Postopek : 2018/0330B(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0022/2019

Predložena besedila :

A9-0022/2019

Razprave :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Glasovanja :

PV 13/02/2020 - 7.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0038

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0022/2019</NoDocSe>
PDF 222kWORD 91k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0631 – C9-0150/2019 – 2018/0330B(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve</Commission>

Poročevalka: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

NAPAKE/DODATKI
PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2018)0631 – C9-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0631),

 ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 21. marca 2019, da se predlog Komisije razdeli, Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve pa pooblasti za pripravo ločenega zakonodajnega poročila za določbe, ki se nanašajo na sistem lažnih in pravih dokumentov na spletu (FADO), in sicer uvodne izjave 80 do 83, 102, 114 in 115 ter člen 80 predloga Komisije;

 ob upoštevanju člena 294(2) in člena 77(2)(b) in (d) ter člena 79(2)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0150/2019),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. decembra 2018[1],

 ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 16. februarja 2019[2],

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A9-0022/2019),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


Predlog spremembe  1

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA[*]

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

 

o ▌sistemu lažnih in pravih dokumentov na spletu (FADO)

 

in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ ▌EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 77(2)(b) in (d) ter člena 79(2)(c) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[3],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij[4],

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

 

(80) Sistem lažnih in pravih dokumentov na spletu (v nadaljnjem besedilu: sistem FADO) je bil vzpostavljen s Skupnim ukrepom 98/700/PN[5] v okviru generalnega sekretariata Sveta. Sistem FADO je bil vzpostavljen, da bi organom držav članic olajšal izmenjavo informacij o vzorčnih dokumentih in znanih načinih ponarejanja. Zagotavlja elektronsko shranjevanje, hitro izmenjavo in potrjevanje informacij o pravih in lažnih dokumentih. Ker je odkrivanje lažnih dokumentov pomembno tudi za državljane, organizacije in podjetja, je generalni sekretariat Sveta pristne dokumente objavil tudi v javnem registru pravih osebnih dokumentov in potnih listin na spletu (PRADO).

 

(81a) Ta uredba je potrebna nova zakonodajna podlaga za upravljanje sistema FADO.

 

(81b) Čeprav se lažni dokumenti in identitetne prevare pogosto odkrijejo na zunanjih mejah Unije, je boj proti lažnim dokumentom eno od področij policijskega sodelovanja. Prevare z dokumenti v schengenskem območju so v zadnjih letih v znatnem porastu. Prevare z dokumenti in identiteto vključujejo izdelavo in uporabo ponarejenih dokumentov, prenarejanje pravih dokumentov, pa tudi uporabo pravih dokumentov, ko so ti pridobljeni s sredstvi, kakršni sta preslepitev ali neresnično prikazovanje. Lažni dokumenti so večnamensko kriminalno orodje, saj jih je mogoče večkratno uporabiti za različne kriminalne dejavnosti, vključno s pranjem denarja in terorizmom. Tehnike izdelovanja lažnih dokumentov so čedalje bolj prefinjene, zato so potrebni kakovostni podatki o možnih prepoznavnih znakih, zlasti o zaščitnih elementih in značilnostih ponaredbe, pa tudi pogosto posodabljanje. Lažne ali ponarejene osebne dokumente pa v nekaterih okoliščinah uporabljajo tudi prosilci za azil, ko poskušajo dostopiti do ozemlja države članice.

 

(81c) Sistem FADO je bil posebej ustanovljen za shranjevanje vzorčnih dokumentov in primerov lažnih dokumentov in vključuje opis načinov prenarejanja in ponarejanja, ki so ga zagotovile države članice. V sistemu FADO so lahko shranjeni tudi tovrstni dokumenti, ki jih izdajo tretje države, ozemeljske entitete, mednarodne organizacije in drugi subjekti mednarodnega prava. Kot neposredna posledica namena, za katerega je bil sistem FADO posebej ustanovljen, bi se morali osebni podatki v njem shranjevati v obliki različnih elementov, ki se pojavljajo na vzorčnih in lažnih dokumentih. Ti osebni podatki bi morali biti omejeni na to, kar je nujno potrebno za namene sistema FADO. Sistem FADO bi moral vsebovati osebne podatke v obliki podobe obraza ali alfanumerične podatke le, če so povezani z varnostnimi elementi v vzorčnem dokumentu ali načinom prenarejanja lažnega dokumenta. Evropska agencija za mejno in obalno stražo (v nadaljnjem besedilu: Agencija), ustanovljena z Uredbo (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta, bi morala sprejeti potrebne ukrepe za anonimiziranje vseh elementov osebnih podatkov, ki niso potrebni v zvezi z nameni, za katere se podatki obdelujejo, v skladu z načelom zmanjšanja količine podatkov člena 4(1)(c) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2018/1725[6]. Ne bi smelo biti mogoče, da se iz sistema FADO pridobijo osebni podatki ali da se ti podatki v njem iščejo, prav tako se podatki z vzorcev ali lažnih dokumentov ne bi smeli uporabiti za identifikacijo katere koli fizične osebe.

 

(81d) Prevare z dokumenti lahko naposled ogrozijo notranjo varnost schengenskega območja kot območja brez kontrol na notranjih mejah. Uporaba sistema FADO kot sistema za elektronsko shranjevanje z opisom možnih prepoznavnih znakov pravih, pa tudi lažnih dokumentov, je pomembno orodje za boj proti prevaram z dokumenti, zlasti na zunanjih mejah schengenskega območja. Ker sistem FADO prispeva k ohranjanju visoke ravni varnosti v schengenskem območju, saj podpira policijo, mejne policiste, carinske organe in druge organe kazenskega pregona držav članic pri boju proti prevaram z dokumenti, je pomembno orodje za izvajanje določb schengenskega pravnega reda, ki je vključen v okvir Evropske unije.

 

(81e) Sistem FADO bi moral vsebovati informacije o vseh vrstah vzorcev potovalnih in osebnih dokumentov, dokumentov za prebivanje, dokumentov o osebnem stanju, vozniških in prometnih dovoljenjih, ki jih izdajo države članice, ter o lažnih primerkih teh dokumentov, ki jih imajo, prav tako pa bi moralo biti mogoče, da vsebuje druge sorodne uradne dokumente, ki se lahko uporabljajo pri vlogah za pridobitev potovalnih in osebnih dokumentov ali dokumentov za prebivanje, ki jih izdajo države članice. Mogoče bi moralo biti tudi, da vsebuje informacije o tovrstnih dokumentih, ki jih izdajo tretje države, ozemeljske entitete, mednarodne organizacije in drugi subjekti mednarodnega prava.

 

(81f)  Države članice lahko ohranijo ali razvijejo lastne nacionalne sisteme z informacijami o pravih in lažnih dokumentih, vendar bi morale Agenciji zagotoviti informacije o pravih potovalnih in osebnih dokumentih, dokumentih za prebivanje in dokumentih o osebnem stanju, vozniških in prometnih dovoljenjih, ki jih izdajo, ter o lažnih primerkih teh dokumentov, ki jih imajo. Agencija bi morala te podatke naložiti v sistem FADO, da bi zagotovila enotnost in kakovost informacij. Države članice bi morale zagotoviti zlasti vse varnostne elemente novih različic pravih dokumentov, ki jih izdajo in za katere velja ta uredba.

 

(81g) Da bodo lahko države članice dobro nadzirale prevare z dokumenti, bi bilo treba organom v državah članicah, ki so pristojni za področje prevar z dokumenti, kot so mejna policija, drugi organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ali druge tretje osebe, omogočiti različno raven dostopa do sistema FADO glede na njihove potrebe. Ker so pogoji in ukrepi za odobritev tega dostopa nebistveni elementi, ki dopolnjujejo to uredbo, bi jih bilo treba določiti z delegiranimi akti. Prav tako bi morali imeti uporabniki prek sistema FADO na voljo informacije o vseh odkritih novih načinih prenarejanja in o novih pristnih dokumentih v obtoku.

 

(82) Sistem FADO bi moral ▌različnim zainteresiranim stranem, vključno s širšo javnostjo, zagotoviti različne ravni dostopa do dokumentov glede na njihovo potrebo po dostopu do sistema in občutljivost podatkov, do katerih se dostopa.

 

(82a) V zadnjih letih je Agencija pridobila strokovno znanje na področju prevar z dokumenti. Zato bi morala Agencija, kot je določeno v Uredbi (EU) 2019/..., od generalnega sekretariata Sveta prevzeti vodenje ter operativno in tehnično upravljanje sistema FADO. Poleg prenosa sistema FADO bi morala Agencija državam članicam zagotoviti pomoč v skoraj realnem času pri odkrivanju in prepoznavanju lažnih dokumentov.

 

(83) Zagotoviti bi bilo treba▌, da bo sistem FADO v prehodnem obdobju deloval v celoti, dokler se prenos dejansko ne opravi in se obstoječi podatki ne prenesejo v novi sistem. Lastništvo obstoječih podatkov bi bilo nato treba prenesti na Agencijo.

 

(83a) Ta uredba ne bi smela vplivati na pristojnost držav članic glede priznavanja potnih listov, potnih listin, vizumov ali drugih osebnih dokumentov.

 

(101a) Da se zagotovi učinkovito izvajanje sistema FADO, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi z določitvijo tehničnih specifikacij za vnašanje informacij v sistem FADO in njihovo shranjevanje v tem sistemu v skladu z visokimi standardi in postopki za nadziranje in preverjanje informacij, ki jih vsebuje sistem FADO, v zvezi z uvedbo ukrepov za odobritev dostopa do sistema FADO organom tretjih držav, pristojnim za področje prevar z dokumenti, in ukrepov za odobritev omejenega dostopa do sistema FADO tretjim osebam, kot so letalski prevozniki, institucije, organi, uradi in agencije Unije, tretje države ali mednarodne organizacije, in v zvezi z določitvijo datuma dejanske vzpostavitve sistema s strani Agencije. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se to posvetovanje izvede v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje[7]. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

 

(102a)  V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja. Ker ta uredba nadgrajuje schengenski pravni red, se Danska v skladu s členom 4 navedenega protokola v šestih mesecih od dne, ko Svet sprejme to uredbo, odloči, ali jo bo prenesla v svoje nacionalno pravo.

 

(102b) Združeno kraljestvo sodeluje pri tej uredbi v skladu s členom 5(1) Protokola št. 19 o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, in členom 8(2) Sklepa Sveta 2000/365/ES[8].

 

(102c) Irska sodeluje pri tej uredbi v skladu s členom 5(1) Protokola št. 19 o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, in členom 6(2) Sklepa Sveta 2002/192/ES[9].

 

(102d) Ta uredba za Islandijo in Norveško predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda[10], ki spadajo na področje iz točke H člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES[11].

 

(102e) Kar zadeva Švico, ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda[12], ki sodijo na področje iz člena 1(H) Sklepa 1999/437/ES, v povezavi s členom 4(1) Sklepa Sveta 2004/849/ES in členom 4(1) Sklepa Sveta 2004/860/ES.

 

(102f) Ta uredba za Lihtenštajn pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, ki spadajo na področje iz točke H člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2011/349/EU[13] in členom 3 Sklepa Sveta 2011/350/EU[14].

 

(113a) Ta uredba ne posega v obveznosti, ki izhajajo iz Ženevske konvencije z dne 28. julija 1951, ki se nanaša na status beguncev, kakor je bila dopolnjena z Newyorškim protokolom z dne 31. januarja 1967.

 

(114)  7. novembra 2018 je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je mnenje podal dne 30. novembra 2018[15].

 

(115) Cilj te uredbe je ▌prilagoditi Skupni ukrep Sveta 98/700/PNZ institucionalnemu okviru, ki ga določa PDEU. Ker so potrebne znatne spremembe tako v številu kot glede vsebine, bi bilo treba zaradi večje jasnosti ta Skupni ukrep razveljaviti –

 

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 80a
Predmet urejanja in namen sistema FADO

 

S to uredbo se vzpostavlja sistem lažnih in pravih dokumentov na spletu (FADO).

 

Namen sistema FADO je ponuditi ažurne informacije o pravih in lažnih dokumentih in prispevati k boju proti prevaram z dokumenti in identiteto, in sicer s posredovanjem informacij o zaščitnih elementih in potencialnih značilnostih ponaredb v pravih in lažnih dokumentih med pristojnimi nacionalnimi organi, skupno rabo s tretjimi osebami, kot so institucije, organi, uradi in agencije Unije, ter, kjer je to ustrezno, tretjimi državami, ozemeljskimi entitetami, mednarodnimi organizacijami, drugimi subjekti mednarodnega prava in zasebnimi subjekti, in informacij o pravih dokumentih širši javnosti.

 

Člen 80b
Področje uporabe

 

FADO vsebuje informacije o vzorčnih potovalnih in osebnih dokumentih, dokumentih za prebivanje, dokumentih o osebnem stanju, vozniških in prometnih dovoljenjih, ki jih izdajo države članice, ter o lažnih primerkih teh dokumentov, ki jih imajo. Sistem FADO lahko prav tako vsebuje druge sorodne uradne dokumente, ki se uporabijo pri vlogah za pridobitev potnih in osebnih dokumentov ali dokumentov za prebivanje, ki jih izdajo države članice ali, kjer je to ustrezno, tretje države, ozemeljski subjekti, mednarodne organizacije in drugi subjekti, za katere se uporablja mednarodno pravo, ter informacije o prenarejanju teh dokumentov.

 

Člen 80c
Kategorije dokumentov in podatkov v sistemu FADO

 

1. Sistem FADO vključuje:

 

(a) informacije, vključno s slikami, o vzorčnih dokumentih in njihovih zaščitnih elementih;

 

(b) informacije, vključno s slikami, o lažnih, prenarejenih, ponarejenih ali neobstoječih dokumentih in značilnostih ponaredb;

 

(c) povzetek podatkov o tehnikah ponarejanja;

 

(d) povzetek podatkov o zaščitnih elementih pravih dokumentov;

 

(e) statistične podatke o odkritih lažnih dokumentih;

 

(f) priporočila o učinkovitih načinih zaznavanja posameznih načinov ponarejanja.

 

Sistem FADO lahko vsebuje tudi priročnike, sezname kontaktnih oseb in informacije o veljavnih potovalnih dokumentih ter njihovem priznavanju s strani držav članic, pa tudi druge tovrstne uporabne informacije.

 

2. Države članice Evropski agenciji za mejno in obalno stražo (v nadaljnjem besedilu: Agencija) nemudoma pošljejo vse podatke o vzorčnih in lažnih potovalnih in osebnih dokumentih, dokumentih za prebivanje in dokumentih o osebnem stanju ter vozniških in prometnih dovoljenjih, za katere so upravljavec podatkov v skladu z veljavno zakonodajo Unije o varstvu podatkov. Kadar države članice postanejo upravljavec podatkov v zvezi z dodatnimi podatki o teh dokumentih in dovoljenjih, jih nemudoma pošljejo tudi Agenciji. Agenciji lahko posredujejo tudi podatke o drugih vzorcih uradnih dokumentov, ki se uporabljajo pri oddaji vloge za potovalne dokumente, dokumente za prebivanje ali osebne dokumente, ki jih izdajo države članice, ali podatke o ponaredkih teh dokumentov.

 

Države članice zagotovijo, da so posamezniki, katerih osebni podatki se uporabljajo na vzorčnih in lažnih dokumentih, zaščiteni v skladu z ustreznimi veljavnimi predpisi, vključno v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov v sistemu FADO. Ni mogoče identificirati osebe na podlagi osebnih podatkov brez dodatnih informacij ali iskati osebnih podatkov v sistemu FADO.

 

3. Sistem FADO lahko vsebuje dokumente iz odstavka 1, ki so jih izdale tretje države, ozemeljske entitete, mednarodne organizacije in drugi subjekti mednarodnega prava, ter informacije o prenarejanju teh dokumentov.

 

Člen 80d
Naloge Agencije

 

1. Agencija je odgovorna za vzpostavitev sistema FADO v skladu s to uredbo. Agencija zagotovi delovanje sistema FADO štiriindvajset ur na dan in sedem dni na teden ter skrbi za njegovo vzdrževanje in posodabljanje.

 

2. Agencija pristojnim organom držav članic v skoraj realnem času pomaga pri odkrivanju in prepoznavanju lažnih dokumentov.

 

3. Agencija je odgovorna za pravočasno in učinkovito nalaganje informacij, ki so jih posredovale države članice, da se zagotovijo enotnost in kakovost podatkov ter spoštovanje načela zmanjšanja količine podatkov iz člena 4(1)(c) Uredbe (EU) 2018/1725.

 

4. Agencija je odgovorna za nalaganje informacij o dokumentih iz tretjih držav, ozemeljskih entitet, mednarodnih organizacij in drugih subjektov mednarodnega prava, ter informacij o prenarejanju teh dokumentov.

 

5. Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice Agenciji po potrebi zagotavlja tehnično podporo pri izvajanju njenih nalog v skladu s to uredbo.

 

Člen 80e
Arhitektura sistema FADO in dostop do nje

 

1. Arhitektura sistema FADO omogoča različne ravni pravic do dostopa do sistema FADO. Le strokovnjaki za preverjanje dokumentov iz organov držav članic, pristojnih za področje prevar z dokumenti, na primer mejna policija in drugi organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, imajo neomejen dostop do sistema FADO.

 

2. Omejen dostop do sistema FADO imajo:

 

(a) organi držav članic, ki ne potrebujejo podrobnih informacij v zvezi z varnostnimi elementi in prenarejanjem dokumentov;

 

(b) institucije, organi, uradi in agencije Unije;

 

(c) tretje osebe, kot so tretje države, ozemeljske entitete ali mednarodne organizacije;

 

(d)  zasebni subjekti, kot so letalski in drugi prevozniki;

 

(e) širša javnost.

 

Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 80h o opredelitvi pravic do dostopa v skladu s tem odstavkom. Z delegiranimi akti se za vsako skupino iz tega odstavka določijo del sistema, za katerega se odobri dostop, ter vsi posebni postopki in pogoji, ki so lahko potrebni.

 

3. Države članice obvestijo Komisijo in Agencijo o nacionalnih organih iz odstavka 1.

 

Agencija v treh mesecih od začetka učinkovitega izvajanja sistema v Uradnem listu Evropske unije objavi zbirni seznam organov iz odstavka 1. Države članice Komisijo in Agencijo nemudoma uradno obvestijo tudi o morebitnih spremembah glede teh organov. V primeru teh sprememb Agencija enkrat letno objavi posodobljeno prečiščeno različico teh informacij. Agencija vzdržuje javno spletno mesto s temi informacijami, ki ga stalno posodablja.

 

Člen 80f
Obdelava osebnih podatkov s strani Agencije

 

Agencija pri obdelavi osebnih podatkov uporablja Uredbo (EU) 2018/1725. Agencija obdeluje osebne podatke samo, kadar je ta obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene v skladu s točko (a) člena 5(1) Uredbe (EU) 2018/1725.

 

Sistem FADO lahko vsebuje osebne podatke le, če se pojavljajo na vzorčnih in lažnih dokumentih. Agencija naloži osebne podatke le, če so ti nujno potrebni za opis ali ponazoritev varnostnih elementov ali načina prenarejanja. Agencija zagotovi, da so ti podatki ustrezno anonimizirani in čim manjši v skladu z namenom sistema FADO, kolikor je to mogoče, da prek sistema FADO ni mogoče identificirati posameznikov brez dodatnih informacij. Identifikacija posameznikov prek sistema FADO je prepovedana.

 

Tretje osebe in zasebni subjekti iz točk (c) in (d) člena 80e(2) te uredbe, ki imajo dostop do sistema FADO, ki ni dostop iz točke (e) člena 80e(2) te uredbe, sklenejo potrebne sporazume z Agencijo v skladu s členoma 9 in 48 Uredbe (EU) 2018/1725, kakor je ustrezno, ki med drugim zagotavljajo preprečevanje identifikacije posameznikov, katerih osebni podatki so v sistemu FADO.

 

Člen 80g
Delegirani akti

 

Komisija v skladu s členom 80h sprejme delegirane akte v zvezi z:

 

(a) uvedbo tehničnih specifikacij za vnašanje in shranjevanje informacij v sistem FADO v skladu z visokimi standardi;

 

(b) uvedbo postopkov za nadziranje in preverjanje informacij, ki jih vsebuje sistem FADO;

 

(c) uvedbo ukrepov za odobritev dostopa do sistema FADO za organe držav članic, ki so pristojni za področje prevar z dokumenti;

 

(d) uvedbo ukrepov za odobritev omejenega dostopa do sistema FADO tretjim osebam, kot so letalske družbe, institucije in agencije EU, tretje države ali mednarodne organizacije;

 

(e) določitvijo datuma dejanske vzpostavitve sistema s strani Agencije.

 

Člen 80h
Izvajanje pooblastila

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz drugega pododstavka člena 80e(2) in člena 80g(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od … [datum začetka veljavnosti te uredbe].

 

3. Prenos pooblastila iz drugega pododstavka člena 80e(2) in člena 80g(1) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

 

5. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi drugega pododstavka člena 80e(2) ali člena 80g(1) začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

 

Člen 80j
Razveljavitev in prehodne določbe

 

1. Skupni ukrep 98/700/PNZ se razveljavi na datum, ko Agencija dejansko vzpostavi sistem, o čemer se odloči z delegiranim aktom, kot je določeno v točki (e) člena 80g.

 

2. Generalni sekretariat Sveta prenese trenutne podatke o vzorčnih in lažnih dokumentih v sistemu FADO, kakor je bil vzpostavljen s Skupnim ukrepom 98/700/JHA, v sistem FADO, kot je vzpostavljen s to uredbo.

 

Člen 80k
Začetek veljavnosti

 

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Evropska mejna in obalna straža: sistem lažnih in pravih dokumentov na spletu (FADO) in razveljavitev Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ

Referenčni dokumenti

COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)

Datum predložitve EP

12.9.2018

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

28.3.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

28.3.2019

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

BUDG

23.7.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Roberta Metsola

24.7.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

21.10.2019

 

 

 

Datum sprejetja

7.11.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

5

7

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Sylvie Guillaume, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Damian Boeselager, Claire Fox, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Irina Von Wiese, Axel Voss

Datum predložitve

11.11.2019

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

48

+

ID

Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

PPE

Vasile Blaga, Lena Düpont, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

RENEW

Malik Azmani, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Irina Von Wiese

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

 

5

-

GUE/NGL

Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

7

0

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini, Robert Roos

ID

Peter Kofod

NI

Claire Fox

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] UL C 110, 22.3.2019, str. 62.

[2] UL C 168, 16.5.2019, str. 74.

[*] Predlogi sprememb: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

[3] UL C 110, 22.3.2019, str. 62.

[4] UL C 168, 16.5.2019, str. 74.

[5] Skupni ukrep Sveta 98/700/PNZ z dne 3. decembra 1998 o ustanovitvi Evropskega sistema slikovnega arhiviranja (FADO), ki ga je sprejel Svet na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji (UL L 333, 9.12.1998, str. 4).

[6] Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

[7] UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

[8] Sklep Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 131, 1.6.2000, str. 43).

[9] Sklep Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 64, 7.3.2002, str. 20).

[10] UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

[11] Sklep Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (UL L 176, 10.7.1999, str. 31).

[12] UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

[13] Sklep Sveta 2011/349/EU z dne 7. marca 2011 o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, v zvezi zlasti s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah in policijskim sodelovanjem, v imenu Evropske unije (UL L 160, 18.6.2011, str. 1).

[14] Sklep Sveta 2011/350/EU z dne 7. marca 2011 o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, v zvezi z odpravo kontrol na notranjih mejah in prostim gibanjem oseb, v imenu Evropske unije (UL L 160, 18.6.2011, str. 19).

[15] Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

Zadnja posodobitev: 19. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov