Postupak : 2018/0418(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0025/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0025/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2019 - 4.5

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0088

<Date>{13/11/2019}13.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0025/2019</NoDocSe>
PDF 173kWORD 51k

<TitreType>PREPORUKA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola između Europske unije, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona</Titre>

<DocRef>(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))</DocRef>


<Commission>Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Jadwiga Wiśniewska</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola između Europske unije, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona

(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (15783/2018),

 uzimajući u obzir nacrt Protokola između Europske unije, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona (15781/2018),

 uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 87. stavkom 2. točkom (a), člankom 88. stavkom 2. prvim podstavkom točkom (a) i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0025/2019),

 uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A9-0025/2019),

1. daje suglasnost za sklapanje protokola;

2. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Švicarske Konfederacije te Kneževine Lihtenštajna.

OBRAZLOŽENJE

Preinakom Uredbe o Eurodacu (Uredba (EU) br. 603/2013) tijelima kaznenog progona omogućio se pristup Eurodacu u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istrage terorističkih kaznenih djela i drugih teških kaznenih djela. Time se želi tijelima kaznenog progona omogućiti da zatraže usporedbu podataka o otiscima prstiju s onima pohranjenima u središnjoj bazi podataka Eurodaca kad žele utvrditi točan identitet ili dobiti dodatne informacije u svrhu sprečavanja, otkrivanja ili istrage terorističkih kaznenih djela i drugih teških kaznenih djela.

 

Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za određivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj iz 2004. obuhvaća i primjenu dijelova Eurodaca „povezanih s Dublinskom konvencijom”. To od 2008. vrijedi i za Lihtenštajn zahvaljujući Protokolu sklopljenom između Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna navedenom Sporazumu. Međutim, pristup tijela kaznenog progona, koji je bio novi element preinake Uredbe o Eurodacu u usporedbi s izvornim sustavom Eurodaca (Uredba Vijeća (EZ) br. 2725/2000), dosad nije bio uređen navedenim Sporazumom.

 

Završeni su pregovori o sporazumu između Europske unije, s jedne strane, i Švicarske i Lihtenštajna, s druge strane, o načinima sudjelovanja Švicarske i Lihtenštajna u postupku usporedbe i slanja podataka u svrhu kaznenog progona u skladu s poglavljem VI. preinake Uredbe o Eurodacu te je pokrenut Sporazum u obliku Protokola uz Sporazum od 26. listopada 2004., kojim se primjena Sporazuma od 26. listopada 2004. proširuje na kazneni progon.

 

Proširenjem odredbi o kaznenom progonu iz Uredbe (EU) br. 603/2013 na Švicarsku i Lihtenštajn omogućilo bi se tijelima kaznenog progona Švicarske i Lihtenštajna da zatraže usporedbu podataka o otiscima prstiju na temelju podataka koje su druge države sudionice unijele i pohranile u bazu podataka Eurodaca kad žele utvrditi identitet ili dobiti dodatne informacije o osobi koju se sumnjiči za teško kazneno djelo ili terorizam ili o žrtvi. S druge strane, tijelima kaznenog progona svih ostalih država sudionica, bilo drugih država članica EU-a bilo pridruženih zemalja, omogućilo bi se da zatraže usporedbu podataka o otiscima prstiju na temelju podataka koje su Švicarska i Lihtenštajn unijeli i pohranili u bazu podataka Eurodaca u iste svrhe.

 

Vijeće će odlučiti kvalificiranom većinom nakon potpisivanja Sporazuma u ime Unije te tek nakon što dobije suglasnost Europskog parlamenta u skladu s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom (v) i člankom 218. stavkom 8. UFEU-a.

 

S obzirom na navedeno izvjestitelj preporučuje da članovi Odbora Parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove podrže ovo izvješće te da Europski parlament da svoju suglasnost.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sklapanje Protokola između Europske unije, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona

Referentni dokumenti

15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

1.7.2019

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

15.7.2019

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Razmatranje u odboru

21.10.2019

12.11.2019

 

 

Datum usvajanja

12.11.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

50

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Delara Burkhardt, Daniel Hannan, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Robert Roos, Petar Vitanov

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Mircea-Gheorghe Hava, Lukas Mandl

Datum podnošenja

13.11.2019


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Robert Roos

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE

Lena Düpont, Andrzej Halicki, Mircea-Gheorghe Hava, Balázs Hidvéghi, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé

RENEW

Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Antony Hook, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

6

-

ECR

Daniel Hannan

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

NI

Kostas Papadakis

 

0

0

 

 

 

 

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 22. studenog 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti