Procedure : 2018/0330B(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0022/2019

Ingediende teksten :

A9-0022/2019

Debatten :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Stemmingen :

PV 13/02/2020 - 7.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0038

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0022/2019</NoDocSe>
PDF 223kWORD 88k

<TitreType>VERSLAG</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken</Commission>

Rapporteur: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

ERRATA/ADDENDA
AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad

(COM(2018)0631 – C9-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0631),

 gezien het op 21 maart 2019 door de Conferentie van voorzitters genomen besluit om het voorstel van de Commissie te splitsen en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken toestemming te verlenen om een apart wetgevingsverslag op te stellen voor de bepalingen inzake het systeem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online (FADO), namelijk de overwegingen 80-83, 102, 114 en 115 en artikel 80 van het voorstel van de Commissie,

 gezien artikel 294, lid 2, artikel 77, lid 2, onder b) en d), en artikel 79, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0150/2019),

 gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 12 december 2018[1],

 gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 6 februari 2019[2],

 gezien artikel 59 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9-0022/2019),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT[*]

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

 

over het ▌systeem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online (FADO)

 

en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad ▌HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 77, lid 2, onder b) en d), en artikel 79, lid 2, onder c),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité[3],

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s[4],

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(80) Het systeem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online (FADO) is bij Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ[5] binnen het secretariaat-generaal van de Raad ingevoerd. FADO is in het leven geroepen om de uitwisseling van informatie over voorbeelddocumenten en bekende vervalsingsmethoden tussen de autoriteiten van de lidstaten te vergemakkelijken. Het systeem voorziet in de elektronische opslag, snelle uitwisseling en validering van informatie over authentieke en fraudedocumenten. Daar het opsporen van fraudedocumenten ook van belang is voor burgers, organisaties en bedrijven, heeft het secretariaat-generaal van de Raad authentieke documenten ook beschikbaar gesteld in een openbaar register van authentieke identiteits- en reisdocumenten online (PRADO).

 

(81 bis) Deze verordening vormt de nieuwe wettelijke grondslag die noodzakelijk is voor het beheer van FADO.

 

(81 ter) Hoewel fraudedocumenten en identiteitsfraude vaak aan de buitengrenzen van de Unie worden ontdekt, ressorteert de strijd tegen fraudedocumenten onder de politiële samenwerking. Het frauduleuze gebruik van documenten in het Schengengebied is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Document- en identiteitsfraude omvat de vervaardiging en het gebruik van nagemaakte documenten, de vervalsing van authentieke documenten en het gebruik van authentieke documenten die zijn verkregen door middel van bedrog of onjuiste verklaringen. Fraudedocumenten zijn een veelzijdig crimineel middel, aangezien zij herhaaldelijk kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van verschillende criminele activiteiten, waaronder witwassen en terrorisme. De technieken voor het vervaardigen van fraudedocumenten worden steeds verfijnder; zij vereisen kwalitatief hoogwaardige informatie over mogelijke herkenningspunten, meer bepaald beveiligings- en fraudekenmerken, en moeten regelmatig geactualiseerd worden. Valse of vervalste identiteitsdocumenten worden in bepaalde omstandigheden echter ook door asielzoekers gebruikt wanneer ze toegang proberen te krijgen tot het grondgebied van een lidstaat.

 

(81 quater) FADO is specifiek opgericht voor het bijhouden van voorbeelddocumenten en voorbeelden van vervalste documenten, met inbegrip van beschrijvingen van vervalsings- en namaakmethoden, die zijn afgegeven door de lidstaten. FADO kan ook dergelijke documenten bevatten uit derde landen, territoriale entiteiten, internationale organisaties en andere onder het internationale recht vallende entiteiten. Als rechtstreeks gevolg van het specifieke doel waarvoor FADO is opgericht, moeten persoonsgegevens in FADO worden opgeslagen in de vorm van verschillende onderdelen die in de voorbeeld- en vervalste documenten zijn opgenomen. Dergelijke persoonsgegevens moeten beperkt zijn tot wat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden van FADO. FADO mag slechts persoonsgegevens in de vorm van gezichtsopnamen of alfanumerieke gegevens bevatten voor zover zij verband houden met de beveiligingskenmerken van een voorbeelddocument of de vervalsingsmethode van een vervalst document. Het bij Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Europees Grens- en kustwachtagentschap (“het Agentschap”) moet de nodige maatregelen treffen om alle onderdelen met persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt te anonimiseren, in overeenstemming met het beginsel inzake minimale gegevensverwerking zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, punt c), van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad[6]. Het mag niet mogelijk zijn onderdelen met persoonsgegevens te zoeken of terug te vinden in FADO, noch mogen de gegevens in de voorbeeld- of vervalste documenten worden gebruikt om een natuurlijk persoon te identificeren.

 

(81 quinquies) Documentfraude kan uiteindelijk de interne veiligheid van het Schengengebied als ruimte zonder controles aan de binnengrenzen ondermijnen. Het gebruik van FADO als elektronisch opslagsysteem dat mogelijke herkenningspunten in zowel authentieke als fraudedocumenten beschrijft, is een belangrijk instrument voor het bestrijden van documentfraude, meer bepaald aan de buitengrenzen van het Schengengebied. Aangezien FADO bijdraagt tot de handhaving van een hoog veiligheidsniveau in het Schengengebied door de bestrijding van documentfraude door politie, grenswacht, douane en andere rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten te ondersteunen, is het een belangrijk instrument voor de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis zoals dat is opgenomen in het kader van de Unie.

 

(81 sexies) FADO moet informatie bevatten over alle soorten voorbeelden van reis-, identiteits- en verblijfsdocumenten, documenten inzake de burgerlijke staat, rijbewijzen en kentekenbewijzen die zijn afgegeven door de lidstaten en vervalste versies van dergelijke documenten die in hun bezit zijn, en moet ook andere daarmee verband houdende officiële documenten kunnen bevatten die kunnen worden gebruikt bij aanvragen voor reis-, verblijfs- of identiteitsdocumenten die worden afgegeven door de lidstaten. FADO moet ook informatie kunnen bevatten over dergelijke documenten die zijn afgegeven door derde landen, territoriale entiteiten, internationale organisaties en andere entiteiten die onder het internationale recht vallen.

 

(81 septies)  De lidstaten kunnen hun eigen nationale systemen met informatie over authentieke en valse documenten behouden of ontwikkelen, maar moeten verplicht worden het Agentschap informatie te verstrekken over authentieke reis-, identiteits- en verblijfsdocumenten, documenten inzake de burgerlijke staat, rijbewijzen en kentekenbewijzen die zij afgeven, alsook vervalste versies van dergelijke documenten die in hun bezit zijn. Het Agentschap moet die informatie in FADO invoeren teneinde de uniformiteit en kwaliteit van de informatie te verzekeren. In het bijzonder moeten de lidstaten alle beveiligingskenmerken verstrekken van nieuwe versies van authentieke documenten die door hen zijn afgegeven en onder deze verordening vallen.

 

(81 octies) Om ervoor te zorgen dat de lidstaten doorgedreven controles op documentfraude kunnen uitvoeren, moeten de autoriteiten van de lidstaten die bevoegd zijn voor documentfraude, zoals de grenspolitie, andere rechtshandhavingsinstanties of bepaalde andere derden, verschillende niveaus van toegang tot FADO krijgen, al naargelang hun behoeften. Aangezien de voorwaarden en maatregelen voor het verlenen van dergelijke toegang niet-essentiële onderdelen van deze verordening zijn, moeten zij worden vastgesteld middels gedelegeerde handelingen. FADO moet de gebruikers evenzeer de beschikking kunnen geven over informatie betreffende ontdekte nieuwe vervalsingsmethoden alsmede over nieuwe authentieke documenten die in omloop zijn.

 

(82) ▌FADO moet ▌aan verschillende belanghebbenden, waaronder het grote publiek, een verschillend niveau van toegang tot informatie bieden, afhankelijk van hoe noodzakelijk hun toegang tot het systeem is en de gevoeligheid van de te raadplegen gegevens.

 

(82 bis) Het Agentschap heeft de afgelopen jaren deskundigheid op het gebied van documentfraude ontwikkeld. Daarom moet het Agentschap, zoals is bepaald in Verordening (EU) 2019/..., zowel het administratieve beheer als het operationele en technische beheer van FADO overnemen van het secretariaat-generaal van de Raad. Samen met de overname van FADO moet het Agentschap de lidstaten in bijna real time bijstand verlenen bij het opsporen en identificeren van vervalste documenten.

 

(83) Er moet voor worden gezorgd dat FADO tijdens de overgangsperiode volledig operationeel blijft totdat de overdracht daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en de bestaande informatie naar het nieuwe systeem is overgezet. De eigendom van de bestaande gegevens moet dan worden overgedragen aan het Agentschap.

 

(83 bis) Deze verordening laat de bevoegdheid van de lidstaten inzake de erkenning van paspoorten, reisdocumenten, visa of andere identiteitsbewijzen, onverlet.

 

(101 bis) Om de doeltreffende uitvoering van FADO te waarborgen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen ten aanzien van de vaststelling van technische specificaties voor het volgens hoge normen invoeren en opslaan van informatie in FADO en van de procedures voor de controle en verificatie van de informatie in FADO, ten aanzien van de vaststelling van maatregelen om de autoriteiten van de lidstaten die bevoegd zijn voor documentfraude toegang te verlenen tot FADO, evenals maatregelen om derden zoals vliegtuigmaatschappijen, de instellingen, organen en instanties van de Unie, derde landen of internationale organisaties, beperkte toegang tot FADO te verlenen, en ten aanzien van de vaststelling van de datum van effectieve tenuitvoerlegging van FADO door het Agentschap. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven[7]. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

 

(102 bis)  Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van deze verordening, die derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is op deze lidstaat. Aangezien deze verordening voortbouwt op het Schengenacquis, beslist Denemarken overeenkomstig artikel 4 van het bovengenoemde protocol binnen een termijn van zes maanden nadat de Raad heeft beslist over deze verordening of het deze in zijn nationale recht zal omzetten.

 

(102 ter) Het Verenigd Koninkrijk neemt aan deze verordening deel in overeenstemming met artikel 5, lid 1, van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gehechte Protocol nr. 19 betreffende het Schengenacquis dat is opgenomen in het kader van de Europese Unie, en artikel 8, lid 2, van Besluit 2000/365/EG van de Raad[8].

 

(102 quater) Ierland neemt aan deze verordening deel in overeenstemming met artikel 5, lid 1, van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gehechte Protocol nr. 19 betreffende het Schengenacquis dat is opgenomen in het kader van de Europese Unie, en artikel 6, lid 2, van Besluit 2002/192/EG van de Raad[9].

 

(102 quinquies) Wat IJsland en Noorwegen betreft, vormt deze verordening een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van de Overeenkomst tussen de Raad van de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis[10] die vallen onder het gebied bedoeld in artikel 1, onder H, van Besluit 1999/437/EG van de Raad[11].

 

(102 sexies) Wat Zwitserland betreft, vormt deze verordening een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van de Overeenkomst die is ondertekend tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop de Zwitserse Bondsstaat wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis[12] die vallen onder het gebied bedoeld in artikel 1, punt H, van Besluit 1999/437/EG, gelezen in samenhang met artikel 4, lid 1, van Besluit 2004/849/EG van de Raad en artikel 4, lid 1, van Besluit 2004/860/EG van de Raad.

 

(102 septies) Wat Liechtenstein betreft, houdt dit besluit een ontwikkeling in van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis die vallen onder artikel 1, punt H, van Besluit 1999/437/EG van de Raad, in samenhang met artikel 3 van Besluit 2011/349/EU[13] en artikel 3 van Besluit 2011/350/EU[14] van de Raad.

 

(113 bis) Deze verordening laat de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, als gewijzigd bij het protocol van New York van 31 januari 1967, onverlet.

 

(114)  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is ▌op 7 november 2018 overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad[15] geraadpleegd en heeft op 30 november 2018 een advies uitgebracht.

 

(115) Deze verordening strekt tot ▌aanpassing van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ aan het bij het VWEU vastgestelde institutionele kader. Aangezien de aan te brengen wijzigingen talrijk en ingrijpend zijn, moet dat Gemeenschappelijk Optreden omwille van de duidelijkheid worden ▌ingetrokken,

 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 80 bis
Onderwerp en doel van FADO

 

Bij deze verordening wordt het systeem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online (FADO) vastgesteld.

 

FADO heeft als doel actuele informatie te verschaffen over authentieke en fraudedocumenten en bij te dragen aan de bestrijding van document- en identiteitsfraude door informatie over de beveiligings- en mogelijke fraudekenmerken in authentieke en fraudedocumenten te delen tussen de bevoegde nationale autoriteiten en met derden, zoals de instellingen, organen en instanties van de Unie en indien van toepassing met derde landen, territoriale entiteiten, internationale organisaties, andere onder het internationale recht vallende entiteiten en private entiteiten, en door informatie over authentieke documenten te delen met het grote publiek.

 

Artikel 80 ter
Toepassingsgebied

 

FADO bevat informatie over voorbeelden van reis-, identiteits- en verblijfsdocumenten, documenten inzake de burgerlijke staat, rijbewijzen en kentekenbewijzen die zijn afgegeven door de lidstaten en vervalste versies van dergelijke documenten die zij in hun bezit hebben. FADO kan ook andere daarmee verband houdende officiële documenten bevatten die gebruikt kunnen worden bij aanvragen voor reis-, verblijfs- of identiteitsdocumenten die worden afgegeven door lidstaten, en indien van toepassing, door derde landen, territoriale entiteiten, internationale organisaties en andere onder het internationale recht vallende entiteiten, evenals informatie over de vervalsing van dergelijke documenten.

 

Artikel 80 quater
In FADO opgenomen categorieën documenten en gegevens

 

1. FADO bevat het volgende:

 

a) informatie, met afbeeldingen, over voorbeelddocumenten en hun beveiligingskenmerken;

 

b) informatie, met afbeeldingen, over valse, vervalste, nagemaakte of pseudodocumenten en hun fraudekenmerken;

 

c) beknopte gegevens over vervalsingstechnieken;

 

d) beknopte gegevens over beveiligingskenmerken van authentieke documenten;

 

e) statistieken over ontdekte valse documenten;

 

f) aanbevelingen met betrekking tot doeltreffende manieren om specifieke vervalsingsmethoden op te sporen.

 

FADO kan ook handboeken, contactlijsten en informatie over geldige reisdocumenten en de erkenning daarvan door de lidstaten, alsmede andere nuttige informatie in verband hiermee bevatten.

 

2. De lidstaten dragen alle gegevens inzake authentieke en frauduleuze reis-, identiteits- en verblijfsdocumenten, documenten inzake de burgerlijke staat, rijbewijzen en kentekenbewijzen waarvoor zij uit hoofde van de toepasselijke Uniewetgeving inzake gegevensbescherming de verwerkingsverantwoordelijke zijn, onverwijld over aan het Europees Grens- en kustwachtagentschap (“het Agentschap”). Wanneer de lidstaten verwerkingsverantwoordelijke worden voor bijkomende gegevens op dergelijke documenten en bewijzen, dragen zij die ook onverwijld over aan het Agentschap. De lidstaten kunnen ook gegevens over andere voorbeelden van officiële documenten die worden gebruikt bij aanvragen voor reis-, verblijfs- of identiteitsdocumenten die worden afgegeven door de lidstaten of gegevens over vervalsingen van deze documenten overdragen aan het Agentschap.

 

De lidstaten waarborgen dat personen van wie de persoonsgegevens op de voorbeeld- en vervalste documenten staan, worden beschermd overeenkomstig de desbetreffende toepasselijke regels, ook wat betreft de verwerking van hun persoonsgegevens in FADO. Het is niet mogelijk een persoon te identificeren op basis van de persoonsgegevens zonder aanvullende informatie, noch om persoonsgegevens in FADO te zoeken.

 

3. FADO kan de in lid 1 bedoelde documenten bevatten die zijn uitgegeven door derde landen, territoriale entiteiten, internationale organisaties en andere onder het internationale recht vallende entiteiten, evenals informatie over de vervalsing van dergelijke documenten.

 

Artikel 80 quinquies
Verantwoordelijkheden van het Agentschap

 

1. Het Agentschap is verantwoordelijk voor het opzetten van FADO in overeenstemming met deze verordening. Het Agentschap zorgt ervoor dat FADO 24 uur per dag en zeven dagen per week operationeel is en voorziet in het onderhoud en de actualisering ervan.

 

2. Het Agentschap verleent de bevoegde autoriteiten van de lidstaten in bijna realtime bijstand bij het opsporen en identificeren van vervalste documenten.

 

3. Het Agentschap is verantwoordelijk voor het tijdig en op efficiënte wijze uploaden van de van de lidstaten verkregen informatie teneinde de uniformiteit en kwaliteit van de gegevens te verzekeren en zorgt ervoor dat het beginsel inzake minimale gegevensverwerking, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, punt c), van Verordening (EU) 2018/1725, wordt geëerbiedigd.

 

4. Het Agentschap is verantwoordelijk voor het uploaden van informatie over documenten die het verkrijgt van derde landen, territoriale entiteiten, internationale organisaties en andere onder het internationale recht vallende entiteiten, evenals over de vervalsing van dergelijke documenten.

 

5. Indien nodig biedt het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht het Agentschap technische bijstand bij het uitoefenen van zijn taak uit hoofde van deze verordening.

 

Artikel 80 sexies
Architectuur van en toegang tot FADO

 

1. De architectuur van FADO maakt verschillende niveaus van toegang tot het systeem mogelijk. Alleen documentdeskundigen van de autoriteiten van de lidstaten die bevoegd zijn voor documentfraude, zoals grenspolitie en andere rechtshandhavingsinstanties, hebben onbeperkte toegang tot FADO.

 

2. De volgende actoren hebben beperkte toegang tot FADO:

 

a) de autoriteiten van de lidstaten die geen gedetailleerde informatie over de beveiligingskenmerken en vervalsing van documenten nodig hebben;

 

b) de instellingen, organen en instanties van de Unie;

 

c) derden, zoals derde landen, territoriale entiteiten of internationale organisaties;

 

d) private entiteiten, zoals luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerders;

 

e) het grote publiek.

 

De Commissie stelt overeenkomstig artikel 80 nonies gedelegeerde handelingen vast ter vaststelling van de in dit lid bedoelde toegangsrechten. In de gedelegeerde handelingen wordt voor iedere in dit lid genoemde groep vastgesteld tot welk deel van het systeem toegang wordt verleend en welke specifieke procedures of voorwaarden daarvoor nodig zijn.

 

3. De lidstaten stellen de Commissie en het Agentschap in kennis van de in lid 1 bedoelde nationale autoriteiten.

 

Drie maanden na de datum van de effectieve tenuitvoerlegging van het systeem door het Agentschap, publiceert het Agentschap een geconsolideerde lijst van de in lid 1 bedoelde autoriteiten in het Publicatieblad van de Europese Unie. Indien die autoriteiten wijzigen, stellen de lidstaten de Commissie en het Agentschap daarvan onverwijld in kennis. Dergelijke wijzigingen worden door het Agentschap eenmaal per jaar in de vorm van een bijgewerkte geconsolideerde versie van die informatie bekendgemaakt. Het Agentschap houdt een permanent bijgewerkte openbare website bij waarop die informatie beschikbaar is.

 

Artikel 80 septies
Verwerking van persoonsgegevens door het Agentschap

 

Het Agentschap past bij de verwerking van persoonsgegevens Verordening (EU) 2018/1725 toe. Het Agentschap verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van een openbaar gezag dat aan het Agentschap is verleend, overeenkomstig artikel 5, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2018/1725.

 

FADO mag alleen persoonsgegevens bevatten voor zover zij op voorbeeld- en vervalste documenten voorkomen. Het Agentschap uploadt alleen persoonsgegevens voor zover zij echt noodzakelijk zijn om de kenmerken of vervalsingsmethode te beschrijven of toe te lichten. Het Agentschap zorgt ervoor dat dergelijke gegevens op gepaste wijze en voor zover mogelijk zijn geanonimiseerd en tot een minimum worden beperkt, in overeenstemming met het doel van FADO, zodat personen niet via FADO kunnen worden geïdentificeerd zonder aanvullende gegevens. De identificatie van personen via FADO is verboden.

 

De in artikel 80 sexies, lid 2, punten c) en d), van deze verordening bedoelde derden en private entiteiten die andere toegang tot FADO hebben dan de in artikel 80 sexies, lid 2, punt e), van deze verordening bedoelde toegang sluiten overeenkomstig de artikelen 9 en 48 van Verordening (EU) 2018/1725, naargelang het geval, de noodzakelijke overeenkomsten met het Agentschap, waarin onder andere wordt voorzien in het voorkomen van de identificatie van personen wier persoonsgegevens in FADO zijn opgenomen.

 

Artikel 80 octies
Gedelegeerde handelingen

 

De Commissie neemt gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 80 nonies aan betreffende:

 

a) de vaststelling van de technische specificaties voor het invoeren en opslaan van informatie in FADO volgens hoge normen;

 

b) de vaststelling van de procedures voor de controle en verificatie van de informatie in FADO;

 

c) de vaststelling van maatregelen om de voor documentfraude bevoegde autoriteiten van de lidstaten toegang tot FADO te verlenen;

 

d) de vaststelling van maatregelen om beperkte toegang tot FADO te verlenen aan derden zoals luchtvaartmaatschappijen, de instellingen, organen en instanties van de Unie, derde landen of internationale organisaties;

 

e) de vaststelling van de datum van effectieve tenuitvoerlegging van FADO door het Agentschap.

 

Artikel 80 nonies
Uitoefening van bevoegdheidsdelegatie

 

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

 

2. De in artikel 80 sexies, lid 2, tweede alinea, en artikel 80 octies, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze verordening] voor onbepaalde tijd aan de Commissie toegekend.

 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 80 sexies, lid 2, tweede alinea, en artikel 80 octies, lid 1, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4. Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

 

5. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling vaststelt, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

 

6. Een overeenkomstig artikel 80 sexies, lid 2, tweede alinea, en artikel 80 octies, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

 

Artikel 80 undecies
Intrekkings- en overgangsbepalingen

 

1. Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ wordt ingetrokken met ingang van de datum van de effectieve tenuitvoerlegging van het systeem door het Agentschap, die wordt vastgesteld bij een gedelegeerde handeling zoals bedoeld in artikel 80 octies, punt e).

 

2. Het secretariaat-generaal van de Raad voert de huidige gegevens over voorbeeld- en vervalste documenten uit het bij Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ opgezette FADO-systeem in in het bij deze verordening vastgestelde FADO-systeem.

 

Artikel 80 duodecies
Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Europese grens- en kustwacht: systeem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online (FADO) en intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad

Document- en procedurenummers

COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)

Datum indiening bij EP

12.9.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

LIBE

28.3.2019

 

 

 

Medeadviserende commissies

 Datum bekendmaking

BUDG

28.3.2019

 

 

 

Geen advies

 Datum besluit

BUDG

23.7.2019

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Roberta Metsola

24.7.2019

 

 

 

Behandeling in de commissie

21.10.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

7.11.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

48

5

7

Bij de eindstemming aanwezige leden

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Sylvie Guillaume, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Damian Boeselager, Claire Fox, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Irina Von Wiese, Axel Voss

Datum indiening

11.11.2019

 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

48

+

ID

Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

PPE

Vasile Blaga, Lena Düpont, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

RENEW

Malik Azmani, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Irina Von Wiese

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

 

5

-

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

7

0

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini, Robert Roos

ID

Peter Kofod

NI

Claire Fox

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

[1] PB C 110 van 22.3.2019, blz. 62.

[2] PB C 168 van 16.5.2019, blz. 74.

[*] Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▌aangegeven.

[3] PB C 110 van 22.3.2019, blz. 62.

[4] PB C 168 van 16.5.2019, blz. 74.

[5] Gemeenschappelijk optreden 98/700/JBZ van 3 december 1998 door de Raad aangenomen op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de invoering van een Europees beeldopslagsysteem (FADO) (PB L 333 van 9.12.1998, blz. 4).

[6] Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

[7] PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

[8] Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis (PB L 131 van 1.6.2000, blz. 43).

[9] Besluit 2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan bepalingen van het Schengenacquis (PB L 64 van 7.3.2002, blz. 20).

[10] PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36.

[11] Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31).

[12] PB L 53 van 27.2.2008, blz. 52.

[13] Besluit 2011/349/EU van de Raad van 7 maart 2011 betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, met name betreffende de justitiële samenwerking in strafzaken en de politiële samenwerking (PB L 160 van 18.6.2011, blz. 1).

[14] Besluit 2011/350/EU van de Raad van 7 maart 2011 betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis betreffende de afschaffing van controles aan de binnengrenzen en het verkeer van personen (PB L 160 van 18.6.2011, blz. 19).

[15] Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

Laatst bijgewerkt op: 19 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid