Menetlus : 2018/0418(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0025/2019

Esitatud tekstid :

A9-0025/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2019 - 4.5

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0088

<Date>{13/11/2019}13.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0025/2019</NoDocSe>
PDF 160kWORD 55k

<TitreType>SOOVITUS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta, sõlmimist</Titre>

<DocRef>(15783/2018 – C9‑0025/2019 – 2018/0418(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Jadwiga Wiśniewska</Depute>

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta, sõlmimist

(15783/2018 – C9‑0025/2019 – 2018/0418(NLE))

Nõusolek

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15783/2018),

 võttes arvesse Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli eelnõu, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta (15781/2018),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 87 lõike 2 punktile a, artikli 88 lõike 2 esimese lõigu punktile a ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktike a (C9-0025/2019),

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

 võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A9‑0025/2019),

1. annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

Uuesti sõnastatud Eurodaci määrus (määrus (EL) nr 603/2013) võimaldab õiguskaitseasutustel kasutada Eurodac-süsteemi andmebaasi terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärgil. Eesmärk on võimaldada õiguskaitseasutustel esitada taotlus, et sõrmejälgede andmeid võrreldaks Eurodaci keskandmebaasi salvestatud andmetega, kui õiguskaitseasutused püüavad terrorismis või raskes kuriteos kahtlustatavat isikut täpselt tuvastada või tema kohta rohkem teavet saada terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärgil.

 

Alates 2004. aastast hõlmab Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta ka Eurodac-süsteemi Dubliniga seotud meetmete kohaldamist. Sama kehtib alates 2008. aastast ka Liechtensteini kohta, kui Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel sõlmiti protokoll, mis käsitleb Liechtensteini ühinemist eespool nimetatud lepinguga. Kuid seni ei ole nimetatud lepinguga reguleeritud õiguskaitseasutuste juurdepääsu, mis on uuesti sõnastatud Eurodaci määruse uus aspekt võrreldes Eurodaci algse korraga (nõukogu määrus (EÜ) nr 2725/2000).

 

Läbirääkimised ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Šveitsi ja Liechtensteini vahelise lepingu üle, mis käsitleb Šveitsi ja Liechtensteini osalemise üksikasju õiguskaitse eesmärgil toimuva andmete võrdlemise ja edastamise protseduuris, mis on ette nähtud uuesti sõnastatud Eurodaci määruse VI peatükis, on lõpule viidud; parafeeritud on 26. oktoobri 2004. aasta lepingule lisatava protokolli vormis leping, millega laiendatakse 26. oktoobri 2004. aasta lepingu kohaldamisala õiguskaitsele.

 

Määruse (EL) nr 603/2013 õiguskaitset käsitlevate sätete laiendamine Šveitsile ja Liechtensteinile võimaldaks Šveitsi ja Liechtensteini õiguskaitseasutustel esitada taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks teiste osalevate riikide sisestatud ja Eurodaci andmebaasi salvestatud andmetega, kui need asutused püüavad terrorismis või raskes kuriteos kahtlustatavat isikut või kuriteoohvrit tuvastada või tema kohta täiendavat teavet saada. Teisalt võimaldaks see kõikide teiste osalevate riikide (teiste ELi liikmesriikide või assotsieerunud riikide) õiguskaitseasutustel esitada samal eesmärgil taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Šveitsi ja Liechtensteini sisestatud ja Eurodaci andmebaasi salvestatud andmetega.

 

Nõukogu teeb oma otsuse pärast lepingu allakirjutamist kvalifitseeritud häälteenamusega ning pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ja ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikele 8.

 

Eespool nimetatut arvesse võttes soovitab raportöör Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil seda raportit toetada ning Euroopa Parlamendil sellele oma nõusolek anda.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli sõlmimine, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta

Viited

15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

1.7.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

LIBE

15.7.2019

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

21.10.2019

12.11.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.11.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

50

6

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Delara Burkhardt, Daniel Hannan, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Robert Roos, Petar Vitanov

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Mircea-Gheorghe Hava, Lukas Mandl

Esitamise kuupäev

13.11.2019

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Robert Roos

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE

Lena Düpont, Andrzej Halicki, Mircea-Gheorghe Hava, Balázs Hidvéghi, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé

RENEW

Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Antony Hook, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

6

ECR

Daniel Hannan

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

NI

Kostas Papadakis

 

0

0

 

 

 

 

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 22. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika