Eljárás : 2018/0330B(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0022/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0022/2019

Viták :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Szavazatok :

PV 13/02/2020 - 7.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0038

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0022/2019</NoDocSe>
PDF 233kWORD 89k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0631 – C9-0150/2019 – 2018/0330B(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

 (COM(2018)0631 – C9-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0631),

 tekintettel az Elnökök Értekezletének 2019. március 21-i határozatára, miszerint több részre bontja a Bizottság javaslatát és felhatalmazást ad az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak, hogy készítsen külön jogalkotási jelentést a hamis és eredeti okmányok online rendszerére (False and Authentic Documents Online – FADO) vonatkozó rendelkezésekről, nevezetesen a bizottsági javaslat 80–83., 102., 114. és 115. preambulumbekezdésekről és a 80. cikkről;

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 77. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjára és 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0150/2019),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. december 12-i véleményére[1],

 tekintettel a Régiók Bizottsága 2019. február 6-i véleményére[2],

 tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság véleményére,

 tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-0022/2019),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI[*]

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

 

a ▌– hamis és eredeti okmányok online rendszeréről („FADO”)

 

és a 98/700/JHA tanácsi együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről ▌

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjára, valamint 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[3],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére[4],

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

 

(80) A hamis és eredeti okmányok online ▌rendszerét („FADO”) a 98/700/IB tanácsi együttes fellépés[5] hozta létre a Tanács Főtitkárságán belül. A FADO létrehozására azzal a céllal került sor, hogy megkönnyítse a mintaokmányokra és az ismert hamisítási módszerekre vonatkozó információcserét a tagállamok hatóságai között. A FADO az eredeti és a hamis okmányokra vonatkozó információk elektronikus tárolására, gyors cseréjére és validálására szolgál. Mivel a hamis okmányok felfedése a polgárok, a szervezetek és a vállalkozások számára is fontos, a Tanács Főtitkársága az eredeti okmányokat az eredeti úti és személyazonosító okmányok nyilvános online adatbázisán (PRADO) keresztül is hozzáférhetővé teszi.

 

 

(81a) Ez a rendelet alkotja a FADO irányításához szükséges új jogszabályi alapot.

 

(81b) Bár a hamis okmányokat és a személyazonossággal való visszaéléseket gyakran az Unió külső határain észlelik, a hamis okmányok elleni küzdelem a rendőrségi együttműködés területéhez tartozik. A schengeni térségben az elmúlt évek folyamán jelentős mértékben megnőtt az okmányokhoz köthető csalások száma. Az okmányokkal és a személyazonossággal való visszaélés együtt jár utánzott okmányok előállításával és használatával, eredeti okmányok meghamisításával, valamint megtévesztés útján vagy valótlan adatok közlésével megszerzett eredeti okmányok használatával. A hamis okmányok többcélú bűnelkövetési eszközként szolgálnak, mivel ismételten felhasználhatók különböző bűncselekmények – köztük pénzmosás és terrorizmus – elkövetésének az elősegítésére. A hamis okmányok előállítására egyre kifinomultabb technikákat alkalmaznak, ezért jó minőségű információkra van szükség azon lehetséges jellemzőkre – különösen a biztonsági jellemzőkre és a hamisítási jellemzőkre – vonatkozóan, amelyekről a hamis okmányok felismerhetők, és ezeket rendszeresen frissíteni kell. Ugyanakkor bizonyos körülmények között a menedékkérők is használnak hamis vagy hamisított személyazonosító okmányokat, hogy megpróbáljanak egy tagállam területére bejutni.

 

(81c) A FADO-t kifejezetten abból a célból hozták létre, hogy tárolja a mintaokmányokat és a hamisított okmányok példáit, továbbá tartalmazza a tagállamok hamisítási módszerekre vonatkozó leírásait. A FADO-ban tárolhatnak továbbá olyan okmányokat, amelyek harmadik országokból, területi egységekből, nemzetközi szervezetektől és a nemzetközi jog hatálya alá tartozó egyéb szervezetektől származnak. Azon célok közvetlen következményeként, amelyek miatt kifejezetten létrehozták a FADO-t, a személyes adatokat a minta- és a hamisított okmányokban megjelenő különböző elemek formájában kell a FADO-ban tárolni. E személyes adatokat a FADO céljaihoz szükséges mértékre kell korlátozni. A FADO csak akkor tartalmazhat arcképmás vagy alfanumerikus adatok formájában személyes adatokat, ha azok egy okmányminta biztonsági jellemzőivel vagy egy hamisított okmány hamisításának módszerével kapcsolatosak. Az (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek meg kell tennie az ahhoz szükséges lépéseket, hogy anonimizálja a személyes adatok mindazon elemeit, amelyekre az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet[6] 4. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt adatminimalizálás elvével összhangban az adatfeldolgozás céljából nincsen szükség. Nem szabad lehetővé tenni a személyes adatok bármely elemének a FADO-ban való lekérdezését vagy keresését, sem pedig a mintákban vagy a hamisított okmányokban szereplő adatok természetes személyek beazonosításához való felhasználását.

 

(81d) Az okmányokkal való visszaélések végső soron alááshatják a schengeni térség belső biztonságát, ugyanis a térségen belül nincs belső határellenőrzés. A FADO elektronikus adattároló rendszerként történő használata – amely olyan lehetséges jellemzőket mutat be, amelyek alapján az eredeti és a hamis okmányok egyaránt felismerhetők – fontos eszköze az okmányokkal való visszaéléssel szembeni küzdelemnek, különösen a schengeni külső határokon. Mivel a FADO segítséget nyújt a rendőrség, a határőrség, a vámhatóságok és egyéb tagállami bűnüldöző hatóságok számára az okmányokkal való visszaélések elleni küzdelemhez, és ezáltal hozzájárul a schengeni térség magas szintű biztonságának fenntartásához, fontos eszköznek minősül az uniós keretbe beépülő schengeni vívmányok rendelkezéseinek alkalmazása céljából.

 

(81e) A FADO-nak a tagállamok által kiállított úti, személyazonosító, tartózkodási, illetve családi állapotot igazoló okmányok, vezetői engedélyek és gépjárműengedélyek mintáinak valamennyi típusára, valamint a birtokukban lévő ilyen okmányok hamisítására vonatkozó információkat kell tartalmaznia, emellett lehetővé kell tenni, hogy egyéb hasonló hivatalos okmányt is tartalmazzon, amelyet a tagállamok által kiállított úti, tartózkodási vagy személyazonosító okmányok kérelmezéséhez használnak. Lehetővé kell tenni továbbá, hogy bármilyen okmányról információkat tartalmazzon, amelyet harmadik országok, területi egységek, nemzetközi szervezetek és a nemzetközi jog hatálya alá tartozó egyéb szervezetek állítottak ki.

 

(81f)  A tagállamok fenntarthatják vagy kialakíthatják az eredeti és hamis okmányokra vonatkozó információkat tartalmazó saját nemzeti rendszereiket, ugyanakkor kötelezni kell őket arra, hogy megosszák az ügynökséggel az általuk kiállított eredeti úti, személyazonosító, tartózkodási és a családi állapotot igazoló okmányokra, vezetői engedélyekre és gépjárműengedélyekre, valamint a birtokukban lévő ilyen okmányok hamisítására vonatkozó információkat. Az információk egységességének és minőségének garantálása érdekében az ügynökség feladata, hogy ezeket az információkat feltöltse a FADO-ba. A tagállamoknak mindenekelőtt az e rendelet hatálya alá tartozó, általuk kibocsátott eredeti okmányok újabb változatainak az összes biztonsági jellemzőjét is meg kell adniuk.

 

(81g) Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok magas szintű felügyeletet gyakorolhassanak az okmányokkal való visszaélések felett, az e területen illetékes tagállami hatóságoknak – például a határőrségnek, az egyéb bűnüldöző hatóságoknak vagy a végrehajtási jogi aktusokban meghatározott egyéb harmadik feleknek – a követelményeik függvényében eltérő szintű hozzáférést kell kapniuk a FADO-hoz. Mivel a hozzáférést biztosító feltételek és intézkedések e rendelet nem alapvető elemei, azokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell meghatározni. A FADO-nak hasonlóképpen lehetővé kell tennie a felhasználók számára, hogy információhoz jussanak minden új felderített hamisítási módszerről és az új forgalomban lévő valódi okmányokról.

 

(82) ▌A FADO-nak – az érdekelt felek hozzáférési igényeinek és az elérendő adatok érzékenységének függvényében – különböző szintű hozzáférést kell biztosítania a dokumentumokhoz a különböző érdekelt felek számára, ideértve a nagy nyilvánosságot is.

 

(82a) Az ügynökség az elmúlt években szakértelemre tett szert az okmányokkal való visszaélések területén. Az ügynökségnek ezért az (EU) 2019/.../.. rendelet értelmében át kell vennie a Tanács Főtitkárságától a FADO igazgatását, illetve operatív és technikai felügyeletét. A FADO átvétele mellett az ügynökségnek közel valós idejű segítséget kell nyújtania a tagállamok számára a hamisított okmányok felderítésében és azonosításában.

 

(83) Az átmeneti időszak alatt biztosítani kell, hogy a FADO teljes mértékben működőképes maradjon mindaddig, ameddig az átállást sikeresen végre nem hajtották és a meglévő információkat az új rendszerbe át nem töltötték. A meglévő adatok tulajdonjogát ezt követően át kell adni az ügynökségnek.

 

(83a) Ez a rendelet nem érintheti az útlevelek, úti okmányok, vízumok vagy egyéb személyazonosító okmányok elismerésére vonatkozó tagállami hatásköröket.

 

(101a) A FADO hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az információknak a FADO-ba történő, szigorú előírások szerinti bevitelére és tárolására vonatkozó technikai specifikációk, valamint a FADO-ban található információk ellenőrzésére és vizsgálatára vonatkozó eljárások meghatározásáról az okmányokkal való visszaélés területén illetékes tagállami hatóságok számára a FADO-hoz hozzáférést biztosító intézkedések, valamint a harmadik felek, például a légitársaságok, az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek számára korlátozott FADO-hozzáférést biztosító intézkedések, valamint azon időpont meghatározása tekintetében, amikor az ügynökség ténylegesen végrehajtja a FADO-t. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően kerüljön sor[7]. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kézhez kell kapnia minden dokumentumot, és rendszeresen hozzáférést kell biztosítani a szakértőiknek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak üléseihez.

 

(102)

 

(102a)  Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Mivel e rendelet a schengeni vívmányokon alapul, Dánia az említett jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően az e rendeletről szóló tanácsi döntést követő hat hónapos időszakon belül határoz arról, hogy azt nemzeti jogában végrehajtja-e.

 

(102b) Az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló 19. jegyzőkönyv 5. cikkének (1) bekezdésével, valamint a 2000/365/EK tanácsi határozat[8] 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban részt vesz ebben a rendeletben.

 

(102c) Írország e rendeletben az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló (19. sz.) jegyzőkönyv 5. cikkének (1) bekezdésével, valamint a 2002/192/EK tanácsi határozat[9] 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban vesz részt.

 

(102d) Izland és Norvégia tekintetében e rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás értelmében a schengeni vívmányok[10] azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat[11] 1. cikkének H. pontjában említett területhez tartoznak.

 

(102e) Svájc tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás[12] értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztése, amelyek a 2004/849/EK és a 2004/860/EK tanácsi határozatok 4. cikkeinek (1) bekezdéseivel összefüggésben a 1999/437/EK határozat 1. cikkének H. pontjában említett területhez tartoznak.

 

(102f) Liechtenstein tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozatnak a 2011/349/EU tanácsi határozat[13] 3. cikkével és a 2011/350/EU tanácsi határozat[14] 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke H. pontjában említett területhez tartoznak.

 

(113a) Ez a rendelet nem érinti az 1967. január 31-i New York-i jegyzőkönyvvel módosított, a menekültek helyzetéről szóló 1951. július 28-i Genfi Egyezményből következő kötelezettségeket.

 

(114)  Az európai adatvédelmi biztossal a 2018. november 7-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet[15] 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációra került sor, és a biztos 2016. november 30-án ▌véleményt nyilvánított.

 

(115) E rendelet célja ▌a 98/700/IB együttes tanácsi fellépésnek az EUMSZ által meghatározott intézményi keretekhez igazítása. Mivel nagyszámú és lényeges módosításról van szó, az egyértelműség érdekében az együttes fellépést hatályon kívül kell helyezni.

 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

 

80a. cikk
A FADO tárgya és célja

 

E rendelet a hamis és eredeti okmányok online rendszerét (FADO) hozza létre.

 

A FADO célja, hogy naprakész információkat adjon a hamis és eredeti okmányokról, illetve hozzájáruljon az okmányokkal és a személyazonossággal való visszaélés elleni küzdelemhez, információmegosztást biztosítva harmadik felek – például az uniós intézmények, hivatalok és ügynökségek, valamint adott esetben harmadik országok, területi egységek, nemzetközi szervezetek és a nemzetközi jog hatálya alá tartozó egyéb szervezetek – számára az illetékes nemzeti hatóságok között az eredeti és a hamis okmányokban található biztonsági jellemzőkre és a potenciális hamisítási jellemzőkre vonatkozóan, illetve eredeti okmányok tekintetében a nyilvánosság számára is.

 

80b. cikk
Alkalmazási kör

 

A FADO a tagállamok által kiállított úti, személyazonosító, tartózkodási, illetve családi állapotot igazoló okmányok, vezetői engedélyek és gépjárműengedélyek mintáinak valamennyi típusára, valamint a birtokukban lévő ilyen okmányok hamisítására vonatkozó információkat tartalmazza. A FADO emellett a tagállamok vagy adott esetben harmadik országok, területi entitások, nemzetközi szervezetek vagy a nemzetközi jog hatálya alá tartozó egyéb jogalanyok által kiállított úti, tartózkodási vagy személyazonosító okmányok kérelmezéséhez felhasználható további hasonló hivatalos okmányra vonatkozó információkat tartalmazhatja.

 

80c. cikk
A FADO-ban tárolt okmányok és adatok kategóriái

 

(1) A FADO az alábbiakat tartalmazza:

 

a) mintaokmányokra és azok biztonsági jellemzőire vonatkozó információk, képekkel együtt;

 

b) hamis – hamisított, utánzott vagy fiktív – okmányokra és a hamisítási jellemzőkre vonatkozó információk, képekkel együtt;

 

c) összegző információk a hamisítási technikákról;

 

d) összegző információk az eredeti okmányok biztonsági jellemzőiről;

 

e) a felfedett hamis okmányokra vonatkozó statisztikák;

 

f) ajánlások a hamisítási módszerek felfedésének hatékony módszereiről.

 

A FADO ezenfelül kézikönyveket, elérhetőségi listákat, valamint az érvényes úti okmányokra és ezeknek a tagállamok általi elismerésére vonatkozó, illetve egyéb hasznos kapcsolódó információkat is tartalmazhat.

 

(2) A tagállamok haladéktalanul továbbítják az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek (a továbbiakban: az ügynökség) az úti, személyazonosító, tartózkodási, illetve családi állapotot igazoló okmányok, vezetői engedélyek és gépjárműengedélyek mintáira és hamisítványaira vonatkozó összes adatot, amelyek tekintetében az alkalmazandó uniós adatvédelmi jogszabályok értelmében adatkezelőnek minősülnek. Amennyiben a tagállamok az ilyen okmányokra és engedélyekre vonatkozó további adatok tekintetében adatkezelővé válnak, azokat haladéktalanul továbbítják az ügynökségnek is. A tagállamok a tagállamok által kibocsátott úti, tartózkodási vagy személyazonosító okmányok igénylésekor felhasznált hivatalos okmányok további mintáiban, vagy az ezen okmányok hamisítványaiban szereplő adatokat is továbbíthatják az ügynökségnek.

 

A tagállamok biztosítják, hogy mindazok a személyek, akiknek a személyes adatait a minta- és hamisított okmányokban felhasználják, a hatályos szabályoknak megfelelően védelemben részesülnek, többek között személyes adataiknak a FADO-ban való feldolgozás tekintetében is. Nem szabad lehetővé tenni, hogy személyes adatok alapján, kiegészítő információk nélkül bárki is beazonosítható legyen, vagy hogy személyes adatokat lehessen keresni a FADO-ban.

 

(3) A FADO tartalmazhatja az (1) bekezdésben említett, harmadik országok, területi egységek, nemzetközi szervezetek és a nemzetközi jog hatálya alá tartozó más szervezetek által kiállított okmányokat, illetve azok hamisítására vonatkozó információkat.

 

80d. cikk
Az ügynökség feladatai

 

(1) Az ügynökség feladata a FADO e rendeletnek megfelelő létrehozása. Az ügynökség a nap 24 órájában, a hét minden napján biztosítja a FADO működését, továbbá gondoskodik annak karbantartásáról és frissítéséről.

 

(2) Az ügynökség közel valós idejű segítséget nyújt a tagállamok számára a hamisított okmányok felderítésében és azonosításában.

 

(3) Az ügynökség feladata, hogy az adatok egységességének és minőségének garantálása érdekében időben és hatékonyan feltöltse a tagállamoktól kapott információkat, valamint biztosítsa az (EU) 2018/1725 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt adatminimalizálás elvének tiszteletben tartását.

 

(4) Az ügynökség feladata a harmadik országokból, területi egységektől, nemzetközi szervezetektől és a nemzetközi jog hatálya alá tartozó más szervezetektől kapott okmányokra, illetve azok hamisítására vonatkozó információk feltöltése.

 

(5) A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség adott esetben technikai támogatást nyújt az ügynökségnek az e rendelet szerinti feladatai ellátásához.

 

80e. cikk
A FADO felépítése és az ahhoz való hozzáférés

 

(1) A FADO felépítése különböző jogosultsági szinteket tesz lehetővé a FADO-hoz való hozzáférés tekintetében. Kizárólag az okmányhamisítás területén illetékes tagállami hatóságok – például a határrendészet és más bűnüldöző hatóságok – okmányszakértői rendelkeznek korlátlan hozzáféréssel a FADO-hoz.

 

(2) Az alábbiak rendelkeznek korlátozott hozzáféréssel a FADO-hoz:

 

a) azon tagállami hatóságok, amelyek nem igényelnek részletes információkat a biztonsági jellemzők és az okmányok hamisítása tekintetében;

 

b) az Unió intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei;

 

c) harmadik felek, például harmadik országok, területi egységek vagy nemzetközi szervezetek;

 

d) magánszervezetek, például légitársaságok és egyéb fuvarozók;

 

e) a nyilvánosság.

 

A Bizottság a 80h. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az e bekezdés szerinti hozzáférési jogosultságok meghatározására vonatkozóan. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok az e bekezdésben említett valamennyi csoport tekintetében meghatározzák a rendszer azon részét, amelyhez hozzáférést biztosítanak, valamint az ehhez szükségesnek ítélt konkrét eljárásokat és feltételeket.

 

(3) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és az ügynökséget az 1. bekezdésben említett nemzeti hatóságokról.

 

Három hónappal azt követően, hogy az ügynökség ténylegesen végrehajtotta a rendszert, az ügynökség közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában az (1) bekezdésben említett hatóságok összesített jegyzékét. A tagállamok haladéktalanul tájékoztatást küldenek a Bizottságnak és az ügynökségnek az említett hatóságokat érintő bármely változásról. Ilyen változások esetén az ügynökség évente egyszer közzéteszi ezen információk frissített, egységes szerkezetbe foglalt változatát. Az ügynökség ezeket az információkat egy általa fenntartott, nyilvánosan hozzáférhető weboldalon közzéteszi és folyamatosan frissíti.

 

80f. cikk
A személyes adatok ügynökség általi kezelése

 

A személyes adatok kezelése során az ügynökségnek az (EU) 2018/1725 rendeletet kell alkalmaznia. Az ügynökség csak akkor dolgoz fel személyes adatokat, ha erre közérdekből elvégzendő feladat végrehajtásához vagy az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében ráruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében van szükség.

 

A FADO csak annyi személyes adatot tartalmazhat, amennyi a minta- és a hamisított okmányokban szerepel. Az ügynökség csak olyan személyes adatokat tölthet fel, amelyek a hamisítás jellemzőinek vagy módszerének leírásához vagy szemléltetéséhez feltétlenül szükségesek. Az ügynökség biztosítja, hogy az ilyen adatokat – a FADO céljával összhangban és amennyire csak lehetséges – megfelelő mértékben anonimizálják és minimalizálják, hogy ne lehessen a FADO-ban további adatok nélkül senkit sem beazonosítani. Bármely egyén azonosítása a FADO-on keresztül tilos.

 

Az e rendelet 80e. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjában említett, az e rendelet 80e. cikke (2) bekezdésének e) pontjában említettől eltérő FADO- hozzáféréssel rendelkező harmadik felek és magánszervezetek az esettől függően megkötik az ügynökséggel az (EU) 2018/1725 rendelet 9. és 48. cikke szerinti szükséges megállapodásokat, amelyek többek között azon személyek beazonosításának megakadályozásáról rendelkeznek, akiknek személyes adatait a FADO tartalmazza.

 

80g. cikk
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

 

A 80h. cikknek megfelelően a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a következőkkel kapcsolatban:

 

a) technikai specifikációk meghatározása az információknak a FADO-ba történő, szigorú előírások szerinti bevitelére és ott történő tárolására vonatkozóan;

 

b) eljárások kialakítása a FADO-ban található információk ellenőrzésére és vizsgálatára vonatkozóan;

 

c) a FADO-hoz való hozzáférést biztosító intézkedések meghatározása az okmányhamisítás területén illetékes tagállami hatóságok számára;

 

d) a FADO-hoz való korlátozott hozzáférést biztosító intézkedések meghatározása harmadik felek – például légitársaságok, uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek – számára;

 

e) azon időpont meghatározása, amikortól az ügynökség ténylegesen alkalmazza a FADO-t.

 

80h. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

 

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

(2) A Bizottságnak a 80e. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében és a 80g. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ...[e rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal határozatlan időre szól.

 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 80e. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében és a 80g. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti erről az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6) A 80e. cikk (2) bekezdésének második albekezdése és a 80g. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

 

80j. cikk
Hatályon kívül helyezés és átmeneti rendelkezések

 

(1) A 98/700/IB együttes fellépés hatályát veszti, amint az ügynökség megkezdi a rendszer tényleges alkalmazását, amelynek időpontjáról a 80g. cikk e) pontjában említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén kell határozni.

 

(2) A Tanács Főtitkársága e rendeletnek megfelelően átadja a FADO-ban található minta- és hamisított okmányokra vonatkozó jelenlegi -adatokat a 98/700/IB együttes fellépéssel létrehozott FADO-nak.

 

80k. cikk
Hatálybalépés

 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

 

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Határ- és Parti Őrség: hamis és eredeti okmányok online (FADO) rendszere és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

12.9.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

28.3.2019

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

28.3.2019

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

BUDG

23.7.2019

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Roberta Metsola

24.7.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.10.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

7.11.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

48

5

7

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Sylvie Guillaume, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Damian Boeselager, Claire Fox, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Irina Von Wiese, Axel Voss

Benyújtás dátuma

11.11.2019

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

 

48

+

ID

Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

PPE

Vasile Blaga, Lena Düpont, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

RENEW

Malik Azmani, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Irina Von Wiese

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

 

5

-

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

7

0

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini, Robert Roos

ID

Peter Kofod

NI

Claire Fox

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1] HL C 110., 2019.3.22., 62. o.

[2] HL C 168., 2019.5.16., 74. o.

[*]Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.

[3] HL C 110., 2019.3.22., 62. o.

[4] HL C 168., 2019.5.16., 74. o.

[5] 98/700/IB tanácsi együttes fellépés (1998. december 3.), amelyet a Tanács az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján fogadott el az Európai Képarchiváló Rendszer (FADO) felállításáról, HL L 333., 1998.12.9., 4. o.

[6] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

[7] HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

[8] A Tanács 2000/365/EK határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131., 2000.6.1., 43. o.).

[9] A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).

[10] HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

[11] A Tanács 1999/437/EK határozata (1999. május 17.) az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról(HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

[12] HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

[13] A Tanács 2011/349/EU határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a bűnügyi igazságügyi és rendőrségi együttműködéshez kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 1. o.).

[14] A Tanács 2011/350/EU határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).

[15] Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2019. november 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat