Postup : 2018/0330B(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0022/2019

Predkladané texty :

A9-0022/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Hlasovanie :

PV 13/02/2020 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0038

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0022/2019</NoDocSe>
PDF 244kWORD 69k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0631 – C8‑0150/2019 – 2018/0330B(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci</Commission>

Spravodajkyňa: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624

(COM(2018)0631 – C8‑0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0631),

 so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 21. marca 2019 rozdeliť návrh Komisie a poveriť Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby vypracoval samostatnú legislatívnu správu k ustanoveniam týkajúcim sa systému FADO (falošné a pravé doklady online), konkrétne k odôvodneniam 80 až 83, 102, 114 a 115 a k článku 80 návrhu Komisie;

 so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 77 ods. 2 písm. b) a d) a článok 79 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑/2019),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. decembra 2018[1],

 so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 6. februára 2019[2],

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0022/2019),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


 

Pozmeňujúci návrh  1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU[*]

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

 

o systéme pre falošné a pravé doklady online („FADO“),

 

a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/SVV ▌EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. b) a d) a článok 79 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[3],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[4],

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

 

(80) V rámci Generálneho sekretariátu Rady bol jednotnou akciou 98/700/SVV[5] zriadený systém falošných a pravých dokladov online (ďalej aj „systém FADO“). Systém FADO bol zriadený na uľahčenie výmeny informácií medzi orgánmi členských štátov ▌o vzorových dokladoch a o známych metódach falšovania▌. Zabezpečuje elektronické uchovávanie, rýchlu výmenu a potvrdzovanie informácií o pravých a falošných dokladoch. Vzhľadom na to, že odhaľovanie falošných dokladov je dôležité aj pre občanov, organizácie a podniky, Generálny sekretariát Rady sprístupnil pravé doklady aj vo Verejnom registri pravých preukazov totožnosti a cestovných dokladov online (PRADO).

 

(81a) Toto nariadenie predstavuje potrebný nový legislatívny základ upravujúci systém FADO.

 

(81b) Hoci sa falošné doklady a podvody s osobnými údajmi často odhalia na vonkajších hraniciach Únie, boj proti falošným dokladom je oblasťou, na ktorú sa vzťahuje policajná spolupráca. Podvodné používanie dokladov v schengenskom priestore v posledných rokoch výrazne vzrástlo. Podvody v oblasti dokladov a podvody s osobnými údajmi zahŕňajú výrobu a používanie falšovaných dokladov, pozmeňovanie pravých dokladov, ako aj používanie pravých dokladov získaných podvodným konaním alebo skreslením skutočností. Falošné doklady sú viacúčelovým nástrojom na páchanie trestných činov, pretože sa môžu opakovane používať na podporu rôznych trestných činností vrátane legalizácie príjmov z trestnej činnosti a terorizmu. Techniky používané na výrobu falošných dokladov sú čoraz dômyselnejšie a vyžadujú si vysokokvalitné informácie o možnostiach odhalenia podvodu, najmä ochranné prvky a opis podvodov, ako aj častú aktualizáciu. Falošné alebo pozmenené doklady totožnosti však za určitých okolností používajú aj žiadatelia o azyl pri pokuse získať prístup na územie členského štátu.

 

(81c) Systém FADO je osobitne vytvorený na účel uchovávania vzorových dokladov a príkladov sfalšovaných dokladov obsahujúcich opis metód falšovania a pozmeňovania, ktoré poskytne členský štát. Môže obsahovať aj akékoľvek iné doklady pochádzajúce z tretích krajín, územných celkov, medzinárodných organizácií a iných subjektov, na ktoré sa vzťahuje medzinárodné právo. Ako priamy dôsledok účelu, na ktorý bol systém FADO osobitne zriadený, by sa mali osobné údaje uchovávať v systéme FADO vo forme rôznych prvkov, ktoré sú uvedené na vzorových a falšovaných dokladoch. Takéto osobné údaje by sa mali obmedzovať len na to, čo je striktne nevyhnutné na účely systému FADO. Systém FADO by mal obsahovať osobné údaje vo forme podoby tváre alebo alfanumerických údajov, iba pokiaľ súvisia s bezpečnostnými prvkami vo vzorovom doklade alebo s metódou falšovania sfalšovaného dokladu. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len „agentúra“) zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/... by mala podniknúť kroky potrebné na anonymizáciu všetkých prvkov osobných údajov, ktoré nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré sa údaje spracúvajú, v súlade so zásadou minimalizácie údajov uvedenou v článku 4 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725[6]. V systéme FADO by nemalo byť možné získavať ani vyhľadávať akékoľvek prvky osobných údajov, ani by sa údaje na vzorových dokladoch alebo falšovaných dokladoch nemali použiť na identifikáciu žiadnej fyzickej osoby.

 

(81d) Podvody v oblasti dokladov môžu v konečnom dôsledku ohroziť vnútornú bezpečnosť schengenského priestoru ako priestoru bez kontroly vnútorných hraníc. Používanie systému FADO ako elektronického úložného systému s opisom prvkov v pravých, ako aj falošných dokladoch, pomocou ktorých možno odhaliť podvod, je dôležitým nástrojom na boj proti podvodom v oblasti dokladov, a to najmä na vonkajších hraniciach schengenského priestoru. Tým, že systém FADO poskytuje podporu polícii, pohraničnej stráži, colným orgánom a iným orgánom presadzovania práva členských štátov v boji proti falošným dokladom, prispieva k zachovávaniu vysokej úrovne bezpečnosti v schengenskom priestore, v dôsledku čoho predstavuje dôležitý nástroj na uplatňovanie ustanovení schengenského acquis začleneného do rámca Únie.

 

(81e) Systém FADO by mal obsahovať informácie o všetkých typoch vzorových cestovných dokladov, vzorových dokladov totožnosti, dokladov o pobyte a matričných dokladov, vodičských preukazov, osvedčení o evidencii vozidiel vydávaných členskými štátmi a o falšovaných verziách takýchto dokladov, ktoré majú k dispozícii, a takisto by malo byť možné, aby obsahoval iné súvisiace úradné dokumenty, ktoré by sa mohli použiť pri podávaní žiadosti o cestovný doklad, doklad o pobyte alebo doklad totožnosti vydávaný členskými štátmi. Malo by byť takisto možné, aby obsahoval aj informácie o akýchkoľvek iných dokladoch vydávaných tretími krajinami, územnými celkami, medzinárodnými organizáciami a inými subjektmi, na ktoré sa vzťahuje medzinárodné právo.

 

(81f)  Hoci členské štáty môžu udržiavať alebo rozvíjať svoje vlastné vnútroštátne systémy obsahujúce informácie o pravých a falošných dokladoch, mali by mať povinnosť poskytovať agentúre informácie o pravých cestovných dokladoch, dokladoch o totožnosti, dokladoch o pobyte a matričných dokladoch, vodičských preukazoch a osvedčeniach o vozidle, ktoré vydávajú, a o falšovaných verziách takýchto dokladov, ktoré majú k dispozícii. Agentúra by mala tieto informácie vložiť do systému FADO, aby sa zaručila jednotnosť a kvalita informácií. Členské štáty by mali predovšetkým poskytnúť všetky ochranné prvky nových verzií pravých dokladov, ktoré vydajú a na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

 

(81g) S cieľom zabezpečiť, aby mali členské štáty kontrolu podvodov v oblasti dokladov na vysokej úrovni, by sa mali orgánom členských štátov príslušným v tejto oblasti podvodov, napr. pohraničnej polícii, iným orgánom presadzovania práva alebo niektorým iným tretím stranám, poskytovať rôzne úrovne prístupu do systému FADO v závislosti od ich požiadaviek. Keďže podmienky a opatrenia na udelenie takéhoto prístupu sú nepodstatné prvky dopĺňajúce toto nariadenie, mali by sa stanoviť delegovanými aktmi. Zároveň by mal systém FADO umožniť používateľom, aby mali k dispozícii informácie o každej novej odhalenej metóde falšovania a pozmeňovania a o nových pravých dokladoch, ktoré sú v obehu.

 

(82) ▌FADO by ▌mal poskytovať rôznym zainteresovaným stranám vrátane širokej verejnosti rôzne úrovne prístupu k dokumentom v závislosti od ich potreby prístupu k systému a citlivosti údajov, ku ktorým majú mať prístup.

 

(82a) V uplynulých rokoch nadobudla agentúra odborné znalosti v oblasti podvodov týkajúcich sa dokladov. Agentúra má preto od Generálneho sekretariátu Rady prevziať správu, ako aj prevádzkové a technické riadenie systému FADO, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) 2019/… Okrem prevodu systému FADO by mala agentúra poskytovať členským štátom pomoc takmer v reálnom čase pri odhaľovaní a identifikácii falšovaných dokladov.

 

(83) Je potrebné zabezpečiť, aby bol systém FADO počas prechodného obdobia plne funkčný, kým sa prevod definitívne nevykoná a existujúce informácie sa neprenesú do nového systému. Vlastníctvo existujúcich údajov by sa potom malo previesť na agentúru.

 

(83a) Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na právomoc členských štátov, pokiaľ ide o uznávanie cestovných pasov, cestovných dokladov, víz alebo iných dokladov totožnosti.

 

(101a) S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie systému FADO by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o stanovenie technických špecifikácií pre vkladanie informácií do systému FADO a uchovávanie informácií v systéme FADO v súlade s vysokými normami a postupmi na kontrolu a overovanie informácií obsiahnutých v systéme FADO, pokiaľ ide o zavedenie opatrení, ktorými sa orgánom členských štátov zodpovedným v oblasti podvodov s dokladmi poskytuje prístup k systému FADO, pokiaľ ide o zavedenie opatrení, ktorými sa umožňuje obmedzený prístup do systému FADO, tretím stranám, ako sú letecké spoločnosti, inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, tretie krajiny alebo medzinárodné organizácie, a pokiaľ ide o určenie dátumu skutočného zavedenia systému FADO agentúrou. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva[7]. Európsky parlament a Rada dostávajú v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako odborníci z členských štátov a ich odborníci majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

 

(102a)  V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto nariadenie je založené na schengenskom acquis, sa Dánsko v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov po rozhodnutí Rady o tomto nariadení, či ho bude transponovať do svojho vnútroštátneho práva.

 

(102b) Spojené kráľovstvo sa zúčastňuje na tomto nariadení v súlade s článkom 5 ods. 1 Protokolu č. 19 o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a v súlade s článkom 8 ods. 2 rozhodnutia Rady 2000/365/ES[8].

 

(102c) Írsko sa zúčastňuje na tomto nariadení v súlade s článkom 5 ods. 1 Protokolu č. 19 o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a v súlade s článkom 6 ods. 2 rozhodnutia Rady 2002/192/ES[9].

 

(102d) Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis[10], ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode H rozhodnutia Rady 1999/437/ES[11].

 

(102e) Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis[12], ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode H rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 4 ods. 1 rozhodnutia Rady 2004/849/ES a článkom 4 ods. 1 rozhodnutia Rady 2004/860/ES.

 

(102f) Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode H rozhodnutia Rady 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/349/EÚ[13] a článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ[14].

 

(113a) Týmto nariadením nie sú dotknuté záväzky vyplývajúce zo Ženevského dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951, ktorý bol zmenený a doplnený Newyorským protokolom z 31. januára 1967.

 

(114)  S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 7. novembra 2018[15] a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vydal stanovisko 30. novembra 2018.

 

(115) Cieľom tohto nariadenia je ▌prispôsobiť jednotnú akciu Rady 98/700/SVV inštitucionálnemu rámcu vymedzenému v ZFEÚ. Keďže zmeny, ktoré sa majú vykonať, sú početné a ich charakter je závažný, uvedená jednotná akcia by sa mala v záujme jasnosti nahradiť a zrušiť,

 

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 80a
Predmet úpravy a účel systému FADO

 

Týmto nariadením sa zriaďuje systém pre falošné a pravé doklady online (FADO).

 

Účelom systému FADO je poskytovať aktuálne informácie o pravých a falšovaných dokladoch a prispieť k boju proti podvodom v oblasti dokladov a proti podvodom s osobnými údajmi, a to výmenou informácií o ochranných prvkoch a potenciálnych charakteristických znakoch falšovania v pravých a falošných dokladoch medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, s tretími stranami, ako sú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, a prípadne s tretími krajinami, územnými celkami, medzinárodnými organizáciami, inými subjektmi, na ktoré sa vzťahuje medzinárodné právo a súkromnými subjektami, a poskytovaním informácií o pravých dokladoch širokej verejnosti.

 

Článok 80b
Rozsah pôsobnosti

 

FADO obsahuje informácie o vzoroch cestovných dokladov, dokladov totožnosti, dokladov o pobyte a dokladov o osobnom stave, vodičských preukazov a osvedčeniach o vozidle vydaných členskými štátmi a falšovaných verzií týchto dokladov, ktoré majú členské štáty k dispozícii. Systém FADO môže tiež obsahovať iné súvisiace úradné doklady, ktoré sa používajú pri podávaní žiadosti o cestovný doklad, doklad o pobyte alebo doklad totožnosti vydaný členskými štátmi a prípadne tretími krajinami, územnými celkami, medzinárodnými organizáciami a inými subjektmi, na ktoré sa vzťahuje medzinárodné právo, a informácie o ich falšovaní.

 

Článok 80c
Kategórie dokladov a údajov obsiahnutých v systéme FADO

 

1. FADO zahŕňa:

 

a) informácie (vrátane vyobrazení) o vzorových dokladoch a ich ochranných prvkoch;

 

b) informácie (vrátane vyobrazení) o falošných, pozmenených či sfalšovaných dokladoch alebo pseudodokladoch, ako aj o charakteristických znakoch ich falšovania;

 

c) súhrnné informácie o technikách falšovania a pozmeňovania;

 

d) súhrnné informácie o ochranných prvkoch pravých dokladov;

 

e) štatistiky o odhalených falošných dokladoch;

 

f) odporúčania o účinných spôsoboch odhaľovania konkrétnych spôsoboch falšovania a pozmeňovania.

 

Systém FADO môže obsahovať aj príručky, zoznamy kontaktných údajov a informácie o platných cestovných dokladoch a ich uznávaní členskými štátmi, ako aj ďalšie užitočné súvisiace informácie.

 

2. Členské štáty bezodkladne zašlú Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len „agentúra“) všetky údaje o vzorových a podvodných cestovných dokladoch, dokladoch totožnosti, dokladoch o pobyte a občianskom stave, vodičských preukazoch a osvedčeniach o vozidle, v súvislosti s ktorými sú prevádzkovateľom údajov podľa platných právnych predpisov Únie v oblasti ochrany údajov . Keď sa členské štáty stanú prevádzkovateľom údajov týkajúcich sa dodatočných údajov o takýchto dokladoch a osvedčeniach, bezodkladne ich postúpia agentúre. Členské štáty môžu agentúre zasielať aj údaje o iných vzoroch úradných dokladov, ktoré sa používajú pri podávaní žiadosti o cestovný doklad, doklad o pobyte alebo doklad totožnosti vydaný členskými štátmi alebo údaje o falšovaní takýchto dokladov.

 

Členské štáty zabezpečia, aby boli osoby, ktorých osobné údaje sa použijú na vzorových a falšovaných dokladoch, chránené v súlade s príslušnými platnými predpismi, a to aj pokiaľ ide o spracovanie ich osobných údajov v systéme FADO. Nesmie sa umožniť identifikovať osobu na základe osobných údajov bez dodatočných informácií alebo vyhľadávať osobné údaje v systéme FADO.

 

3. FADO môže obsahovať doklady uvedené v odseku 1 vydané tretími krajinami, územnými celkami, medzinárodnými organizáciami a ďalšími subjektmi, na ktoré sa vzťahuje medzinárodné právo, ako aj informácie o ich falšovaní.

 

Článok 80d
Povinnosti agentúry

 

1. Agentúra je zodpovedná za zriadenie systému FADO v súlade s týmto nariadením. Agentúra zabezpečuje fungovanie systému FADO 24 hodín denne, 7 dní v týždni a zabezpečuje jeho údržbu a aktualizáciu.

 

2. Agentúra poskytuje zodpovedným orgánom členských štátov pomoc takmer v reálnom čase pri odhaľovaní a identifikácii falšovaných dokladov.

 

3. Agentúra je zodpovedná za vkladanie informácií získaných od členských štátov do systému včasným a účinným spôsobom s cieľom zaručiť jednotnosť a kvalitu údajov a zároveň zaistiť dodržiavanie zásady minimalizácie údajov stanovenej v článku 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/1725.

 

4. Agentúra je zodpovedná za vkladanie informácií o dokladoch získaných od tretích krajín, územných celkov, medzinárodných organizácií a ďalších subjektov, na ktoré sa vzťahuje medzinárodné právo, ako aj informácií o ich falšovaní.

 

5. Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti prípadne poskytne agentúre technickú podporu pri plnení jej úloh podľa tohto nariadenia.

 

Článok 80e
Štruktúra systému FADO a prístup k nemu

 

1. Štruktúra systému FADO mu umožní rôzne úrovne prístupových práv. Neobmedzený prístup do systému FADO majú jedine experti na doklady orgánov členských štátov, ktoré sú príslušné v tejto oblasti podvodov, ako sú hraničná polícia a iné orgány presadzovania práva.

 

2. Obmedzený prístup do systému FADO majú:

 

a) orgány členských štátov, ktoré nepotrebujú podrobné informácie o ochranných prvkoch a falšovaní dokladov;

 

b) inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie;

 

c) tretie strany, ako sú tretie krajiny, územné celky alebo medzinárodné organizácie;

 

d) súkromné subjekty, ako sú letecké spoločnosti a iní prepravcovia;

 

e) široká verejnosť.

 

Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 80h o vymedzení prístupových práv podľa tohto odseku. V delegovaných aktoch sa pre každú skupinu uvedenú v tomto odseku stanoví tá časť systému, ku ktorej sa má poskytnúť prístup, a všetky osobitné postupy a podmienky, ktoré môžu byť potrebné.

 

3. Členské štáty oznámia vnútroštátne orgány uvedené v odseku 1 Komisii a agentúre.

 

Agentúra uverejní konsolidovaný zoznam orgánov uvedených v odseku 1 v Úradnom vestníku Európskej únie tri mesiace odo dňa účinného zavedenia systému agentúrou. Členské štáty tiež bezodkladne oznámia Komisii a agentúre akékoľvek zmeny týkajúce sa uvedených orgánov. V prípade takýchto zmien agentúra raz ročne uverejní aktualizovanú konsolidovanú verziu týchto informácií. Agentúra udržiava priebežne aktualizované verejné webové sídlo obsahujúce uvedené informácie.

 

Článok 80f
Spracúvanie osobných údajov agentúrou

 

Agentúra pri spracúvaní osobných údajov uplatňuje nariadenie (EÚ) 2018/1725. Agentúra spracúva osobné údaje len vtedy, keď je takéto spracúvanie potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej podľa článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1725.

 

FADO môže obsahovať osobné údaje len v takom rozsahu, v akom sa nachádzajú na vzorových a falšovaných dokladoch. Agentúra vkladá do systému osobné údaje len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na opis alebo ilustráciu prvkov alebo metódy falšovania. Agentúra zabezpečí primeranú anonymizáciu a minimalizáciu týchto údajov v súlade s účelom systému FADO, pokiaľ je to možné spôsobom, ktorý bráni identifikácii akejkoľvek fyzickej osoby prostredníctvom systému FADO bez dodatočných údajov. Identifikácia akejkoľvek fyzickej osoby prostredníctvom systému FADO sa zakazuje.

 

Tretie strany a súkromné subjekty uvedené v článku 80e ods. 2 písm. c) a d) tohto nariadenia, ktoré majú iný prístup do systému FADO než prístup uvedený v článku 80e ods. 2 písm. e) tohto nariadenia, podľa potreby uzatvárajú s agentúrou potrebné dohody podľa článkov 9 a 48 nariadenia (EÚ) 2018/1725, v ktorých sa okrem iného ustanovuje prevencia identifikácie osôb, ktorých osobné údaje sú v systéme FADO.

 

Článok 80g
Delegované akty

 

Komisia v súlade s článkom 80h prijme delegované akty týkajúce sa:

 

a) stanovenia technických špecifikácií pre vkladanie informácií do systému FADO a ich uchovávanie v ňom podľa prísnych noriem;

 

b) stanovenia postupov kontroly a overovania informácií obsiahnutých v systéme FADO;

 

c) stanovenie opatrení, ktorými sa udeľuje prístup do systému FADO pre orgány členských štátov príslušné v oblasti podvodov s dokladmi;

 

d) stanovenie opatrení, ktorými sa udeľuje obmedzený prístup do systému FADO tretím stranám, ako sú letecké spoločnosti, inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ, tretie krajiny alebo medzinárodné organizácie;

 

e) určenie dátumu definitívnej implementácie systému FADO agentúrou.

 

Článok 80h
Vykonávanie delegovania právomoci

 

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 80e ods. 2 druhom pododseku a článku 80g ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 80e ods. 2 druhom pododseku a článku 80g ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktorá sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 80e ods. 2 druhého pododseku a článku 80g ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

Článok 80j
Zrušenie a prechodné ustanovenia

 

1. Jednotná akcia 98/700/JHA sa zrušuje s účinnosťou odo dňa definitívnej implementácie systému agentúrou, ktorý sa stanoví delegovaným aktom prijatým, ako sa ustanovuje v v článku 80g písm. e).

 

2. Generálny sekretariát Rady prenesie súčasné údaje o vzorových dokladoch a falošných dokladoch do systému FADO, ktorý je stanovený v jednotnej akcii 98/700/JHA, do systému FADO, ako sa ustanovuje v tomto nariadení .

 

Článok 80k
Nadobudnutie účinnosti

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade s zmluvami.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž: systém pre falošné a pravé doklady online („FADO“) a zrušenie jednotnej akcie 98/700/JHA

Referenčné čísla

COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)

Dátum predloženia v EP

12.9.2018

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

28.3.2019

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

28.3.2019

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

BUDG

23.7.2019

 

 

 

Spravodajkyňa

 dátum vymenovania

Roberta Metsola

24.7.2019

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.10.2019

 

 

 

Dátum prijatia

7.11.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

5

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Sylvie Guillaume, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damian Boeselager, Claire Fox, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Irina Von Wiese, Axel Voss

Dátum predloženia

11.11.2019

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

48

+

ID

Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

PPE

Vasile Blaga, Lena Düpont, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

RENEW

Malik Azmani, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Irina Von Wiese

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

 

5

-

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

7

0

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini, Robert Roos

ID

Peter Kofod

NI

Claire Fox

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Ú. v. EÚ L 110, 22.3.2019, s. 62.

[2] Ú. v. EÚ L 168, 16.5.2019, s. 74.

[*] Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

[3] Ú. v. EÚ L 110, 22.3.2019, s. 62.

[4] Ú. v. EÚ L 168, 16.5.2019, s. 74.

[5] Jednotná akcia (98/700/SVV) z 3. decembra 1998 prijatá Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, týkajúca sa zriadenia Európskeho systému archivácie vyobrazení (FADO), Ú. v. ES L 333, 9.12. 1998, s. 4).

[6] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

[7] Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

[8] Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).

[9] Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

[10] Ú. v. EÚ L 176, 10.7.1999, s. 36.

[11] Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).

[12] Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

[13] Rozhodnutie Rady 2011/349/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí, v mene Európskej únie, Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnských kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou a pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje najmä na justičnú spoluprácu v trestných veciach a policajnú spoluprácu (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 1).

[14] Rozhodnutie Rady 2011/350/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí, v mene Európskej únie, Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19).

[15] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Posledná úprava: 22. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia