SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan tekemisestä

13.11.2019 - (15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE)) - ***

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Jadwiga Wiśniewska

Menettely : 2018/0418(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0025/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0025/2019
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan tekemisestä

(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15783/2018),

 ottaa huomioon luonnoksen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, liitettäväksi Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan väliseksi lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevaksi pöytäkirjaksi (15781/2018),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0025/2019),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A9-0025/2019),

1. antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Uudelleenlaadittu Eurodac-asetus (asetus (EU) N:o 603/2013) mahdollistaa sen, että lainvalvontaviranomaiset voivat tehdä hakuja Eurodac-tietokannasta silloin, kun hakujen tarkoituksena on terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjuminen, havaitseminen ja tutkiminen. Tarkoituksena on antaa lainvalvontaviranomaisille oikeus pyytää sormenjälkitietojen vertailua Eurodac-keskustietokantaan tallennettuihin tietoihin, kun pyritään selvittämään tarkka henkilöllisyys tai hankkimaan lisätietoja terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista tai tutkimista varten.

 

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, on kattanut myös Dublin-säännöstöön liittyvät Eurodacin osat vuodesta 2004 lähtien. Sama koskee myös Liechtensteinia vuodesta 2008 lähtien, jolloin tehtiin Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen pöytäkirja Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä edellä mainittuun sopimukseen. Kyseisellä sopimuksella ei ole kuitenkaan tähän mennessä säännelty Eurodaciin pääsyä lainvalvontatarkoituksessa, joka oli uusi asia uudelleenlaaditussa Eurodac-asetuksessa verrattuna alkuperäiseen Eurodac-järjestelmään (neuvoston asetus (EY) N:o 2725/2000).

 

Neuvottelut Euroopan unionin sekä Sveitsin ja Liechtensteinin välisestä sopimuksesta, joka koskee järjestelyjä Sveitsin ja Liechtensteinin osallistumiseksi uudelleenlaaditun Eurodac-asetuksen VI luvun mukaiseen lainvalvontatarkoituksessa tapahtuvaan vertailuun ja tiedonsiirtoon, on saatu päätökseen, ja 26. lokakuuta 2004 tehtyyn sopimukseen pöytäkirjan muodossa liitettävä sopimus 26. lokakuuta 2004 tehdyn sopimuksen soveltamisen laajentamisesta lainvalvontaan on parafoitu.

 

Asetuksen (EU) N:o 603/2013 lainvalvontasäännösten laajentaminen koskemaan Sveitsiä ja Liechtensteinia antaisi Sveitsin ja Liechtensteinin lainvalvontaviranomaisille oikeuden pyytää sormenjälkitietojen vertailua muiden osallistuvien valtioiden syöttämiin ja Eurodac-tietokantaan tallennettuihin tietoihin, kun tarkoituksena on selvittää vakavasta rikoksesta tai terrorismista epäillyn henkilöllisyys tai hankkia lisätietoja tällaisesta henkilöstä tai uhrista. Toisaalta se antaisi kaikkien muiden osallistuvien EU:n jäsenvaltioiden tai assosioituneiden maiden lainvalvontaviranomaisille oikeuden pyytää sormenjälkitietojen vertailua Sveitsin ja Liechtensteinin syöttämiin ja Eurodac-tietokantaan tallennettuihin tietoihin samoissa tarkoituksissa.

 

Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä sen jälkeen, kun sopimus on allekirjoitettu unionin puolesta ja kun Euroopan parlamentti on antanut SEUT-sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan sekä 218 artiklan 8 kohdan mukaisesti hyväksyntänsä.

 

Edellä esitetyn perusteella esittelijä suosittelee, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenet tukevat tätä mietintöä ja että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä.

 

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan tekeminen

Viiteasiakirjat

15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

1.7.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

15.7.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

21.10.2019

12.11.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.11.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

50

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Delara Burkhardt, Daniel Hannan, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Robert Roos, Petar Vitanov

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

Mircea-Gheorghe Hava, Lukas Mandl

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

13.11.2019

 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Robert Roos

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE

Lena Düpont, Andrzej Halicki, Mircea-Gheorghe Hava, Balázs Hidvéghi, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé

RENEW

Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Antony Hook, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

6

-

ECR

Daniel Hannan

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

NI

Kostas Papadakis

 

0

0

 

 

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 19. marraskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö