Procedūra : 2019/2005(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0023/2019

Pateikti tekstai :

A9-0023/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/11/2019 - 5.1

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0051

<Date>{12/11/2019}12.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0023/2019</NoDocSe>
PDF 156kWORD 46k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>dėl prašymo atšaukti José Manuelio Fernandeso (José Manuel Fernandes) imunitetą</Titre>

<DocRef>(2019/2005(IMM))</DocRef>


<Commission>{JURI}Teisės reikalų komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Ibán García Del Blanco</Depute>

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti José Manuelio Fernandeso (José Manuel Fernandes) imunitetą

(2019/2005(IMM))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Portugalijos Porto nusikalstamų veikų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo departamento 2018 m. lapkričio 26 d. perduotą prašymą atšaukti José Manuelio Fernandeso imunitetą, kuris susijęs su procesu Nr. 1406/14.3TDPRT ir kuris buvo paskelbtas 2019 m. sausio 31 d. plenariniame posėdyje,

 išklausęs José Manuelio Fernandeso paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje,

 atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus[1],

 atsižvelgdamas į Portugalijos Respublikos Konstitucijos 157 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A9-0023/2019),

A. kadangi Porto nusikalstamų veikų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo departamentas paprašė atšaukti Europos Parlamento nario José Manuelio Fernandeso imunitetą dėl galimai įvykdyto teisinio veiksmo, susijusio su tariamu piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, kuris reglamentuotas ir už kurį baudžiama pagal liepos 16 d. Portugalijos teisės akto Nr. 34/87 11 straipsnį, ir už tai gali būti skirta nuo dviejų iki aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė;

B. kadangi teisinė procedūra nėra susijusi su Europos Parlamento nariui einant pareigas pareikšta nuomone ar balsavimu, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje;

C. kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams;

D. kadangi Portugalijos Respublikos Konstitucijos 157 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyta, kad:

„2. Respublikos Asamblėjos nariai negali būti apklausiami arba jiems negali būti pateikiami kaltinimai be Asamblėjos leidimo. Pastaruoju atveju Asamblėja būtinai turi nuspręsti suteikti leidimą, jei turima akivaizdžių įrodymų, kad buvo tyčia įvykdyta nusikalstama veika, už kurią skiriama maksimali daugiau nei trejų metų laisvės atėmimo bausmė.

3. Nė vieno Respublikos Asamblėjos nario negalima sulaikyti, suimti arba įkalinti be Asamblėjos leidimo, išskyrus už tyčinę nusikalstamą veiką, už kurią baudžiama laisvės atėmimo bausme, nurodyta ankstesnėje dalyje, ir jei asmuo buvo aptiktas darant nusikalstamą veiką (flagrante delicto).“;

E. kadangi dėl José Manuelio Fernandeso (jam einant Vila Verdės miesto mero pareigas ir vykdant atitinkamas savo užduotis, taip pat susitarus su kitais asmenimis) yra vykdomas tyrimas dėl tariamo bendrųjų viešųjų pirkimų taisyklių principų, t. y. nešališkumo, neutralumo, konkurencijos ir skaidrumo principų, pažeidimo, sudarant galimybę tam tikrai bendrovei atsidurti palankesnėje padėtyje nei jos konkurentai, ir dėl tariamo dalyvavimo iš anksto rengiant ir baigiant rengti konkursui reikalingus dokumentus; kadangi ta bendrovė 2008 m. gruodžio 22 d. laimėjo konkursą;

F. kadangi Parlamento darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad Teisės reikalų komitetas jokiais atvejais neišsako nuomonės dėl Parlamento nario kaltumo ar nekaltumo ir dėl to, ar nuomonės ir veiksmai, kuriais Parlamento narys yra kaltinamas, užtraukia jam atsakomybę, net jei nagrinėdamas prašymą komitetas galėjo išsamiai susipažinti su šia byla;

G. kadangi Parlamento darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Parlamento nario imunitetas nėra jo asmeninė privilegija, bet viso Parlamento ir jo narių nepriklausomybės garantija;

H. kadangi José Manuel Fernandes paprašė atšaukti jo imunitetą; kadangi kiekvienu konkrečiu atveju tik Parlamentas nusprendžia, ar atšaukti imunitetą; kadangi Parlamentas gali pagrįstai atsižvelgti į Parlamento nario poziciją, kad būtų galima nuspręsti, ar atšaukti Parlamento nario imunitetą[2];

I. kadangi Parlamento nario imuniteto paskirtis – apsaugoti Parlamentą ir jo narius nuo teisinio proceso, kai tai susiję su veikla, vykdoma einant parlamentines pareigas ir kuri negali būti atskirta nuo šių pareigų;

J. kadangi šiuo atveju Parlamentas nenustatė, jog būtų fumus persecutionis įrodymų, t. y. faktinių aspektų, kurie rodytų, jog teisinį procesą galimai ketinama vykdyti siekiant pakenkti Parlamento nario, taigi, ir Europos Parlamento, politinei veiklai;

1. nusprendžia atšaukti José Manuelio Fernandeso imunitetą;

2. paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingoms Portugalijos institucijoms ir José Manueliui Fernandesui.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

12.11.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Manon Aubry, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Esteban González Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Lucy Nethsingha, Sabrina Pignedoli, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt

 

 

[1] 1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

[2] 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas, Mote v Parliament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, 28 dalis.

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika