Procedūra : 2018/0330B(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0022/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0022/2019

Debates :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Balsojumi :

PV 13/02/2020 - 7.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0038

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0022/2019</NoDocSe>
PDF 242kWORD 83k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja</Commission>

Referente: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624

(COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0631),

 Ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 21. marta lēmumu sadalīt Komisijas priekšlikumu un pilnvarot Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju sagatavot atsevišķu normatīvo ziņojumu par noteikumiem, kas attiecas uz sistēmu “Viltoti un autentiski dokumenti tiešsaistē” (FADO), proti, Komisijas priekšlikuma 80.–83., 102., 114. un 115. apsvērumu un 80. pantu;

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 77. panta 2. punkta b) un d) apakšpunktu un 79. panta 2. punkta c) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0150/2019),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 12. decembra atzinumu[1],

 ņemot vērā Reģionu komitejas 2019. gada 6. februāra atzinumu[2],

 ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

 ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A9-0022/2019),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI[*]

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

 

par ▌sistēmu “Viltoti un autentiski dokumenti tiešsaistē” (“FADO”)

 

un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību 98/700/JHA ▌EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta b) un d) apakšpunktu un 79. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu[3],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu[4],

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

 

(80) Padomes Ģenerālsekretariātā ar Padomes Vienoto rīcību 98/700/TI[5] tika izveidota sistēma “Viltoti un autentiski dokumenti tiešsaistē” (“FADO”). FADO tika izveidota, lai vienkāršotu informācijas apmaiņu starp dalībvalstu iestādēm par dokumentu paraugiem un par zināmām falsificēšanas metodēm. FADO nodrošina elektronisku informācijas par īstiem un viltotiem dokumentiem glabāšanu, ātru tās apmaiņu un validēšanu. Tā kā viltotu dokumentu atklāšana ir svarīga arī pilsoņiem, organizācijām un uzņēmumiem, Padomes Ģenerālsekretariāts autentiskus dokumentus ir darījis pieejamus arī Autentisku personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu publiskajā reģistrā tiešsaistē (PRADO).

 

(81a) Šī regula ir jauns juridiskais pamats, kas ir vajadzīgs FADO pārvaldībai.

 

(81b) Tā kā viltotus dokumentus un identitātes viltošanu bieži atklāj pie Savienības ārējām robežām, cīņa pret viltotiem dokumentiem ir joma, uz kuru attiecas policijas sadarbība. Pēdējo gadu laikā Šengenas zonā ir ievērojami pieaugusi krāpnieciska dokumentu izmantošana. Dokumentu un identitātes viltošanas rezultātā rodas pilnīgi viltotu dokumentu izgatavošana un izmantošana, īstu dokumentu viltošana, kā arī īstu dokumentu izmantošana, kuri ir iegūti ar tādiem līdzekļiem kā maldināšana vai faktu sagrozīšana. Viltoti dokumenti ir daudzfunkcionāls noziedzības līdzeklis, jo tos var atkārtoti izmantot, lai sekmētu dažādas noziedzīgas darbības, arī nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorismu. Viltotu dokumentu izgatavošanā izmantotie paņēmieni kļūst arvien izsmalcinātāki, un to atklāšanai ir vajadzīga ļoti kvalitatīva informācija par iespējamām konstatēšanas iezīmēm, jo īpaši par aizsardzības elementiem un viltošanas pazīmēm, kā arī bieža atjaunināšana. Tomēr viltotus vai falsificētus personu apliecinošus dokumentus zināmos apstākļos izmanto arī personas, kas meklē patvērumu, cenšoties iekļūt dalībvalsts teritorijā.

 

(81c) FADO ir īpaši izveidota, lai tajā ievietotu dokumentu paraugus un viltotu dokumentu piemērus, kas ietver sevī dalībvalsts sniegtus aprakstus par viltošanas metodēm un falsifikācijas veidiem. FADO varētu būt arī šādi dokumenti, ko izdevušas trešās valstis, teritoriālās vienības, starptautiskās organizācijas un citas struktūras, uz kurām attiecas starptautiskās tiesības. Kā tieši izriet no mērķa, kuram FADO tika īpaši izveidota, personas dati būtu jāuzglabā FADO dažādu elementu veidā, kas atrodas dokumentu paraugos un viltotos dokumentos. Šādiem personas datiem būtu jāaprobežojas tikai ar to, kas ir noteikti nepieciešams FADO vajadzībām. FADO būtu jāsatur personas dati sejas attēla vai burtciparu datu veidā tikai tiktāl, ciktāl tie attiecas uz drošības elementiem dokumenta paraugā vai viltota dokumeta viltošanas metodei. Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai (“Aģentūrai”), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... ,  būtu jāveic vajadzīgie pasākumi, lai anonimizētu visus personas datu elementus, kas nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem apstrādāt datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725[6] 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikto datu minimizēšanas principu. Nevajadzētu būt iespējai izgūt vai meklēt jebkādus personas datu elementus FADO sistēmā, kā arī datus, kas atrodas dokumentu paraugos vai viltotajos dokumentos, nedrīkstētu izmantot fiziskas personas identificēšanai.

 

(81d) Visbeidzot, dokumentu viltošana var apdraudēt iekšējo drošību Šengenas zonā, kas ir zona bez iekšējas robežu kontroles. Tas, ka FADO izmanto kā elektroniskas glabāšanas sistēmu, kurā ir aprakstītas iespējamas konstatēšanas iezīmes gan autentiskos, gan viltotos dokumentos, ir svarīgs instruments cīņā pret krāpšanos ar dokumentiem, īpaši pie Šengenas ārējām robežām. Tā kā FADO palīdz saglabāt augstu drošības līmeni Šengenas zonā, atbalstot dalībvalstu policijas, robežsargu, muitas un citu tiesībaizsardzības iestāžu cīņu pret dokumentu viltošanu, tā ir svarīgs instruments to Šengenas acquis noteikumu piemērošanai, kuri ir iekļauti Savienības sistēmā.

 

(81e) FADO būtu jāsatur informācija par visa veida dokumentu paraugiem — ceļošanas, identitātes, uzturēšanās un civilstāvokļa dokumentiem, autovadītāja apliecībām un transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem, ko izdod dalībvalstis, un šādu dokumentu viltojumiem, kas ir to rīcībā, un tā varētu saturēt arī citus ar tiem saistītus oficiālus dokumentus, kas varētu tiek izmantoti, piesakoties uz ceļošanas, uzturēšanās vai identitātes dokumentiem, ko izdod dalībvalstis. Vajadzētu arī būt iespējai tajā saturēt informāciju par jebkuru šādu dokumentu, ko izdevušas trešās valstis, teritoriālās vienības, starptautiskās organizācijas un citas struktūras, uz kurām attiecas starptautiskās tiesības.

 

(81f)  Ievērojot to, ka dalībvalstis var uzturēt vai izstrādāt pašas savas valsts sistēmas, kurās ir informācija par īstiem un viltotiem dokumentiem, tām būtu jāuzliek pienākums sniegt Aģentūrai to rīcībā esošo informāciju par īstiem ceļošanas, identitātes un uzturēšanās dokumentiem, civilstāvokļa dokumentiem, autovadītāja apliecībām un transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem, ko tās izsniedz, un par to rīcībā esošiem šādu dokumentu viltojumiem. Aģentūrai vajadzētu šo informāciju augšupielādēt FADO, lai nodrošinātu informācijas vienveidību un kvalitāti. Dalībvalstīm jo īpaši būtu jāsniedz visi tie aizsardzības elementi, kas ir dalībvalstīs izdoto īsto dokumentu jaunajās versijās, kurus aptver šī regula.

 

(81g) Lai nodrošinātu, dalībvalstis uztur augstu kontroles līmeni attiecībā uz dokumentu viltošanu, dažāda līmeņa — atkarībā no pieprasītāju vajadzībām — piekļuve FADO būtu jādod tām dalībvalstu iestādēm, kas ir kompetentas dokumentu viltošanas jomā, piemēram, robežpolicijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm, vai citām trešām personām. Tā kā šādas piekļuves piešķiršanas nosacījumi un pasākumi ir nebūtiski elementi, kas papildina šo regulu, tie būtu jānosaka ar deleģētajiem aktiem. Tāpat arī FADO būtu lietotāju rīcībā jānodod informācija par visām jaunajām falsificēšanas metodēm, kādas ir atklātas, un par jauniem īstiem dokumentiem, kas ir apritē.

 

(82) ▌FADO būtu jānodrošina dažādām ieinteresētajām personām, tostarp plašai sabiedrībai, dažāda līmeņa piekļuve dokumentiem — atkarībā no to vajadzības piekļūt sistēmai un no tā, cik sensitīvi ir dati, kuriem jāpiekļūst.

 

(82a) Pēdējo gadu laikā Aģentūra ir pilnveidojusi speciālās zināšanas dokumentu viltošanas jomā. Tādēļ Aģentūrai, kā to paredz Regula (ES) 2019/..., no Padomes Ģenerālsekretariāta ir jāpārņem ne vien FADO administrācija, bet arī operatīvā un tehniskā pārvaldība. Līdztekus ar FADO pāreju Aģentūrai būtu jāsniedz dalībvalstīm gandrīz reāllaika palīdzība viltotu dokumentu atklāšanā un identificēšanā.

 

(83) Būtu jānodrošina, lai pārejas periodā ▌FADO pilnībā saglabātu savu darbotiesspēju, līdz pāreja būs faktiski pabeigta un pastāvošā informācija būs nodota jaunajai sistēmai. Pēc tam īpašumtiesības uz esošajiem datiem būtu jānodod Aģentūrai.

 

(83a) Šai regulai nevajadzētu ietekmēt dalībvalstu kompetenci attiecībā uz pasu, ceļošanas dokumentu, vīzu vai citu personu apliecinošu dokumentu atzīšanu.

 

(101a) Lai nodrošinātu efektīvu FADO ieviešanu, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz tehnisko specifikāciju noteikšanu informācijas ievadīšanai un uzglabāšanai FADO saskaņā ar augstu standartu līmeni un procedūrām informācijas, kas atrodas FADO, kontrolei un verifikācijai, attiecībā uz tādu pasākumu noteikšanu, kas piekļuvi FADO piešķir dalībvalstu kompetentajām iestādēm dokumentu viltošanas jomā, attiecībā uz pasākumiem, ar ko ierobežotu piekļuvi FADO piešķir trešām personām, piemēram, aviosabiedrībām, Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, un attiecībā uz datuma noteikšanu, kurā Aģentūra ir faktiski īstenojusi FADO. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu[7]. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un Padomei visi dokumenti būtu jāsaņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem vajadzētu būt sistemātiskai piekļuvei Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

 

(102a)  Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā (Nr. 22) par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro. Tā kā šī regula pilnveido Šengenas acquis, Dānija saskaņā ar minētā protokola 4. pantu sešos mēnešos pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi lēmumu par šo regulu, izlemj, vai tā šo regulu ieviesīs savos tiesību aktos.

 

(102b) Apvienotā Karaliste piedalās šajā regulā saskaņā ar 5. panta 1. punktu Protokolā Nr. 19 par Šengenas acquis, kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā un pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un 8. panta 2. punktu Padomes Lēmumā 2000/365/EK[8].

 

(102c) Īrija piedalās šajā regulā saskaņā ar 5. panta 1. punktu Protokolā Nr. 19 par Šengenas acquis, kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā un pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Lēmumā 2002/192/EK[9].

 

(102d) Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju — saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā[10] šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Padomes Lēmuma 1999/437/EK[11] 1. panta H punktā.

 

(102e) Attiecībā uz Šveici — saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā[12] šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta H punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2004/849/EK 4. panta 1. punktu un Padomes Lēmuma 2004/860/EK 4. panta 1. punktu.

 

(102f) Attiecībā uz Lihtenšteinu — saskaņā ar Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Padomes Lēmuma 1999/437/EK 1. panta H punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2011/349/ES[13] 3. pantu un ar Padomes Lēmuma 2011/350/ES[14] 3. pantu.

 

(113a) Šī regula neskar saistības, kas izriet no 1951. gada 28. jūlija Ženēvas Konvencijas par bēgļu statusu, kura papildināta ar 1967. gada 31. janvāra Ņujorkas protokolu.

 

(114)  Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.▌ 45/2001[15]  28. panta 2. punktu 2018. gada 7. novembrī, un tas sniedza ▌atzinumu 2018. gada 30. novembrī.

 

(115) Šīs regulas mērķis ir ▌Padomes Vienotās rīcības Nr. 98/700/TI noteikumus pielāgot LESD noteiktajai iestāžu sistēmai. Tā kā veicamie grozījumi ir būtiski skaita un rakstura ziņā, minētā Vienotā rīcība skaidrības labad būtu ▌jāatceļ,

 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

80.a pants
Priekšmets un FADO mērķis

 

Ar šo regulu izveido sistēmu “Viltoti un autentiski dokumenti tiešsaistē” (“FADO”).

 

FADO mērķis ir nodrošināt atjauninātu informāciju par autentiskiem un viltotiem dokumentiem un palīdzēt cīņā pret dokumentu un identitātes viltošanu, informācijā par aizsardzības elementiem un iespējamām viltošanas pazīmēm autentiskos un viltotos dokumentos daloties starp valstu kompetentajām iestādēm, ar trešām pusēm, piemēram, Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām un, attiecīgā gadījumā, ar trešām valstīm, teritoriālām vienībām, starptautiskām organizācijām, citām struktūrām, uz kurām attiecas starptautiskās tiesības, un privātām struktūrām, un par autentiskiem dokumentiem — ar plašu sabiedrību.

 

80.b pants
Darbības joma

 

FADO satur informāciju par dalībvalstu izdotu ceļošanas, identitātes, uzturēšanās un civilstāvokļa dokumentu, autovadītāja apliecību un transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentu paraugiem un to rīcībā esošiem šādu dokumentu viltojumiem. FADO var saturēt arī citus ar tiem saistītus oficiālus dokumentus, kas tiek izmantoti, piesakoties uz ceļošanas, uzturēšanās vai identitātes dokumentiem, ko izdod dalībvalstis un attiecīgā gadījumā trešās valstis, teritoriālās vienības, starptautiskās organizācijas un citi starptautisko tiesību subjekti, un informāciju par šādu dokumentu viltojumiem.

 

80.c pants
FADO iekļauto dokumentu un datu kategorijas

 

1. FADO iekļauj šādu informāciju:

 

(a) informāciju, tostarp attēlus, par dokumentu paraugiem un to aizsardzības elementiem;

 

(b) informāciju, tostarp attēlus, par viltotiem dokumentiem — gan falsificētiem, gan pilnīgi viltotiem dokumentiem, gan arī pseidodokumentiem — un par to viltošanas pazīmēm;

 

(c) apkopotu informāciju par falsificēšanas paņēmieniem;

 

(d) apkopotu informāciju par īstu dokumentu aizsardzības elementiem;

 

(e) statistiku par viltotiem dokumentiem, kas tikuši atklāti;

 

(f) ieteikumus efektīvai konkrētu viltošanas metožu atklāšanai.

 

FADO var būt iekļautas arī rokasgrāmatas, kontaktinformācijas saraksti un informācija par derīgiem ceļošanas dokumentiem un to atzīšanu dalībvalstīs, kā arī cita lietderīga informācija šajā saistībā.

 

2. Dalībvalstis nekavējoties nosūta Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai (“Aģentūra”) visus datus par dokumentu paraugiem un viltotiem ceļošanas, identitātes, uzturēšanās un civilstāvokļa dokumentiem, autovadītāja apliecībām un transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem, attiecībā uz kuriem tās ir datu pārzinis saskaņā ar piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem datu aizsardzības jomā. Kad dalībvalstis kļūst par datu pārzini attiecībā uz papildu datiem par šādiem dokumentiem un apliecībām, tās arī nekavējoties nosūta tos Aģentūrai. Dalībvalstis var arī nosūtīt Aģentūrai datus par citu oficiālu dokumentu paraugiem, ko izmanto, piesakoties uz ceļošanas, uzturēšanās vai personu apliecinošiem dokumentiem, kurus izdevušas dalībvalstis, vai datus par jebkuru šādu dokumentu viltojumiem.

 

Dalībvalstis nodrošina, ka personas, kuru personas dati tiek izmantoti dokumentu paraugos un viltotos dokumentos, tiek aizsargātas saskaņā ar attiecīgajiem piemērojamajiem noteikumiem, tostarp attiecībā uz viņu personas datu apstrādi FADO. Nedrīkst būt iespējams identificēt personu no personas datiem bez papildu informācijas vai meklēt personas datus FADO sistēmā.

 

3. FADO var saturēt 1. punktā minētos dokumentus, ko izdevušas trešās valstis, teritoriālās vienības, starptautiskās organizācijas un citas struktūras, uz kurām attiecas starptautiskās tiesības, un informāciju par to viltojumiem.

 

80.d pants
Aģentūras pienākumi

 

1. Aģentūra ir atbildīga par FADO izveidošanu saskaņā ar šo regulu. Aģentūra nodrošina, lai FADO darbotos 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, un nodrošina tās uzturēšanu un atjaunināšanu.

 

2. Aģentūra sniedz dalībvalstu kompetentajām iestādēm gandrīz reāllaika palīdzību viltotu dokumentu atklāšanā un identificēšanā.

 

3. Aģentūra ir atbildīga par informācijas, kas saņemta no dalībvalstīm, savlaicīgu un efektīvu augšupielādi, lai garantētu datu viendabīgumu un kvalitāti, vienlaikus nodrošinot datu minimizācijas principa ievērošanu, kā paredzēts Regulas (ES) 2018/1725 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

 

4. Aģentūra ir atbildīga par to, lai augšupielādētu informāciju par dokumentiem, ko tā iegūst no trešām valstīm, teritoriālām vienībām, starptautiskām organizācijām un citām struktūrām, uz kurām attiecas starptautiskās tiesības, kā arī informāciju par to viltojumiem.

 

5. Vajadzības gadījumā Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā sniedz tehnisku atbalstu Aģentūrai, tai pildot ar šo regulu uzticēto uzdevumu.

 

80.e pants
FADO struktūra un piekļuve tai

 

1. FADO struktūra nodrošina dažāda līmeņa piekļuves iespējas FADO. Neierobežota piekļuve FADO ir tikai dokumentu ekspertiem no dalībvalstu iestādēm, kuras ir kompetentas dokumentu viltošanas jomā, piemēram, robežpolicijas un citām tiesībaizsardzības iestādēm.

 

2. Ierobežota piekļuve FADO ir šādiem aktoriem:

 

(a) dalībvalstu iestādēm, kurām nav vajadzīga detalizēta informācija par drošības elementiem un dokumentu viltošanu;

 

(b) Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām;

 

(c) trešām pusēm, piemēram, trešām valstīm, teritoriālām vienībām vai starptautiskām organizācijām;

 

(d) privātām struktūrām, piemēram, aviosabiedrībām un citiem pārvadātājiem;

 

(e) sabiedrībai kopumā.

 

Komisija saskaņā ar 80.h pantu pieņem deleģētos aktus attiecībā uz piekļuves tiesību noteikšanu atbilstoši šim punktam. Ar deleģētajiem aktiem katrai šajā punktā minētajai grupai nosaka to, kādai sistēmas daļai tiks dota piekļuve, un īpašās procedūras un nosacījumus, ja tādi ir vajadzīgi.

 

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par 1. punktā minētajām valsts iestādēm.

 

Trīs mēnešus pēc dienas, kad Aģentūra faktiski īstenojusi sistēmu, Aģentūra publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī iestāžu konsolidēto sarakstu, kas minēts 1. punktā. Dalībvalstis arī nekavējoties paziņo Komisijai un Aģentūrai visas minēto iestāžu izmaiņas. Šādu izmaiņu gadījumā Aģentūra reizi gadā publicē minētās informācijas atjauninātu konsolidēto versiju. Aģentūra uztur pastāvīgi atjaunināmu publisku tīmekļa vietni, kurā ir sniegta minētā informācija.

 

80.f pants
Personas datu apstrāde, ko veic Aģentūra

 

Apstrādājot personas datus, Aģentūra piemēro Regulu (ES) 2018/1725. Aģentūra apstrādā personas datus tikai tad, ja šāda apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot oficiālas pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

 

FADO var saturēt personas datus tikai tiktāl, ciktāl tie atrodas dokumentu paraugos un viltotos dokumentos. Aģentūra augšupielādē personas datus tikai tādā apmērā, kādā tie ir noteikti nepieciešami, lai aprakstītu vai ilustrētu iezīmes vai viltošanas metodi. Aģentūra nodrošina, ka šādi dati ir pienācīgi anonimizēti un minimizēti atbilstoši FADO mērķim tādā apmērā, kāds ir iespējams, tādā veidā, kas liedz identificēt personu, izmantojot FADO, bez papildu datiem. Ir aizliegts identificēt personu, izmantojot FADO.

 

Šīs regulas 80.e panta 2. punkta c) un d) apakšpunktā minētas trešās puses un privātas struktūras, kurām ir piekļuve FADO, kas nav šīs regulas 80. panta 2. punkta e) apakšpunktā minētā piekļuve, noslēdz nepieciešamās vienošanās ar Aģentūru saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 9. un 48. pantu, attiecīgi, kurās cita starpā paredz nepieļaut identificēt personas, kuru datus satur FADO. 

 

80.g pants
Deleģētie akti

 

Komisija saskaņā ar 80.h pantu pieņem deleģētos aktus attiecībā uz:

 

(a) tehnisko specifikāciju noteikšanu informācijas ievadei un glabāšanai FADO sistēmā atbilstoši augstiem standartiem;

 

(b) procedūru noteikšanu FADO sistēmā esošās informācijas kontrolei un pārbaudei;

 

(c) pasākumu noteikšanu, kas piekļuvi FADO piešķir dalībvalstu kompetentajām iestādēm dokumentu viltošanas jomā;

 

(d) pasākumu noteikšanu, ar kuriem ierobežotu piekļuvi FADO piešķir tādām trešām personām kā aviosabiedrībām, Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām;

 

(e) datuma noteikšanu, kurā Aģentūra ir faktiski īstenojusi FADO.

 

80.h pants
Deleģēšanas īstenošana

 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2. Pilnvaras pieņemt 80.e panta 2. punkta otrajā daļā un 80.g panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena].

 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 80.e panta 2. punkta otrajā daļā un 80.g 1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

 

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

6. Saskaņā ar 80.e panta 2. punkta otro daļu vai 80.g panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

 

80.j pants
Atcelšana un pārejas noteikumi

 

1. Vienoto rīcību 98/700/TI atceļ no dienas, kad Aģentūra ir faktiski īstenojusi sistēmu, un to lemj ar deleģēto aktu, ko pieņem saskaņā ar 80.g panta e) punktu.

 

2. Padomes Ģenerālsekretariāts pažreizējos datus par dokumentu paraugiem un viltotiem dokumentiem FADO, kas izveidota ar Vienoto rīcību 98/700/TI, pārsūta FADO, kā noteikts šajā regulā.

 

80.k pants
Stāšanās spēkā

 

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Robežu un krasta apsardze: sistēma viltotiem un autentiskiem dokumentiem tiešsaistē (FADO) un Padomes Vienotās rīcības Nr. 98/700/JHA atcelšana

Atsauces

COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

12.9.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

28.3.2019

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

28.3.2019

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Lēmuma datums

BUDG

23.7.2019

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Roberta Metsola

24.7.2019

 

 

 

Izskatīšana komitejā

21.10.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

7.11.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

48

5

7

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Sylvie Guillaume, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Damian Boeselager, Claire Fox, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Irina Von Wiese, Axel Voss

Iesniegšanas datums

11.11.2019

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

48

+

ID

Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

PPE

Vasile Blaga, Lena Düpont, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

RENEW

Malik Azmani, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Irina Von Wiese

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

 

5

-

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

7

0

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini, Robert Roos

ID

Peter Kofod

NI

Claire Fox

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

[1] OV C 110, 22.3.2019., 62. lpp.

[2] OV C 168, 16.5.2019., 74. lpp.

[*] Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

[3] OV C 110, 22.3.2019., 62. lpp.

[4] OV C 168, 16.5.2019., 74. lpp.

[5] Padomes Vienotā rīcība 98/700/TI (1998. gada 3. decembris), pieņemta, pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību, par Eiropas attēlu arhivēšanas sistēmas (FADO) izveidošanu (OV L 333, 9.12.1998., 4. lpp.).

[6] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

[7] OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

[8] Padomes Lēmums 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.).

[9] Padomes Lēmums 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.).

[10] OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

[11] Padomes Lēmums 1999/437/EK (1999. gada 17. maijs) par dažiem pasākumiem, lai piemērotu Eiropas Savienības Padomes, Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumu par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē (OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp).

[12] OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.

[13] Padomes Lēmums 2011/349/ES (2011. gada 7. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, jo īpaši saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un policijas sadarbību (OV L 160, 18.6.2011., 1. lpp.).

[14] Padomes Lēmums 2011/350/ES (2011. gada 7. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā saistībā ar kontroles atcelšanu pie iekšējām robežām un personu pārvietošanos (OV L 160, 18.6.2011., 19. lpp.).

[15] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 21. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika