Процедура : 2018/0418(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0025/2019

Внесени текстове :

A9-0025/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2019 - 4.5

Приети текстове :

P9_TA(2019)0088

<Date>{13/11/2019}13.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0025/2019</NoDocSe>
PDF 191kWORD 55k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането</Titre>

<DocRef>(15783/2018 – C9‑0025/2019 – 2018/0418(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи</Commission>

Докладчик: <Depute>Ядвига Вишневска</Depute>

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането

(15783/2018 – C9‑0025/2019 – 2018/0418(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение на Съвета (15783/2018),

 като взе предвид проекта на протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (15781/2018),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 87, параграф 2, буква а), член 88, параграф 2, първа алинея, буква а) и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-0025/2019),

 като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0025/2019),

1. дава своето одобрение за сключването на протокола;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В преработения Регламент за Евродак (Регламент (ЕС) № 603/2013) се позволява, наред с другото, на правоприлагащите органи да извършват справки в Евродак с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични и други тежки престъпления. С това се цели да се предостави възможност на правоприлагащите органи да искат сравняване на дактилоскопични данни с данните, съхранявани в централната база данни на Евродак, когато се стремят да установят дадена самоличност или да получат допълнителна информация за целите на предотвратяването, разследването или разкриването на терористични или други тежки престъпления.

 

От 2004 г. насам Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Швейцария, обхваща и прилагането на частите от Евродак, свързани с Регламента от Дъблин. От 2008 г. това важи и за Лихтенщайн посредством протокол, сключен между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на последната страна към горепосоченото споразумение. Достъпът за целите на правоприлагането обаче, който е нов елемент от Регламента за Евродак в сравнение с първоначалния режим за Евродак (Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета), до този момент не е бил регламентиран в посоченото споразумение.

 

Преговорите относно сключването на споразумение между Европейския съюз, от една страна, и Швейцария и Лихтенщайн, от друга страна, относно реда и условията на участието на Швейцария и Лихтенщайн в процедурата за сравняване и предаване на данни за целите на правоприлагането, предвидена в глава VI от преработения Регламент за Евродак, приключиха и бе парафирано споразумение под формата на протокол към Споразумението от 26 октомври 2004 г. за разширяване на прилагането на Споразумението от 26 октомври 2004 г. чрез включване на правоприлагането в неговия обхват.

 

Включването на Швейцария и Лихтенщайн в обхвата на свързаните с правоприлагането разпоредби на Регламент (ЕС) № 603/2013 ще даде възможност на правоприлагащите органи на Швейцария и Лихтенщайн да искат сравняване на дактилоскопични данни с данните, въведени от други участващи държави и съхранявани в базата данни на Евродак, когато се опитват да установят самоличността на лице, което е заподозряно в тежко престъпление или тероризъм, или да получат допълнителна информация за него или за пострадало лице. От друга страна, то ще позволи на правоприлагащите органи на всички други участващи държави, независимо дали са държави – членки на ЕС, или асоциирани държави, да искат сравняване на дактилоскопични данни с данните, въведени от Швейцария и Лихтенщайн и съхранявани в базата данни на Евродак, за същите цели.

 

Съветът ще вземе решение с квалифицирано мнозинство след подписването на споразумението от името на Съюза и само след като получи одобрението на Европейския парламент в съответствие с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) и член 218, параграф 8 от ДФЕС.

 

С оглед на горепосочените съображения докладчикът препоръчва членовете на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Парламента да подкрепят настоящия доклад и Европейският парламент да даде своето одобрение.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сключване на протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането

Позовавания

15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

1.7.2019

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

LIBE

15.7.2019

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Разглеждане в комисия

21.10.2019

12.11.2019

 

 

Дата на приемане

12.11.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Delara Burkhardt, Daniel Hannan, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Robert Roos, Petar Vitanov

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Mircea-Gheorghe Hava, Lukas Mandl

Дата на внасяне

13.11.2019

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Robert Roos

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE

Lena Düpont, Andrzej Halicki, Mircea-Gheorghe Hava, Balázs Hidvéghi, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé

RENEW

Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Antony Hook, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

6

-

ECR

Daniel Hannan

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

NI

Kostas Papadakis

 

0

0

 

 

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

Последно осъвременяване: 21 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност