Procedură : 2018/0330B(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0022/2019

Texte depuse :

A9-0022/2019

Dezbateri :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Voturi :

PV 13/02/2020 - 7.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0038

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0022/2019</NoDocSe>
PDF 238kWORD 71k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii comune 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne</Commission>

Raportoare: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

ERATE/ADDENDA
AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii comune 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului

(COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0631),

 având în vedere decizia Conferinței președinților din 21 martie 2019 de a împărți propunerea Comisiei și de a autoriza Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să elaboreze un raport legislativ separat pentru dispozițiile referitoare la sistemul „Documente false și autentice online” (FADO), și anume considerentele 80-83, 102, 114 și 115 și articolul 80 din propunerea Comisiei,

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d) și articolul 79 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0150/2019),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018[1],

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 6 februarie 2019[2],

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0022/2019),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


 

Amendamentul  1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN[*]

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

 

privind sistemul „Documente false și autentice online” (FADO)

 

și de abrogare a Acțiunii comune 98/700/JAI a Consiliului ▌PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d) și articolul 79 alineatul (2) litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[3],

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor[4],

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

 

(80) Sistemul „Documente false și autentice online” („FADO”) a fost instituit prin Acțiunea Comună 98/700/JAI[5] în cadrul Secretariatului General al Consiliului. FADO a fost creat pentru a facilita schimbul de informații dintre autoritățile statelor membre cu privire la specimenele de documente și la metodele de falsificare cunoscute. FADO prevede stocarea electronică, schimbul rapid și validarea informațiilor referitoare la documente autentice și false. Având în vedere că depistarea documentelor false este importantă și pentru cetățeni, organizații și întreprinderi, Secretariatul General al Consiliului a pus la dispoziție documente autentice și într-un registru public online al documentelor autentice de identitate și de călătorie (PRADO).

 

(81a) Prezentul regulament constituie noul temei legislativ necesar pentru reglementarea FADO.

 

(81b) Deși documentele false și frauda de identitate sunt adesea depistate la frontierele externe ale Uniunii, combaterea documentelor false este un domeniu acoperit de cooperarea polițienească. Utilizarea frauduloasă a documentelor în spațiul Schengen a crescut semnificativ în ultimii ani. Fraudarea documentelor și a identității implică producerea și utilizarea de documente contrafăcute, falsificarea de documente autentice și utilizarea de documente autentice obținute prin metode precum înșelăciunea sau declarațiile false. Documentele false sunt un instrument infracțional multifuncțional deoarece pot fi utilizate în mod repetat pentru a sprijini diferite activități infracționale, inclusiv spălarea de bani și terorismul. Tehnicile utilizate pentru a produce documente false sunt din ce în ce mai sofisticate și necesită informații de înaltă calitate privind posibilele elemente de depistare, în special elementele de securitate și caracteristicile fraudei, precum și o actualizare frecventă. Cu toate acestea, în anumite circumstanțe, documentele de identitate false sau falsificate sunt utilizate și de către solicitanții de azil atunci când încearcă să obțină accesul pe teritoriul unui stat membru.

 

(81c) FADO este creat în mod specific pentru găzduirea unor specimene de documente și exemple de documente falsificate care includ descrieri ale metodelor de falsificare furnizate de statele membre. FADO ar putea găzdui și astfel de documente emise de țări terțe, de entități teritoriale, de organizații internaționale și de alte entități de drept internațional. Ca o consecință directă a scopului pentru care a fost creat în mod specific FADO, datele cu caracter personal ar trebui stocate în FADO sub forma unor elemente diferite care apar în specimenele de documente și documentele falsificate. Aceste date cu caracter personal ar trebui să se limiteze la ceea ce este necesar pentru scopurile FADO. FADO ar trebui să conțină date cu caracter personal, sub forma unei imagini faciale sau a unor date alfanumerice, numai în măsura în care acestea sunt legate de elementele de securitate ale unui specimen de document sau de metoda de falsificare a unui document falsificat. Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă („agenția”), instituită prin Regulamentul (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului ar trebui să ia măsurile necesare pentru a anonimiza toate elementele de date cu caracter personal care nu sunt necesare pentru scopurile în care datele sunt prelucrate în conformitate cu principiul reducerii la minimum a datelor, prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului[6]. Nu ar trebui să fie posibilă extragerea din FADO sau căutarea în FADO a niciunui element al datelor cu caracter personal, iar datele din specimene sau din documentele falsificate nu ar trebui folosite pentru a identifica persoane fizice.

 

(81d) Fraudarea documentelor poate submina, în cele din urmă, securitatea internă a spațiului Schengen ca spațiu fără controale la frontierele interne. Utilizarea FADO ca sistem de stocare electronică care descrie posibilele elemente de depistare, atât în cazul documentelor autentice, cât și al celor false, este un instrument important de combatere a fraudării documentelor, în special la frontierele externe ale spațiului Schengen. Având în vedere că FADO contribuie la menținerea unui nivel ridicat de securitate în spațiul Schengen prin sprijinirea combaterii, de către poliție, poliția de frontieră, autoritățile vamale și alte autorități de aplicare a legii ale statelor membre, a fraudării documentelor, FADO constituie un instrument important pentru aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen astfel cum sunt integrate în cadrul Uniunii.

 

(81e) FADO ar trebui să conțină informații privind toate tipurile de specimene de documente de călătorie, identitate, ședere și stare civilă, de permise de conducere și certificate de înmatriculare eliberate de statele membre, precum și privind versiunile falsificate ale acestor tipuri de documente aflate în posesia lor și ar putea fi posibil să conțină și alte documente oficiale conexe, care ar putea fi utilizate atunci când se solicită documentele de călătorie, de ședere sau de identitate emise de statele membre. Ar putea fi posibil să conțină și informații despre orice astfel de documente emise de țări terțe, de entități teritoriale, de organizații internaționale și de alte entități de drept internațional.

 

(81f)  Deși își pot menține sau dezvolta propriile sisteme naționale de informații privind documentele autentice și documentele false, statele membre ar trebui să aibă obligația de a comunica agenției informații privind documentele de călătorie, de identitate, de reședință și de stare civilă autentice, permisele de conducere și certificatele de înmatriculare pe care le eliberează, precum și privind versiunile falsificate ale acestor documente aflate în posesia lor. Agenția ar trebui să încarce aceste informații în FADO pentru a garanta uniformitatea și calitatea informațiilor. În special, statele membre ar trebui să furnizeze toate elementele de securitate ale noilor versiuni ale documentelor autentice eliberate de statele membre care sunt menționate în prezentul regulament.

 

(81g) Pentru a garanta că statele membre au un nivel ridicat de control asupra fraudării documentelor, autoritățile statelor membre care au competențe în domeniul combaterii fraudării documentelor, cum ar fi poliția de frontieră, alte autorități de aplicare a legii sau alte părți terțe ar trebui să beneficieze de niveluri diferite de acces la FADO, în funcție de cerințele lor. Întrucât condițiile și măsurile de acordare a accesului sunt elemente neesențiale, de completare a prezentului regulament, acestea ar trebui stabilite prin acte delegate. Totodată, FADO ar trebui să permită utilizatorilor să dispună de informații cu privire la toate metodele noi de falsificare depistate și la noile documente autentice aflate în circulație.

 

(82) ▌ FADO ar trebui să ofere diferitelor părți interesate, inclusiv publicului larg, niveluri diferite de acces la documente, în funcție de nevoile lor de acces la sistem și de caracterul sensibil al datelor care urmează să fie accesate.

 

(82a) În ultimii ani, agenția a dobândit expertiză în domeniul combaterii fraudării documentelor. Prin urmare, așa cum prevede Regulamentul (UE) 2019/..., agenția trebuie să preia administrarea, precum și gestionarea operațională și tehnică a FADO de la Secretariatul General al Consiliului. Împreună cu transferul FADO, agenția ar trebui să ofere statelor membre asistență în timp aproape real pentru depistarea și identificarea documentelor falsificate.

 

(83) Ar trebui să se asigure faptul că, în timpul perioadei de tranziție, ▌ FADO rămâne pe deplin operațional până când transferul este realizat efectiv și informațiile existente au fost transferate către noul sistem. Proprietatea asupra datelor existente ar trebui să fie transferată ulterior agenției.

 

(83a) Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere competenței statelor membre în ceea ce privește recunoașterea pașapoartelor, a documentelor de călătorie, a vizelor sau a altor documente de identitate.

 

(101a) În vederea implementării eficiente a FADO, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește stabilirea specificațiilor tehnice pentru introducerea și stocarea informațiilor în FADO, în conformitate cu standardele înalte și procedurile de control și verificare a informațiilor conținute în FADO, în ceea ce privește instituirea măsurilor de acordare a accesului la FADO autorităților statelor membre competente în domeniul combaterii fraudării documentelor, în ceea ce privește stabilirea măsurilor de acordare a accesului limitat la FADO unor părți terțe, cum ar fi companiile aeriene, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, țările terțe sau organizațiile internaționale, precum și în ceea ce privește stabilirea datei implementării efective a FADO de către agenție. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare[7]. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

 

(102a)  În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică. Deoarece prezentul regulament constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, Danemarca decide, în conformitate cu articolul 4 din protocolul respectiv, în termen de șase luni de la data la care Consiliul decide cu privire la prezentul regulament dacă îl va pune în aplicare în legislația sa națională.

 

(102b) Regatul Unit participă la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Protocolul nr. 19 privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și cu articolul 8 alineatul (2) din Decizia 2000/365/CE a Consiliului[8].

 

(102c) Irlanda participă la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Protocolul nr. 19 privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și cu articolul 6 alineatul (2) din Decizia 2002/192/CE a Consiliului[9].

 

(102d) În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen[10], care se află sub incidența articolului 1 punctul H din Decizia 1999/437/CE a Consiliului[11].

 

(102e) În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Acordului încheiat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen[12], care se află sub incidența articolului 1 punctul (H) din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 4 alineatul (1) din Decizia 2004/849/CE a Consiliului și cu articolul 4 alineatul (1) din Decizia 2004/860/CE a Consiliului.

 

(102f) În ceea ce privește Liechtenstein, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Protocolului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen*, care se află sub incidența articolului 1 punctul H din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/349/UE[13] a Consiliului și cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului[14].

 

(113a) Prezentul regulament nu aduce atingere obligațiilor care rezultă din Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiaților, astfel cum a fost completată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967.

 

(114)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului[15] la 7 noiembrie 2018 și a emis un aviz la 30 noiembrie 2018.

 

(115) Prezentul regulament vizează ▌ adaptarea Acțiunii comune 98/700/JAI a Consiliului la cadrul instituțional stabilit de TFUE. Întrucât modificările care trebuie aduse sunt substanțiale ca număr și natură, ar trebui, din motive de claritate, ca respectiva acțiune comună să fie abrogată,

 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 80a
Obiectul și scopul FADO

 

Prezentul regulament stabilește sistemul „Documente false și autentice online” (FADO).

 

Scopul FADO este de a furniza informații actualizate despre documente false și autentice și de a contribui la combaterea fraudării documentelor și a identității prin schimbul de informații cu privire la elementele de securitate și la caracteristicile potențiale ale fraudei în documentele autentice și false între autoritățile naționale competente și cu părți terțe, cum ar fi instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și, după caz, cu țări terțe, entități teritoriale, organizații internaționale, alte entități de drept internațional și entități private și prin schimbul de informații cu publicul larg cu privire la documentele autentice.

 

Articolul 80b
Domeniu de aplicare

 

FADO conține informații privind specimenele de documente de călătorie, identitate, ședere și de stare civilă, permisele de conducere și certificatele de înmatriculare a vehiculelor emise de statele membre și versiunile falsificate ale acestor documente aflate în posesia lor. FADO poate conține și alte documente oficiale conexe care sunt folosite la solicitarea documentelor de călătorie, ședere sau de identitate, eliberate de statele membre și, după caz, de țări terțe, entități teritoriale, organizații internaționale și de alte entități de drept internațional, precum și informații privind falsificarea acestora.

 

Articolul 80c
Categorii de documente și date existente în FADO

 

1. FADO cuprinde următoarele:

 

(a) informații, inclusiv imagini, privind specimenele de documente și elementele lor de securitate;

 

(b) informații, inclusiv imagini, privind documentele false, falsificate, contrafăcute sau nerecunoscute, precum și privind caracteristicile fraudării acestora;

 

(c) informații sumare privind tehnicile de falsificare;

 

(d) informații sumare privind elementele de securitate ale documentelor autentice;

 

(e) statistici privind documentele false depistate;

 

(f) recomandări privind metodele eficiente de depistare a metodelor specifice de falsificare.

 

FADO poate conține, de asemenea, manuale, liste de contacte și informații privind documentele de călătorie valabile și privind recunoașterea acestora de către statele membre, precum și alte informații conexe utile.

 

2. Statele membre transmit fără întârziere Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă („agenția”) toate datele privind specimenele de documente și documentele falsificate de călătorie, identitate, ședere și de stare civilă, permise de conducere și certificate de înmatriculare a vehiculelor pentru care sunt operatori de date în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii în materie de protecție a datelor. Atunci când statele membre devin operatori de date în ceea ce privește datele suplimentare referitoare la astfel de documente, permise și certificate, statele membre le transmit fără întârziere agenției. Statele membre pot transmite agenției și date privind alte specimene de documente oficiale care sunt utilizate atunci când se solicită documente de călătorie, ședere sau identitate eliberate de statele membre sau date privind falsificări ale oricăruia dintre aceste documente.

 

Statele membre se asigură că persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt utilizate la specimenele de documente și documentele falsificate sunt protejate în conformitate cu normele aplicabile relevante, inclusiv în ceea ce privește prelucrarea datelor lor personale în FADO. Nu trebuie să fie posibilă identificarea unei persoane pe baza datelor cu caracter personal fără a dispune de informații suplimentare, și nici căutarea de date cu caracter personal în FADO.

 

3. FADO poate conține documentele menționate la alineatul (1), eliberate de țări terțe, entități teritoriale, organizații internaționale și alte entități de drept internațional, precum și informații privind falsificările acestor documente.

 

Articolul 80d
Responsabilitățile agenției

 

1. Agenția este responsabilă de înființarea FADO în conformitate cu prezentul regulament. Agenția asigură funcționarea FADO 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, precum și întreținerea și actualizarea sa.

 

2. Agenția furnizează autorităților competente ale statelor membre asistență în timp aproape real în ceea ce privește depistarea și identificarea documentelor falsificate.

 

3. Agenția este responsabilă de încărcarea informațiilor primite de la statele membre în timp util și în mod eficient pentru a garanta uniformitatea și calitatea datelor, asigurând în același timp respectarea principiului reducerii la minimum a datelor, prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2018/1725.

 

4. Agenția este responsabilă de încărcarea informațiilor privind documentele obținute de la țări terțe, entități teritoriale, organizații internaționale și alte entități de drept internațional, precum și a informațiilor privind falsificările acestor documente.

 

5. După caz, Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție acordă agenției sprijin tehnic pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin în temeiul prezentului regulament.

 

Articolul 80e
Arhitectura FADO și accesul la acesta

 

1. Arhitectura FADO trebuie să permită niveluri diferite ale drepturilor de acces la FADO. Numai experții în documente ai autorităților statelor membre competente în domeniul combaterii fraudării documentelor, cum ar fi poliția de frontieră și alte autorități de aplicare a legii, au acces nerestricționat la FADO.

 

2. Următoarele entități au acces limitat la FADO:

 

(a) autoritățile statelor membre care nu au nevoie de informații detaliate cu privire la elementele de securitate și la falsificarea documentelor;

 

(b) instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii;

 

(c) părțile terțe, cum ar fi țările terțe, entitățile teritoriale sau organizațiile internaționale;

 

(d) entități private, cum ar fi companiile aeriene și alți transportatori;

 

(e) publicul larg.

 

Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 80h în ceea privește definirea drepturilor de acces în temeiul prezentului alineat. Actele delegate stabilesc, pentru fiecare grup menționat la prezentul alineat, la ce parte a sistemului trebuie să aibă acces și procedurile și condițiile specifice care pot fi necesare.

 

3. Statele membre informează Comisia și agenția care sunt autoritățile naționale menționate la alineatul (1).

 

La trei luni de la data implementării efective a sistemului de către agenție, ea publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o listă consolidată a autorităților menționate la alineatul (1). De asemenea, statele membre notifică fără întârziere Comisiei și agenției orice modificare legată de autoritățile respective. În cazul unor astfel de modificări, agenția publică o dată pe an o versiune consolidată actualizată a informațiilor respective. Agenția menține un site web public, actualizat în permanență, unde pot fi găsite respectivele informații.

 

Articolul 80f
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către agenție

 

Atunci când prelucrează date cu caracter personal, agenția aplică Regulamentul (UE) 2018/1725. Agenția prelucrează datele cu caracter personal numai în cazul în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investită în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1725.

 

FADO poate conține date cu caracter personal numai în măsura în care apar în specimenele de documente și în documentele falsificate. Agenția încarcă date cu caracter personal numai în măsura în care acestea sunt strict necesare pentru a descrie sau a ilustra elemente sau metode de falsificare. Agenția se asigură că aceste date sunt anonimizate corespunzător și reduse la minimum în concordanță cu scopul FADO, în măsura posibilului, într-un mod care să împiedice identificarea unei persoane prin FADO fără a dispune și de alte informații. Identificarea oricărei persoane prin FADO este interzisă.

 

Părțile terțe și entitățile private menționate la articolul 80e alineatul (2) literele (c) și (d) din prezentul regulament care au acces la FADO, altul decât accesul menționat la articolul 80e alineatul (2) litera (e) din prezentul regulament, încheie acordurile necesare cu agenția, în temeiul articolelor 9 și 48 din Regulamentul (UE) 2018/1725, după caz, care prevăd, printre altele, prevenirea identificării persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt conținute în FADO.

 

Articolul 80g
Acte delegate

 

Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 80h în ceea ce privește:

 

(a) stabilirea specificațiilor tehnice pentru introducerea și stocarea informațiilor în FADO în conformitate cu standarde înalte;

 

(b) stabilirea de proceduri de control și verificare a informațiilor stocate în FADO;

 

(c) stabilirea de măsuri care acordă acces la FADO pentru autoritățile statelor membre competente în domeniul combaterii fraudării documentelor;

 

(d) stabilirea de măsuri care acordă acces limitat la FADO pentru părți terțe, cum ar fi companiile aeriene, instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE, țările terțe sau organizațiile internaționale;

 

(e) stabilirea datei de implementare efective a FADO de către agenție.

 

Articolul 80h
Exercitarea delegării de competențe

 

1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 80e alineatul (2) al doilea paragraf și la articolul 80g alineatul (1) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

 

3. Delegarea de competențe menționată la articolul 80e alineatul (2) al doilea paragraf și la articolul 80g alineatul (1) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4. Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 80e alineatul (2) al doilea paragraf și al articolului 80g alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

 

Articolul 80j
Abrogare și dispoziții tranzitorii

 

1. Acțiunea comună 98/700/JAI se abrogă cu efect de la data implementării efective a sistemului de către agenție, dată care urmează să fie stabilită printr-un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 80g litera (e).

 

2. Secretariatul General al Consiliului transferă datele actuale privind specimenele de documente și documentele false din FADO, astfel cum a fost înființat prin Acțiunea comună 98/700/JAI, către FADO, astfel cum este instituit prin prezentul regulament.

 

Articolul 80k
Intrare în vigoare

 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european: sistemul „ Documente false și autentice online” (FADO) și abrogarea Acțiunii Comune nr. 98/700/JAI a Consiliului

Referințe

COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)

Data prezentării la PE

12.9.2018

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

LIBE

28.3.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

BUDG

28.3.2019

 

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

BUDG

23.7.2019

 

 

 

Raportoare

 Data numirii

Roberta Metsola

24.7.2019

 

 

 

Examinare în comisie

21.10.2019

 

 

 

Data adoptării

7.11.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

5

7

Membri titulari prezenți la votul final

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Sylvie Guillaume, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoș Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Membri supleanți prezenți la votul final

Damian Boeselager, Claire Fox, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Irina Von Wiese, Axel Voss

Data depunerii

11.11.2019

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

48

+

ID

Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

PPE

Vasile Blaga, Lena Düpont, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

RENEW

Malik Azmani, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Dragoș Tudorache, Irina Von Wiese

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

 

5

-

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

7

0

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini, Robert Roos

ID

Peter Kofod

NI

Claire Fox

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

[1] JO C 110, 22.3.2019, p. 62.

[2] JO C 168, 16.5.2019, p. 74.

[*] Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

[3] JO C 110, 22.3.2019, p. 62.

[4] JO C 168, 16.5.2019, p. 74.

[5] Acțiunea comună 98/700/JAI din 3 decembrie 1998 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la crearea unui Sistem European de Arhivare a Imaginilor (FADO) (JO L 333, 9.12.1998, p. 4).

[6] Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

[7] JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

[8] Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).

[9] Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).

[10] JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

[11] Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31).

[12] JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

[13] Decizia 2011/349/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în special în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală și cooperarea polițienească (JO L 160, 18.6.2011, p. 1).

[14] Decizia 2011/350/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în ceea ce privește eliminarea controalelor la frontierele interne și circulația persoanelor (JO L 160, 18.6.2011, p. 19).

[15] Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Ultima actualizare: 22 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate