Procedūra : 2018/0418(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0025/2019

Pateikti tekstai :

A9-0025/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2019 - 4.5

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0088

<Date>{13/11/2019}13.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0025/2019</NoDocSe>
PDF 178kWORD 49k

<TitreType>REKOMENDACIJA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymo projekto</Titre>

<DocRef>(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas</Commission>

Pranešėja: <Depute>Jadwiga Wiśniewska</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymo projekto

(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (15783/2018),

 atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymo projektą (15781/2018),

 atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 87 straipsnio 2 dalies a punktą, 88 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C9-0025/2019),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A9-0025/2019),

1. pritaria protokolo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės parlamentams ir vyriausybėms.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pagal naujos redakcijos EURODAC reglamentą (Reglamentas (ES) Nr. 603/2013) teisėsaugos institucijoms leidžiama susipažinti su sistemos EURODAC duomenimis teroristinių ir kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, susekimo ir tyrimo tikslais. Taip norima sudaryti teisėsaugos institucijoms galimybę prašyti palyginti pirštų atspaudų duomenis su EURODAC centrinėje duomenų bazėje saugomais duomenimis, kai jos siekia tiksliai nustatyti asmens tapatybę arba gauti daugiau informacijos teroristinių ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, susekimo arba tyrimo tikslu.

 

Nuo 2004 m. Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, apima ir su Dublino sistema susijusių EURODAC dalių taikymą. Nuo 2008 m. – Europos bendrijai, Šveicarijos Konfederacijai ir Lichtenšteino Kunigaikštystei sudarius protokolą dėl pastarojo prisijungimo prie minėtojo susitarimo – tai galioja ir Lichtenšteinui. Tačiau teisėsaugos institucijų prieiga – naujas naujos redakcijos EURODAC reglamento elementas, lyginant su pradine EURODAC sistema (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2725/2000) – pagal minėtąjį susitarimą iki šiol reglamentuojama nebuvo.

 

Baigus derybas dėl Europos Sąjungos, Šveicarijos ir Lichtenšteino susitarimo dėl Šveicarijos ir Lichtenšteino dalyvavimo palyginimo ir duomenų perdavimo procedūroje teisėsaugos tikslais, kuri numatyta naujos redakcijos EURODAC reglamento VI skyriuje, sąlygų, buvo parafuotas susitarimas, sudarytas 2004 m. spalio 26 d. susitarimo protokolo, kuriuo 2004 m. spalio 26 d. susitarimo taikymas išplečiamas įtraukiant teisėsaugos institucijas, forma.

 

Reglamento (ES) Nr. 603/2013 nuostatas dėl teisėsaugos institucijų pradėjus taikyti Šveicarijai ir Lichtenšteinui, šių šalių teisėsaugos institucijos galėtų prašyti palyginti pirštų atspaudų duomenis su kitų dalyvaujančių valstybių įvestais duomenimis, saugomais EURODAC duomenų bazėje, kai jos siekia nustatyti asmens, įtariamo sunkiu nusikaltimu ar teroristine veikla, tapatybę arba gauti išsamesnės informacijos apie jį ar auką. Be to, taip visų kitų dalyvaujančių valstybių – tiek ES valstybių narių, tiek asocijuotųjų šalių – teisėsaugos institucijos galėtų prašyti palyginti pirštų atspaudų duomenis su Šveicarijos ir Lichtenšteino įvestais, EURODAC duomenų bazėje saugomais, duomenimis.

 

Taryba sprendimą priims kvalifikuota balsų dauguma po to, kai susitarimas bus pasirašytas Sąjungos vardu, ir tik gavusi Europos Parlamento pritarimą, kaip nustatyta SESV 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktyje ir 218 straipsnio 8 dalyje.

 

Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytas aplinkybes, pranešėjas rekomenduoja Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariams paremti šį pranešimą, o Europos Parlamentui – jam pritarti.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymas

Nuorodos

15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

1.7.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

15.7.2019

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Svarstymas komitete

21.10.2019

12.11.2019

 

 

Priėmimo data

12.11.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

50

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Delara Burkhardt, Daniel Hannan, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Robert Roos, Petar Vitanov

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Mircea-Gheorghe Hava, Lukas Mandl

Pateikimo data

13.11.2019

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Robert Roos

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE

Lena Düpont, Andrzej Halicki, Mircea-Gheorghe Hava, Balázs Hidvéghi, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé

RENEW

Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Antony Hook, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

6

-

ECR

Daniel Hannan

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

NI

Kostas Papadakis

 

0

0

 

 

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika