien osapuolten ja yksityisten yhteisöjen, joilla on muu kuin 80 e artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettu pääsy FADO-järjestelmään, on tehtävä viraston kanssa soveltuvin osin asetuksen (EU) 2018/1725 9 ja 48 artiklan nojalla tarvittavat sopimukset, joissa määrätään muun muassa kiellosta tunnistaa henkilöitä, joita koskevia henkilötietoja FADO-järjestelmässä on.

 

80 g artikla
Delegoidut säädökset

 

Komissio hyväksyy 80 h artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:

 

a) teknisten eritelmien vahvistaminen tietojen syöttämiseksi FADO-järjestelmään ja säilyttämiseksi siellä korkeatasoisten vaatimusten mukaisesti;

 

b) menettelyjen vahvistaminen FADO-järjestelmässä olevien tietojen valvomiseksi ja tarkistamiseksi;

 

c) sellaisten toimenpiteiden vahvistaminen, joilla myönnetään pääsy FADO-järjestelmään asiakirjaväärennösten alalla toimivaltaisille jäsenvaltioiden viranomaisille;

 

d) sellaisten toimenpiteiden vahvistaminen, joilla myönnetään rajoitettu pääsy FADO-järjestelmään kolmansille osapuolille, kuten lentoyhtiöille, unionin toimielimille, elimille, toimistoille ja virastoille, kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille;

 

e) sen päivän määrittäminen, jona virasto tosiasiallisesti panee FADO-järjestelmän täytäntöön.

 

80 h artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 80 e artiklan 2 kohdassa ja 80 g artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 80 e artiklan 2 kohdassa ja 80 g artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6. Edellä olevien 80 e artiklan 2 kohdan ja 80 g artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

 

80 j artikla
Kumoaminen ja siirtymäsäännökset

 

1. Kumotaan yhteinen toiminta 98/700/YOS päivästä, jona virasto tosiasiallisesti panee järjestelmän täytäntöön ja joka määritetään delegoidulla säädöksellä, kuten 80 g artiklan e alakohdassa on säädetty.

 

2. Neuvoston pääsihteeristö siirtää yhteisellä toiminnalla 98/700/YOS perustettuun FADO-järjestelmään sisältyvät nykyiset tiedot malliasiakirjoista ja väärennetyistä asiakirjoista tällä asetuksella perustettuun FADO-järjestelmään.

 

80 k artikla
Voimaantulo

 

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto: aitojen ja väärennettyjen asiakirjojen sähköinen FADO-järjestelmä (False and Authentic Documents Online) ja neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

12.9.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

28.3.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

28.3.2019

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

BUDG

23.7.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Roberta Metsola

24.7.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

21.10.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

7.11.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

48

5

7

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Sylvie Guillaume, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Damian Boeselager, Claire Fox, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Irina Von Wiese, Axel Voss

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.11.2019

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

48

+

ID

Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

PPE

Vasile Blaga, Lena Düpont, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

RENEW

Malik Azmani, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Irina Von Wiese

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

 

5

-

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

7

0

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini, Robert Roos

ID

Peter Kofod

NI

Claire Fox

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

[1] EUVL C 110, 22.3.2019, s. 62.

[2] EUVL C 168, 16.5.2019, s. 74.

[*] Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

[3] EUVL C 110, 22.3.2019, s. 62.

[4] EUVL C 168, 16.5.2019, s. 74.

[5] Neuvoston yhteinen toiminta 98/700/YOS 3 päivältä joulukuuta 1998, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella eurooppalaisen kuvantallennusjärjestelmän (FADO) perustamisesta (EYVL L 333, 9.12.1998, s. 4).

[6] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

[7] EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

[8] Neuvoston päätös 2000/365/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43).

[9] Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20).

[10] EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

[11] Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

[12] EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

[13] Neuvoston päätös 2011/349/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, erityisesti rikosasioita koskevan oikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön osalta (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 1).

[14] Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).

[15] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 22. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö