Procedure : 2018/0418(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0025/2019

Indgivne tekster :

A9-0025/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2019 - 4.5

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0088

<Date>{13/11/2019}13.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0025/2019</NoDocSe>
PDF 167kWORD 57k

<TitreType>HENSTILLING</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse</Titre>

<DocRef>(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender</Commission>

Ordfører: <Depute>Jadwiga Wiśniewska</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse

(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Rådets afgørelse (15783/2018),

 der henviser til udkast til protokol mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse (15781/2018),

 der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 87, stk. 2, litra a), artikel 88, stk. 2, afsnit 1, litra a), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0025/2019),

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

 der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9‑0025/2019),

1. godkender indgåelsen af protokollen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Det Schweiziske Forbunds og Fyrstendømmet Liechtensteins regeringer og parlamenter.

BEGRUNDELSE

Den "omarbejdede" Eurodacforordning (forordning (EU) nr. 603/2013) gjorde det muligt for retshåndhævende myndigheder at tilgå Eurodac med henblik på forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige lovovertrædelser. Formålet hermed var at give de retshåndhævende myndigheder mulighed for at anmode om sammenligning af fingeraftryksoplysninger med dem, der er lagret i Eurodacs centrale database, når de søger at fastslå en persons nøjagtige identitet eller at indhente yderligere oplysninger med henblik på forebyggelse, opdagelse eller efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige lovovertrædelser.

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, har siden 2004 også dækket anvendelse af de "Dublinrelaterede" dele af Eurodac. Det samme har siden 2008 været tilfældet for Lichtenstein i medfør af en protokol indgået mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om sidstnævntes tiltrædelse af ovennævnte aftale. Imidlertid har adgang med henblik på retshåndhævelse, som var et nyt element i den "omarbejdede" Eurodacforordning i forhold til den oprindelige Eurodacforordning (Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000), hidtil ikke været reguleret af den omhandlede aftale.

Forhandlingerne om aftalen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Schweiz og Lichtenstein på den anden side om vilkårene for Schweiz' og Lichtensteins deltagelse i proceduren for sammenligning og dataoverførsel med henblik på retshåndhævelse som omhandlet i kapitel VI i den "omarbejdede" Eurodacforordning er afsluttet, og en aftale i form af en protokol til aftalen af 26. oktober 2004, hvorved anvendelsen af aftalen af 26. oktober 2004 udvides til også at omfatte retshåndhævelse, er blevet paraferet.

Udvidelsen af retshåndhævelsesbestemmelserne i forordning (EU) nr. 603/2013 til at omfatte Schweiz og Liechtenstein vil sætte Schweiz' og Liechtensteins retshåndhævende myndigheder i stand til at anmode om en sammenligning af fingeraftryksoplysninger med de oplysninger, som andre deltagende stater indfører og lagrer i Eurodacdatabasen, når de søger at fastslå identiteten på eller at indsamle yderligere oplysninger om en person, der er mistænkt i forbindelse med grov kriminalitet eller terrorhandlinger, eller om et offer. Desuden vil den sætte de retshåndhævende myndigheder i alle andre deltagende stater, uanset om de er EU-medlemsstater eller associerede lande, i stand til at anmode om en sammenligning af fingeraftryksoplysninger med de oplysninger, der er indført af Schweiz og Liechtenstein og lagret i Eurodacdatabasen, med samme formål.

Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter at have undertegnet aftalen på Unionens vegne og først efter at have opnået Europa-Parlamentets godkendelse, jf. artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 8, i TEUF.

I lyset af ovenstående betragtninger anbefaler ordføreren, at medlemmerne af Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender støtter denne betænkning, og at Europa-Parlamentet giver sin godkendelse.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af en protokol mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse

Referencer

15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

1.7.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

15.7.2019

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Behandling i udvalg

21.10.2019

12.11.2019

 

 

Dato for vedtagelse

12.11.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

50

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Delara Burkhardt, Daniel Hannan, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Robert Roos, Petar Vitanov

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Mircea-Gheorghe Hava, Lukas Mandl

Dato for indgivelse

13.11.2019

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Robert Roos

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE

Lena Düpont, Andrzej Halicki, Mircea-Gheorghe Hava, Balázs Hidvéghi, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé

RENEW

Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Antony Hook, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

6

-

ECR

Daniel Hannan

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

NI

Kostas Papadakis

 

0

0

 

 

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

Seneste opdatering: 21. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik