Pranešimas - A9-0022/2019Pranešimas
A9-0022/2019

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624

8.11.2019 - (COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)) - ***I

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Roberta Metsola


Procedūra : 2018/0330B(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0022/2019
Pateikti tekstai :
A9-0022/2019
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624

(COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0631),

 atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos 2019 m. kovo 21 d. sprendimą padalyti Komisijos pasiūlymą ir įgalioti Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą parengti atskirą teisėkūros pranešimą dėl nuostatų, susijusių su Klastotų ir autentiškų dokumentų internete sistema (FADO), t. y. dėl Komisijos pasiūlymo 80–83, 102, 114 ir 115 konstatuojamųjų dalių ir 80 straipsnio;

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 77 straipsnio 2 dalies b ir d punktus bei 79 straipsnio 2 dalies c punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0150/2019),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1]

 atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 6 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A9-0022/2019),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI[*]

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

 

dėl ▌Klastotų ir autentiškų dokumentų internete sistemos (FADO),

kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai 98/700/TVR ▌

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies b ir d punktus ir į 79 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[3],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę[4],

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

 

(80) Klastotų ir autentiškų dokumentų internete (FADO) sistema buvo sukurta Tarybos Generaliniame sekretoriate bendraisiais veiksmais 98/700/TVR[5].  FADO buvo sukurta siekiant sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių valdžios institucijoms keistis informacija apie autentiškus dokumentus ir žinomus klastojimo būdus. FADO numatytas informacijos apie autentiškus ir suklastotus dokumentus saugojimas elektroninėse laikmenose, greitas keitimasis ja ir jos patvirtinimas. Atsižvelgiant į tai, kad suklastotų dokumentų nustatymas taip pat svarbus piliečiams, organizacijoms ir įmonėms, Tarybos generalinis sekretoriatas autentiškus dokumentus taip pat viešai paskelbė Autentiškų kelionės ir tapatybės dokumentų internete viešame registre (PRADO).

 

(81a) šis reglamentas yra būtinas naujas FADO valdymo teisinis pagrindas;

 

(81b) nors suklastoti dokumentai ir tapatybės klastojimo atvejai dažnai nustatomi prie Sąjungos išorės sienų, kova su dokumentų klastojimu yra viena iš policijos bendradarbiavimo sričių. Pastaraisiais metais Šengeno erdvėje gerokai padaugėjo nesąžiningo dokumentų naudojimo atvejų. Dokumentų ir tapatybės klastojimo tikslais gaminami ir naudojami padirbti dokumentai, klastojami autentiški dokumentai, taip pat naudojami autentiški dokumentai, įgyti apgaulės ar klaidingo faktų pateikimo būdu. Suklastoti dokumentai yra įvairiais tikslais naudojamos nusikalstamos priemonės, nes jie gali būti naudojami pakartotinai siekiant padėti vykdyti įvairią nusikalstamą veiklą, įskaitant pinigų plovimą ir terorizmą. Būdai, naudojami suklastotiems dokumentams gaminti, tampa vis sudėtingesni, ir todėl reikia turėti itin kokybiškos informacijos apie galimus nustatymo būdus, visų pirma apie apsaugos priemones ir klastotės požymius, taip pat dažnai tokią informaciją atnaujinti. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis suklastoti arba padirbti tapatybės dokumentai taip pat naudojami prieglobsčio prašytojams bandant patekti į valstybės narės teritoriją.

 

(81c) FADO sukurta siekiant konkretaus tikslo, t. y. saugoti valstybių narių pateiktus dokumentų pavyzdžius ir suklastotų dokumentų pavyzdžius, įskaitant klastojimo ir padirbinėjimo būdų aprašymą. FASFO taip pat gali būti saugomi tokie dokumentai iš trečiųjų valstybių, teritorinių vienetų, tarptautinių organizacijų ir kitų tarptautinės teisės subjektų. Tiesioginė pasekmė siekiant šio konkretaus tikslo, kuriuo buvo sukurta FADO, yra tai, kad FADO turėtų būti saugomi asmens duomenys, kaip įvairūs pavyzdžių ir suklastotų dokumentų elementai. Tokie asmens duomenys turėtų apimti tik tuos duomenis, kurie būtini FADO tikslams pasiekti. FADO turėtų turėti asmens duomenis veido atvaizdo arba raidinių skaitmeninių duomenų pavidalu tik tiek, kiek jie susiję su dokumento pavyzdžio saugumo elementais arba falsifikuoto dokumento falsifikavimo metodu. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/... įsteigta Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) turėtų imtis reikiamų veiksmų, siekdama nuasmeninti visus asmens duomenų elementus, kurie nėra reikalingi tais tikslais, kuriais duomenys tvarkomi, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/1725[6] 4 straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtinto duomenų kiekio mažinimo principo. Iš FADO neturėtų būti įmanoma gauti ar šioje sistemoje ieškoti bet kokių asmens duomenų elementų, taip pat pavyzdžių ar falsifikuotų dokumentų duomenys neturėtų būti naudojami norint nustatyti kokių nors fizinių asmenų tapatybę.

 

(81d) dokumentų klastojimas galiausiai gali pakenkti Šengeno erdvės, kurioje nėra vidaus sienų kontrolės, vidaus saugumui. FADO, kaip saugojimo elektroninėse laikmenose sistemos, kurioje apibūdinti galimi nustatymo būdai tiek autentiškų, tiek suklastotų dokumentų atveju, naudojimas yra svarbi priemonė siekiant kovoti su dokumentų klastojimu, visų pirma prie Šengeno erdvės išorės sienų. Atsižvelgiant į tai, kad FADO padeda išlaikyti aukštą saugumo lygį Šengeno erdvėje, nes ja remiama valstybių narių policijos, sienos apsaugos tarnybų, muitinių ir kitų teisėsaugos institucijų kova su dokumentų klastojimu, FADO yra svarbi priemonė taikant į Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis nuostatas;

 

(81e) FADO turėtų būti saugoma informacija apie valstybių narių išduotų visų rūšių kelionės, asmens tapatybės, teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų ir civilinės būklės dokumentų, vairuotojo pažymėjimų ir transporto priemonių registracijos liudijimų pavyzdžius ir valstybių narių turimas suklastotas jų versijas, taip pat turi būti įmanoma, kad FADO apimtų ir kitus susijusius oficialius dokumentus, kurie gali būti naudojami prašant valstybių narių išduoti kelionės dokumentus, teisę gyventi šalyje ar asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Be to, turi būti įmanoma, kad FADO apimtų informaciją apie bet kokius tokio pobūdžio trečiųjų valstybių, teritorinių vienetų, tarptautinių organizacijų ir kitų tarptautinės teisės subjektų išduotus dokumentus;

 

(81f)  nors valstybės narės gali išlaikyti arba parengti savo nacionalines sistemas, kuriose saugoma informacija apie autentiškus ir suklastotus dokumentus, joms turėtų būti nustatyta pareiga pateikti Agentūrai informaciją apie naudojamus ir išduodamus autentiškus kelionės, asmens tapatybės ir civilinės būklės dokumentus, vairuotojo pažymėjimus ir transporto priemonių registracijos pažymėjimus ir suklastotus tokius dokumentus. Agentūra turėtų įvesti tą informaciją į FADO, kad būtų užtikrintas informacijos vienodumas ir kokybė. Visų pirma, valstybės narės turėtų pateikti informaciją apie visas naujos redakcijos valstybių narių išduodamų autentiškų dokumentų, kuriems taikomas šis reglamentas, apsaugos priemones;

 

(81g) siekiant užtikrinti, kad valstybių narių vykdoma dokumentų klastojimo kontrolė būtų aukšto lygio, valstybių narių institucijoms, kompetentingoms dokumentų klastojimo srityje, kaip antai pasienio policijai, kitoms teisėsaugos institucijoms arba kitoms trečiosioms šalims turėtų būti suteikta skirtingo lygmens (priklausomai nuo jų reikalavimų) prieiga prie FADO. Kadangi tokios prieigos suteikimo sąlygos ir priemonės nėra esminiai šį reglamentą papildantys elementai, jie turėtų būti reglamentuojami deleguotaisiais aktais. Lygiai taip pat FADO turėtų sudaryti sąlygas naudotojams turėti informaciją apie visus naujus nustatytus klastojimo būdus ir apie naudojamus naujus autentiškus dokumentus;

 

(82) ▌ FADO ▌turėtų suteikti įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant plačiąją visuomenę, skirtingo lygmens prieigą prie dokumentų, atsižvelgiant į jų prieigos prie sistemos būtinybę ir duomenų, kurių prieigos prašoma, konfidencialumą.

 

(82a) pastaraisiais metais Agentūra sukaupė ekspertinių žinių dokumentų klastojimo srityje. Todėl, kaip numatyta Reglamente (ES) 2019/..., Agentūra turėtų perimti iš Tarybos generalinio sekretoriato FADO administravimą, taip pat operatyvines funkcijas bei techninę priežiūrą. Perėmusi FADO Agentūra turėtų beveik tikruoju laiku padėti valstybėms narėms aptikti ir nustatyti suklastotus dokumentus;

 

(83) turėtų būti užtikrinta, kad pereinamuoju laikotarpiu ▌ FADO ▌ veiktų visu pajėgumu, kol perdavimas bus užbaigtas, o turima informacija perkelta į naująją sistemą.  Nuo tada atsakomybė už turimus duomenys turėtų pereiti Agentūrai;

 

(83a) šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis valstybių narių kompetencijai, susijusiai su pasų, kelionės dokumentų, vizų ar kitų asmens tapatybės dokumentų pripažinimu;

 

(101a) siekiant užtikrinti veiksmingą FADO nuostatų įgyvendinimą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatomos informacijos įvedimo į FADO ir saugojimo joje techninės specifikacijos, atitinkančios aukštus standartus, FADO saugomos informacijos kontrolės ir tikrinimo procedūros, priemonės, suteikiančios prieigą prie FADO valstybių narių institucijoms, kompetentingoms dokumentų klastojimo srityje, priemonės, suteikiančios ribotą prieigą prie FADO trečiosioms šalims, pavyzdžiui, oro transporto bendrovėms, Sąjungos institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms, trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms, ir priemonės, susijusios su datos, kurią Agentūra faktiškai įgyvendina FADO, nustatymu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.[7] Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba turėtų visus dokumentus gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turėtų sistemingai būti suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

 

(102a)  pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Kadangi šis reglamentas grindžiamas Šengeno acquis, remdamasi to protokolo 4 straipsniu, per šešis mėnesius po to, kai Taryba nusprendžia dėl šio reglamento, Danija turi nuspręsti, ar jį įtrauks į savo nacionalinę teisę;

 

(102b) Jungtinė Karalystė taiko šį reglamentą pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 19 dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis 5 straipsnio 1 dalį ir Tarybos sprendimo 2000/365/EB[8] 8 straipsnio 2 dalį;

 

(102c) Airija taiko šį reglamentą pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 19 dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis 5 straipsnio 1 dalį ir Tarybos sprendimo 2002/192/EB[9] 6 straipsnio 2 dalį;

 

(102d) Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis[10], kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB[11] 1 straipsnio H punkte nurodytą sritį;

 

(102e) Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos pasirašytame susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis[12], kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio H punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Sprendimo 2004/849/EB 4 straipsnio 1 dalimi ir Sprendimo 2004/860/EB 4 straipsnio 1 dalimi;

 

(102f) Lichtenšteino atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio H punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2011/349/ES[13] 3 straipsniu ir Tarybos sprendimo 2011/350/ES[14] 3 straipsniu;

 

(113a) šis reglamentas nedaro poveikio įsipareigojimams, atsirandantiems pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvenciją dėl pabėgėlių statuso su pakeitimais, padarytais 1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu;

 

(114)  vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001[15] 28 straipsnio 2 dalimi 2018 m. lapkričio 7 d. buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę 2018 m. lapkričio 30 d.;

 

(115) šiuo reglamentu siekiama ▌Tarybos bendruosius veiksmus 98/700/TVR pritaikyti atsižvelgiant į SESV nustatytą institucinę sistemą.  Kadangi pakeitimų, kuriuos reikia padaryti, yra daug ir jie yra svarbūs, dėl aiškumo tie Bendrieji veiksmai turėtų būti pakeisti ir panaikinti;

 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

80a straipsnis
FADO dalykas ir tikslas

 

Šiuo reglamentu sukuriama Klastotų ir autentiškų dokumentų internete sistema (FADO).

 

FADO siekiama teikti naujausią informaciją apie autentiškus ir suklastotus dokumentus ir prisidėti prie kovos su dokumentų ir tapatybės klastojimu kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms keičiantis informacija apie apsaugos priemones ir galimos klastotės požymius autentiškuose ir suklastotuose dokumentuose su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, Sąjungos institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis, ir, kai taikoma, su trečiosiomis valstybėmis, teritoriniais vienetais, tarptautinėmis organizacijomis, kitais tarptautinės teisės subjektais ir privačiais subjektais, o informacija apie autentiškus dokumentus – su plačiąja visuomene.

 

80b straipsnis
Aprėptis

 

FADO saugoma informacija apie valstybių narių išduotų autentiškų kelionės, asmens tapatybės ir teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų, civilinės būklės dokumentų, vairuotojo pažymėjimų, transporto priemonių registracijos liudijimų pavyzdžius ir jų turimas suklastotas tokių dokumentų versijas. FADO taip pat gali būti saugoma informacija apie kitus susijusius oficialius dokumentus, kurie gali būti naudojami prašant valstybių narių ir, kai taikoma, trečiųjų valstybių, teritorinių vienetų, tarptautinių organizacijų ir kitų tarptautinės teisės subjektų išduoti kelionės dokumentus, teisę gyventi šalyje ar asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, ir informacija apie tokių dokumentų klastotes.

 

80c straipsnis
FADO saugomų dokumentų ir duomenų kategorijos

 

1. FADO saugoma:

 

a) informacija, įskaitant vaizdus, apie autentiškus dokumentus ir jų apsaugos priemones;

 

b) informacija, įskaitant vaizdus, apie netikrus, padirbtus ar suklastotus dokumentus arba pseudodokumentus ir jų klastotės požymius;

 

c) informacijos apie klastojimo būdus santrauka;

 

d) informacijos apie autentiškų dokumentų apsaugos priemones santrauka;

 

e) statistiniai duomenys apie aptiktus suklastotus dokumentus;

 

f) rekomendacijos dėl to, kaip veiksmingai nustatyti konkrečius klastojimo būdus.

 

FADO taip pat gali būti saugomi vadovai, kontaktų sąrašai ir informacija apie galiojančius kelionės dokumentus ir apie tai, ar juos pripažįsta valstybės narės, taip pat kita naudinga susijusi informacija.

 

2. valstybės narės nedelsdamos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra) perduoda visus duomenis apie kelionės, asmens tapatybės ir teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų, civilinės būklės dokumentų, vairuotojo pažymėjimų, transporto priemonių registracijos liudijimų pavyzdžius ir jų klastotes, kurių atžvilgiu jos yra duomenų valdytojos pagal taikytiną Sąjungos duomenų apsaugos teisę. Kai valstybės narės tampa papildomų duomenų apie tokius dokumentus, pažymėjimus ir liudijimus valdytojomis, jos taip pat nedelsdamos perduoda juos Agentūrai. Be to, valstybės narės gali perduoti Agentūrai duomenis apie kitus oficialių dokumentų, kurie naudojami prašant valstybių narių išduoti kelionės, teisę gyventi šalyje patvirtinančius ar asmens tapatybės dokumentus, pavyzdžius arba apie bet kokias tokių dokumentų klastotes.

 

Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, kurių asmens duomenys naudojami dokumentų pavyzdžiuose ir suklastotuose dokumentuose, būtų saugomi pagal atitinkamas taikomas taisykles, taip pat tvarkant jų asmens duomenis FADO. Neturint papildomos informacijos neturi būti įmanoma iš asmens duomenų nustatyti asmens tapatybės ar FADO ieškoti asmens duomenų.

 

3. FADO gali būti 1 dalyje nurodytų dokumentų, išduotų trečiųjų šalių, teritorinių vienetų, tarptautinių organizacijų ir kitų tarptautinės teisės subjektų, ir informacijos apie jų klastotes.

 

80d straipsnis
Agentūros pareigos

 

1. Agentūra sukuria FADO, kaip numatyta pagal šį reglamentą. Agentūra užtikrina FADO veikimą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, taip pat rūpinasi šios sistemos technine priežiūra ir atnaujinimu.

 

2. Agentūra beveik tikruoju laiku padeda valstybių narių kompetentingoms institucijoms aptikti ir nustatyti suklastotus dokumentus.

 

3. Agentūra atsakinga už tai, kad iš valstybių narių gauta informacija laiku ir veiksmingai būtų įvedama į sistemą, siekiant užtikrinti duomenų vienodumą ir kokybę, kartu laikantis Reglamento (ES) 2018/1725 4 straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtinto duomenų kiekio mažinimo principo.

 

4. Agentūra atsakinga už informacijos apie dokumentus, gaunamus iš trečiųjų šalių, teritorinių vienetų, tarptautinių organizacijų ir kitų tarptautinės teisės subjektų, ir apie tokių dokumentų klastotes įvedimą į sistemą.

 

5. Kai tinkama, Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra teikia Agentūrai techninę paramą jai vykdant šiame reglamente apibrėžtas užduotis.

 

80e straipsnis
FADO struktūra ir prieiga prie jos

 

1. FADO struktūra sudaro galimybę taikyti skirtingo lygmens prieigos prie FADO teises. Tik valstybių narių institucijų, kompetentingų dokumentų klastojimo srityje, kaip antai pasienio policija ir kitos teisėsaugos institucijos, dokumentų ekspertams suteikiama neribota prieiga prie FADO.

 

2. Ribota prieiga prie FADO suteikiama:

 

a) valstybių narių valdžios institucijoms, kurioms nereikia išsamios informacijos apie apsaugos priemones ir dokumentų klastojimą;

 

b) Sąjungos institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms;

 

c) trečiosioms šalims, kaip antai trečiosios valstybės, teritoriniai vienetai ar tarptautinės organizacijos;

 

d) privatiems subjektams, kaip antai oro bendrovės ir kiti vežėjai;

 

e) plačiajai visuomenei.

 

Komisija pagal 80h straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl prieigos teisių apibrėžimo pagal šią dalį. Deleguotuosiuose aktuose kiekvienai šioje dalyje nurodytai grupei nustatoma sistemos dalis, prie kurios jai turi būti suteikta prieiga, ir visos specialios procedūros ir sąlygos, kurios gali būti reikalingos.

 

3. Valstybės narės praneša Komisijai ir Agentūrai apie 1 dalyje nurodytas nacionalines valdžios institucijas.

 

Per tris mėnesius nuo tos datos, kurią Agentūra faktiškai įgyvendina sistemą, Agentūra Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia suvestinį 1 dalyje nurodytų institucijų sąrašą. Be to, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir Agentūrai apie tų institucijų pasikeitimus. Jei įvyksta tokių pasikeitimų, Agentūra kartą per metus paskelbia atnaujintą suvestinį sąrašą. Komisija prižiūri nuolat atnaujinamą viešą svetainę, kurioje laikoma ta informacija.

 

80f straipsnis
Agentūros vykdomas asmens duomenų tvarkymas

 

Tvarkydama asmens duomenis Agentūra taiko Reglamentą (ES) 2018/1725. Agentūra tvarko asmens duomenis tik tais atvejais, kai juos tvarkyti būtina siekiant atlikti viešojo intereso užduotį arba vykdant pagal Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies a punktą jai suteiktus oficialius įgaliojimus.

 

FADO gali būti saugomi tik tokie asmens duomenys, kurie yra pavyzdžiuose ir suklastotuose dokumentuose. Agentūra įkelia tik tiek asmens duomenų, kiek tikrai būtina klastojimo požymiams ar metodui apibūdinti ar iliustruoti. Agentūra užtikrina, kad, atsižvelgiant į FADO paskirtį, tokie duomenys būtų, kiek tik įmanoma, tinkamai nuasmeninami ir sumažinami iki minimumo, kad naudojant FADO nebūtų galima nepanaudojant papildomų duomenų nustatyti jokio asmens tapatybės. Draudžiama naudojantis FADO nustatinėti bet kokio asmens tapatybę.

 

Šio reglamento 80e straipsnio 2 dalies c ir d punktuose nurodytos trečiosios šalys ir privatūs subjektai, turintys prieigą prie FADO (išskyrus prieigą, nurodytą šio reglamento 80e straipsnio 2 dalies e punkte), sudaro būtinus susitarimus su Agentūra atitinkamai pagal Reglamento (ES) 2018/1725 9 ir 48 straipsnius, kuriuose numatoma, inter alia, asmenų, kurių asmens duomenys yra įtraukti į FADO, tapatybės nustatymo prevencija.

 

80g straipsnis
Deleguotieji aktai

 

Komisija pagal 80h straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl:

 

a) aukštus standartus atitinkančių informacijos įvedimo į FADO ir saugojimo joje techninių specifikacijų nustatymo;

 

b) FADO saugomos informacijos kontrolės ir tikrinimo procedūrų nustatymo;

 

c) priemonių, kuriomis valstybių narių institucijoms, kompetentingoms dokumentų klastojimo srityje, suteikiama prieiga prie FADO, nustatymo;

 

d) priemonių, kuriomis trečiosioms šalims, pavyzdžiui, oro transporto bendrovėms, Sąjungos institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms, trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms, suteikiama ribota prieiga prie FADO, nustatymo;

 

e) datos, kurią Agentūra faktiškai įgyvendina FADO, nustatymo.

 

80h straipsnis
Įgaliojimų delegavimas

 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2. 80e straipsnio 2 dalyje ir 80g straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo data].

 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 80e straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje ir 80g straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6. Pagal 80e straipsnio 2 dalies antrą pastraipą arba 80g straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

80j straipsnis
Panaikinimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

 

1. Bendrieji veiksmai 98/700/TVR panaikinami nuo datos, kurią Agentūra faktiškai įgyvendina sistemą; ši data nustatoma deleguotuoju aktu, kaip numatyta 80g straipsnio e punkte.

 

2. Tarybos generalinis sekretoriatas perduoda Bendraisiais veiksmais 98/700/TVR sukurtos FADO turimus dabartinius duomenis apie pavyzdžius ir suklastotus dokumentus šiuo reglamentu sukurtai FADO.

 

80k straipsnis
Įsigaliojimas

 

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos: Klastotų ir autentiškų dokumentų internete (FADO) sistema ir Tarybos bendrųjų veiksmų Nr. 98/700/TVR panaikinimas

Nuorodos

COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)

Pateikimo EP data

12.9.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

28.3.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

28.3.2019

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

BUDG

23.7.2019

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Roberta Metsola

24.7.2019

 

 

 

Svarstymas komitete

21.10.2019

 

 

 

Priėmimo data

7.11.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

5

7

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Sylvie Guillaume, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Damian Boeselager, Claire Fox, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Irina Von Wiese, Axel Voss

Pateikimo data

11.11.2019

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

48

+

ID

Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

PPE

Vasile Blaga, Lena Düpont, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

RENEW

Malik Azmani, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Irina Von Wiese

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

 

5

-

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

7

0

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini, Robert Roos

ID

Peter Kofod

NI

Claire Fox

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 21 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika