Διαδικασία : 2018/0418(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0025/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0025/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2019 - 4.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0088

<Date>{13/11/2019}13.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0025/2019</NoDocSe>
PDF 185kWORD 56k

<TitreType>ΣΥΣΤΑΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου</Titre>

<DocRef>(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων</Commission>

Εισηγήτρια: <Depute>Jadwiga Wiśniewska</Depute>

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου

(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15783/2018),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου (15781/2018),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α), το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0025/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0025/2019),

1. εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο «αναδιατυπωμένος» κανονισμός Eurodac (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013) επέτρεψε τη χορήγηση πρόσβασης στο Eurodac σε αρχές επιβολής του νόμου με σκοπό την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Σκοπός είναι να επιτρέπεται στις αρχές επιβολής του νόμου να ζητούν την αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων με δεδομένα που φυλάσσονται στην κεντρική βάση δεδομένων Eurodac προκειμένου να εξακριβώσουν την ακριβή ταυτότητα ή να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες με σκοπό την πρόληψη, εξακρίβωση ή διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Από το 2004, η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία καλύπτει και την εφαρμογή των πτυχών του Eurodac «που συνδέονται με το Δουβλίνο». Αυτό ισχύει και για το Λιχτενστάιν από το 2008, μέσω πρωτοκόλλου που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Λιχτενστάιν στην προαναφερθείσα συμφωνία. Ωστόσο, η πρόσβαση για σκοπούς επιβολής του νόμου, η οποία αποτελεί νέο στοιχείο του «αναδιατυπωμένου» κανονισμού Eurodac σε σύγκριση με το αρχικό καθεστώς του Eurodac (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συμβουλίου), δεν έχει ρυθμιστεί μέχρι σήμερα από την εν λόγω συμφωνία.

Οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν, αφετέρου, σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στη διαδικασία αντιπαραβολής και διαβίβασης δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου που προβλέπονται στο κεφάλαιο VI του «αναδιατυπωμένου» κανονισμού Eurodac έχουν ολοκληρωθεί, και έχει μονογραφεί συμφωνία υπό τη μορφή πρωτοκόλλου στη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την επέκταση της εφαρμογής της συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου 2004 και στην επιβολή του νόμου.

Η επέκταση των διατάξεων περί επιβολής του νόμου του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 στην Ελβετία και το Λιχτενστάιν θα επιτρέψει στις αρχές της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν να ζητούν αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα δεδομένα που καταγράφονται από άλλα συμμετέχοντα κράτη και καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων Eurodac προκειμένου να εξακριβώσουν την ταυτότητα ή να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με άτομο που είναι ύποπτο για σοβαρή αξιόποινη πράξη ή τρομοκρατία ή σχετικά με θύμα. Από την άλλη πλευρά, η επέκταση θα επιτρέψει στις αρχές επιβολής του νόμου όλων των άλλων συμμετεχόντων κρατών, είτε άλλων κρατών μελών της ΕΕ είτε συνδεδεμένων χωρών, να ζητούν αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα δεδομένα που καταγράφονται από την Ελβετία και το Λιχτενστάιν και καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων Eurodac, για τους ίδιους σκοπούς.

Το Συμβούλιο θα αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, εξ ονόματος της Ένωσης, και μόνο αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 της ΣΛΕΕ.

Με βάση τα ανωτέρω, η εισηγήτρια συνιστά στα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξουν την έκθεση αυτή, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου

Έγγραφα αναφοράς

15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

1.7.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

15.7.2019

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.10.2019

12.11.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.11.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Delara Burkhardt, Daniel Hannan, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Robert Roos, Petar Vitanov

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mircea-Gheorghe Hava, Lukas Mandl

Ημερομηνία κατάθεσης

13.11.2019

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Robert Roos

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE

Lena Düpont, Andrzej Halicki, Mircea-Gheorghe Hava, Balázs Hidvéghi, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé

RENEW

Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Antony Hook, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

6

-

ECR

Daniel Hannan

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

NI

Κώστας Παπαδάκης

 

0

0

 

 

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 20 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου