Postupak : 2018/0330B(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0022/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0022/2019

Rasprave :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Glasovanja :

PV 13/02/2020 - 7.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0038

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0022/2019</NoDocSe>
PDF 229kWORD 92k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP, Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0631 – C9-0150/2019 – 2018/0330B(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

POGREŠKE/DODACI
AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP, Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća

(COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0631),

 uzimajući u obzir odluku Konferencije predsjednika od 21. ožujka 2019. da se Prijedlog Komisije podijeli i da se ovlasti Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da sastavi zasebno zakonodavno izvješće za odredbe koje se odnose na Internetsku bazu za krivotvorene i vjerodostojne isprave (FADO), točnije za uvodne izjave od 80. do 83., 102., 114. i 115. te članak 80. prijedloga Komisije;

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 77. stavak 2. točke (b) i (d) te članak 79. stavak 2. točku (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0150/2019),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 12. prosinca 2018.[1],

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 6. veljače 2019.[2],

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A9-0022/2019),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


Amandman  1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA[*]

na Prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

 

o ▌Internetskoj bazi za krivotvorene i vjerodostojne isprave („sustav FADO”)

 

i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP ▌EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2. točke (b) i (d) te članak 79. stavak 2. točku (c),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora[3],

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija[4],

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

 

(80) Internetska baza za krivotvorene i vjerodostojne isprave („sustav FADO”) uspostavljena je Zajedničkom akcijom 98/700/PUP[5] u okviru Glavnog tajništva Vijeća. FADO je uspostavljen kako bi se olakšala razmjena informacija o oglednim primjercima isprava i poznatim metodama krivotvorenja između tijela država članica. Njime su obuhvaćene elektronička pohrana, brza razmjena i potvrda informacija o izvornim i krivotvorenim ispravama. S obzirom na to da je otkrivanje krivotvorenih isprava važno i za građane, organizacije i poduzeća, Glavno tajništvo Vijeća stavilo je na raspolaganje i vjerodostojne isprave u javnom internetskom registru vjerodostojnih putnih i osobnih isprava (PRADO).

 

(81a) Ova Uredba predstavlja nužnu novu zakonodavnu osnovu za upravljanje sustavom FADO.

 

(81b) Krivotvorene isprave i prijevare u vezi s identitetom često se otkrivaju na vanjskim granicama Unije, a borba protiv krivotvorenih isprava pripada području policijske suradnje. Posljednjih godina značajno je porasla uporaba isprava na prijevarni način u schengenskom području. Krivotvorenje isprava i prijevare povezane s identitetom podrazumijevaju izradu i uporabu krivotvorenih isprava, falsificiranje izvornih isprava te uporabu izvornih isprava dobivenih primjerice obmanjivanjem ili lažnim prikazivanje činjenica. Krivotvorene isprave višenamjenski su kriminalni alat jer se mogu opetovano upotrebljavati za potporu različitim kriminalnim aktivnostima, uključujući pranje novca i terorizam. Metode koje se koriste za izradu krivotvorenih isprava sve su sofisticiranije te su potrebne visokokvalitetne informacije o detaljima koji bi mogli pomoći otkrivanju krivotvorine, posebno o sigurnosnim karakteristikama i obilježjima prijevara, kao i često ažuriranje. Međutim, lažne ili krivotvorene osobne dokumente u određenim okolnostima koriste i tražitelji azila kada pokušavaju ući na teritorij države članice.

 

(81c) Sustav FADO posebno je izrađen radi smještaja na poslužitelju oglednih primjeraka isprava i primjera krivotvorenih dokumenata koji uključuju opise metoda falsificiranja i krivotvorenja koje su dostavile države članice. Na poslužitelju tog sustava mogu biti smještene i takve isprave koje izdaju treće zemlje, teritorijalne jedinice, međunarodne organizacije i drugi subjekti koji podliježu međunarodnom pravu. Upravo zbog svrhe radi koje je sustav FADO izrađen, osobne podatke bi u njega trebalo pohranjivati u obliku različitih elemenata koji se pojavljuju u oglednim primjercima isprava i krivotvorenim ispravama. Takvi osobni podaci trebali bi biti ograničeni na ono što je neophodno za svrhu sustava FADO. FADO bi trebao sadržavati osobne podatke u obliku prikaza lica ili alfanumeričkih podataka samo u onolikoj mjeri u kojoj se ti podaci odnose na sigurnosna obilježja u oglednom primjerku isprave ili na metodu krivotvorenja krivotvorenog dokumenta. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu („Agencija”) osnovana Uredbom (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća trebala bi poduzeti potrebne korake kako bi zajamčila anonimnost svih elemenata osobnih podataka koji nisu potrebni u vezi sa svrhom zbog koje se ti podaci obrađuju u skladu s načelom smanjenja količine podataka, kako je predviđeno člankom 4. stavkom 1. točkom (c) Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/1725[6]. Ne bi trebalo biti moguće niti dohvatiti ili pretraživati ikakve elemente osobnih podataka u sustavu FADO niti bi se podaci iz oglednih primjeraka isprava i krivotvorenih isprava smjeli upotrebljavati za identifikaciju fizičke osobe.

 

(81d) Krivotvorenje dokumenata u konačnici može ugroziti unutarnju sigurnost schengenskog područja kao područja bez unutarnjih graničnih kontrola. Uporaba sustava FADO kao elektroničkog sustava za pohranu koji ukazuje na detalje koji bi mogli pomoći otkrivanju krivotvorine, kako u vjerodostojnim tako i u krivotvorenim dokumentima, važan je alat za borbu protiv krivotvorenja dokumenata, posebno na vanjskim granicama schengenskog područja. S obzirom na to da se sustavom FADO doprinosi održavanju visoke razine sigurnosti u schengenskom području pružanjem potpore policiji, službenicima graničnog nadzora, carinskim i drugim tijelima za izvršavanje zakonodavstva država članica u borbi protiv krivotvorenja isprava, taj sustav predstavlja važan alat za primjenu odredaba schengenske pravne stečevine onako kako je uklopljena u okvir Unije.

 

(81e) Sustav FADO trebao bi sadržavati informacije o oglednim primjercima putnih, osobnih i boravišnih isprava, isprava o osobnom stanju, vozačkih dozvola i prometnih dozvola koje izdaju države članice i o krivotvorenim inačicama takvih isprava koje države članice posjeduju, a trebalo bi omogućiti i da sadržava ostale povezane službene isprave koje bi se mogle upotrebljavati pri podnošenju zahtjeva za putne, boravišne ili osobne isprave koje izdaju države članice. Trebalo bi omogućiti i da sadržava informacije o svim takvim ispravama koje izdaju treće zemlje, teritorijalne jedinice, međunarodne organizacije i drugi subjekti koji podliježu međunarodnom pravu.

 

(81f)  Premda države članice mogu održavati ili razviti vlastite nacionalne sustave s informacijama o izvornim i krivotvorenim ispravama, one bi trebale biti obvezne pružati Agenciji informacije o vjerodostojnim putnim, osobnim i boravišnim ispravama, ispravama o osobnom stanju te vozačkim i prometnim dozvolama koje izdaju, kao i o krivotvorenim inačicama takvih isprava koje posjeduju. Agencija bi trebala učitavati te informacije u sustav FADO kako bi se zajamčila ujednačenost i kvaliteta informacija. Države članice osobito bi trebale pružiti sve informacije o sigurnosnim značajkama izvornih isprava koje izdaju države članice koje su obuhvaćene ovom Uredbom.

 

(81g) Kako bi se osiguralo da države članice imaju visok stupanj nadzora nad slučajevima krivotvorenja isprava, tijelima država članica nadležnima za suzbijanje krivotvorenja isprava, poput granične policije i drugih tijela za izvršavanje zakonodavstva, i određenim trećim stranama treba zajamčiti različite razine pristupa sustavu FADO ovisno o njihovim zahtjevima. S obzirom na to da su uvjeti i mjere za odobravanje takvog pristupa sporedni elementi kojima se nadopunjuje ova Uredba, trebali bi se utvrditi delegiranim aktima. Nadalje, sustav FADO trebao bi korisnicima omogućiti da raspolažu informacijama o svim novootkrivenim metodama krivotvorenja i o novim izvornim ispravama koje su u optjecaju.

 

(82) ▌Sustavom FADO trebalo bi se zajamčiti različitim dionicima, među ostalim široj javnosti, različite razine pristupa dokumentima ovisno o tome zbog čega pristupaju sustavu i o osjetljivosti podataka kojima se pristupa.

 

(82a) Proteklih godina Agencija je razvila stručno znanje u području suzbijanja krivotvorenja isprava. Agencija stoga od Glavnog tajništva Vijeća preuzima administrativno, operativno i tehničko upravljanje sustavom FADO, kako je predviđeno Uredbom (EU) 2019/… Uz preuzimanje sustava FADO Agencija bi trebala pružati pomoć državama članicama u gotovo stvarnom vremenu pri otkrivanju i identifikaciji krivotvorenih dokumenata.

 

(83) Tijekom prijelaznog razdoblja trebala bi se očuvati ▌potpuna operativnost sustava FADO dok se prijenos stvarno ne provede i postojeće informacije prenesu u novi sustav. Vlasništvo nad postojećim podacima tada bi trebalo prebaciti Agenciji.

 

(83a) Ova Uredba ne bi trebala utjecati na nadležnost država članica u području priznavanja putovnica, putnih isprava, viza ili drugih osobnih isprava.

 

(101a) Kako bi se osigurala djelotvorna provedba sustava FADO, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s utvrđivanjem tehničkih karakteristika za unos i pohranu informacija u sustav FADO u skladu s visokim standardima i postupcima za kontrolu i provjeru informacija iz sustava FADO, u vezi s uspostavom mjera kojima se tijelima država članica koja su nadležna za suzbijanje krivotvorenja isprava odobrava pristup sustavu FADO, u vezi s uspostavom mjera kojima se trećim stranama, kao što su zračni prijevoznici, institucije, tijela, uredi i agencije Unije, treće zemlje ili međunarodne organizacije, odobrava ograničen pristup sustavu FADO i u vezi s utvrđivanjem datuma na koji Agencija stvarno primijeni sustav FADO. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, među ostalim na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.[7] S ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, osobito bi trebalo zajamčiti da Europski parlament i Vijeće prime sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

 

(102a)  U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje. S obzirom na to da ova Uredba predstavlja daljnji razvoj schengenske pravne stečevine, Danska, u skladu s člankom 4. navedenog protokola, u roku od šest mjeseci nakon što Vijeće odluči o ovoj Uredbi odlučuje hoće li je provesti u svojem nacionalnom pravu.

 

(102b) Ujedinjena Kraljevina sudjeluje u ovoj Uredbi u skladu s člankom 5. stavkom 1. Protokola br. 19 o schengenskoj pravnoj stečevini uključenoj u okvir Europske unije, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, i u skladu s člankom 8. stavkom 2. Odluke Vijeća 2000/365/EZ[8].

 

(102c) Irska sudjeluje u ovoj Uredbi u skladu s člankom 5. stavkom 1. Protokola br. 19 o schengenskoj pravnoj stečevini uključenoj u okvir Europske unije, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, i u skladu s člankom 6. stavkom 2. Odluke Vijeća 2002/192/EZ[9].

 

(102d) U pogledu Islanda i Norveške ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine[10], koje pripadaju području iz članka 1. točke H Odluke Vijeća 1999/437/EZ[11].

 

(102e) U pogledu Švicarske ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine[12], koje pripadaju području iz članka 1. točke H Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 4. stavkom 1. Odluke Vijeća 2004/849/EZ i u vezi s člankom 4. stavkom 1. Odluke Vijeća 2004/860/EZ.

 

(102f) U pogledu Lihtenštajna ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, koje pripadaju području iz članka 1. točke H Odluke Vijeća 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2011/349/EU[13] i člankom 3. Odluke Vijeća 2011/350/EU[14].

 

(113a) Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje obveze koje proizlaze iz Ženevske konvencije o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951., kako je dopunjena Njujorškim protokolom od 31. siječnja 1967.

 

(114)  U skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. ▌45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća 7. studenog 2018.[15] provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka, koji je dao ▌mišljenje 30. studenog 2018.

 

(115) Cilj je ove Uredbe ▌prilagoditi Zajedničku akciju Vijeća 98/700/PUP institucijskom okviru koji je utvrđen UFEU-om. Budući da su izmjene koje treba provesti bitne po broju i prirodi, Zajedničku akciju trebalo bi radi jasnoće zamijeniti i staviti izvan snage,

 

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 80.a
Predmet i područje primjene sustava FADO

 

Ovom se Uredbom uspostavlja Internetska baza za krivotvorene i vjerodostojne isprave („sustav FADO”).

 

Svrha sustava FADO jest osigurati ažurirane informacije o vjerodostojnim i krivotvorenim ispravama te doprinijeti borbi protiv prijevara povezanih s ispravama i identitetom razmjenom informacija o zaštitnim elementima i mogućim obilježjima prijevare kod vjerodostojnih i krivotvorenih isprava između nadležnih nacionalnih tijela, s trećim stranama, poput institucija, tijela, ureda i agencija Unije, i, ako je to primjenjivo, s trećim zemljama, teritorijalnim jedinicama, međunarodnim organizacijama, drugim subjektima koji podliježu međunarodnom pravu i privatnim subjektima, te razmjenom informacija o vjerodostojnim dokumentima s javnosti.

 

Članak 80.b
Područje primjene

 

Sustav FADO sadrži informacije o oglednim primjercima putnih, osobnih i boravišnih isprava, isprava o osobnom stanju, vozačkih dozvola i prometnih dozvola koje izdaju države članice i o krivotvorenim inačicama takvih isprava koje države članice posjeduju. Sustav FADO može sadržavati i druge povezane službene isprave koje se koriste prilikom predavanja zahtjeva za putne, boravišne i osobne isprave koje izdaju države članice i, ako je to primjenjivo, treće zemlje, teritorijalne jedinice, međunarodne organizacije i drugi subjekti koji podliježu međunarodnom pravu, te informacije o krivotvorenim inačicama tih ispravama.

 

Članak 80.c
Kategorije isprava i podataka iz sustava FADO

 

1. Sustav FADO uključuje sljedeće:

 

(a) informacije o oglednim primjercima isprava i njihovim sigurnosnim značajkama, uključujući slike

 

(b) informacije o lažnim, falsificiranim, krivotvorenim i pseudo ispravama i obilježjima prevare kod tih isprava, uključujući slike

 

(c) sažetak informacija o tehnikama krivotvorenja

 

(d) sažetak informacija o zaštitnim elementima izvornih isprava

 

(e) statistiku o otkrivenim krivotvorenim ispravama

 

(f) preporuke o učinkovitim načinima otkrivanja specifičnih metoda krivotvorenja.

 

Sustav FADO može sadržavati i priručnike, popise osoba za kontakt i informacije o valjanim putnim ispravama i njihovu priznavanju u državama članicama, kao i druge povezane korisne informacije.

 

2. Države članice bez odlaganja dostavljaju Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu („Agencija”) sve podatke o oglednim primjercima i lažnim inačicama putnih, osobnih i boravišnih isprava i isprava o osobnom stanju, vozačkih dozvola i prometnih vozila za koje su voditelj obrade podataka u skladu s primjenjivim pravom Unije o zaštiti podataka. Kada neka država članice postane voditelj obrade podataka u pogledu dodatnih podataka o takvim ispravama i dozvolama, ona ih bez odlaganja prosljeđuju Agenciji. Države članice Agenciji mogu dostaviti podatke i o ostalim oglednim primjercima službenih isprava koje se koriste prilikom predavanja zahtjeva za putne, boravišne i osobne isprave koje izdaju države članice te podatke o krivotvorinama bilo koje od tih isprava.

 

Države članice jamče da su osobe čiji se osobni podaci koriste na oglednim primjercima isprava i krivotvorenim ispravama zaštićeni u skladu s relevantnim primjenjivim pravilima, među ostalim u pogledu obrade njihovih osobnih podataka u sustavu FADO. Zabranjeno je identificirati osobu koristeći osobne podatke bez dodatnih informacija te pretraživati osobne podatke u sustavu FADO.

 

3. Sustav FADO može sadržavati isprave iz stavka 1. koje izdaju treće zemlje, teritorijalne jedinice, međunarodne organizacije i drugi subjekti koji podliježu međunarodnom pravu odgovorna za učitavanje informacija o ispravama iz trećih zemalja, teritorijalnih jedinica, međunarodnih organizacija i drugih subjekata koji podliježu međunarodnom pravu, te informacije o krivotvorinama tih isprava.

 

Članak 80.d
Odgovornosti Agencije

 

1. Agencija je odgovorna za uspostavu sustava FADO u skladu s ovom Uredbom. Agencija jamči funkcioniranje sustava FADO 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu te osigurava njegovo održavanje i ažuriranje.

 

2. Agencija državama članicama u gotovo stvarnom vremenu pruža pomoć u otkrivanju i identifikaciji krivotvorenih dokumenata.

 

3. Agencija je odgovorna za pravodobno i učinkovito učitavanje informacija primljenih od država članica kako bi se zajamčila ujednačenost i kvaliteta podataka te istodobno osiguralo poštovanje načela smanjenja količine podataka iz članka 4. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2018/1725.

 

4. Agencija je odgovorna za učitavanje informacija dobivenih iz trećih zemalja, teritorijalnih jedinica, međunarodnih organizacija i drugih subjekata koji podliježu međunarodnom pravu, te informacija o krivotvorinama tih isprava.

 

5. Kad je to potrebno, Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde Agenciji pruža tehničku potporu pri izvršavanju njezine zadaće u skladu s ovom Uredbom.

 

Članak 80.e
Arhitektura sustava FADO i pristup tom sustavu

 

1. Arhitektura sustava FADO omogućuje različite razine prava na pristup sustavu FADO. Neograničen pristup sustavu FADO dopušten je isključivo stručnjacima za isprave iz tijela država članica koja su nadležna za sprječavanje krivotvorenja isprava, kao što su granična policija i druga tijela za izvršavanje zakonodavstva.

 

2. Ograničen pristup sustavu FADO imaju:

 

(a) tijela država članica kojima nisu potrebne detaljne informacije o sigurnosnim značajkama i krivotvorenju isprava

 

(b) institucije, tijela, uredi i agencije Unije

 

(c) treće strane, kao što su treće zemlje, teritorijalne jedinice i međunarodne organizacije

 

(d) privatni subjekti, kao što su zračni prijevoznici i drugi prijevoznici

 

(e) javnost.

 

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 80.h u pogledu utvrđivanja prava na pristup predviđenih ovim stavkom. Delegiranim aktima se za svaku skupinu iz ovog stavka utvrđuje dio sustava za koji se odobrava pristup i svi nužni posebni postupci i uvjeti.

 

3. Države članice obavješćuju Komisiju i Agenciju o nacionalnim tijelima iz stavka 1.

 

Tri mjeseca od datuma na koji Agencija stvarno primijeni sustav Agencija objavljuje objedinjeni popis tijela iz stavka 1. u Službenom listu Europske unije. Nadalje, države članice bez odgode obavještavaju Komisiju i agenciju o svim promjenama tih tijela. Ako dođe do takvih promjena, Agencija jednom godišnje objavljuje ažuriranu pročišćenu verziju tih informacija. Agencija održava javne internetske stranice koje sadržavaju te informacije i koje se neprestano ažuriraju.

 

Članak 80.f
Obrada osobnih podataka koju provodi Agencija

 

Agencija pri obradi osobnih podataka primjenjuje Uredbu (EU) 2018/1725. Agencija obrađuje osobne podatke isključivo ako je takva obrada potrebna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti koja joj je dodijeljena u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2018/1725.

 

Sustav FADO može sadržavati isključivo osobne podatke koji se nalaze na oglednim primjercima isprava i falsificiranim ispravama. Agencija učitava osobne podatke isključivo u onoj mjeri u kojoj je to strogo nužno za opisivanje ili razjašnjavanje metode krivotvorenja. Agencija jamči da su takvi podaci u primjerenom anonimnom i minimalnom obliku koji odgovara svrsi sustava FADO u mjeri u kojoj je to moguće i tako da se sprječava identifikacija osoba korištenjem sustava FADO bez dodatnih podataka. Zabranjena je identifikacija osoba korištenjem sustava FADO.

 

Treće strane i privatni subjekti iz članka 80.e stavka 2. točaka (c) i (d) ove Uredbe koji imaju pristup sustavu FADO koji nije pristup iz članka 80.e stavka 2. točke (e) ove Uredbe sklapaju potrebne sporazume s Agencijom u skladu s člancima 9. i 48. Uredbe (EU) 2018/1725, kad je to primjenjivo, kojima se jamči, među ostalim, sprječavanje identifikacije osoba čiji su osobni podaci u sustavu FADO.

 

Članak 80.g
Delegirani akti

 

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 80.h koji se odnose na:

 

(a) utvrđivanje tehničkih specifikacija za unos i pohranu informacija u sustav FADO u skladu s visokim standardima

 

(b) utvrđivanja postupaka za kontrolu i provjeru informacija u sustavu FADO

 

(c) utvrđivanje mjera kojima se odobrava pristup sustavu FADO tijelima država članica nadležnima za sprječavanje prijevare s dokumentima

 

(d) utvrđivanje mjera kojima se trećim stranama, kao što su zračni prijevoznici, institucije, tijela, uredi i agencije EU-a, treće zemlje ili međunarodne organizacije, odobrava ograničen pristup sustavu FADO

 

(e) određivanje datuma stvarne primjene sustava FADO od strane Agencije.

 

Članak 80.h
Delegiranje ovlasti

 

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 80.e stavka 2. i članka 80.g stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

 

3. Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 80.e stavka 2. i članka 80.g stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Ona stupa na snagu sljedećeg dana od dana njezine objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6. Delegirani akt donesen u skladu s člankom 80.e stavkom 2. i člankom 80.g stavkom 1. stupa na snagu isključivo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta ili Vijeća.

 

Članak 80.j
Odredbe o stavljanju izvan snage i prijelazne odredbe

 

1. Zajednička akcija 98/700/PUP stavlja se izvan snage s učinkom od datuma na koji Agencija stvarno primijeni sustav, što se određuje provedbenim aktom kako je predviđeno člankom 80.g točkom (e).

 

2. Glavno tajništvo Vijeća prenosi postojeće podatke o oglednim primjercima i lažnim ispravama iz sustava FADO uspostavljenog Zajedničkom akcijom 98/700/PUP u sustav FADO utvrđen ovom Uredbom .

 

Članak 80.k
Stupanje na snagu

 

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament Za Vijeće

 

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Europska granična i obalna straža: sustav internetske baze za krivotvorene i vjerodostojne isprave (FADO) i stavljanje izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP

Referentni dokumenti

COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)

Datum podnošenja EP-u

12.9.2018

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

28.3.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

28.3.2019

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

BUDG

23.7.2019

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Roberta Metsola

24.7.2019

 

 

 

Razmatranje u odboru

21.10.2019

 

 

 

Datum usvajanja

7.11.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

5

7

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Sylvie Guillaume, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Damian Boeselager, Claire Fox, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Irina Von Wiese, Axel Voss

Datum podnošenja

11.11.2019

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

48

+

ID

Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

PPE

Vasile Blaga, Lena Düpont, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

RENEW

Malik Azmani, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Irina Von Wiese

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

 

5

-

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

7

0

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini, Robert Roos

ID

Peter Kofod

NI

Claire Fox

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL C 110, 22.3.2019., str. 62.

[2] SL C 168, 22.3.2019., str. 74.

[*] Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označava se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

[3] SL C 110, 22.3.2019., str. 62.

[4] SL C 168, 22.3.2019., str. 74.

[5] Zajednička akcija 98/700/PUP od 3. prosinca 1998. o osnivanju Europskog sustava slikovnog arhiviranja (FADO) koju je Vijeće usvojilo na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (SL L 333, 9.12.1998., str. 4.).

[6] Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

[7] SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

[8] Odluka Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 131, 1.6.2000., str. 43.).

[9] Odluka Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).

[10] SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

[11] Odluka Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 176, 10.7.1999., str. 31.).

[12] SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

[13] Odluka Vijeća 2011/349/EU od 7. ožujka 2011. o sklapanju u ime Europske unije Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, posebno u odnosu na pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima i policijsku suradnju (SL L 160, 18.6.2011., str. 1.).

[14] Odluka Vijeća 2011/350/EU od 7. ožujka 2011. o sklapanju Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pristupanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, u vezi s ukidanjem kontrola na unutarnjim granicama i kretanju osoba, u ime Europske unije (SL L 160, 18.6.2011., str. 19.).

[15] Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 22. studenog 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti