Förfarande : 2018/0330B(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0022/2019

Ingivna texter :

A9-0022/2019

Debatter :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Omröstningar :

PV 13/02/2020 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2020)0038

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0022/2019</NoDocSe>
PDF 217kWORD 96k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeisk gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor</Commission>

Föredragande: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

ERRATA/ADDENDA
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeisk gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624

(COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0631),

 med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 21 mars 2019 om att dela upp kommissionens förslag och godkänna utarbetande i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor av ett separat lagstiftningsbetänkande för bestämmelser som rör systemet för falska och äkta handlingar online (FADO), närmare bestämt skälen 80–83, 102, 114 och 115 samt artikel 80 i kommissionens förslag,

 med beaktande av artiklarna 294.2, 77.2 b och d samt 79.2 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0150/2019),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 12 december 2018[1],

 med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 6 februari 2019[2],

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0022/2019).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Ändringsförslag  1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG[*]

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

 

om systemet för falska och äkta handlingar online (FADO)

 

och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF ▌EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 77.2 b och d och 79.2 c,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[3],

med beaktande av Regionkommitténs yttrande[4],

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

 

(80) Systemet för falska och äkta handlingar online (FADO) inrättades genom gemensam åtgärd 98/700/RIF[5] inom rådets generalsekretariat ▌. FADO skapades för att underlätta utbytet av information mellan myndigheterna i medlemsstaterna om provexemplar av handlingar och om kända förfalskningsmetoder. FADO medger elektronisk lagring, snabbt utbyte och validering av information om äkta och falska handlingar. Med tanke på att det även för medborgare, organisationer och företag är viktigt att upptäcka falska handlingar, har rådets generalsekretariat också gjort äkta handlingar tillgängliga i ett offentligt register över äkta identitets- och resehandlingar online (PRADO).

 

(81a) Denna förordning utgör den nödvändiga nya rättsliga grunden för styrningen av FADO.

 

(81b) Falska handlingar och identitetsbedrägerier upptäcks ofta vid unionens yttre gränser, men kampen mot falska handlingar är ett område som omfattas av polissamarbete. Den bedrägliga användningen av handlingar i Schengenområdet har ökat betydligt under de senaste åren. Dokument- och identitetsbedrägeri innefattar framställning och användning av förfalskade handlingar, förfalskning av äkta handlingar och användning av äkta handlingar som erhållits genom att man till exempel uppgett vilseledande eller falska uppgifter. Falska handlingar är ett mångsidigt kriminellt verktyg eftersom de kan användas upprepade gånger för att underlätta olika kriminella aktiviteter, inbegripet penningtvätt och terrorism. De metoder som används för att framställa falska handlingar blir alltmer förfinade, vilket gör att det behövs högkvalitativ information om hur man kan avgöra om handlingar är äkta eller inte, särskilt säkerhetsdetaljer och vad som utmärker förfalskningar, och frekventa uppdateringar. Falska eller förfalskade identitetshandlingar används dock, under vissa omständigheter, även av asylsökande när de försöker få tillträde till en medlemsstats territorium.

 

(81c) FADO-systemet skapades specifikt för att hysa provexemplar av handlingar och exempel på förfalskade handlingar, inbegripet beskrivningar av förfalskningsmetoder som tillhandahålls av medlemsstater. FADO kan också hysa handlingar av denna typ vilka härrör från tredjeländer, territoriella enheter, internationella organisationer och andra enheter som omfattas av internationell rätt. Som en direkt konsekvens av det specifika ändamål för vilket FADO skapades bör personuppgifter lagras i FADO i form av olika delar som ingår i provexemplaren och de förfalskade handlingarna. Sådana personuppgifter bör vara begränsade till vad som är absolut nödvändigt i förhållande till ändamålet med FADO. FADO bör innehålla personuppgifter i form av en ansiktsbild eller alfanumeriska uppgifter endast i den mån de är kopplade till säkerhetsdetaljerna i ett provexemplar av en handling eller förfalskningsmetoden för en förfalskad handling. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (nedan kallad byrån), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/…, bör vidta de åtgärder som krävs för att anonymisera samtliga delar av personuppgifter som inte är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka uppgifterna behandlas, i överensstämmelse med principen om uppgiftsminimering enligt artikel 4.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725[6]. Det bör inte vara möjligt att få fram eller söka på delar av personuppgifter i FADO, och uppgifterna i provexemplar eller förfalskade handlingar bör inte heller användas för att identifiera någon fysisk person.

 

(81d) Dokumentbedrägeri kan i slutändan undergräva den inre säkerheten i Schengenområdet som ett område utan inre gränskontroller. Användningen av FADO som ett elektroniskt lagringssystem, med beskrivningar av hur man för såväl äkta som falska handlingar kan avgöra om handlingar är äkta eller inte, är ett viktigt verktyg i kampen mot dokumentbedrägeri, särskilt vid Schengenområdets yttre gränser. Med tanke på att FADO bidrar till att hålla säkerheten i Schengenområdet på en hög nivå genom att stödja den bekämpning av dokumentbedrägeri som utförs av polis, gränsbevakning, tull och andra brottsbekämpande myndigheter i medlemsstaterna, utgör FADO ett viktigt verktyg för tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket, såsom detta införlivats inom unionens ramar.

 

(81e) FADO bör innehålla information om alla typer av provexemplar av rese-, identitets-, uppehålls- och civilståndshandlingar samt körkort och registreringsbevis som utfärdas av medlemsstaterna och förfalskade versioner av handlingar av denna typ som de innehar, och bör också kunna innehålla andra därtill hörande officiella handlingar som används vid ansökningar om rese-, uppehålls- eller identitetshandlingar som utfärdas av medlemsstaterna. FADO bör också kunna innehålla information om handlingar av denna typ som utfärdas av tredjeländer, territoriella enheter, internationella organisationer och andra enheter som omfattas av internationell rätt.

 

(81f)  Även om medlemsstaterna får behålla eller utveckla sina egna nationella system med information om äkta och falska handlingar bör de vara skyldiga att förse byrån med information om äkta rese-, identitets-, uppehålls- och civilståndshandlingar samt körkort och registreringsbevis som de utfärdar och förfalskade versioner av handlingar av denna typ som de innehar. Byrån bör ladda upp den informationen till FADO för att garantera informationens enhetlighet och kvalitet. I synnerhet bör medlemsstaterna tillhandahålla alla säkerhetsdetaljer i nya versioner av äkta handlingar som utfärdas av medlemsstaterna och som omfattas av denna förordning.

 

(81g) För att säkerställa att medlemsstaternas kontroll av dokumentbedrägerier håller en hög nivå bör de myndigheter i medlemsstaterna som är behöriga vad gäller dokumentbedrägerier, till exempel gränspolis och andra brottsbekämpande myndigheter eller andra tredje parter, ges olika nivåer av åtkomst till FADO, beroende på vilka behov de har. Eftersom villkoren och åtgärderna för att bevilja sådan åtkomst utgör icke väsentliga delar som kompletterar denna förordning bör de fastställas genom delegerade akter. På samma sätt bör FADO ge användarna tillgång till information om nya förfalskningsmetoder som avslöjas och om nya äkta handlingar som finns i omlopp.

 

(82) FADO bör ▌tillhandahålla olika ▌intressenter, däribland allmänheten, olika nivåer av tillgång till handlingar, beroende på deras behov av åtkomst till systemet och hur känsliga uppgifterna i fråga är.

 

(82a) Under de senaste åren har byrån utvecklat sakkunskap på området dokumentbedrägerier. Byrån ska därför, i enlighet med förordning (EU) 2019/…, ta över såväl förvaltningen som driften och den rent tekniska förvaltningen av FADO från rådets generalsekretariat. Tillsammans med överföringen av FADO bör byrån bistå medlemsstaterna i nära realtid när det gäller att upptäcka och identifiera förfalskade handlingar.

 

(83) Under övergångsperioden bör det säkerställas att FADO förblir fullt operativt till dess att överföringen faktiskt skett och den befintliga informationen överförts till det nya systemet. Äganderätten till befintliga data bör därefter överföras till byrån.

 

(83a) Denna förordning bör inte påverka medlemsstaternas behörighet i fråga om erkännande av pass, resehandlingar, viseringar eller andra identitetshandlingar.

 

(101a) I syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av FADO bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på fastställande av de tekniska specifikationerna för införande och lagring av information i FADO enligt stränga normer och rutiner för kontroll och verifiering av den information som finns i FADO, med avseende på fastställande av åtgärder som ger åtkomst till FADO för de myndigheter i medlemsstaterna som är behöriga vad gäller dokumentbedrägerier, med avseende på fastställande av åtgärder som ger begränsad åtkomst till FADO för tredje parter såsom flygbolag, unionsinstitutioner, unionsorgan och unionsbyråer, tredjeländer eller internationella organisationer samt med avseende på fastställande av datum för byråns faktiska genomförande av FADO. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning[7]. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

 

(102a)  I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark. Eftersom denna förordning är en utveckling av Schengenregelverket ska Danmark, i enlighet med artikel 4 i det protokollet, inom sex månader efter det att rådet har beslutat om denna förordning, besluta huruvida landet ska genomföra den i sin nationella lagstiftning.

 

(102b) Förenade kungariket deltar i denna förordning i enlighet med artikel 5.1 i protokoll nr 19 om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och i enlighet med artikel 8.2 i rådets beslut 2000/365/EG[8].

 

(102c) Irland deltar i denna förordning i enlighet med artikel 5.1 i protokoll nr 19 om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och i enlighet med artikel 6.2 i rådets beslut 2002/192/EG[9].

 

(102d) När det gäller Island och Norge utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket[10] som omfattas av det område som avses i artikel 1 H i rådets beslut 1999/437/EG[11].

 

(102e) När det gäller Schweiz utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket[12], en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 H i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 4.1 i rådets beslut 2004/849/EG och artikel 4.1 i rådets beslut 2004/860/EG.

 

(102f) När det gäller Liechtenstein utgör denna förordning, i enlighet med protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 H i rådets beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2011/349/EU[13] och artikel 3 i rådets beslut 2011/350/EU[14].

 

(113a) Denna förordning påverkar inte de förpliktelser som följer av Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning, kompletterad av New York-protokollet av den 31 januari 1967.

 

(114)  ▌Europeiska datatillsynsmannen hördes den 7 november 2018 i enlighet med artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001[15] och avgav ett yttrande den 30 november 2018.

 

(115) Syftet med denna förordning är att ▌anpassa rådets beslut 98/700/RIF till den institutionella ram som fastställs i EUF-fördraget. Eftersom ett stort antal väsentliga ändringar genomförs bör det beslutet av tydlighetsskäl ▌upphävas.

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 80a
FADO:s innehåll och syfte

 

Genom denna förordning inrättas systemet för falska och äkta handlingar online (FADO).

 

Syftet med FADO är att tillhandahålla aktuell information om äkta och falska handlingar och bidra till kampen mot dokument- och identitetsbedrägerier genom att sprida information om säkerhetsdetaljer och vad som potentiellt utmärker bedrägeri i äkta och falska handlingar bland de behöriga nationella myndigheterna och tredje parter såsom unionsinstitutioner, unionsorgan och unionsbyråer och, i tillämpliga fall, tredjeländer, territoriella enheter, internationella organisationer, andra enheter som omfattas av internationell rätt och privata enheter, samt om äkta handlingar bland allmänheten.

 

Artikel 80b
Tillämpningsområde

 

FADO ska innehålla information om provexemplar av rese-, identitets-, uppehålls- och civilståndshandlingar samt körkort och registreringsbevis som utfärdas av medlemsstaterna och förfalskade versioner av handlingar av denna typ som de innehar. FADO får även innehålla andra därtill hörande officiella handlingar som används vid ansökningar om rese-, uppehålls- eller identitetshandlingar som utfärdas av medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, av tredjeländer, territoriella enheter, internationella organisationer och andra enheter som omfattas av internationell rätt, och information om förfalskningar av dessa handlingar.

 

Artikel 80c
Kategorier av handlingar och information i FADO

 

1. FADO ska innehålla följande:

 

a) Information – inklusive bilder – om provexemplar av handlingar och deras säkerhetsdetaljer.

 

b) Information – inklusive bilder – om falska eller förfalskade handlingar eller pseudodokument, och vad som utmärker dem.

 

c) Kortfattad information om förfalskningsmetoder.

 

d) Kortfattad information om säkerhetsdetaljerna på äkta handlingar.

 

e) Statistik över upptäckta falska handlingar.

 

f) Rekommendationer om effektiva sätt att upptäcka specifika förfalskningsmetoder.

 

FADO får även innehålla handböcker, kontaktlistor och information om giltiga resehandlingar och hur de erkänns av medlemsstaterna samt annan användbar, därtill hörande information.

 

2. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (nedan kallad byrån) översända samtliga uppgifter om såväl provexemplar av som bedrägliga rese-, identitets-, uppehålls- och civilståndshandlingar samt körkort och registreringsbevis för vilka de är registeransvariga enligt unionens tillämpliga dataskyddslagstiftning. När medlemsstaterna blir registeransvariga med avseende på ytterligare uppgifter om sådana handlingar ska de utan dröjsmål översända även dessa till byrån. Medlemsstaterna får också till byrån översända uppgifter om andra provexemplar av officiella handlingar som används vid ansökningar om rese-, uppehålls- eller identitetshandlingar som utfärdas av medlemsstaterna, eller uppgifter om förfalskningar av någon av dessa handlingar.

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att personer vars personuppgifter används i provexemplar av handlingar och förfalskade handlingar skyddas i enlighet med relevanta tillämpliga regler, även med avseende på behandling av deras personuppgifter i FADO. Det får inte vara möjligt att identifiera enskilda personer på grundval av personuppgifter utan ytterligare uppgifter, och inte heller att göra sökningar på personuppgifter i FADO.

 

3. FADO får innehålla de handlingar som avses i punkt 1 och som utfärdas av tredjeländer, territoriella enheter, internationella organisationer och andra enheter som omfattas av internationell rätt, och information om förfalskningar av dessa handlingar.

 

Artikel 80d
Byråns ansvarsområden

 

1. Byrån ska ansvara för att inrätta FADO i enlighet med denna förordning. Byrån ska säkerställa att FADO fungerar 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan, och ska sörja för underhåll och uppdateringar.

 

2. Byrån ska i nära realtid bistå medlemsstaternas behöriga myndigheter när det gäller att upptäcka och identifiera förfalskade handlingar.

 

3. Byrån ska ansvara för att skyndsamt och effektivt ladda upp den information som mottagits från medlemsstaterna för att garantera uppgifternas enhetlighet och kvalitet och samtidigt säkerställa att principen om uppgiftsminimering enligt artikel 4.1 c i förordning (EU) 2018/1725 respekteras.

 

4. Byrån ska ansvara för uppladdning av den information om handlingar som den erhåller från tredjeländer, territoriella enheter, internationella organisationer och andra enheter som omfattas av internationell rätt, och information om förfalskningar av dessa handlingar.

 

5. Vid behov ska Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa tillhandahålla byrån tekniskt stöd vid utförandet av dess uppgifter enligt denna förordning.

 

Artikel 80e
FADO:s struktur samt åtkomst till systemet

 

1. FADO:s struktur ska möjliggöra olika nivåer av rättigheter med avseende på åtkomst till FADO. Endast dokumentexperter från de myndigheter i medlemsstaterna som är behöriga vad gäller dokumentbedrägerier, till exempel gränspolis och andra brottsbekämpande myndigheter, ska ha obegränsad åtkomst till FADO.

 

2. Följande ska ha begränsad åtkomst till FADO:

 

a) De myndigheter i medlemsstaterna som inte behöver närmare uppgifter om säkerhetsdetaljer i och förfalskningar av handlingar.

 

b) Unionsinstitutioner, unionsorgan och unionsbyråer.

 

c) Tredje parter, såsom tredjeländer, territoriella enheter eller internationella organisationer.

 

d) Privata enheter, såsom flygbolag och andra transportföretag.

 

e) Allmänheten.

 

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 80h med avseende på fastställandet av åtkomsträttigheterna enligt denna punkt. De delegerade akterna ska för varje grupp som avses i denna punkt ange den del av systemet för vilken åtkomst ska beviljas samt eventuella särskilda förfaranden och villkor som kan vara nödvändiga.

 

3. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och byrån om de nationella myndigheter som avses i punkt 1.

 

Tre månader efter byråns faktiska genomförande av systemet ska byrån i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra en konsoliderad förteckning över de myndigheter som avses i punkt 1. Medlemsstaterna ska även utan dröjsmål underrätta kommissionen och byrån om eventuella ändringar av dessa myndigheter. Om sådana ändringar sker ska byrån offentliggöra en uppdaterad konsoliderad version av denna information en gång per år. Byrån ska ha en offentlig webbplats där ovannämnda information uppdateras fortlöpande.

 

Artikel 80f
Byråns behandling av personuppgifter

 

Byrån ska tillämpa förordning (EU) 2018/1725 när den behandlar personuppgifter. Byrån ska behandla personuppgifter endast om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i byråns myndighetsutövning i enlighet med artikel 5.1 a i förordning (EU) 2018/1725.

 

FADO får innehålla personuppgifter endast i den mån de förekommer i provexemplar och förfalskade handlingar. Byrån ska ladda upp personuppgifter endast i den mån de är absolut nödvändiga för att beskriva eller illustrera detaljerna eller förfalskningsmetoden. Byrån ska säkerställa att sådana uppgifter i största möjliga utsträckning och på ett adekvat sätt anonymiseras och minimeras i linje med syftet med FADO, så att inga enskilda personer kan identifieras genom FADO utan hjälp av ytterligare uppgifter. Det ska vara förbjudet att identifiera enskilda personer genom FADO.

 

Tredje parter och privata enheter som avses i artikel 80e.2 c och d i denna förordning och som har annan åtkomst till FADO än den som avses i artikel 80e.2 e i denna förordning ska i tillämpliga fall ingå erforderliga avtal med byrån enligt artiklarna 9 och 48 i förordning (EU) 2018/1725 som bland annat ska omfatta åtgärder för att förhindra identifiering av personer vars personuppgifter finns i FADO.

 

Artikel 80g
Delegerade akter

 

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 80h med avseende på

 

a) fastställande av de tekniska specifikationerna för införande och lagring av information i FADO enligt stränga normer,

 

b) fastställande av rutiner för kontroll och verifiering av den information som finns i FADO,

 

c) fastställande av åtgärder för att ge åtkomst till FADO för de myndigheter i medlemsstaterna som är behöriga vad gäller dokumentbedrägerier,

 

d) fastställande av åtgärder för att ge begränsad åtkomst till FADO för tredje parter, såsom flygbolag, unionsinstitutioner, unionsorgan och unionsbyråer, tredjeländer eller internationella organisationer,

 

e) fastställande av datum för byråns faktiska genomförande av FADO.

 

Artikel 80h
Utövande av delegeringen

 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 80e.2 andra stycket och artikel 80g.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den … [den dag då denna förordning träder i kraft].

 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 80e.2 andra stycket och artikel 80g.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

 

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 80e.2 andra stycket eller artikel 80g.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

 

Artikel 80j
Upphävande och övergångsbestämmelser

 

1. Gemensam åtgärd 98/700/RIF ska upphöra att gälla från och med den dag då systemet faktiskt genomförs av byrån, och beslutet ska fattas genom en delegerad akt i enlighet med artikel 80g e.

 

2. Rådets generalsekretariat ska till det FADO-system som inrättas genom denna förordning överföra befintliga uppgifter om provexemplar och falska handlingar i det FADO-system som inrättades genom gemensam åtgärd 98/700/RIF.

 

Artikel 80k
Ikraftträdande

 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Den europeiska gräns- och kustbevakningen: falska och äkta handlingar online (FADO-systemet) och upphävandet av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF

Referensnummer

COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)

Framläggande för parlamentet

12.9.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

LIBE

28.3.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

BUDG

28.3.2019

 

 

 

Inget yttrande avges

 Beslut

BUDG

23.7.2019

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Roberta Metsola

24.7.2019

 

 

 

Behandling i utskott

21.10.2019

 

 

 

Antagande

7.11.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

5

7

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Sylvie Guillaume, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Damian Boeselager, Claire Fox, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Irina Von Wiese, Axel Voss

Ingivande

11.11.2019

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

48

+

ID

Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

PPE

Vasile Blaga, Lena Düpont, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

RENEW

Malik Azmani, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Irina Von Wiese

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

 

5

-

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

7

0

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini, Robert Roos

ID

Peter Kofod

NI

Claire Fox

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] EUT C 110, 22.3.2019, s. 62.

[2] EUT C 168, 16.5.2019, s. 74.

[*] Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

[3] EUT C 110, 22.3.2019, s. 62.

[4] EUT C 168, 16.5.2019, s. 74.

[5] 98/700/RIF: Gemensam åtgärd av den 3 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen om inrättandet av ett europeiskt system för arkivering av bilder (Fado) (EGT L 333, 9.12.1998, s. 4).

[6] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

[7] EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

[8] Rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 131, 1.6.2000, s. 43).

[9] Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20).

[10] EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

[11] Rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 31).

[12] EUT L 53, 27.2.2008, s. 52.

[13] Rådets beslut 2011/349/EU av den 7 mars 2011 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, särskilt om polissamarbete och straffrättsligt samarbete (EUT L 160, 18.6.2011, s. 1).

[14] Rådets beslut 2011/350/EU av den 7 mars 2011 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, om avskaffande av kontroller vid de inre gränserna och om personers rörlighet (EUT L 160, 18.6.2011, s. 19).

[15] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy