Postup : 2018/0418(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0025/2019

Předložené texty :

A9-0025/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2019 - 4.5

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0088

<Date>{13/11/2019}13.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0025/2019</NoDocSe>
PDF 175kWORD 50k

<TitreType>DOPORUČENÍ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva</Titre>

<DocRef>(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci</Commission>

Zpravodajka: <Depute>Jadwiga Wiśniewska</Depute>

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva

(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15783/2018),

 s ohledem na návrh Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva (15781/2018),

 s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 87 odst. 2 písm. a), čl. 88 odst. 2 prvním pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0025/2019),

 s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

 s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9‑0025/2019),

1. uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Švýcarské konfederace a Lichtenštejnského knížectví.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Přepracované nařízení (EU) č. 603/2013 o Eurodacu umožňuje donucovacím orgánům nahlížet do systému Eurodac pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických a jiných závažných trestných činů. Donucovací orgány tak mohou žádat o porovnání údajů o otiscích prstů s údaji uloženými v ústřední databázi systému Eurodac, když se snaží v souvislosti s prevencí, odhalováním a vyšetřováním teroristických a jiných závažných trestných činů zjistit přesnou totožnost podezřelé osoby nebo když se o takové osobě snaží získat další informace.

 

Od roku 2004 se Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku vztahuje i na části sytému Eurodac, které souvisejí s uplatňováním Dublinské úmluvy. Tento režim se od roku 2008 týká i Lichtenštejnska na základě Protokolu uzavřeného mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnska k výše uvedené dohodě. Tato dohoda však neupravuje přístup donucovacích orgánů do systému Eurodac, což byl nový prvek přepracovaného nařízení o Eurodacu v porovnání s původním režimem podle nařízení Rady (ES) č. 2725/2000.

 

Jednání o dohodě mezi Evropskou unií na jedné straně a Švýcarskem a Lichtenštejnskem na straně druhé o podmínkách účasti Švýcarska a Lichtenštejnska na postupu porovnání a předávání údajů pro účely vymáhání práva stanoveném v kapitole VI přepracovaného nařízení o Eurodacu byla dovedena do konce a byla parafována dohoda ve formě protokolu k dohodě ze dne 26. října 2004, jímž se rozšiřuje působnost dohody ze dne 26. října 2004 na vymáhání práva.

 

Rozšíření ustanovení podle nařízení (EU) č. 603/2013, která se týkají vymáhání práva, na Švýcarsko a Lichtenštejnsko by švýcarským a lichtenštejnským donucovacím orgánům umožnilo žádat o porovnání údajů o otiscích prstů s údaji vloženými ostatními zúčastněnými státy a uloženými v databázi systému Eurodac v případech, kdy se snaží zjistit totožnost nebo získat další informace o osobě podezřelé ze spáchání teroristického nebo jiného závažného trestného činu nebo totožnost a informace o oběti. Současně by donucovací orgány všech ostatních zúčastněných států, ať by se jednalo o členské státy EU, nebo přidružené země, mohly pro stejné účely žádat o porovnání údajů o otiscích prstů s údaji vloženými Švýcarskem a Lichtenštejnskem a uloženými v databázi systému Eurodac.

 

Rada rozhodne kvalifikovanou většinou po podpisu dohody jménem Unie a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu v souladu s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 8 SFEU.

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zpravodajka členům Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu doporučuje, aby tuto zprávu podpořili a aby Evropský parlament udělil Radě svůj souhlas.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva

Referenční údaje

15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

1.7.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

LIBE

15.7.2019

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Projednání ve výboru

21.10.2019

12.11.2019

 

 

Datum přijetí

12.11.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

50

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Delara Burkhardt, Daniel Hannan, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Robert Roos, Petar Vitanov

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Mircea-Gheorghe Hava, Lukas Mandl

Datum předložení

13.11.2019

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Robert Roos

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE

Lena Düpont, Andrzej Halicki, Mircea-Gheorghe Hava, Balázs Hidvéghi, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé

RENEW

Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Antony Hook, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

6

-

ECR

Daniel Hannan

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

NI

Kostas Papadakis

 

0

0

 

 

 

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

Poslední aktualizace: 22. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí