Menettely : 2019/2005(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0023/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0023/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/11/2019 - 5.1

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0051

<Date>{12/11/2019}12.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0023/2019</NoDocSe>
PDF 142kWORD 47k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>

<Titre>José Manuel Fernandesin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä</Titre>

<DocRef>(2019/2005(IMM))</DocRef>


<Commission>{JURI}Oikeudellisten asioiden valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Ibán Garcia Del Blanco</Depute>

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

José Manuel Fernandesin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2019/2005(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon José Manuel Fernandesin koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Porton rikostutkinta- ja syyteosaston 26. marraskuuta 2018 välittämän pyynnön, joka liittyy menettelyyn nro 1406/14.3TDPRT ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 31. tammikuuta 2019,

 on kuullut José Manuel Fernandesia työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti,

 ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

 ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot[1],

 ottaa huomioon Portugalin tasavallan perustuslain 157 pykälän,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

 ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0023/2019),

A. ottaa huomioon, että Porton rikostutkinta- ja syyteosasto on esittänyt Euroopan parlamentin jäsenen José Manuel Fernandesin koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön, joka liittyy mahdolliseen kanteeseen, joka koskee väitettyä virka-aseman väärinkäyttöä, josta säädetään ja joka määritellään rangaistavaksi teoksi, josta voidaan langettaa kahdesta kahdeksaan vuoden pituinen vankeusrangaistus, 16. heinäkuuta 1987 annetun Portugalin lain nro 34/87 11 pykälässä;

B. toteaa, että oikeusmenettely ei koske Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa tarkoitettuja Euroopan parlamentin jäsenten tehtäviään hoitaessaan ilmaisemia mielipiteitä tai äänestyksiä;

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 9 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella sen valtion kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

D. toteaa, että Portugalin tasavallan perustuslain 157 pykälän 2 ja 3 momentissa määrätään seuraavaa:

”2. Kansalliskokouksen jäsentä ei saa kuulla todistajana eikä vastaajana ilman kansalliskokouksen lupaa, ja päätös luvan antamisesta on viimeksi mainitussa tapauksessa tehtävä silloin, kun on vahvaa näyttöä tahallisesta rikoksesta, josta voidaan langettaa enimmillään yli kolmen vuoden vankeusrangaistus.

3. Kansalliskokouksen jäsentä ei saa pidättää tai vangita ilman kansalliskokouksen lupaa, paitsi jos on kyse tahallisesta rikoksesta, josta voidaan langettaa edellisessä kohdassa mainittu vankeusrangaistus, ja henkilö on tavattu itse teossa.”;

E. toteaa, että José Manuel Fernandes – hänen ominaisuudessaan Vila Verden pormestarina sekä hänen hoitaessaan tehtäviään tässä roolissa ja toimien salaisesti yhteistyössä muiden kanssa – on tutkinnan kohteena siksi, että hän väitetysti loukkasi julkisia hankintoja koskevien sääntöjen yleisiä periaatteita eli puolueettomuutta, neutraaliutta, kilpailua ja avoimuutta koskevia periaatteita asettamalla erään yrityksen sen kilpailijoita suotuisampaan asemaan ja osallistumalla väitetysti tarjouskilpailuasiakirjojen valmisteluun ja viimeistelyyn; huomauttaa, että tarjouskilpailu ratkesi tämän yrityksen eduksi 22. joulukuuta 2008;

F. toteaa, että työjärjestyksen 9 artiklan 8 kohdassa määrätään, että oikeudellisten asioiden valiokunta ei missään tapauksessa ilmaise kantaansa jäsenen syyllisyyteen tai syyttömyyteen eikä siihen, oikeuttavatko lausumat tai teot, joihin jäsenen väitetään syyllistyneen, syytteeseen asettamisen, vaikka valiokunta pyyntöä käsitellessään saisi yksityiskohtaista tietoa tapaukseen liittyvistä tosiasioista;

G. ottaa huomioon, että työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti parlamentaarinen koskemattomuus ei ole jäsenen henkilökohtainen erioikeus vaan tae koko parlamentin ja sen jäsenten riippumattomuudesta;

H. toteaa, että José Manuel Fernandes on pyytänyt koskemattomuutensa pidättämistä; huomauttaa, että on yksin parlamentin tehtävä päättää kussakin yksittäistapauksessa koskemattomuuden pidättämisestä tai pidättämättä jättämisestä; toteaa, että parlamentti voi perustellusti ottaa huomioon jäsenen kannan päättäessään, pidätetäänkö hänen koskemattomuutensa vai ei[2];

I. toteaa, että parlamentaarisen koskemattomuuden tarkoituksena on suojella parlamenttia ja sen jäseniä oikeusmenettelyiltä, jotka liittyvät toimintaan, jota harjoitetaan hoidettaessa parlamentin jäsenten tehtäviä ja jota ei voida erottaa kyseisistä tehtävistä;

J. ottaa huomioon, että tässä tapauksessa parlamentti ei ole löytänyt todisteita fumus persecutionis ‑tilanteesta eli tosiseikkoja, jotka viittaisivat siihen, että oikeusmenettelyn tarkoituksena voi olla vahingoittaa jäsenen poliittista toimintaa ja siten Euroopan parlamenttia;

1. päättää pidättää José Manuel Fernandesin koskemattomuuden;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Portugalin viranomaisille sekä José Manuel Fernandesille.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

12.11.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Manon Aubry, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Esteban González Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Lucy Nethsingha, Sabrina Pignedoli, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Buda, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt

 

 

[1] Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

[2] Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, 28 kohta.

Päivitetty viimeksi: 12. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö